รัฐมนตรี

(เปลี่ยนทางจาก เสนาบดี)

รัฐมนตรี คือผู้เป็นสมาชิกของคณะรัฐมนตรี รับผิดชอบร่วมกับคณะรัฐมนตรีในนโยบายทั่วไปของรัฐบาลในการบริหารราชการแผ่นดิน ถ้าเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหรือทบวง ก็เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดในกระทรวงหรือทบวงที่ตนว่าการและรับผิดชอบในการบริหารราชการกระทรวงหรือทบวงนั้นด้วยอีกฐานะหนึ่ง

ในต่างประเทศมีตำแหน่งที่เทียบเท่ากับรัฐมนตรี จำนวนมาก

สหราชอาณาจักร

แก้

ในสหราชอาณาจักร แบ่งตำแหน่งระดับรัฐมนตรีออกเป็นสามชั้น ได้แก่:

ประเทศญี่ปุ่น

แก้

ประเทศญี่ปุ่น แบ่งตำแหน่งระดับรัฐมนตรีออกเป็นสามชั้น ได้แก่:

  • 大臣 ไดจิง (Minister) : รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
  • 副大臣 ฟุกุไดจิง (State Minister) : รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
  • 大臣政務官 ไดจิงเซมุกัง (Parliamentary Vice-Minister) : ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวง

ดูเพิ่ม

แก้