โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย

14°28′32.67″N 100°05′50.83″E / 14.4757417°N 100.0974528°E / 14.4757417; 100.0974528

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี
Kannasootsuksalai Suphanburi School
ที่ตั้ง
แผนที่
ข้อมูล
ชื่ออื่นก.ส. / K.S.
ประเภทโรงเรียนรัฐบาล
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
คำขวัญอปฺปมเทน สมฺปาเทถ
(จงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท)
สถาปนา9 ธันวาคม พ.ศ. 2441
ผู้ก่อตั้งพระยาสุนทรบุรี (อี้ กรรณสูต)
เขตการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี
ผู้อำนวยการดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ
ภาษาที่ใช้เป็นสื่อการสอนภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน

ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ

จีน ภาษาจีน
ญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น
เกาหลีใต้ ภาษาเกาหลี
สี███ น้ำเงิน
███ เหลือง
เพลงมาร์ชกรรณสูต
เว็บไซต์www.kannasoot.ac.th

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย เป็นโรงเรียนสหศึกษาระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี กระทรวงศึกษาธิการ เกิดจากการรวมกันของโรงเรียน 2 โรงเรียนคือ โรงเรียนปรีชาพิทยากร และ โรงเรียนวัดประตูสาร[1] โดยกำหนดฐานะเป็น "โรงเรียนประจำจังหวัดสุพรรณบุรี" บริเวณที่ตั้งของโรงเรียนตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำท่าจีน ระยะทางจากตัวเมืองสุพรรณบุรี ประมาณ 2.5 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 48 ไร่ 2 งาน

ประวัติ

แก้

พ.ศ. 2441 ขุนปรีชานุศาสน์ (ปล้อง ธรรมารมณ์) ได้ใช้บ้านของท่านสอนหนังสือให้แก่ลูกหลานและเด็กในละแวกบ้าน ซึ่งตั้งอยู่บริเวณสี่แยกนางพิมในปัจจุบันโดยไม่คิดค่าตอบแทน ประมาณปี พ.ศ. 2440 - พ.ศ. 2441 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย เสด็จมาตรวจราชการเมืองสุพรรณบุรี ทรงเยี่ยมกิจการสอนหนังสือของนายปล้อง ธรรมารมณ์ มีความพอพระทัยมาก และทรงเห็นว่าสถานที่คับแคบ จึงโปรดให้สร้างอาคารเรียนหลังใหม่ขึ้นริมถนนสายหน้าที่ว่าการเมือง หลังจวนผู้ว่าราชการจังหวัดบริเวณสี่แยกนางพิม เป็นอาคารทรงปั้นหยาชั้นเดียว มี 3 ห้องเรียน จุนักเรียนห้องละ 10 - 15 คน ได้รับประทานนามว่า "โรงเรียนปรีชาพิทยากร" และทรงขอพระราชทานบรรดาศักดิ์ให้นายปล้อง ธรรมารมณ์ เป็น "ขุนปรีชานุศาสน์"

พ.ศ. 2461 พระยาสุนทรสงคราม (อี้ กรรณสูต) เห็นว่าอาคารเรียนของโรงเรียนมีสภาพเก่าทรุดโทรม และอาณาบริเวรคับแคบ จึงย้ายไปก่อสร้างอาคารเรียนใหม่ริมถนนพระพันวษา (ที่ตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีในปัจจุบัน) พร้อมทั้งรวมโรงเรียนวัดประตูสารเข้ามาด้วย ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดสุพรรณบุรี"กรรณสูตศึกษาลัย"

พ.ศ. 2481 นายทา พิมพ์พันธุ์ ครูใหญ่ เห็นว่าอาคารไม้ที่สร้างมา 20 ปี ทรุดโทรม และบริเวณคับแคบไม่สามารถพัฒนาและขยายพื้นที่ให้เพียงพอกับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นได้ จึงติดต่อของบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการจำนวน 15,400 บาท เพื่อจัดซื้อที่ดินริมถนนหมื่นหาญ (ด้านตะวันออกของวัดปราสาททอง) จำนวน 12 ไร่เศษ และติดต่อขอความร่วมมือจากประชาชนร่วมบริจาคอีกจำนวนหนึ่ง พร้อมทั้งได้ก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่เป็นอาคารไม้ 2 ชั้น มี 3 มุข 18 ห้องเรียน ได้ทำพิธีเปิดป้ายอาคารเรียนและย้ายนักเรียน เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2501 เปิดสอนถึงชั้นเตรียมอุดมศึกษา (ชั้น ม.7 และ ม.8) แผนกวิทยาศาตร์เป็นครั้งแรก มีนักเรียนจำนวน 800 คนเศษ

พ.ศ. 2506 นายพิณ โสขุมา ครูใหญ่ เห็นว่าบริเวณสถานที่เดิมคับแคบ จึงเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อปรึกษาหาที่ดินแห่งใหม่ ได้บริเวณวัดร้าง 2 วัด คือ วัดชุมนุมสงฆ์ และ วัดพริก ซึ่งเป็นที่ธรณีสงฆ์ของกรมการศาสนา มีเนื้อที่ 48 ไร่ 2 งาน ได้รับงบประมาณพิเศษจากกรมสามัญศึกษา เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนจำนวน 600,000 บาท และขอความร่วมมือจากประชาชนอีกประมาณ 700,000 บาท รวม 1,300,000 บาท เป็นอาคารเรียนแบบ 218 เป็นตึก 2 ชั้น 18 ห้องเรียน ยาว 80 เมตร ใต้ถุนโปร่ง เสร็จเรียบร้อยในวันที่ 30 สิงหาคม 2508 ปรับปรุงสนามกีฬาขนาด 400 เมตร สร้างกองอำนวยกีฬา 1 หลัง สนามบาสเกตบอล อัฒจันทร์เชียร์กีฬา 1 หลัง ในปี พ.ศ. 2509

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ได้พัฒนาเจริญก้าวหน้ามาโดยลำดับ จนถึงปัจจุบันมีอาคารเรียนถาวร 7 หลัง โรงฝึกงาน 6 หลัง อาคารประกอบ 8 หลัง

ผู้บริหาร

แก้
ที่ ชื่อ ปีที่ดำรงตำแหน่ง
1 ขุนปรีชานุศาสน์ (ปล้อง ธรรมมารมณ์) พ.ศ. 2441 - 2451
2 ขุนโกศลเศรษฐ (อ่อน) พ.ศ. 2452 - 2453
3 นายสาย เขมะพรรค พ.ศ. 2453 - ?
4 นายเตียน เหมะสกุล ?
5 นายผาด สุนทรปักษิณ ?
6 นายคลาย สุวรรณาคร ? - 2470
7 นายวัลย์ พูนสวัสดิ์ พ.ศ. 2470 - 2471
8 ขุนวิเศษดรุณกิจ (เรือง ปรีชานนท์) พ.ศ. 2472 - 2479
9 นายผล กาญจนวาหะ รักษาการแทน
10 นายฑา พิมพันธุ์ พ.ศ. 2480 - 2484
11 ยานประสิทธิ์ พิมล พ.ศ. 2485 - 2486
12 นายอาคม ชาติกำแหง พ.ศ. 2487 - 2490
13 นายสุคนธ์ คันฑสิงห์ พ.ศ. 2491 - 2496
14 นายรัตน์ ชีรเวทย์ พ.ศ. 2497 - 2502
15 นายสะอาด บุญสืบสาย พ.ศ. 2502 - 2504
16 นายสนอง มณีภาค พ.ศ. 2504 - 2506
17 นายพิณ โสขุมา พ.ศ. 2506 - 2525
18 นายปลองพล อินทพันธุ์ พ.ศ. 2525 - 2528
19 นายสำราญ แก้วแกมเสือ พ.ศ. 2528 - 2535
20 นายวิบูลย์ จันทร์ฉาย พ.ศ. 2535 - 2540
21 ดร.ชาญชัย ทิพเนตร พ.ศ. 2540 - 2554
22 นายประชอบ หลีนุกูล พ.ศ. 2554 - 2556
23 นายประเสริฐ สุนทรเนตร พ.ศ. 2556 - 2560
24 นายราชันย์ ทิพเนตร พ.ศ. 2560 - 2563
25 ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน

อาคาร สถานที่ภายในโรงเรียน

แก้
 
อาคาร 1
 
อาคาร 6
 • อาคาร 1 เป็นอาคารอำนวยการ เป็นที่ตั้งของหน่วยงานบริหารของโรงเรียน ศูนย์รวมใจ หอเกียรติยศ ห้องปฏิรูปการศึกษา และงานคอมพิวเตอร์
 • อาคาร 2 เป็นอาคารที่ตั้งกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ห้องสมุดภาษาไทย ห้องดนตรีไทย ห้องนาฏศิลป์ ห้อง Multi-media และห้องพระ
 • อาคาร 3 เป็นอาคารที่ตั้งของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ห้องสมุดวิทยาศาสตร์ และห้องพยาบาล
 • อาคาร 4 เป็นอาคารที่ตั้งของกล่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ห้อง Multi-media ห้อง Sear ห้อง Eric และกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 • อาคาร 5 เป็นอาคารที่ตั้งของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ แหล่งเรียนรู้คณิตศาสตร์ ห้อง World Bank ห้อง E-classroom ห้องพิมพ์ดีด และงานธุรกิจ
 • อาคาร 6 เป็นที่ตั้งของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ห้องสมุดสังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ระดับช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมต้น) ห้องประชุม ห้องโสตทัศนศึกษา ห้องสมุดรวม
 • อาคาร 7 เป็นอาคารที่ตั้งของกลุ่มการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี รวมถึง เป็นที่ตั้งของส่วนต่อขยายในวิชาอื่นๆ เช่น วิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาการงาน และกลุ่มวิชาดนตรีและสุนทรียศิลป์
 • อาคารฝึกงาน 1 และ 2 เป็นที่ตั้งของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คหกรรม งานช่าง ทัศนศิลป์ และงานประดิษฐ์)
 • เรือนเกษตร เป็นที่ตั้งของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร)
 • หอประชุม 1 (โรงยิมเนเซียม) เป็นที่สำหรับการประชุมใหญ่ เช่น ไหว้ครู ส่วนกลางใช้เป็นสนามวอลเลย์บอล ทิศตะวันตกใช้เป็นสนามตะกร้อ
 • หอประชุม 2 (101ล) หอประชุมปรับอากาศขนาดใหญ่ เป็นที่สำหรับประชุมประจำสัปดาห์แต่ละช่วงชั้น ประชุมผู้ปกครอง นิทรรศการ เป็นต้น
 • โรงอาหาร แบ่งออกเป็น3ส่วน ปีกซ้าย ร้านอาหารจำนวน 23 ร้าน และโต๊ะยาวขนาดกลางจำนวน3แถว ส่วนกลาง อยู่ใต้หอประชุม 2 มีห้องอาหารสำหรับครู อาจารย์ ร้านค้าจำนวน 3ร้าน และ โต๊ะยาวขนาดใหญ่จำนวน 4 แถว ปีกขวา โต๊ะอาหารสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 • อาคารกิจกรรมนักเรียน ส่วนกลางเป็นที่จัดแสดงนิทรรศการ เช่น แสงหนึ่งคือรุ้งงาม และห้องเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านข้างเป็นร้านถ่ายเอกสาร ธนาคารโรงเรียน (โดยธนาคารออมสิน) ร้านขายขนม เครื่องดื่ม และอุปกรณ์การเรียน
 • ศูนย์กีฬา กรมสามัญศึกษา ด้านล่างเป็นสนามเทเบิลเทนนิสและแบดมินตัน ห้องเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา ห้องเกียรติยศ ชั้นลอยมีห้องออกกำลังกาย ห้องพักนักกีฬา ด้านบนเป็นสนามบาสเกตบอล หรือ ฟุตซอล หรือ วอลเลย์บอล และเป็นที่ทำการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 • อัฒจรรย์ เป็นที่สำหรับทำกิจกรรมเชียร์กีฬารวม ที่ฝึกซ้อมกิจกรรมบางประเภท ด้านใต้เป็นห้องซ้อมดนตรีของวงโยธวาทิตและห้องพักนักกีฬา
 • สนามกีฬา เป็นสนามหญ้าขนาดใหญ่ มีลู่วิ่งล้อมรอบสนาม
 • อาคารสมาคม ครู ผู้ปกครอง นักเรียน และศิษย์เก่าโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ใช้เป็นห้องรับรอง และเป็นห้องเรียนบางวิชา
 • สำนักงานกิจการนักเรียนและสถานีตำรวจภูธรเมืองสุพรรณบุรี (ส่วนแยก) เป็นที่ทำการของฝ่ายกิจการฯ (ฝ่ายปกครอง) และใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์สแกนรายงานตัวในตอนเช้า
 • สำนักงานบริหารทั่วไป เป็นที่ทำการของรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

อ้างอิง

แก้
 1. ประวัติโรงเรียน เก็บถาวร 2009-06-20 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย สืบค้นวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2552

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้