โรงเรียนสตรีนนทบุรี

โรงเรียนสตรีนนทบุรี เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ จัดการเรียนการสอนให้กับสตรีล้วนแห่งแรกและแห่งเดียวในจังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่ พ.ศ. 2475

โรงเรียนสตรีนนทบุรี
ที่ตั้ง
120 ถ.พิบูลสงคราม ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
ข้อมูล
สี███ เขียวแก่
███ เขียวอ่อน

ประวัติแก้ไข

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำเนิดขึ้นจากความต้องการให้มีโรงเรียนสำหรับนักเรียนสตรีโดยเฉพาะในจังหวัดนนทบุรี โดยได้รับการประกาศจัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2475 เมื่อเริ่มก่อตั้งใช้ชื่อว่า "โรงเรียนสตรีประจำสุขาภิบาลนนทบุรี" ใช้อักษรย่อว่า "ส.น.บ." ตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดนนทบุรีหลังเก่า ริมแม่น้ำเจ้าพระยา มีพิธีเปิดโรงเรียนในวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2475 มี นางลัดดาวัลย์ นนทะนาคร เป็นครูใหญ่คนแรก มีครู 3 คน ห้องเรียน 4 ห้อง นักเรียน 33 คน

จอมพล ป.พิบูลสงคราม ในสมัยที่เป็นนายกรัฐมนตรี ได้ให้ความช่วยเหลือจัดหาที่ดินและย้ายโรงเรียนไปยังสถานที่ปัจจุบัน เลขที่ 120 หมู่ที่ 9 ถนนพิบูลสงคราม ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี ในเนื้อที่ 18 ไร่ 44 ตารางวา เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2498 ในช่วงแรกได้ชื่อว่า "โรงเรียนสตรีวัดพลับพลา" เนื่องจากได้รับที่ดินบางส่วนจากวัดพลับพลา และได้เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนสตรีนนทบุรี" เมื่อปี พ.ศ. 2507 และเปลี่ยนอักษรย่อโรงเรียนเป็น น.บ.

สัญลักษณ์ของโรงเรียนเป็นรูปพลับพลาประดิษฐานอยู่เหนือ หมายถึง วัดพลับพลา ซึ่งที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบัน ในอดีตบางส่วนเคยเป็นที่ดินของวัดพลับพลา และรูปเมฆ มีข้อความว่า "ปญญา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วอันประเสริฐของนรชน" ทางโรงเรียนได้กำหนดให้ดอกแก้วเป็นดอกไม้ประจำโรงเรียนสตรีนนทบุรี และกำหนดให้วันที่ 9 มกราคมของทุกปีเป็น "วันรักโรงเรียน" ตั้งแต่ พ.ศ. 2533-ปัจจุบัน

โรงเรียนสตรีนนทบุรีมีชื่อเสียงด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน และภาษาญี่ปุ่น และมีชื่อเสียงดีเด่นในด้านการกีฬาบาสเกตบอลและนาฏศิลป์ ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนดีเด่นรับรางวัลพระราชทานโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำปีการศึกษา 2525, 2541, 2548 และ 2555 และมีนักเรียนได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนรางวัลพระราชทานปีการศึกษา 2542, 2554 และ 2555

ปัจจุบันโรงเรียนประกอบด้วยอาคารเรียน 6 หลัง อาคารประกอบ 19 หลัง จัดการเรียนการสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้กับนักเรียนสตรีล้วน ปัจจุบันมีนักเรียน 2,583 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560)

บุคลากรแก้ไข

ครูใหญ่ / อาจารย์ใหญ่ / ผู้อำนวยการแก้ไข

 • นางลัดดาวัลย์ นนทะนาคร (29 มีนาคม 2475 - 16 พฤศจิกายน 2507)
 • คุณหญิงบรรจง นิวาศบุตร (16 พฤศจิกายน 2507 - 29 สิงหาคม 2523)
 • นางสาวบำเพ็ญ ภู่โสภา (8 กันยายน 2523 - 14 พฤศจิกายน 2529)
 • นางวณิช เฟื่องทอง (14 พฤศจิกายน 2529 - 10 กันยายน 2532)
 • นางสาวคนึง ไทยประสิทธิ์ (10 กันยายน 2532 - 1 มิถุนายน 2538)
 • นางสาวประไพศรี วิสัยจร (8 กันยายน 2538 - 8 พฤศจิกายน 2544)
 • นายปิ่น สุวรรณะ (14 พฤศจิกายน 2544 - 16 ธันวาคม 2544) (ผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดนนทบุรี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนนทบุรี)
 • นายพร รุจนเวช (18 ธันวาคม 2544 - 3 มิถุนายน 2545)
 • นางวิไลพร ศุภวณิช (4 มิถุนายน 2545 - 4 พฤศจิกายน 2546)
 • นายสุวรรณ เค้าฝาย (6 พฤศจิกายน 2546 - 30 กันยายน 2552)
 • นายทรงวิทย์ นิลเทียน (24 มีนาคม 2553 - 30 กันยายน 2557)
 • นายธนะสิทธิ์ ศิริวรธรรม (13 พฤศจิกายน 2557 - 30 กันยายน 2560)
 • นางชเนตตี วัจนะรัตน์ (27 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2563)
 • นายฉัตรชัย ธรรมครบุรี (21 ตุลาคม 2563 - ปัจจุบัน)

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°49′19″N 100°30′19″E / 13.82186°N 100.50535°E / 13.82186; 100.50535