ผู้อำนวยการสถานศึกษา

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา (อังกฤษ: director) หมายถึง หัวหน้าสถานศึกษา ในบางครั้งอาจรวมถึงการเป็นผู้แทนของสถาบัน

ความหมายแก้ไข

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ[1] เล่ม 116 ตอนที่ 74 ก ได้บัญญัติไว้ 2 ความหมาย คือ

“ผู้บริหารสถานศึกษา” หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาแต่ละแห่งของรัฐและเอกชน

“ผู้บริหารการศึกษา” หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารการศึกษานอกสถานศึกษาตั้งแต่ระดับเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นไป[2]

อ้างอิงแก้ไข