โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับรางวัลพระราชทานเมื่อปีพุทธศักราช 2538 ตั้งอยู่เลขที่ 188 ถนนปิ่นดำริห์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ด้านหน้าติดกับวัดพระแก้ว ทิศเหนือติดกับพระสนซึ่งเป็นสถานที่โบราณ ทิศใต้ติดกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชร ด้านหลังติดกับกำแพงเมืองเก่า ซึ่งถือว่าเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตโบราณสถานรายรอบไปด้วยโบราณสถานเก่าแก่มากมายอีกทั้งในบริเวณโรงเรียนยังมีซากโบราณสถานอีกด้วย มีพื้นที่ทั้งหมด 83 ไร่ 3 งาน 80.1 ตารางวา ประกอบด้วยอาคาร 6 หลัง คือ อาคาร 1 ชากังราว, อาคาร 2 ทุ่งเศรษฐี, อาคาร 3 ไตรตรึงษ์, อาคาร 4 คณฑี, อาคาร 5 โกสัมพี และอาคาร 6 นครชุม โรงฝึกงาน 5 หลัง หอประชุมวัชรนารี ห้องสมุด โรงอาหาร สนามฟุตบอล สนามบาสเกตบอลร่วม โรงยิม พุทธสถาน และอาคารจรัล-พงษ์เพ็ญ ดำรงรัตน์ โดยในปัจจุบันได้ทำการสร้างโดมหน้าเสาธง และขณะนี้กำลังดำเนินการสร้างอาคารเรียนหลังที่ 7 มีกำหนดแล้วเสร็จในปี 2559

โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
Kamphaengphetpitayakom School
KP logo.png
ที่ตั้ง
ข้อมูล
ชื่ออื่นก.พ.
ประเภทรัฐบาล
คำขวัญเรียนดี ประพฤติดี มีวินัย ใจซื่อสัตย์
สถาปนา5 สิงหาคม พ.ศ. 2454 (111 ปี)
เขตการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัส07620101
ผู้อำนวยการดร.ไพชยนต์ ศรีม่วง
ระดับปีที่จัดการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
สี███ แดง - ███ ขาว
เพลงมาร์ชแดงขาว
เว็บไซต์www.kp.ac.th
เอกลักษณ์ : สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
อัตลักษณ์ : เรียนรู้ได้มาตรฐาน สืบสานความเป็นไทย

โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมเป็นโรงเรียนเก่าแก่และมีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนาน ทั้งหมดเป็นประวัติเกือบศตวรรษของโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมที่นำความภาคภูมิใจมิรู้ลืมของศิษย์แดงขาว [1]

ประวัติแก้ไข

โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมเกิดจากการรวม โรงเรียนกำแพงเพชร “วัชรราษฎร์วิทยาลัย” กับ โรงเรียนสตรีกำแพงเพชร “นารีวิทยา” ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงไว้ ณ วันที่ 5 สิงหาคม พุทธศักราช 2514 โดย ฯพณฯ สุกิจ นิมมานเหมินทร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และมี ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ เป็นอธิบดีกรมสามัญศึกษา นายประจวบ คำบุญรัตน์ ผู้อำนวยการกองการมัธยมศึกษา ว่าที่ร้อยตรีมานิต ป้อมสุข ผู้รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมคนแรก [2]

โรงเรียนกำแพงเพชร "วัชรราษฎร์วิทยาลัย"แก้ไข

โรงเรียนกำแพงเพชร “วัชรราษฎร์วิทยาลัย” เดิมชื่อ "โรงเรียนประจำจังหวัดกำแพงเพชร แผนกชาย" เริ่มก่อตั้งครั้งแรกในปี พ.ศ. 2454 สถานที่ตั้งโรงเรียนอยู่ที่บริเวณ วัดคูยาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยใช้ศาลาใหญ่เป็นที่เรียน (ปัจจุบันรื้อแล้ว) โดยมีครูเป้ เมฆพินธุ์ เป็นครูใหญ่คนแรก ในปี พ.ศ. 2460 ได้ย้ายโรงเรียนมาอยู่ถนนเทศา (ตรงข้ามที่ทำการประปากำแพงเพชร) เปลี่ยนชื่อว่า "โรงเรียนกำแพงเพชร 'วัชรราษฎร์วิทยาลัย'" ในปี พ.ศ. 2506 ได้ย้ายมาอยู่ ณ สถานที่ปัจจุบัน[3]

โรงเรียนสตรีกำแพงเพชร "นารีวิทยา"แก้ไข

โรงเรียนสตรีกำแพงเพชร “นารีวิทยา” เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2469 แต่เดิมเป็นโรงเรียนจวนเก่า เมื่อโรงเรียนจวนเก่าเลิกกิจการ นางสาวสมสนิท รามสูต ครูใหญ่ เข้ารับราชการและจังหวัดกำแพงเพชรได้ใช้พลับพลารับแขกเมือง (บริเวณติดกับวัดชีนางเกา) เป็นโรงเรียนโดยใช้ชื่อว่า "โรงเรียนประจำจังหวัดกำแพงเพชร แผนกสตรี" มีประวัติการดำเนินการว่าเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2475 มณฑลพิษณุโลกมีใบบอกมาว่าโรงเรียนประจำจังหวัดกำแพงเพชรแผนกสตรี ซึ่งอาศัยพลับพลารับเสด็จเจ้านายเป็นที่เล่าเรียนมาหลายปีแล้ว สถานที่ชำรุดทรุดโทรมมาก ทั้งไม่กว้างขวางพอต่อความต้องการของโรงเรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยธรรมการได้ช่วยกันบอกบุญเรี่ยไร ข้าราชการ พ่อค้า คหบดีและราษฎร ได้เงิน 2,431.60 บาท คณะครูและสุภาพสตรีในท้องที่จังหวัดกำแพงเพชรแสดงละครเก็บเงินช่วยได้ 197.70 มณฑลจ่ายเงินรายได้ อีก 362.91 บาท รวมเป็นเงิน 2,992.21 บาท และมีผู้ให้ใช้ไม้ในการปลูกสร้างด้วย ราคา 418 บาท จัดการปลูกสร้างโรงเรียนขึ้นใหม่หลังหนึ่งเป็นอาคารรูปปันหยา ชั้นเดียวแล้วเสร็จสิ้นเงิน 2,974.51 บาท คงเหลือเงินอีก 17.08 บาท เก็บไว้บำรุงโรงเรียนต่อไป (สมัยเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีเป็นเสนาบดีกระทรวงธรรมการ) ต่อมาโรงเรียนหลังนี้หมดความจำเป็น เมื่อย้ายอาคารเรียนไปอยู่ในเมืองเก่าแล้ว อาคารหลังนี้ประสบอัคคีภัยทั้งหลัง (บริเวณใกล้วัดชีนางเกา) อาคารเรียนหลังใหม่สร้างในเมืองเก่าเป็นอาคารไม้สองชั้น เปิดเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2499 โดยขุนไตร พิทยานุกูล ผู้ว่าราชการภาค 6 (ปัจจุบันอาคารหลังนี้รื้อไปแล้ว) พร้อมกับเปิด ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร[4]

อาคารเรียนและสถานที่สำคัญแก้ไข

อาคารเรียนแก้ไข

ภาพ ชื่อและความสำคัญ ภาพ ชื่อความสำคัญ
ศาลา 90 ปี สำหรับทำกิจกรรม ประชุมระดับชั้นและคณะสี หรือใช้สำหรับการเรียนการสอนบางวิชา สวนวรรณคดี สำหรับการพักผ่อน

(ภายในมีศาลากลางสวนทรงแปดเหลี่ยม)

และสำหรับศึกษาพรรณไม้ (สำหรับโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน)

ห้อง To Be Number1 และห้องแนะแนว สำหรับการแนะแนวแนวทางเรียนต่อและให้คำปรึกษาแก่กเรียนในด้านต่างๆ ห้องฟิตเนสหรือศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ใช้ในการเรียนหมวดสุขศึกษาและพลศึกษา
ชอปดนตรีสากลและดนตรีไทย ใช้สำหรับการเรียนการสอนวิชาดนตรีสากลและดนตรีไทย รวมทั้งเป็นที่เก็บเครื่องดนตรีของวงโยทวาทิตของโรงเรียน ธนาคารโรงเรียนและห้องเรียนสีเขียว สำหรับงานธนาคารโรงเรียนและห้องเรียนสีเขียวการศึกษาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
อาคาร 1 ชากังราว อาคารสำหรับในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและมีห้องพยาบาลอยู่ที่ชั้น 1 อาคาร 2 ทุ่งเศรษฐี อาคารเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รวมไปถึงห้องวิชาการและห้องแนะแนว
อาคาร 3 ไตรตรึงษ์ อาคารไม้เก่าแก่ที่สุดในโรงเรียน สำหรับเรียนวิชาสุขศึกษาและภาษาอังกฤษ อาคาร 4 คณฑี อาคารเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 
ฺcenter
อาคาร 5 โกสัมพี อาคารเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ อาคาร 6 นครชุม อาคารเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

สถานที่สำคัญแก้ไข

ภาพ ชื่อ ภาพ ชื่อ
ศาลเจ้าที่ ศาลพระยาวชิรปราการ
หอประชุมวัชรนารี ห้องสมุดวัชรนารี

ผลงานและรางวัลดีเด่นแก้ไข

ผลงานโรงเรียนแก้ไข

 1. ปีพุทธศักราช 2538 ได้รับรางวัลโรงเรียนรางวัลพระราชทาน
 2. ปีพุทธศักราช 2539 ได้รับรางวัลโรงเรียนเสมาประชาธิปไตย
 3. ปีพุทธศักราช 2543 ได้รับรางวัลโรงเรียนจริยธรรมดีเด่น
 4. ปีพุทธศักราช 2536 และ 2544 ได้รับรางวัลห้องสมุดโรงเรียนดีเด่น
 5. ปีพุทธศักราช 2544 ถึง 2556 ได้รับรางวัลธนาคารโรงเรียนดีเด่น
 6. ปีพุทธศักราช 2549 ได้รับรางวัลโรงเรียนรักการอ่านดีเด่น
 7. ปีพุทธศักราช 2549 ได้รับรางวัลมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง
 8. ปีพุทธศักราช 2554 ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พุทธศักราช 2554 ถึง 2558) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับดีมาก
[5]

ผลงานนักเรียนแก้ไข

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงแก้ไข

 1. วงศกร ปรมัตถากร
 2. อิษฏ์อาณิก อินทรสูต
 3. พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง
 4. อาร์ม โต้รุ่ง (ศิริโรจน์ ศิริเจริญ)
 5. กานต์ โปเตโต้
 6. ศิรภัสสร สามงามมี

อ้างอิงแก้ไข

 1. http://www.kp.ac.th/web/index.php?option=com_content&view=article&id=18&Itemid=107
 2. คณะกรรมการโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม , หนังสือคู่มือโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม , 2558 , หน้า 23
 3. คณะกรรมการโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม , หนังสือคู่มือโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม , 2558 , หน้า 23
 4. คณะกรรมการโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม , หนังสือคู่มือโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม , 2558 , หน้า 24
 5. คณะกรรมการโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม , หนังสือคู่มือโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม , 2558 , หน้า 24

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข