โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา

โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดยะลา ประเภทสหศึกษา เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงการศึกษาธิการ

โรงเรียนคณะราษฏรบำรุง จังหวัดยะลา
Kanarasdornbumroong Yala School
ที่ตั้ง
125 ถนนพิพิธภักดี ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000
ข้อมูล
ชื่ออื่นค.บ.
ประเภทรัฐบาล
คำขวัญปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต
ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก
สถาปนา22 มิถุนายน พ.ศ. 2452
หน่วยงานกำกับกระทรวงศึกษาธิการ
รหัส1002950101
ระดับปีที่จัดการศึกษามัธยมศึกษา
วิทยาเขตโรงเรียนคณะราษฏรบำรุง ๒
สี███ เขียว
███ เหลือง
เพลงมาร์ชคณะราษฎร์
เว็บไซต์www.kbyala.ac.th

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน แก้

 • สีประจำโรงเรียน : "เขียว-เหลือง"
  • สีเขียว หมายถึง ความรัก ความผูกพันระหว่างกันของบุคลากรคณะราษฎร์
  • สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งโรจน์ของสถาบัน อันเนื่องมาจากความมีคุณภาพ
 • ตราประจำโรงเรียน : รูปเชิงเทียนพญานาคสองเศียร มีเทียนปักอยู่ตรงกลาง เปลวไฟกำลังเปล่งแสงสว่างโชติช่วงเปลวไฟที่กำลังส่องสว่าง เป็นสัญลักษณ์บอกให้ทราบว่า "โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา เป็นสถาบันที่ให้ความสว่างทางปัญญาแก่นักเรียนให้ออกไปเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไปในอนาคต"

ประวัติโรงเรียน แก้

โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา โรงเรียนที่เก่าแก่ที่สุดของจังหวัดยะลา แรกเริ่มโรงเรียนนี้ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 บ้านลิมุดตำบลท่าสาป เมื่อ พ.ศ. 2452 เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยมีอาคารเรียนเป็นอาคารโรงจาก ฝาไม้ไผ่ และขยายชั้นเรียนในปีต่อๆ มาจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยมี รองอำมาตย์ตรี สด สุขหุต เป็นครูใหญ่คนแรก ประมาณ พ.ศ. 2455 พระยาณรงค์ฤทธิ์ศรีประเทศเศษวังษา เจ้าเมืองยะลาในสมัยนั้น ได้มอบเงินจำนวนหนึ่งให้สร้างโรงเรียนใหม่ที่ฝั่งขวาของแม่น้ำปัตตานี ซึ่งเป็นฝั่งเดียวกับที่ตั้งศาลากลาง จังหวัดยะลา ในสมัยนั้น คือ หมู่บ้านสะเตง และย้าย โรงเรียนมาจาก บ้านลิมุด ในปี พ.ศ. 2456 และ ขนานนามโรงเรียนว่า "โรงเรียนณรงค์ฤทธิ์ยะลาราษฎร์บำรุง" และขยายชั้นเรียนเพิ่มขึ้นทุกปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2456 ถึง พ.ศ. 2478 จัดสอนเป็น 2 ระดับคือ ระดับประถมศึกษา มีชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษามีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ปี พ.ศ. 2479 โรงเรียนมีชั้นเรียน 8 ชั้น เป็นชั้นประถมศึกษา 4 ชั้น คือชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้น มัธยมศึกษา 4 ชั้น คือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวนนักเรียนมีมากจนสถานที่เรียนไม่เพียงพอ และคับแคบ เมื่อได้รับงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 6,000 บาท และเงินสบทบของ"สาขาสมาคมคณะราษฎร์จังหวัดยะลา" อีก 2,000 บาท จึงมาสร้างโรงเรียนใหม่ที่หมู่บ้านนิบง ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา คือ ที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบัน สร้างอาคารเรียนถาวรเป็นอาคารไม้ 2 ชั้น มี 6 ห้องเรียน และห้องมุขขนาดใหญ่ใช้เป็นห้องเรียนได้อีก 2 ห้อง สิ้นเงินงบก่อนสร้าง 8,000 บาท แล้วได้ย้ายโรงเรียนมาใน ปี พ.ศ. 2480 ทำพิธีเปิดป้ายชื่อโรงเรียน เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2480 ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่ว่า "โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง " เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต่อมาประมาณปี พ.ศ. 2496 กรมวิสามัญศึกษา ได้ประกาศปรับปรุงชื่อโรงเรียนเสียใหม่ทั่วประเทศ เพื่อความเหมาะสม จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา"

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน แก้

นับตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา มีผู้บริหารทั้งหมด 28 คน ดังต่อไปนี้

รายนาม ตำแหน่ง ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 รองอำมาตย์ตรี สด สุขหุต ครูใหญ่ พ.ศ. 2452-2456
2 นายเจริญ วัชรวิทย์ ครูใหญ่ พ.ศ. 2456-2456
3 นายช้อย รัตนดากุล ครูใหญ่ พ.ศ. 2456-2475
4 นายเล็ก คุปตาสา ครูใหญ่ พ.ศ. 2475-2479
5 นายถ่อง แก้วนิตย์ ครูใหญ่ พ.ศ. 2479-2484
6 นายทองเติม นิลโมจน์ ครูใหญ่ พ.ศ. 2484-2490
7 พันเอกรุก นาควิโรจน์ ครูใหญ่ พ.ศ. 2490-2493
8 นายธวัช รัตนาภิชาติ ครูใหญ่ พ.ศ. 2493-2496
9 นายศรีพัท มีนะกนิษฐ์ ครูใหญ่ พ.ศ. 2496-2498
10 นายสมบูรณ์ ศรีสุทธิ์ อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2498-2517
11 นายเสรี ลาชโรจน์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2517-2522
12 นายนำชัย บุญมา ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2522-2524
13 นายธีรชัย สืบประดิษฐ์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2524-2527
14 นายวิรัช บุญนำ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2527-2529
15 นายมาโนชญ์ บุญญานุวัตร ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2529-2532
16 นายล้อม จุลรัตน์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2532-2533
17 นายพะยงค์ อุบลขาว ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2533-2537
18 นายสถิต อุทัย ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2537-2538
19 นายชุมพล แก้วตาทิพย์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2538-2540
20 นายคำนึง นกแก้ว ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2540-2541
21 นายสุพจน์ ทองปรีชา ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2541-2545
22 นายชิตพล พรหมจันทร์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2545-2547
23 นายอำไพ จันทรสกุล ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2547-2550
24 นายสมรักษ์ สินสมรส ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2550-2552
25 นายวิชาญ สุขรักษ์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2552-2554
26 นายวิษณุ จันทร์แจ้ง ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2554-2560
27 ดร.เสาวนิตย์ ทวีสันทนีนุกูล ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2560-2563
28.นายนพปฎล มุณีรัตน์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2563-ปัจจุบัน

เกียรติประวัติ แก้

 • รางวัลพระราชทานโรงเรียนดีเด่น ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ กรมสามัญศึกษาประจำปี 2522, 2523, 2525, 2529, 2535 และ 2539
 • โรงเรียนนำร่องการใช้หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ
 • โรงเรียนแกนนำปฏิรูบการเรียนรู้ กรมสามัญศึกษา จังหวัดยะลา
 • โรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง
 • โรงเรียนมาตรฐานสากล : World-Class Standard School

บุคคลที่มีชื่อเสียงจากสถานศึกษานี้ แก้

อ้างอิง แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้