โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา

โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา (อังกฤษ: Loei Anukul Wittaya School), (อักษรย่อ : ล.อ.ว)เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 251 ถนนมลิวรรณ ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย[2]

โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา
ลอว.png
ที่ตั้ง
หมู่ที่ 4 บ้านฟากนา ถนนมลิวรรณ
ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย, 42000
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Loei Anukul Wittaya School
อักษรย่อ ล.อ.ว. / LAW
ประเภท โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
สถาปนา 29 พฤษภาคม 2521

(41 ปี 244 วัน)

เขตการศึกษา เลย-หนองบัวลำภู
รหัส 1042520457
ผู้อำนวยการ นายอุเทณร์ ขันติยู
จำนวนนักเรียน 913 คน
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)[1]
เนื้อที่ 170 ไร่
สี ████ แสด-ดำ
เพลง มาร์ชโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา
เว็บไซต์

ประวัติแก้ไข

โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาตั้งอยู่เลขที่ 251 ถนนมลิวรรณ ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย มีเนื้อที่ 170 ไร่เศษ ตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2521 ซึ่งมีนายชาญ พันธุมรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายวรพจน์ ฟอกสันเที๊ยะ ศึกษาธิการจังหวัดเลย และนายฉลอง บาลลา เป็นผู้ประสานงานกรมสามัญศึกษาประจำจังหวัดเลยเพื่อเริ่มก่อตั้ง โดยครั้งแรกที่เริ่มก่อตั้งนั้น มีนายสายเดิร บุญตรา อาจารย์ใหญ่โรงเรียนเชียงคานมารักษาการ ในตำแหน่งครูใหญ่เป็นเวลา 24 วัน จากนั้นทางจังหวัดได้แต่งตั้งให้นายฉลอง บาลลา ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ และผู้อำนวยการ ในปีพ.ศ. 2521 ซึ่งถือเป็นท่านผู้อำนวยการคนแรกของโรงเรียน[3]

ปัจจุบัน โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีอาคารเรียน 3 อาคาร อาคารปฏิบัติการ 2 หลัง อาคารชั่วคราว 1 หลัง หอประชุมใหญ่ 2 ชั้น 1 หลัง โรงยิม 1 หลัง[4] ภายใต้การนำของท่านผู้อำนวยการ นายวิชัย ปุรัน

ข้อมูลทั่วไปแก้ไข

ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดเลย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดแผนการจัดชั้นเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 6:6:5/6:6:6 รวม 35 ห้องเรียน มีครูและบุคลากรทางการศึกษารวม 81 คน [5] นักเรียน 913 คน [6] มีอาคารเรียนถาวร 4 หลัง อาคารประกอบ 5 หลัง สถานภาพสำคัญที่หน่วยงานต้นสังกัด คือ กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำหนดภารกิจ ให้ดำเนินการอย่างมีมาตรฐานคุณภาพตามหลักโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School : WCSS)

โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา เป็น 1 ใน 3 โรงเรียนมัธยมศึกษาของจังหวัดเลยที่เข้าร่วมในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ของสสวท ร่วมกับโรงเรียนเลยพิทยาคม และโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย และเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล(World Class Standard School) ร่วมกับ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา โรงเรียนภูเรือวิทยา และโรงเรียนเลยพิทยาคม นอกจากนี้โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยายังเป็นโรงเรียนคู่พัฒนากับโรงเรียนเลยพิทยาคม ซึ่งในทุกๆปี จะมีการแข่งขัน ฟุตบอลประเพณีโรงเรียนคู่พัฒนา เลยอนุกูล-เลยพิทย์ ซึ่งจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2560 โดยใช้สนามกีฬาจังหวัดเลยเป็นสถานที่จัดการแข่งขัน

แผนการเรียนแก้ไข

โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาเปิดสอนในแผนการเรียนดังต่อไปนี้

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นแก้ไข

 • แผนการเรียนทั่วไป จำนวน 2 ห้องเรียน รับ 80 คน
 • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จำนวน 2 ห้องเรียน รับ 80 คน
 • โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (Gifted Education Program) จำนวน 1 ห้องเรียน รับ 40 คน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแก้ไข

 • แผนการทั่วไป จำนวน 2 ห้องเรียน รับ 80 คน
 • แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาศาสตร์ จำนวน 1 ห้องเรียน รับ 40 คน
 • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จำนวน 2 ห้องเรียน รับ 80 คน
 • โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (Science Program-SC) จำนวน 1 ห้องเรียน รับ 40 คน

แผนการเรียนพิเศษของโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาแก้ไข

 • โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (Gifted Education Program) เฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 • โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (Science Program-SC) เฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รายชื่ออาคารโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาแก้ไข

 • หอประชุมเลยอนุกูลวิทยา (อเนกประสงค์)
 • อาคาร 1 (อาคารหลัก)
 • อาคาร 2 (อาคารหลัก)
 • อาคาร 3 (อาคารหลัก)
 • อาคาร 4 (อาคารหลัก)
 • อาคารศิลปะ
 • อาคารอุตสาหกรรม
 • อาคารสังคม
 • อาคารนาฏศิลป์
 • เรือนพยาบาล
 • โรงฝึกงาน
 • โรงอาหาร 1
 • โรงอาหาร 2

รายนามผู้บริหารสถานศึกษาแก้ไข

ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายฉลอง บาลดา พ.ศ. 2521 - 2533
2 นายภิญโญ รอดความทุกข์ พ.ศ. 2533-2538
3 นายโกศล บุญชัย พ.ศ. 2539-2541
4 นายธวัชชัย ศรีภูมิสวัสดิ์ พ.ศ. 2541-2543
5 นายผดุงเดช จันทรากุลนนท์ พ.ศ. 2543-2547
6 นายยงยุทธ ทิพรส พ.ศ. 2547-2553
7 นายสงวนวุฒิชัย ภาโนชิต พ.ศ. 2553-2558
8 นายวิมล แพงโครต พ.ศ. 2558-2559
9 นายวิชัย ปุรัน พ.ศ. 2559-2562
10 นายอุเทณร์ ขันติยู พ.ศ. 2562-ปัจจุบัน

กิจกรรมโรงเรียนแก้ไข

กิจกรรมกีฬาภายใน "ทองกวาวเกมส์" (กีฬาสี)แก้ไข

โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาจะมีการจัดการแข่งขันกีฬาภายในหรือกีฬาสีในช่วงปลายเดือนพฤษจิกายนของทุกปี ปีละ 2 วัน โดยแบ่งเป็น 4 คณะสี ได้แก่

กิจกรรมฟุตบอลประเพณีโรงเรียนคู่พัฒนา เลยอนุกูล-เลยพิทย์แก้ไข

เป็นกิจกรรมเพื่อเชื่มสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน 2 โรงเรียนคือ โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาและโรงเรียนเลยพิทยาคม ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยเริ่มต้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2560 ที่สนามกีฬาจังหวัดเลย และจะผลัดกันเป็นเจ้าภาพทุกๆครั้ง คล้ายๆ กับฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข