รายชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดในประเทศไทย

รายชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดในประเทศไทย เป็นบทความที่รวบรวมรายชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดโดยจำแนกตามจังหวัด

จังหวัด ชื่อโรงเรียน ก่อตั้ง หมายเหตุ
เชียงราย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พ.ศ. 2451[1]
โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ พ.ศ. 2476[2]
เชียงใหม่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย พ.ศ. 2432[3]
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ พ.ศ. 2449[4]
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย พ.ศ. 2521 [5]
น่าน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร พ.ศ. 2450[6]
โรงเรียนสตรีศรีน่าน พ.ศ. 2468[7]
พะเยา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม พ.ศ. 2479[8] เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดโดยพฤตินัยหลังจากการจัดตั้งจังหวัดพะเยาเมื่อปี พ.ศ. 2520
แพร่ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ พ.ศ. 2444[9]
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ พ.ศ. 2464[10]
แม่ฮ่องสอน โรงเรียนห้องสอนศึกษา พ.ศ. 2445[11]
ลำปาง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย พ.ศ. 2441[12]
โรงเรียนลำปางกัลยาณี พ.ศ. 2458[13]
ลำพูน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน พ.ศ. 2447[14]
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน พ.ศ. 2472[15]
อุตรดิตถ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2452[16]
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี พ.ศ. 2463[17]
จังหวัด ชื่อโรงเรียน ก่อตั้ง หมายเหตุ
กาฬสินธุ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ พ.ศ. 2456[18]
โรงเรียนอนุกูลนารี พ.ศ. 2482[19]
ขอนแก่น โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน พ.ศ. 2440[20]
โรงเรียนกัลยาณวัตร พ.ศ. 2463[21]
ชัยภูมิ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล พ.ศ. 2442[22]
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ พ.ศ. 2481[23]
นครพนม โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย พ.ศ. 2452[24] เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดนครพนม “ปิยะมหาราชาลัย” ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2512 ได้มีการยุบโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดนครพนม “สตรีนครพนม” มารวมและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย"
นครราชสีมา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย พ.ศ. 2442[25]
โรงเรียนสุรนารีวิทยา พ.ศ. 2468[26]
บึงกาฬ โรงเรียนบึงกาฬ พ.ศ. 2509[27] เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดโดยพฤตินัยหลังจากการจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬเมื่อปี พ.ศ. 2554
บุรีรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม พ.ศ. 2447[28] เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดบุรีรัมย์ “บุรีรัมย์วิทยาลัย” ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2515 ได้มีการยุบโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดบุรีรัมย์ “ศรีบุรีรัมย์” ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2481 มารวมและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม"
โรงเรียนภัทรบพิตร พ.ศ.2521 ประกาศจัดตั้งโรงเรียนในชื่อ "บุรีรัมย์พิทยาคม 2" แต่เนื่องจากกรมสามัญศึกษาในขณะนั้นไม่อนุมัติให้ใช้ชื่อนี้ ศึกษาธิการจังหวัดในขณะนั้นจึงได้เสนอชื่อ "ภัทรบพิตร" ไปยังกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพิจารณาตั้งเป็นชื่อโรงเรียน ในที่สุดกระทรวงศึกษาธิการก็อนุมัติให้ใช้ชื่อ "ภัทรบพิตร" เป็นชื่อโรงเรียน
มหาสารคาม โรงเรียนสารคามพิทยาคม พ.ศ. 2449[29]
โรงเรียนผดุงนารี พ.ศ. 2469[30]
มุกดาหาร โรงเรียนมุกดาหาร พ.ศ. 2491[31] เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดโดยพฤตินัยหลังจากการจัดตั้งจังหวัดมุกดาหารเมื่อปี พ.ศ. 2525
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน พ.ศ.2528 [32]
ยโสธร โรงเรียนยโสธรพิทยาคม พ.ศ. 2493[33] เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดโดยพฤตินัยหลังจากการจัดตั้งจังหวัดยโสธรเมื่อปี พ.ศ. 2515
ร้อยเอ็ด โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย พ.ศ. 2450[34]
โรงเรียนสตรีศึกษา พ.ศ. 2456[35]
เลย โรงเรียนเลยพิทยาคม พ.ศ. 2450[36] เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดเลย “สโมสรวิทยาลัย” ต่อมาเมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2515 ได้มีการยุบโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดเลย “วัฑฒนดรุณี” ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2482 มารวมและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "โรงเรียนเลยพิทยาคม"
โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา พ.ศ.2521[37]
ศรีสะเกษ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย พ.ศ. 2455[38]
โรงเรียนสตรีสิริเกศ พ.ศ. 2482[39]
สกลนคร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล พ.ศ. 2455[40] เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดสกลนคร “สกลราชวิทยานุกูล” ต่อมาเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2511 ได้มีการยุบโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดสกลนคร “สตรีสกลรัตน์” ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2466 มารวมและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล"
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา พ.ศ. 2526[41]
สุรินทร์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร พ.ศ. 2452[42]
โรงเรียนสิรินธร พ.ศ. 2478[43]
หนองคาย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร พ.ศ. 2457[44] เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดหนองคาย “หนองคายวิทยาคาร” ต่อมาเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2510 ได้มีการยุบโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดหนองคาย “ปทุมเทพรังสรรค์” ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี 1 ธันวาคม พ.ศ. 2473 มารวมและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร"
หนองบัวลำภู โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร พ.ศ. 2514[45] เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดโดยพฤตินัยหลังจากการจัดตั้งจังหวัดหนองบัวลำภูเมื่อปี พ.ศ. 2536
อุดรธานี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล พ.ศ. 2445[46]
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ พ.ศ. 2460[47]
อุบลราชธานี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช พ.ศ. 2440[48]
โรงเรียนนารีนุกูล พ.ศ. 2443[49]
อำนาจเจริญ โรงเรียนอำนาจเจริญ พ.ศ. 2494[50] เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดโดยพฤตินัยหลังจากการจัดตั้งจังหวัดอำนาจเจริญเมื่อปี พ.ศ. 2536
จังหวัด ชื่อโรงเรียน ก่อตั้ง หมายเหตุ
กำแพงเพชร โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม พ.ศ. 2445[51] แต่เดิมโรงเรียนมีชื่อว่าโรงเรียนกำแพงเพชร “วัชรราษฎร์วิทยาลัย” ต่อมาเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2514 ได้มีการยุบรวมเข้ากับโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดกำแพงเพชร “นารีวิทยา” ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2469 ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ และได้ทำการเปลี่ยนแปลงชื่อโรงเรียนใหม่เป็น "โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม"
ชัยนาท โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พ.ศ. 2452[52] เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดชัยนาท “วิชัยบำรุงราษฎร์” ต่อมาเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2518 ได้มีการยุบโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดชัยนาท “คณะราษฎร์บำรุง ๒” มารวมและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม"
นครนายก โรงเรียนนครนายกวิทยาคม พ.ศ. 2459[53] เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดนครนายก “นาครส่ำสงเคราะห์” ต่อมาเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2514 ได้มีการยุบโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดนครนายก “ศรีนครนายก” มารวมและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "โรงเรียนนครนายกวิทยาคม"
นครปฐม โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย พ.ศ. 2452[54]
โรงเรียนราชินีบูรณะ พ.ศ. 2457[55]
นครสวรรค์ โรงเรียนนครสวรรค์ พ.ศ. 2448[56]
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ พ.ศ. 2455[57]
นนทบุรี โรงเรียนศรีบุณยานนท์ พ.ศ. 2451[58]
โรงเรียนสตรีนนทบุรี พ.ศ. 2475[59]
ปทุมธานี โรงเรียนปทุมวิไล พ.ศ. 2446[60]
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี พ.ศ. 2472[61]
พระนครศรีอยุธยา โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พ.ศ. 2448[62]
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ พ.ศ. 2462[63]
พิจิตร โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม พ.ศ. 2441[64] เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดพิจิตร “พิจิตรวิทยาคม” ต่อมาเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2515 ได้มีการยุบโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดพิจิตร “พิจิตรกัลยาณี” ซึ่งก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2475 มารวมและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม"
พิษณุโลก โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม พ.ศ. 2442[65]
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พ.ศ. 2466[66]
เพชรบูรณ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม พ.ศ. 2444[67]
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี พ.ศ. 2458[68]
ลพบุรี โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย พ.ศ. 2442[69] เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดลพบุรี “พิบูลวิทยาลัย” ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2463 ได้มีการแยกนักเรียนหญิงตั้งเป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดลพบุรี “ลวะศรี” และได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดลพบุรี “เทพสตรีวิทยาลัย” ต่อมาจึงยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
สมุทรปราการ โรงเรียนสมุทรปราการ พ.ศ. 2426[70]
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ พ.ศ. 2445[71]
สมุทรสงคราม โรงเรียนศรัทธาสมุทร พ.ศ. 2451[72]
โรงเรียนถาวรานุกูล พ.ศ. 2462[73]
สมุทรสาคร โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย พ.ศ. 2457[74]
โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ พ.ศ. 2455[75]
สระบุรี โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม พ.ศ. 2445[76] เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดสระบุรี “สระบุรี” ต่อมาเมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2515 ได้มีการยุบโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดสระบุรี “สหายหญิง” มารวมและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม"
สิงห์บุรี โรงเรียนสิงห์บุรี พ.ศ. 2449[77] เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดสิงห์บุรี “สิงหวัฒนพาห” ต่อมาเมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2515 ได้มีการยุบโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดสิงห์บุรี “สตรีสิงห์บุรี” ซึ่งก่อตั้งเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2478 มารวมและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "โรงเรียนสิงห์บุรี"
สุโขทัย โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม พ.ศ. 2441[78]
โรงเรียนอุดมดรุณี พ.ศ. 2461[79]
โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา พ.ศ. 2438[80] เดิมชื่อโรงเรียนชายประจำจังหวัดสวรรคโลก “สวรรควิทยา” ต่อมาเมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2513 ได้มีการยุบโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดสวรรคโลก “อนันตนารี” มารวมและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา" มีฐานะเป็นโรงเรียนประจำอำเภอสวรรคโลก และมีฐานะเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับอีกสองโรงเรียนโดยพฤตินัย
สุพรรณบุรี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย พ.ศ. 2441[81]
โรงเรียนสงวนหญิง พ.ศ. 2472[82]
อ่างทอง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม พ.ศ. 2429[83]
โรงเรียนสตรีอ่างทอง พ.ศ. 2482[84]
อุทัยธานี โรงเรียนอุทัยวิทยาคม พ.ศ. 2465[85] เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดอุทัยธานี “อุทัยทวีเวท” ต่อมาเมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2515 ได้มีการยุบโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดอุทัยธานี “เบญจมราชูทิศ” ซึ่งก่อตั้งเมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2456 มารวมและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "โรงเรียนอุทัยวิทยาคม"
จังหวัด ชื่อโรงเรียน ก่อตั้ง หมายเหตุ
จันทบุรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2454[86]
โรงเรียนศรียานุสรณ์ พ.ศ. 2462[87]
ฉะเชิงเทรา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ พ.ศ. 2435[88]
โรงเรียนดัดดรุณี พ.ศ. 2458[89]
ชลบุรี โรงเรียนชลราษฎรอำรุง พ.ศ. 2441[90]
โรงเรียนชลกันยานุกูล พ.ศ. 2458[91]
ตราด โรงเรียนตราษตระการคุณ พ.ศ. 2442[92]
โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ พ.ศ. 2479[93]
ปราจีนบุรี โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง พ.ศ. 2456[94]
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี พ.ศ. 2460[95]
ระยอง โรงเรียนระยองวิทยาคม พ.ศ. 2442[96] เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดระยอง “ระยองมิตรอุปถัมภ์” ต่อมาเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2514 ได้มีการยุบโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดระยอง “บุญศิริบำเพ็ญ” ซึ่งก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2463 มารวมและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "โรงเรียนระยองวิทยาคม"
สระแก้ว โรงเรียนสระแก้ว พ.ศ. 2501[97] เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดโดยพฤตินัยหลังจากการจัดตั้งจังหวัดสระแก้วเมื่อปี พ.ศ. 2536
จังหวัด ชื่อโรงเรียน ก่อตั้ง หมายเหตุ
กาญจนบุรี โรงเรียนวิสุทธรังษี พ.ศ. 2447[98]
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ พ.ศ. 2472[99]
ตาก โรงเรียนตากพิทยาคม พ.ศ. 2443[100]
โรงเรียนผดุงปัญญา พ.ศ. 2471[101]
ประจวบคีรีขันธ์ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย พ.ศ. 2457[102] เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ “ประจวบวิทยาลัย” ต่อมาเมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2513 ได้มีการยุบโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ “ประจวบสมบูรณ์” ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2485 มารวมและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "โรงเรียนประจวบวิทยาลัย"
เพชรบุรี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2444[103]
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2460[104]
ราชบุรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี พ.ศ. 2429[105]
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ พ.ศ. 2470[106]
จังหวัด ชื่อโรงเรียน ก่อตั้ง หมายเหตุ
กระบี่ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล พ.ศ. 2452[107] เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดกระบี่ “อำมาตย์พานิชนุกูล” ต่อมาเมื่อวันที่ พ.ศ. 2513 ได้มีการยุบโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดกระบี่ “สตรีกระบี่” มารวมและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล"
ชุมพร โรงเรียนศรียาภัย พ.ศ. 2440[108]
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา พ.ศ. 2467[109]
ตรัง โรงเรียนวิเชียรมาตุ พ.ศ. 2459[110]
โรงเรียนสภาราชินี พ.ศ. 2479[111]
นครศรีธรรมราช โรงเรียนเบญจมราชูทิศ พ.ศ. 2441[112]
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พ.ศ. 2461[113]
นราธิวาส โรงเรียนนราธิวาส พ.ศ. 2456[114]
โรงเรียนนราสิกขาลัย พ.ศ. 2483[115]
ปัตตานี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี พ.ศ. 2455[116]
โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล พ.ศ. 2465[117]
พังงา โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน พ.ศ. 2471[118]
โรงเรียนสตรีพังงา พ.ศ. 2499[119]
พัทลุง โรงเรียนพัทลุง พ.ศ. 2448[120]
โรงเรียนสตรีพัทลุง พ.ศ. 2482[121]
ภูเก็ต โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย พ.ศ. 2440[122]
โรงเรียนสตรีภูเก็ต พ.ศ. 2452[123]
ยะลา โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา พ.ศ. 2452[124]
โรงเรียนสตรียะลา พ.ศ. 2469[125]
ระนอง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร พ.ศ. 2449[126]
โรงเรียนสตรีระนอง พ.ศ. 2483[127]
สงขลา โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2439[128]
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2464[129]
สตูล โรงเรียนสตูลวิทยา พ.ศ. 2453[130] เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดสตูล “สตูลวิทยา” ต่อมาเมื่อวันที่ พ.ศ. 2491 ได้มีการยุบโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดสตูล “สตรีสตูล” ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2484 มารวมและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "โรงเรียนสตูลวิทยา"
สุราษฎร์ธานี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2450[131]
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา พ.ศ. 2482[132]

อดีต

แก้
จังหวัด ชื่อโรงเรียน ก่อตั้ง หมายเหตุ
กระบินทร์บุรี โรงเรียนกบินทร์บุรี พ.ศ. 2460[133] เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดกระบินทร์บุรี “กบินทร์ราษฎรอำรุง” ต่อมาลดฐานะเป็นโรงเรียนประจำอำเภอโดยพฤตินัยหลังจากรวมเข้ากับจังหวัดปราจิณบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2469
ขุขันธ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย พ.ศ. 2455[134] เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดขุขันธ์ “ขุขันธ์ราษฎร์รังรักษ์” ต่อมาเปลี่ยนฐานะเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดศรีสะเกษ หลังจากการเปลี่ยนนามจังหวัดขุขันธ์เป็นจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อปี พ.ศ. 2481
โรงเรียนสตรีสิริเกศ พ.ศ. 2482[135] เดิมชื่อโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดขุขันธ์ “สตรีขุขันธ์” ต่อมาเปลี่ยนฐานะเป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดศรีสะเกษ หลังจากการเปลี่ยนนามจังหวัดขุขันธ์เป็นจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อปี พ.ศ. 2481
ตะกั่วป่า โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” พ.ศ. 2443[136] เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดตะกั่วป่า “เสนานุกูล” ต่อมาลดฐานะเป็นโรงเรียนประจำอำเภอโดยพฤตินัยหลังจากรวมเข้ากับจังหวัดพังงา เมื่อปี พ.ศ. 2474
ธนบุรี โรงเรียนทวีธาภิเศก พ.ศ. 2438[137] เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดธนบุรี “ทวีธาภิเศก” ต่อมาลดฐานะเป็นโรงเรียนประจำอำเภอโดยพฤตินัยหลังจากการยุบเลิกจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี เป็นนครหลวงกรุงเทพธนบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2514
โรงเรียนศึกษานารี พ.ศ. 2453[138] เดิมชื่อโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดธนบุรี “ศึกษานารี” ต่อมาลดฐานะเป็นโรงเรียนประจำอำเภอโดยพฤตินัยหลังจากการยุบเลิกจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี เป็นนครหลวงกรุงเทพธนบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2514
ธัญญบุรี โรงเรียนธัญบุรี พ.ศ. 2455[139] เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดธัญญบุรี “ธัญญสิทธิศิลป์” ต่อมาลดฐานะเป็นโรงเรียนประจำอำเภอโดยพฤตินัยหลังจากรวมเข้ากับจังหวัดปทุมธานี เมื่อปี พ.ศ. 2474
โรงเรียนธัญรัตน์ พ.ศ. 2499[140] เดิมชื่อโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดธัญญบุรี “รังสิต” ต่อมาลดฐานะเป็นโรงเรียนสตรีประจำอำเภอโดยพฤตินัยหลังจากรวมเข้ากับจังหวัดปทุมธานี เมื่อปี พ.ศ. 2474
พระนคร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พ.ศ. 2425[141] เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดพระนคร “สวนกุหลาบวิทยาลัย” ต่อมาลดฐานะเป็นโรงเรียนประจำอำเภอโดยพฤตินัยหลังจากการยุบเลิกจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี เป็นนครหลวงกรุงเทพธนบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2514
โรงเรียนสตรีวิทยา พ.ศ. 2443[142] เดิมชื่อโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดพระนคร “สตรีวิทยา” ต่อมาลดฐานะเป็นโรงเรียนประจำอำเภอโดยพฤตินัยหลังจากการยุบเลิกจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี เป็นนครหลวงกรุงเทพธนบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2514
พระประแดง โรงเรียนวัดทรงธรรม พ.ศ. 2429[143] เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดพระประแดง “เมืองนครเขื่อนขันธ์” ต่อมาลดฐานะเป็นโรงเรียนประจำอำเภอโดยพฤตินัยหลังจากรวมเข้ากับจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดธนบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2474
โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี พ.ศ. 2482[144] เดิมชื่อโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดพระประแดง “วิสุทธิกษัตรี” ต่อมาลดฐานะเป็นโรงเรียนสตรีประจำอำเภอโดยพฤตินัยหลังจากรวมเข้ากับจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดธนบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2474
มีนบุรี โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ พ.ศ. 2453[145] เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดมีนบุรี “เศรษฐบุตรบำเพ็ญ” ต่อมาลดฐานะเป็นโรงเรียนประจำอำเภอโดยพฤตินัยหลังจากรวมเข้ากับจังหวัดพระนครและจังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อปี พ.ศ. 2474
โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ พ.ศ. 2467[146] เดิมชื่อโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดมีนบุรี “สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ” ต่อมาลดฐานะเป็นโรงเรียนสตรีประจำอำเภอโดยพฤตินัยหลังจากรวมเข้ากับจังหวัดพระนครและจังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อปี พ.ศ. 2474
สวรรคโลก โรงเรียนสวรรควิทยา พ.ศ. 2438[147] เดิมชื่อโรงเรียนชายประจำจังหวัดสวรรคโลก “สวรรควิทยา” ต่อมาเมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2513 ได้มีการยุบโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดสวรรคโลก “อนันตนารี” มารวมและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา"
โรงเรียนอนันตนารี พ.ศ. 2465[148] เดิมชื่อโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดสวรรคโลก “อนันตนารี” ต่อมาเมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2513 ได้มีการยุบโรงเรียนชายประจำจังหวัดสวรรคโลก “สวรรควิทยา” มารวมและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา"
สายบุรี โรงเรียนสายบุรี “แจ้งประชาคาร” พ.ศ. 2464[149] เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดสายบุรี “แจ้งประชาคาร” ต่อมาลดฐานะเป็นโรงเรียนประจำอำเภอโดยพฤตินัยหลังจากรวมเข้ากับจังหวัดปัตตานีและนราธิวาส เมื่อปี พ.ศ. 2474
หล่มศักดิ์ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม พ.ศ. 2444[150] เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดหล่มศักดิ์ “ศักดิ์วิทยาคาร” ต่อมาเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2514 ได้มีการยุบโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดหล่มศักดิ์ “สตรีวิทยา” ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2461 มารวมและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม" ต่อมาลดฐานะเป็นโรงเรียนประจำอำเภอโดยพฤตินัยหลังจากรวมเข้ากับจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อปี พ.ศ. 2474
หลังสวน โรงเรียนสวนศรีวิทยา พ.ศ. 2442[151] เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดหลังสวน “สวนศรีวิทยา” ต่อมาเมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2509 ได้มีการยุบโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดหลังสวน “อนุกูลสตรี” ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2456 มารวมและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "โรงเรียนสวนศรีวิทยา" ต่อมาลดฐานะเป็นโรงเรียนประจำอำเภอโดยพฤตินัยหลังจากรวมเข้ากับจังหวัดชุมพร เมื่อปี พ.ศ. 2474

อ้างอิง

แก้
 1. "โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2007-04-06. สืบค้นเมื่อ 2008-07-10.
 2. โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์
 3. โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
 4. โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
 5. โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
 6. โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
 7. โรงเรียนสตรีศรีน่าน
 8. โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
 9. โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
 10. โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
 11. โรงเรียนห้องสอนศึกษา
 12. "โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2008-09-13. สืบค้นเมื่อ 2008-07-12.
 13. โรงเรียนลำปางกัลยาณี
 14. โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
 15. โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
 16. โรงเรียนอุตรดิตถ์
 17. โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
 18. โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
 19. โรงเรียนอนุกูลนารี
 20. โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
 21. โรงเรียนกัลยาณวัตร
 22. "โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-10-26. สืบค้นเมื่อ 2011-10-22.
 23. "โรงเรียนสตรีชัยภูมิ". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2014-06-18. สืบค้นเมื่อ 2022-04-18. {{cite web}}: ตรวจสอบค่า |url= (help)
 24. โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
 25. โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
 26. โรงเรียนสุรนารีวิทยา
 27. โรงเรียนบึงกาฬ
 28. โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
 29. โรงเรียนสารคามพิทยาคม
 30. โรงเรียนผดุงนารี
 31. "โรงเรียนมุกดาหาร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-04-12. สืบค้นเมื่อ 2011-10-23.
 32. [www.nmi.ac.th/โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน]
 33. โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
 34. โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
 35. โรงเรียนสตรีศึกษา
 36. โรงเรียนเลยพิทยาคม
 37. [1][ลิงก์เสีย]
 38. โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
 39. โรงเรียนสตรีสิริเกศ
 40. โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
 41. โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
 42. โรงเรียนสุรวิทยาคาร
 43. โรงเรียนสิรินธร
 44. โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
 45. โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
 46. "โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2013-01-15. สืบค้นเมื่อ 2011-10-24.
 47. โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
 48. โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
 49. "โรงเรียนนารีนุกูล". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-11-01. สืบค้นเมื่อ 2011-10-24.
 50. โรงเรียนอำนาจเจริญ
 51. "โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-08-07. สืบค้นเมื่อ 2021-01-02.
 52. โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
 53. โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
 54. โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
 55. โรงเรียนราชินีบูรณะ
 56. โรงเรียนนครสวรรค์
 57. โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
 58. โรงเรียนศรีบุณยานนท์
 59. โรงเรียนสตรีนนทบุรี
 60. โรงเรียนปทุมวิไล
 61. โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
 62. โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
 63. โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
 64. "โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2007-12-15. สืบค้นเมื่อ 2021-01-02.
 65. โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
 66. "โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-07-11. สืบค้นเมื่อ 2011-11-08.
 67. โรงเรียนเพชรพิทยาคม
 68. โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
 69. โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
 70. "โรงเรียนสมุทรปราการ". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-01-18. สืบค้นเมื่อ 2021-01-02.
 71. "โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-07-31. สืบค้นเมื่อ 2021-01-02.
 72. โรงเรียนศรัทธาสมุทร
 73. โรงเรียนถาวรานุกูล
 74. โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
 75. โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ
 76. "โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2002-12-25. สืบค้นเมื่อ 2011-11-09.
 77. โรงเรียนสิงห์บุรี
 78. โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
 79. โรงเรียนอุดมดรุณี
 80. โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
 81. โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
 82. โรงเรียนสงวนหญิง
 83. โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
 84. โรงเรียนสตรีอ่างทอง
 85. โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
 86. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
 87. โรงเรียนศรียานุสรณ์
 88. โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
 89. โรงเรียนดัดดรุณี
 90. โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
 91. [hhttp://www.chonkanya.ac.th/ โรงเรียนชลกันยานุกูล]
 92. "โรงเรียนตราษตระการคุณ". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-09-06. สืบค้นเมื่อ 2011-11-11.
 93. โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์
 94. โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
 95. "โรงเรียนปราจีนกัลยาณี". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-01-24. สืบค้นเมื่อ 2021-01-02.
 96. โรงเรียนระยองวิทยาคม
 97. โรงเรียนสระแก้ว
 98. โรงเรียนวิสุทธรังษี
 99. โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
 100. โรงเรียนตากพิทยาคม
 101. "โรงเรียนผดุงปัญญา". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-02-28. สืบค้นเมื่อ 2021-01-02.
 102. โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
 103. "โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-10-31. สืบค้นเมื่อ 2021-01-02.
 104. โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
 105. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
 106. "โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-11-22. สืบค้นเมื่อ 2011-11-12.
 107. โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
 108. โรงเรียนศรียาภัย
 109. โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
 110. โรงเรียนวิเชียรมาตุ
 111. โรงเรียนสภาราชินี
 112. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
 113. "โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-01-15. สืบค้นเมื่อ 2021-01-02.
 114. โรงเรียนนราธิวาส
 115. "โรงเรียนนราสิกขาลัย". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-10-30. สืบค้นเมื่อ 2011-11-13.
 116. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
 117. "โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-01-27. สืบค้นเมื่อ 2021-01-02.
 118. โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
 119. "โรงเรียนสตรีพังงา". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-09-24. สืบค้นเมื่อ 2021-01-02.
 120. โรงเรียนพัทลุง
 121. "โรงเรียนสตรีพัทลุง". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-11-29. สืบค้นเมื่อ 2021-01-02.
 122. โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
 123. โรงเรียนสตรีภูเก็ต
 124. โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
 125. โรงเรียนสตรียะลา
 126. โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
 127. โรงเรียนสตรีระนอง
 128. โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
 129. โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
 130. โรงเรียนสตูลวิทยา
 131. โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
 132. โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
 133. "โรงเรียนกบินทร์บุรี". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-04-04. สืบค้นเมื่อ 2016-05-16.
 134. โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
 135. โรงเรียนสตรีสิริเกศ
 136. โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
 137. โรงเรียนทวีธาภิเศก
 138. โรงเรียนศึกษานารี
 139. โรงเรียนธัญบุรี
 140. โรงเรียนธัญรัตน์
 141. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
 142. โรงเรียนสตรีวิทยา
 143. โรงเรียนวัดทรงธรรม
 144. "โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2018-07-28. สืบค้นเมื่อ 2016-05-16.
 145. โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
 146. โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
 147. ประวัติโรงเรียนสวรรควิทยา และ โรงเรียนอนันตนารี (จาก สวรรค์อนันต์วิทยา 120ปี วิถีแห่งปัญญา)
 148. ประวัติโรงเรียนสวรรควิทยา และ โรงเรียนอนันตนารี (จาก สวรรค์อนันต์วิทยา 120ปี วิถีแห่งปัญญา)
 149. "โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร"". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-08-13. สืบค้นเมื่อ 2021-01-03.
 150. โรงเรียนหล่มศักดิ์วิทยาคม
 151. "โรงเรียนสวนศรีวิทยา". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-05-12. สืบค้นเมื่อ 2016-05-16.