โรงเรียนสิงห์บุรี

โรงเรียนสิงห์บุรี เป็นสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา แห่งแรกของ จังหวัดสิงห์บุรี ปัจจุบันจัดอยู่ในประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ในรูปแบบสหศึกษา ทำการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับช่วงชั้นที่ 3 และช่วงชั้นที่ 4 มีจำนวนนักเรียน 3,000 คน และบุคลากรทางการศึกษาอีกกว่า 150 คน โดยมีเนื้อที่ 121 ไร่

โรงเรียนสิงห์บุรี
Sings.jpg
สะอาด ประหยัด พัฒนา ใฝ่หาคุณธรรม
ปญฺญา ชีวิต ปชฺโชโต
(ปัญญาเป็นแสงสว่างแห่งชีวิต)
ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16000
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Sing Buri School
อักษรย่อ ส.ห./S.B.
ประเภท มัธยมศึกษา
สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2449
(114 ปี 166 วัน)
ผู้ก่อตั้ง พระสิงหบุราจารย์
รหัส 06170102
จำนวนนักเรียน 2,915 คน
เพลง มาร์ชสิงห์บุรี
เว็บไซต์

ประวัติโรงเรียนแก้ไข

โรงเรียนสิงห์บุรี เดิมชื่อโรงเรียนวัดพรหมสาคร ตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม 2449 ได้รับการสนับสนุนจาก พระสิงห์บุราจารย์ (ลบ บัวสรวง) เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีได้ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ขออนุญาตตั้งสถานที่เรียน โดยมี สามเณรสงวน ต่อจรัส เป็นครูใหญ่คนแรก สถานที่ตั้งเดิม วัดพรหมสาคร ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ปลายปี 2452 ทางราชการยกฐานะเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดสิงห์บุรี เมื่อแรกเปิดสอน มีจำนวนนักเรียนชาย 50 คน ได้จัดสอนเพียง 4 ชั้น อาศัยศาลาการเปรียญของวัดเป็นสถานที่เรียน ราชบุรุษบุญเหลือ บุญยานุตร เป็นครูใหญ่ พระปลัดเขียวเจ้าคณะอำเภอเมืองสิงห์บุรี เป็นผู้อุปการะ การเรียนการสอน เรียนทุกวัน หยุดเรียนวันพระ

- 1 มิถุนายน 2456 ตั้งชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1)

- 2 พฤษภาคม 2467 ตั้งชั้นมัธยมศึกษาตอนกลาง (ม.5)

- 19 กันยายน 2470 กระทรวงธรรมการ มีคำสั่งให้ยุบโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดสิงห์บุรี รวมกับโรงเรียนประจำจังหวัดชาย และแยกนักเรียนประถมชายและครูไปรวมสอนที่โรงเรียนสตรีเดิมในจวนผู้ว่าราชการจังหวัดและจัดเป็นแผนกประถม ส่วนที่โรงเรียนประจำจังหวัดเดิมในวัดพรหมสาครจัดเป็นแผนกมัธยม และเป็นที่ตั้งของโรงเรียนประจำจังหวัดสิงห์บุรี

- ปลายปี พ.ศ. 2474 ได้ก่อสร้างอาคารเรียนขึ้น 1 หลัง มีพระประชากรบริรักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด ขุนสมรรถคุรุการ ศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้ให้การสนับสนุน และนายกวย ปาลวัฒน์ คหบดีตำบลบ้านไร่ อำเภออินทร์บุรี บริจาคเงิน 3,000 บาท มณฑลอยุธยาบริจาค 3,000 บาท เปิดอาคารเรียน

- เมื่อ 28 สิงหาคม 2475 และทางราชการได้ตั้งชื่อโรงเรียนนี้ว่า โรงเรียนสิงหวัฒนพาห เพื่อเป็นเกียรติแก่ตระกูลปาลวัฒน์

- 22 มิถุนายน 2476 จังหวัดได้ผ่อนผันให้รับนักเรียนหญิงชั้นมัธยมต้นเรียนปนกับนักเรียนชาย มีนักเรียนหญิงลงทะเบียนเรียนชั้นมัธยม 1 วันนี้รวม 7 คน

- 18 ธันวาคม 2477 แยกให้นักเรียนสตรีไปเรียนที่วัดโพธิ์แก้วนพคุณ

- 31 พฤษภาคม 2478 ธรรมการจังหวัด สั่งให้แยกโรงเรียนสตรีที่วัดโพธิ์แก้วไปเรียนที่ศาลา การเปรียญวัดพรหมสาคร และมีการปันเขตนักเรียนชายหญิง ไม่ให้เล่นปะปนกัน

- 17 พฤษภาคม 2484 โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดสิงห์บุรีแยกตนเอง ไปเปิดทำการสอน ณ วัดโพธิ์ทอง บ้านบางแค

- มีนักเรียนที่แยกมาจากโรงเรียนเดิม (โรงเรียนประจำจังหวัดสิงห์บุรี) จำนวน 30 คน เป็น นักเรียนชั้นมัธยมสาม 14 คน ชั้นมัธยมสอง 16 คน ครูทั้งหมด 4 คน และนางสาวสมจิตต์ เกตุพล เป็นครูใหญ่คนแรก

- 24 มีนาคม 2515 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศรวมโรงเรียนสตรีสิงห์บุรีกับโรงเรียน สิงหวัฒนพาห เป็นโรงเรียนเดียวกัน ประเภทสหศึกษา และให้ชื่อว่า โรงเรียนสิงห์บุรี สังกัดกอง โรงเรียนรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2515 สถานที่ตั้งแห่งใหม่นี้ เป็นสนามบินชั่วคราว สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 อยู่ที่ ตำบลบางมัญ หมู่ที่ 1 เนื้อที่ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ จำนวน 144 ไร่ 19 ตารางวา

- 29 กันยายน 2515 กรมสามัญศึกษา แต่งตั้งให้ นายพนม ชุณหเสวี (อดีตรองอธิบดีกรมสามัญศึกษา) อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสิงหวัฒนพาหเดิม มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสิงห์บุรี ตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม 2515

- กรมสามัญศึกษา ได้พิจารณาคัดเลือกให้โรงเรียนสิงห์บุรีอยู่ในโครงการปรับปรุง ค.ม.ภ. รุ่น 1 (โครงการพัฒนาโรงเรียนมัธยมในส่วนภูมิภาค) ปีการศึกษา 2517 - 2520 แล้วจึงเปลี่ยนมาใช้ หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 จากการเข้าสู่โครงการ ค.ม.ภ. ทำให้ได้รับการสนับสนุนให้มีอาคารเรียน อาคารประกอบ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ต่าง ๆ และครู-อาจารย์มากขึ้น

- ปัจจุบันโรงเรียนสิงห์บุรี ตั้งอยู่เลขที่ 118 หมู่ที่ 1 ตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี บนเนื้อที่ 121 ไร่ 3 งาน 19 ตารางวา (ทางจังหวัดสิงห์บุรีได้ขอเนื้อที่ก่อตั้งสำนักงานของทางราชการ 22 ไร่ 1 งาน) มีอาคารเรียนถาวร 5 หลัง อาคารเรียนชั่วคราว 3 หลัง โรงฝึกงาน 10 หลัง โรงฝึก พลศึกษา 1 หลัง อาคารศูนย์กีฬา 1 หลัง หอประชุม-โรงอาหาร 1 หลัง หอประชุม-หอสมุด 1 หลัง บ้านพักครู 22 หลัง บ้านพักนักการภารโรง 5 หลัง ห้องส้วมนักเรียน 12 หลังห้องอาบน้ำ 1 หลัง มีนักเรียนจำนวน 2,915 คน แบ่งแผนชั้นเรียนเป็น ม.1 12ห้อง ม.2 12ห้อง ม.3 12 ห้อง ม.4 12ห้อง ม.5 12ห้อง และ ม.6 12ห้อง รวม 72 ห้องเรียน

หอสมุดโรงเรียนแก้ไข

หอสมุดหอมหวล – พรทวีทัศน์ โรงเรียนสิงห์บุรี เริ่มต้นมาจากโครงการขยายห้องสมุดของโรงเรียนสิงห์บุรีให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ในช่วงที่นายเมือง ทองยิ่ง ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี โดยได้รับความร่วมมือจาก พล.ต.ท.ธนู หอมหวล นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสิงห์บุรี จัดทอดผ้าป่าขึ้น เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2534 และนายโสรส พรทวีทัศน์ ประธานบริษัท ชิชาคัมปะนี จำกัด ได้บริจาคเงินเริ่มแรก 500,000 บาท และบริจาคเงินสมทบภายหลังอีก 500,000 บาท รวมรายได้ทั้งหมด 1,545,583 บาท จึงดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อศึกษารูปแบบการสร้างห้องสมุดเอกเทศ พอดีกับกรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณการสร้างอาคารหอประชุม 101ล./27 ชั้นล่างใต้ถุนโล่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรีจึงปรึกษากับนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ เปลี่ยนแปลงนโยบายเดิมจากการก่อสร้างอาคารหอสมุดเอกเทศ ซึ่งต้องใช้งบประมาณสูง ไปเป็นการปรับปรุงใต้ถุนอาคารหอประชุมเพื่อใช้เป็นหอสมุดแทน เมื่อได้รับอนุญาตจากกรมสามัญศึกษาแล้ว นางสาวจินตนา บัวสรวง ได้ติดต่อประสานงานให้ คุณธรรมนูญ วสุวานิช สถาปนิกการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้ออกแบบให้ การปรับปรุงก่อสร้างเริ่มดำเนินตั้งแต่เดือน เมษายน 2535 ต่อมา นายเมือง ทองยิ่ง ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี และนายเฉลิม ขวัญเมือง มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรีแทน จึงมารับช่วงดำเนินการต่อ ปรากฏว่างบประมาณใช้ในการก่อสร้างไม่เพียงพอ นายเฉลิม ขวัญเมือง และคณะจึงปรึกษานายกสมาคมศิษย์เก่าฯ ประสานกับนายโสรส พรทวีทัศน์ และท่านได้บริจาคเพิ่มเติมอีก 1 ล้านบาท การก่อสร้างปรับปรุงต่างๆจึงเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2537 นับเป็นห้องสมุดขนาดใหญ่และได้มาตรฐานแห่งหนึ่ง จึงตั้งชื่อว่า หอสมุดหอมหวล – พรทวิทัศน์

ผลงานดีเด่นแก้ไข

ปี พ.ศ. ได้รับรางวัล
2529 - โรงเรียนดีเด่น รางวัลพระราชทาน
2537 - ชนะเลิศ การประกวดดนตรีไทย 3 ปี (2535-2537) รับรางวัลถ้วยพระราชทาน

จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2538 - 16 กุมภาพันธ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน เป็นองค์ประธานเปิดอาคาร หอวัฒนธรรมและหอสมุด ของโรงเรียนสิงห์บุรี

- ห้องสมุดยอดเยี่ยม กรมสามัญศึกษา - ห้องสมุดดีเด่น สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ - โรงเรียนดีเด่น รางวัลพระราชทาน

2540 - ดนตรีไทยและนาฏศิลป์ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนกรมสามัญศึกษาไปเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

ณ ประเทศเวียดนาม และประเทศเวียดนามนำคณะนาฏศิลป์ มาเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่โรงเรียนสิงห์บุรี

2541 ผู้บริหาร ได้รับคัดเลือกเป็นผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น แห่งชาติ ระดับมัธยมศึกษา รับรางวัลเข็มกลัดทองคำ โล่เกียรติยศ เงินสด 100,000 บาท จากมูลนิธิคุรุสภา
2542 - ชนะเลิศ การแข่งขันระดับ ม.ต้น งานศิลปหัตถกรรม นักเรียน ครั้งที่ 52 ของภาคกลางและภาคตะวันออก

- นักเรียนดีเด่นรางวัลพระราชทาน ทั้งระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2543 - รางวัลที่ 1 และรางวัลเหรียญทอง การแข่งทักษะทางวิชาการ เขตการศึกษา 6 รวม 13 รายการ

- ชนะเลิศระดับจังหวัดไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม นักเรียน ครั้งที่ 53 ณ จังหวัดสมุทรสาคร 37 รายการ

2544 - รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันทำขนมไทย (น้ำดอกไม้) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 54 ณ จังหวัดสระบุรี

- ชนะเลิศ งานมหกรรมอินเทอร์เน็ต ของ Nectec ระดับภาคกลาง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ.ลพบุรี

2545 - รางวัลเหรียญทองงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ 55 ณ จ.สุพรรณบุรี
2546 - รางวัลชนะเลิศ การจัดกิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภค (อ.ย.น้อย) ระดับเขตการศึกษา 6

- รางวัลเหรียญทอง โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข - ชนะเลิศ รางวัลถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตน์ฯ

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข