โรงเรียนสโมสรวิทยาลัย

โรงเรียนสโมสรวิทยาลัยจังหวัดเลย เป็นอดีตโรงเรียนชายล้วนประจำจังหวัดเลย ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2450 ก่อนที่จะถูกยุบรวมกับโรงเรียนสตรีเลย ในปี พ.ศ. 2515 เป็นโรงเรียนเลยพิทยาคม เนื่องจากเห็นว่าไม่สามารถรับนักเรียนได้ถึง 2,000 คน[1]

โรงเรียนสโมสรวิทยาลัยจังหวัดเลย
เลยพิทยาคมเก่า.jpg
ข้อมูล
ประเภทโรงเรียนรัฐบาล
โรงเรียนชายประจำจังหวัดเลย
ผู้ก่อตั้งเจ้าเมืองเลย
เขตการศึกษาจังหวัดเลย
สี███ น้ำเงิน
ต้นไม้ประจำโรงเรียนพญาสัตบรรณ

ปัจจุบัน ที่ตั้งของโรงเรียนสโมสรวิทยาลัย คือที่ตั้งของโรงเรียนเมืองเลย ซึ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษาแบบสหศึกษาประจำจังหวัดเลย

ประวัติโรงเรียนสโมสรวิทยาลัยแก้ไข

  • ปี พ.ศ. 2450 เปิดสอนระดับมัธยมขึ้นที่จังหวัดเลย ก่อนหน้านี้คนเมืองเลยต้องไปเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่จังหวัดอุดรธานี หนองคาย หรือพิษณุโลก ซึ่งต้องเดินทางด้วยเท้าหลายวันและลำบากมาก มีไม่กี่คนที่ได้ไปเรียนถึงกรุงเทพฯ ในสมัยนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ได้ทรงก่อตั้งกองเสือป่าและลูกเสือขึ้นทุกจังหวัด เพื่อปลุกใจคนไทยทุกวัยให้มีความรักชาติบ้านเมือง

เจ้าเมืองทุกเมืองต้องตั้งสโมสรเสือป่าขึ้น สำหรับจังหวัดเลยนั้น เมื่อถึงกำหนดที่จะเปิดสอนความรู้ระดับมัธยมขึ้นให้ถึงระดับมัธยม 3 เหมือนจังหวัดอื่น ๆ ยังไม่มีอาคารสถานที่เป็นของตนเองจึงต้องอาศัยสโมสรเสือป่าที่สร้างขึ้นไว้ โดยได้ขออนุญาตจัดตั้งเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดเลย “สโมสรวิทยาลัย” ซึ่งเป็นโรงเรียนชายขึ้น สำหรับครูใหญ่คนแรกนั้น ไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นใคร ส่วนครูใหญ่รุ่นหลัง ๆได้แก่ ครูแสน เดชกุญชร (ขุนเดชกุญชรศึกษากร) และมีคณะครูที่ทรงคุณวุฒิเป็นเพื่อนร่วมงาน ได้แก่ ครูเปลื้อง สวามิภักดิ์, ครูผิดตา (เกษม) ศักดิ์เจริญ, ครูสุบรรณ แก้วทอง, ครูมา ประเสริฐสุต และครูคำหาว ผาโคตร

  • ปี พ.ศ. 2482 กระทรวงธรรมการได้อนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนรัฐบาลฝ่ายสตรีขึ้นในเมืองเลย โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนสตรีเลย สถานที่ตั้งในระยะแรกของโรงเรียน คือศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนในปัจจุบัน รับเฉพาะนักเรียนหญิง ทำการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
  • ปี พ.ศ. 2515 ทางราชการประกาศยุบโรงเรียนสโมสรวิทยาลัยจังหวัดเลย และโรงเรียนสตรีเลย เป็นโรงเรียนเลยพิทยาคม ซึ่งเป็นโรงเรียนสหศึกษา เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย และเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดเลย

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนสโมสรวิทยาลัย (พ.ศ. 2450 - พ.ศ. 2515)แก้ไข

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ ตำแหน่ง
1 นายทอน สุพรมจักร พ.ศ. 2450 พ.ศ. 2452 ครูใหญ่
2 นายเปลื่อง สืบทิม พ.ศ. 2453 พ.ศ. 2454 ครูใหญ่
3 นายอินทร์ พิมสอน พ.ศ. 2455 พ.ศ. 2458 ครูใหญ่
4 รองอำมาตย์โทโปร่ง บุณยารมย์ พ.ศ. 2458 พ.ศ. 2460 ครูใหญ่
5 ราชบุรุษเฉลย อิ่นทุมาน พ.ศ. 2461 พ.ศ. 2462 ครูใหญ่
6 ราชบุรุษขุนนาก บุนบุตรศึกษากร (ป.ม.) พ.ศ. 2463 พ.ศ. 2468 ครูใหญ่
7 ราชบุรุษขุนเดช กุญชรศึกษา (ป.ม.) พ.ศ. 2469 พ.ศ. 2487 ครูใหญ่
8 นายวิศาล ศิวารัตน์ (ป.ม.) พ.ศ. 2487 พ.ศ. 2490 ครูใหญ่
9 นายสุวรรณ คุณพงศ์ (ป.ม.) พ.ศ. 2490 พ.ศ. 2493 ครูใหญ่
10 นายชวน สุทธิรัตน์ (ป.ม.) พ.ศ. 2493 พ.ศ. 2497 ครูใหญ่
11 นายเฉลิม จิรนาท (ป.ม.) พ.ศ. 2497 พ.ศ. 2515 อาจารย์ใหญ่

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. http://www.loeipit.ac.th/about/prawati-rongreiyn