โรงเรียนสตรีนนทบุรี

โรงเรียนสตรีนนทบุรี เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ จัดการเรียนการสอนให้กับสตรีล้วนแห่งแรกและแห่งเดียวในจังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่ พ.ศ. 2475

โรงเรียนสตรีนนทบุรี
Satrinon.jpg
ปญฺญา นรานํ รตนํ
ปัญญาเป็นแก้วอันประเสริฐของนรชน

เรียนดี วินัยดี กีฬาเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม กิจกรรมเลิศ
120 ถ.พิบูลสงคราม ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Satrinonthaburi School
อักษรย่อ น.บ.
ประเภท โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
ก่อตั้ง พ.ศ. 2475
สี ███ เขียวแก่
███ เขียวอ่อน
เพลง มาร์ชสตรีนนท์

ประวัติแก้ไข

โรงเรียนสตรีนนทบุรี กำเนิดขึ้นจากความต้องการให้มีโรงเรียนสำหรับนักเรียนสตรีโดยเฉพาะในจังหวัดนนทบุรี โดยได้รับการประกาศจัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2475 เมื่อเริ่มก่อตั้งใช้ชื่อว่า "โรงเรียนสตรีประจำสุขาภิบาลนนทบุรี" ใช้อักษรย่อว่า "ส.น.บ." ตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดนนทบุรีหลังเก่า ริมแม่น้ำเจ้าพระยา มีพิธีเปิดโรงเรียนในวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2475 มี นางลัดดาวัลย์ นนทะนาคร เป็นครูใหญ่คนแรก มีครู 3 คน ห้องเรียน 4 ห้อง นักเรียน 33 คน

จอมพล ป.พิบูลสงคราม ในสมัยที่เป็นนายกรัฐมนตรี ได้ให้ความช่วยเหลือจัดหาที่ดินและย้ายโรงเรียนไปยังสถานที่ปัจจุบัน เลขที่ 120 หมู่ที่ 9 ถนนพิบูลสงคราม ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี ในเนื้อที่ 18 ไร่ 44 ตารางวา เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2498 ในช่วงแรกได้ชื่อว่า "โรงเรียนสตรีวัดพลับพลา" เนื่องจากได้รับที่ดินบางส่วนจากวัดพลับพลา และได้เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนสตรีนนทบุรี" เมื่อปี พ.ศ. 2507 และเปลี่ยนอักษรย่อโรงเรียนเป็น น.บ.

สัญลักษณ์ของโรงเรียนเป็นรูปพลับพลาประดิษฐานอยู่เหนือ หมายถึง วัดพลับพลา ซึ่งที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบัน ในอดีตบางส่วนเคยเป็นที่ดินของวัดพลับพลา และรูปเมฆ มีข้อความว่า "ปญญา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วอันประเสริฐของนรชน" ทางโรงเรียนได้กำหนดให้ดอกแก้วเป็นดอกไม้ประจำโรงเรียนสตรีนนทบุรี และกำหนดให้วันที่ 9 มกราคมของทุกปีเป็น "วันรักโรงเรียน" ตั้งแต่ พ.ศ. 2533-ปัจจุบัน

โรงเรียนสตรีนนทบุรีมีชื่อเสียงด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน และภาษาญี่ปุ่น และมีชื่อเสียงดีเด่นในด้านการกีฬาบาสเกตบอลและนาฏศิลป์ ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนดีเด่นรับรางวัลพระราชทานโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำปีการศึกษา 2525, 2541, 2548 และ 2555 และมีนักเรียนได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนรางวัลพระราชทานปีการศึกษา 2542, 2554 และ 2555

ปัจจุบันโรงเรียนประกอบด้วยอาคารเรียน 6 หลัง อาคารประกอบ 19 หลัง จัดการเรียนการสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้กับนักเรียนสตรีล้วน ปัจจุบันมีนักเรียน 2,583 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560)

บุคลากรแก้ไข

ครูใหญ่ / อาจารย์ใหญ่ / ผู้อำนวยการแก้ไข

 • นางลัดดาวัลย์ นนทะนาคร (29 มีนาคม 2475 - 16 พฤศจิกายน 2507)
 • คุณหญิงบรรจง นิวาศบุตร (16 พฤศจิกายน 2507 - 29 สิงหาคม 2523)
 • นางสาวบำเพ็ญ ภู่โสภา (8 กันยายน 2523 - 14 พฤศจิกายน 2529)
 • นางวณิช เฟื่องทอง (14 พฤศจิกายน 2529 - 10 กันยายน 2532)
 • นางสาวคนึง ไทยประสิทธิ์ (10 กันยายน 2532 - 1 มิถุนายน 2538)
 • นางสาวประไพศรี วิสัยจร (8 กันยายน 2538 - 8 พฤศจิกายน 2544)
 • นายปิ่น สุวรรณะ (14 พฤศจิกายน 2544 - 16 ธันวาคม 2544) (ผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดนนทบุรี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนนทบุรี)
 • นายพร รุจนเวช (18 ธันวาคม 2544 - 3 มิถุนายน 2545)
 • นางวิไลพร ศุภวณิช (4 มิถุนายน 2545 - 4 พฤศจิกายน 2546)
 • นายสุวรรณ เค้าฝาย (6 พฤศจิกายน 2546 - 30 กันยายน 2552)
 • นายทรงวิทย์ นิลเทียน (24 มีนาคม 2553 - 30 กันยายน 2557)
 • นายธนะสิทธิ์ ศิริวรธรรม (13 พฤศจิกายน 2557 - 30 กันยายน 2560)
 • นางชเนตตี วัจนะรัตน์ (27 ตุลาคม 2560 - ปัจจุบัน)

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°49′19″N 100°30′19″E / 13.82186°N 100.50535°E / 13.82186; 100.50535