โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา

โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา (อังกฤษ: Loei Anukul Wittaya School; อักษรย่อ: ล.อ.ว. — LAW) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 251 ถนนมลิวรรณ ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย[2]

โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา
ลอว.png
ที่ตั้ง
หมู่ที่ 4 บ้านฟากนา ถนนมลิวรรณ

42000
ข้อมูล
ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
เขตการศึกษาเลย-หนองบัวลำภู
ผู้อำนวยการนายอุเทณร์ ขันติยู
พื้นที่170 ไร่
สี████ แสด-ดำ
เพลงมาร์ชโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา
เว็บไซต์http://www.nukul.ac.th

ประวัติแก้ไข

โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาตั้งอยู่เลขที่ 251 ถนนมลิวรรณ ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย มีเนื้อที่ 170 ไร่เศษ ตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2521 ซึ่งมีนายชาญ พันธุมรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายวรพจน์ ฟอกสันเที๊ยะ ศึกษาธิการจังหวัดเลย และนายฉลอง บาลลา เป็นผู้ประสานงานกรมสามัญศึกษาประจำจังหวัดเลยเพื่อเริ่มก่อตั้ง โดยครั้งแรกที่เริ่มก่อตั้งนั้น มีนายสายเดิร บุญตรา อาจารย์ใหญ่โรงเรียนเชียงคานมารักษาการ ในตำแหน่งครูใหญ่เป็นเวลา 24 วัน จากนั้นทางจังหวัดได้แต่งตั้งให้นายฉลอง บาลลา ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ และผู้อำนวยการ ในปีพ.ศ. 2521 ซึ่งถือเป็นท่านผู้อำนวยการคนแรกของโรงเรียน[3]

ปัจจุบัน โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีอาคารเรียน 3 อาคาร อาคารปฏิบัติการ 2 หลัง อาคารชั่วคราว 1 หลัง หอประชุมใหญ่ 2 ชั้น 1 หลัง โรงยิม 1 หลัง[4] ภายใต้การนำของท่านผู้อำนวยการ นายวิชัย ปุรัน

ข้อมูลทั่วไปแก้ไข

ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดเลย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดแผนการจัดชั้นเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 6:6:5/6:6:6 รวม 35 ห้องเรียน มีครูและบุคลากรทางการศึกษารวม 81 คน [5] นักเรียน 913 คน [6] มีอาคารเรียนถาวร 4 หลัง อาคารประกอบ 5 หลัง สถานภาพสำคัญที่หน่วยงานต้นสังกัด คือ กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำหนดภารกิจ ให้ดำเนินการอย่างมีมาตรฐานคุณภาพตามหลักโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School : WCSS)

โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา เป็น 1 ใน 3 โรงเรียนมัธยมศึกษาของจังหวัดเลยที่เข้าร่วมในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ของสสวท ร่วมกับโรงเรียนเลยพิทยาคม และโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย และเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล(World Class Standard School) ร่วมกับ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา โรงเรียนภูเรือวิทยา และโรงเรียนเลยพิทยาคม นอกจากนี้โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยายังเป็นโรงเรียนคู่พัฒนากับโรงเรียนเลยพิทยาคม ซึ่งในทุกๆปี จะมีการแข่งขัน ฟุตบอลประเพณีโรงเรียนคู่พัฒนา เลยอนุกูล-เลยพิทย์ ซึ่งจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2560 โดยใช้สนามกีฬาจังหวัดเลยเป็นสถานที่จัดการแข่งขัน

แผนการเรียนแก้ไข

โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา เปิดให้การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (ช่วงชั้นที่ 3-4) โดยมีองค์กรหลักของสถานศึกษาที่มีหน้าที่จัดการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ รวม 8 กลุ่ม คือ

 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษาและสุขศึกษา
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ปัจจุบัน โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโดยยึดตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรแกนกลางการศึกษา และจัดแผนการเรียนการสอนอย่างครอบคลุมและตรงตามความต้องการของผู้เรียน ดังนี้

มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3)
แผนการเรียนพิเศษ 2 ห้องเรียน จำนวนที่รับ
ห้องเรียนโครงการพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (GEP) 1 ห้องเรียน 40 คน
ห้องเรียนโครงการพิเศษ

ภาษาอังกฤษ(MEP)

1 ห้องเรียน 40 คน
ทั่วไป 4 ห้องเรียน จำนวนที่รับ
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2 ห้องเรียน 80 คน
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ 2 ห้องเรียน 80 คน
รวม 6 ห้องเรียน 240 คน
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวนห้องเรียน จำนวนที่รับ
แผนการเรียนพิเศษ 2 ห้องเรียน 80 คน
ห้องเรียนโครงการพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) 1 ห้องเรียน 40 คน
ห้องเรียนโครงการพิเศษ

ภาษาจีนและอังกฤษ(ICEP)

1 ห้องเรียน 40 คน
ทั่วไป 5 ห้องเรียน 200 คน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 3 ห้องเรียน 80 คน
คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ 1 ห้องเรียน 40 คน
ศิลป์-ภาษา(จีน-อังกฤษ) 1 ห้องเรียน 40 คน
วิทยาศาสตร์และพลศึกษา 1 ห้องเรียน 40 คน
รวม 7 ห้องเรียน 280 คน

แผนการเรียนพิเศษของโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาแก้ไข

 • โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (Gifted Education Program-GEP) เฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 • โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (Mini English Program-MEP) เฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 • โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (Science Math Technology and Environment-SMTE) เฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาจีนและอังกฤษ (Intensive Chinese and English Program-ICEP) เฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รายชื่ออาคารโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาแก้ไข

 • หอประชุมเลยอนุกูลวิทยา (อเนกประสงค์)
 • อาคาร 1 (อาคารหลัก)
 • อาคาร 2 (อาคารหลัก)
 • อาคาร 3 (อาคารหลัก)
 • อาคาร 4 (อาคารหลัก)
 • อาคารศิลปะ
 • อาคารอุตสาหกรรม
 • อาคารสังคม
 • อาคารนาฏศิลป์
 • เรือนพยาบาล
 • โรงฝึกงาน
 • โรงอาหาร 1
 • โรงอาหาร 2

รายนามผู้บริหารสถานศึกษาแก้ไข

ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายฉลอง บาลดา พ.ศ. 2521 - 2533
2 นายภิญโญ รอดความทุกข์ พ.ศ. 2533-2538
3 นายโกศล บุญชัย พ.ศ. 2539-2541
4 นายธวัชชัย ศรีภูมิสวัสดิ์ พ.ศ. 2541-2543
5 นายผดุงเดช จันทรากุลนนท์ พ.ศ. 2543-2547
6 นายยงยุทธ ทิพรส พ.ศ. 2547-2553
7 นายสงวนวุฒิชัย ภาโนชิต พ.ศ. 2553-2558
8 นายวิมล แพงโครต พ.ศ. 2558-2559
9 นายวิชัย ปุรัน พ.ศ. 2559-2562
10 นายอุเทณร์ ขันติยู พ.ศ. 2562-ปัจจุบัน

กิจกรรมโรงเรียนแก้ไข

กิจกรรมกีฬาภายใน "ทองกวาวเกมส์" (กีฬาสี)แก้ไข

โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาจะมีการจัดการแข่งขันกีฬาภายในหรือกีฬาสีในช่วงปลายเดือนพฤษจิกายนของทุกปี ปีละ 2 วัน โดยแบ่งเป็น 4 คณะสี ได้แก่

กิจกรรมฟุตบอลประเพณีโรงเรียนคู่พัฒนา เลยอนุกูล-เลยพิทย์แก้ไข

เป็นกิจกรรมเพื่อเชื่มสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน 2 โรงเรียนคือ โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาและโรงเรียนเลยพิทยาคม ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยเริ่มต้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2560 ที่สนามกีฬาจังหวัดเลย และจะผลัดกันเป็นเจ้าภาพทุกๆครั้ง คล้ายๆ กับฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข