ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) เป็นหน่วยงานภายในของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[1] ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 มีภารกิจหลักในการสร้าง สนับสนุน และส่งเสริม ศักยภาพของนาโนเทคโนโลยี ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ให้กับสังคม ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรม และสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชนในประเทศให้มีความพร้อมในการรับข่าวสารข้อมูลนาโน เทคโนโลยีทั้งในปัจจุบันและอนาคต ทั้งนี้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
National Nanotechnology Center
ที่ทำการ
143 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546
ผู้บริหารหลัก ดร.วรรณี ฉินศิริกุล, ผู้อำนวยการ
ดร.อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย, รองผู้อำนวยการ
ดร.ภาวดี อังค์วัฒนะ, รองผู้อำนวยการ
ดร.สุธี ผู้เจริญชนะชัย, รองผู้อำนวยการ
ต้นสังกัด สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เว็บไซต์
https://www.nanotec.or.th

อ้างอิงแก้ไข