รายพระนามพระมหากษัตริย์เกาหลี

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก พระมหากษัตริย์เกาหลี)

ระบอบกษัตริย์ของเกาหลีนั้นเริ่มมีมาเมื่อกว่า 2000-2500 ปีก่อน โดยกษัตริย์องค์แรกคือ พระเจ้าทันกุนแห่ง อาณาจักรโชซ็อนโบราณ และปกครอง เรื่อยมาและมีหลายรัฐหลายราชวงศ์ก่อนที่ระบอบกษัตริย์ของเกาหลีจะมาสิ้นสุดลงในปี ค.ศ. 1910 ในรัชสมัยพระเจ้าซุนจงพระราชาองค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์โชซ็อน โดยการถูกญี่ปุ่นโค่นล้ม

รายพระนามพระมหากษัตริย์เกาหลี
พระเจ้าซุนจง พระราชาองค์สุดท้ายของเกาหลี
พระราชอิสริยยศพระมหากษัตริย์
ปกครองราชอาณาจักรโชซ็อน
ประมุขพระองค์แรกพระเจ้าทันกุน
ประมุขพระองค์สุดท้ายพระเจ้าซุนจง
สถาปนา2333 ก่อนคริสต์ศักราช (ยังเป็นที่ถกเถียง)
ล่มสลาย29 สิงหาคม พ.ศ. 2450

รัฐโคโชซ็อน (ยุคโบราณ 2333 ปีก่อนคริสต์ศักราช–108 ปีก่อนคริสต์ศักราช)

แก้

ดูบทความหลักที: อาณาจักรโชซ็อนโบราณ
รัฐโคโชซ็อน เป็นรัฐเกาหลีลำดับแรก ตามตำนานก่อตั้งโดยพระเจ้าทันกุน ในช่วง 2333 ก่อนคริสต์ศักราช[1]

ราชวงศ์ทันกุนโชซ็อน

แก้
ลำดับ พระนาม รัชกาล
1 พระเจ้าทันกุน 1790 ปีก่อนพุทธศักราช - ?

ราชวงศ์คีจาโชซ็อน

แก้
ลำดับ พระนาม รัชกาล
1 พระเจ้าคีจา 1122–ไม่ทราบแน่ชัด
2 พระเจ้าจังฮเย 1082-1057 ก่อนคริสต์ศักราช
3 พระเจ้าคยองฮโย 1057-1030 ก่อนคริสต์ศักราช
4 พระเจ้าคงจอง 1030-1000 ก่อนคริสต์ศักราช
5 พระเจ้ามุนมู 1000-972 ก่อนคริสต์ศักราช
6 พระเจ้าแทวอน 972-968 ก่อนคริสต์ศักราช
7 พระเจ้าคยองชัง 968-957 ก่อนคริสต์ศักราช
8 พระเจ้าฮึงพยอง 957-943 ก่อนคริสต์ศักราช
9 พระเจ้าชอลวี 943-925 ก่อนคริสต์ศักราช
10 พระเจ้าซอนฮเย 925-896 ก่อนคริสต์ศักราช
11 พระเจ้ายิยัง 896-843 ก่อนคริสต์ศักราช

ราชวงศ์วีมันโชซ็อน

แก้
ลำดับ พระนาม รัชกาล
1 พระเจ้าวีมัน 194-ไม่ทราบแน่ชัด ก่อนคริสต์ศักราช
2 พระราชโอรสในพระเจ้าวีมัน
(ไม่ปรากฏพระนาม)
ไม่ทราบแน่ชัด
3 พระเจ้าอูกอแห่งโคโจซ็อน ไม่ทราบแน่ชัด-108 ก่อนคริสต์ศักราช

อาณาจักรพูยอ

แก้

ดูบทความหลักที่:อาณาจักรพูยอ

ราชวงศ์พูยอตะวันออกยุคแรก

แก้
ลำดับ พระนาม รัชกาล
1 พระเจ้าแฮบูรู 86-48 ก่อนคริสต์ศักราช
2 พระเจ้ากึมวา 48-7 ก่อนคริสต์ศักราช
3 พระเจ้าแทโซ 7 ก่อนคริสต์ศักราช - คริสต์ศักราชที่ 22

คัลซาพูยอ

แก้
ลำดับ พระนาม ระยะเวลาการครองราชย์
พระนาม ฮันกึล/ฮันจา
1 พระเจ้าคัลซา 갈사왕
曷思王
21 -ไม่ทราบแน่ชัด
ไม่ทราบแน่ชัด โทดู 도두
都頭
ไม่ทราบแน่ชัด - คริสต์ศักราชที่ 68
พระนาม ระยะเวลาการครองราชย์
พระนาม ฮันกึล/ฮันจา
พระเจ้าวีกูแท 위구태왕
慰仇太王
ไทราบแน่ชัด, คริสต์ศตวรรษที่ 2
พระเจ้าคันวีกอ 간위거왕
簡位居王
ไม่ทราบแน่ชัด, คริสต์ศตวรรษที่ 3
พระเจ้ามัลยอ 마려왕
麻余王
ไม่ทราบแน่ชัด, คริสต์ศตวรรษที่ 3
···
···
···
พระเจ้าอีรยอ 의려왕
依慮王
(ไม่ทราบแน่ชัด) - คริสต์ศักราชที่ 285
พระเจ้าอีรา 의라왕
依羅王
คริสต์ศักราชที่ 286 - ไม่ทราบแน่ชัด
···
···
···
พระเจ้าฮย็อน 현왕
玄王
ไม่ทราบแน่ชัด - คริสต์ศักราชที่ 346
พระเจ้ายออุล 여울왕
餘蔚王
ไม่ทราบแน่ชัด - คริสต์ศักราชที่ 384
···
···
···
พระเจ้าชัน
ไม่ทราบแน่ชัด - คริสต์ศักราชที่ 494

อาณาจักรโคกูรยอ

แก้

อาณาจักรโคกูรยอ (37 ปีก่อนคริสตกาล-คริสต์ศักราชที่ 668) เป็นหนึ่งในสามราชอาณาจักรเกาหลี ผู้ปกครองโคกูรยอจะดำรงพระอิสริยยศเป็นฮวังเจหรือพระจักรพรรดิ

# พระนาม ฮันกึล (ฮันจา) พระนามเดิม ปกครอง
1 พระเจ้าดงเมียงยอง 동명성왕 (東明聖王), 동명왕 (東明王) จูมง 주몽 (朱蒙), ชูโม 추모 (鄒牟), ซังเฮ 상해 (象解) 37-19 ก่อนค.ศ.
2 พระเจ้ายูรี 유리왕 (琉璃王), 유리명왕 (琉璃明王) ยูรี 유리 (琉璃, 類利), ยู-รยู 유류 (孺留), นูรี 누리 (累利) ก่อนค.ศ.19 - ค.ศ.18
3 พระเจ้าแทมูชิน 대무신왕 (大武神王),
대해주류왕 (大解朱留王)
มูฮยูล 무휼 (無恤) ค.ศ.18-44
4 พระเจ้ามินจุง 민중왕 (閔中王) เซกจู 색주 (色朱) ค.ศ.44-48
5 พระเจ้าโมบน 모본왕 (慕本王) อู 우 (憂), เอรู 애루 (愛婁), มังเร 막래 (莫來) ค.ศ.48-53
6 พระเจ้าแทโจมหาราช 태조왕 (太祖王), 국조왕 (國祖王) กุง 궁 (宮), ออซู 어수 (於漱) ค.ศ.53-146
7 พระเจ้าชาแด 차대왕 (次大王) ซูซ็อง 수성 (遂成) ค.ศ.146-165
8 พระเจ้าซินแด 신대왕 (新大王) แบ็กโก 백고 (伯固), แบ็กกู 백구 (伯句) ค.ศ.165-179
9 พระเจ้าโกกุกชอน 고국천왕 (故國川王), 국양왕 (國襄王) นัมมู 남무 (男武) ค.ศ.179-197
10 พระเจ้าซันซาง 산상왕 (山上王) จ็องอู 정우 (廷優), วีกุง 위궁 (位宮) ค.ศ.197-227
11 พระเจ้าดองชอน 동천왕 (東川王), (東襄王) อูวีกอ 우위거 (憂位居), กโยเช 교체 (郊彘) ค.ศ.227-248
12 จุงชอน 중천왕 (中川王), (中襄王) ย็อนบุล 연불 (然弗) ค.ศ.248-270
13 พระเจ้าซีโอชอน 서천왕 (西川王), (西襄王) ยักโร 약로 (藥盧), ยักอู 약우 (若友) ค.ศ.270-292
14 พระเจ้าบองซาง 봉상왕 (烽上太王), (鴙葛王)) ซังบู 상부 (相夫), ซับซีรู 삽시루 (插矢婁) ค.ศ.292-300
15 พระเจ้ามีชอน 미천왕 (美川太王), (好攘王) อึลบุล 을불 (乙弗), อูบุล 우불 (憂拂) ค.ศ.300-331
16 พระเจ้าโกกุกวอน 고국원왕 (故國原王) ซายู 사유 (斯由), ยู 유 (劉), ซเว 쇠 (釗) ค.ศ.331-371
17 พระเจ้าโซซูริม 소수림왕 (小獸林王) กูบู 구부 (丘夫) ค.ศ.371-384
18 พระเจ้าโกกุกยาง 고국양왕 (故國攘王) อีรย็อน 이련 (伊連), ออจีจี 어지지 (於只支) ค.ศ.384-391
19 พระเจ้าควังแกโทมหาราช 국강상광개토경평안호태왕
(國彊上廣開土境平安好太王)
ดัมด็อก 담덕 (談德), อัน 안 (安) ค.ศ.391-413
20 พระเจ้าชังซู 장수왕 (長壽王) กอรย็อน 거련 (巨連), โกรย็อน 고련 (高璉) ค.ศ.413-490
21 พระเจ้ามุนจามยอง 문자명왕 (文咨明王) นาอุน 나운 (羅雲), โกอุน 고운 (高雲) ค.ศ.491-519
22 พระเจ้าอันจาง 안장왕 (安藏王) ฮึงอัน 흥안 (興安), โกอัน 고안 (高安) ค.ศ.519-531
23 พระเจ้าอันวอน 안원왕 (安原王) โบจ็อง 보정 (寶廷), โกจ็อง 고정 (高廷) ค.ศ.531-545
24 พระเจ้ายางวอน 양원왕 (陽原王), (陽崗王) พย็องซ็อง 평성 (平成) ค.ศ.545-559
25 พระเจ้าพยองวอน 평원왕 (平原王) ยังซ็อง 양성 (陽成), ทัง 탕 (湯), โกยัง 고양 (高陽) ค.ศ.559-590
26 พระเจ้ายองยาง 영양왕 (嬰陽王), 평양왕 (平陽王) โกว็อน 고원 (高元), แดว็อน 대원 (大元) ค.ศ.590-618
27 พระเจ้ายองนยู 영류왕 (榮留王) โกก็อนมู 고건무 (高建武), ซ็อง 성 (成), โกมู 고무 (高武) ค.ศ.618-642
28 พระเจ้าบอจาง 보장왕 (寶藏王) โกจัง 고장 (高藏), โบจัง 보장 (寶藏) ค.ศ.642-668

หมายเหตุ:

1.Some of Goguryeo's own records of individual kings, especially of the 19th (Gwanggaeto), use the title "Taewang" or "Hotaewang", roughly meaning Greatest King or Very Greatest King. Some argue that the title should be translated as "Emperor," equivalent of the Chinese title 皇帝, but this is not widely accepted. The most complete and oldest existing Korean history text, the Samguk Sagi and the Samguk Yusa, written centuries after Goguryeo was defeated, uses the title "Wang", meaning King.

2.The king names generally derive from the location of the king's burial, and do not necessarily correspond to the Chinese concept of 諡號.

3.Goguryeo kings had the surname Go, except for the second (Yuri) through fifth (Mobon), whose surnames are recorded as Hae. All of the kings are recorded to belong to the same patrilineal bloodline. It is not clear whether the two surnames are different transcription of the same name, or evidence of a power struggle.

4.ตามพงศาวดารซัมกุก ซากี (บันทึกประวัติศาสตร์สามก๊กของเกาหลี) และบันทึกประวัติศาสตร์เกาหลีอื่น ๆ จะมีการแบ่งพระนามอื่น ๆ ของกษัตริย์ ได้แก่ "ชื่อเรียกอื่น ๆ " "ชื่อแรกเกิด" "ชื่อของพระองค์เอง"

5.The Legendary line names and dates are from the Samguk Sagi. The Wei shu (History of the Wei dynasty) gives the following names: 朱蒙 Jumong, 閭達 Yeodal, 始閭諧 Shiryeohae, 如栗 Yeoyul, and 莫來 Mangnae. The legendary line had already been formed with some variants in the early 5th century when king Jangsu built a monument for his father and Goguryeo made contact with the Northern Wei. The inscription of that monument gives these names: 鄒牟 Chumo, 儒留 Yuryu, and 大朱留 Daejuryu. The connections between those names are not clear.

Sources: http://kdaq.empas.com/koreandb/history/koreanking/html/person/koguryeo_king.html (The Academy of Korean Studies) and http://enc.daum.net/dic100//topView.do (Korea Britannica Corp.)

อาณาจักรแพ็กเจ (18 ปีก่อนคริสต์ศักราช–คริสต์ศักราช 660) เป็นหนึ่งในสามราชอาณาจักรเกาหลี

# พระนาม ฮันกึล ฮันจา ปกครอง พระนามเดิม ความสัมพันธ์ หมายเหตุ
1 พระเจ้าอนโจ 온조왕 溫祚王 18 ปีก่อนคริสต์ศักราช-คริสต์ศักราช 29 ผู้ก่อตั้ง พระโอรสของพระเจ้าดงเมียงยอง
2 พระเจ้าดารู 다루왕 多婁王 คริสต์ศักราช 29 - 77 พระโอรสองค์แรกของพระเจ้าอนจอ
3 พระเจ้ากีรู 기루왕 己婁王 คริสต์ศักราช 77 - 128 พระโอรสองค์แรกของพระเจ้าดา
4 พระเจ้าแกรู 개루왕 蓋婁王 คริสต์ศักราช 128 - 166 พระโอรสของพระเจ้ากีรู
5 พระเจ้าโชโก 초고왕 肖古王 คริสต์ศักราช 166 - 214 พระโอรสของพระเจ้าแกรู also Sogo
(소고왕, 素古王)
6 พระเจ้ากูซู 구수왕 仇首王 คริสต์ศักราช 214 - 234 พระโอรสองค์แรกของพระเจ้าโชโก also Guisu
(귀수왕, 貴須王)
7 พระเจ้าซาบาน 사반왕 沙泮王 คริสต์ศักราช 234 พระโอรสองค์แรกของพระเจ้ากูซู also Sai
(사이왕, 沙伊王)
8 พระเจ้าโกอี 고이왕 古爾王 คริสต์ศักราช 234 - 286 พระโอรสองค์รองของพระเจ้าแกรู also Gui
(구이군, 久爾君)
9 พระเจ้าแชกกเย 책계왕 責稽王 คริสต์ศักราช 286 - 298 พระโอรสของพระเจ้าโกอี also Cheonggye
(청계왕, 靑稽王)
10 พระเจ้าบุนซอ 분서왕 汾西王 คริสต์ศักราช 298 - 304 พระโอรสองค์แรกของพระเจ้าแชกกเย
11 พระเจ้าบีรยู 비류왕 比流王 คริสต์ศักราช 304 - 344 พระโอรสองค์รองของพระเจ้ากูซู
12 พระเจ้ากเย 계왕 契王 คริสต์ศักราช 344 - 346 พระโอรสองค์แรกของพระเจ้าบุนซอ
13 พระเจ้ากึนโชโก 근초고왕 近肖古王 คริสต์ศักราช 346 - 375 พระโอรสองค์รองของพระเจ้าบีรยู also Chogo
(초고왕, 肖古王)
or Sokgo (속고왕, 速古王)
14 พระเจ้ากึนกูซู 근구수왕 近仇首王 คริสต์ศักราช 375 - 384 พระโอรสของพระเจ้ากึนโชโก also Guisu
(귀수왕, 貴首王)
15 พระเจ้าชิมนยู 침류왕 枕流王 คริสต์ศักราช 384 - 385 พระโอรสองค์แรกของพระเจ้ากึนกูซู
16 พระเจ้าจินซา 진사왕 辰斯王 คริสต์ศักราช 385 - 392 พระอนุชาของพระเจ้าชิมนยู also Buyeohui
(부여휘, 扶餘暉)
17 พระเจ้าอาซิน 아신왕 阿莘王 คริสต์ศักราช 392 - 405 พระโอรสองค์แรกของพระเจ้าชิมนยู also Aha
(아화왕, 阿華王)
18 พระเจ้าจอนจี 전지왕 腆支王 คริสต์ศักราช 405 - 420 พระโอรสองค์แรกของพระเจ้าอาซิน also Jikji
(직지왕, 直支王)
or Jinji (진지왕, 眞支王)
19 พระเจ้ากูอีซิน 구이신왕 久爾辛王 คริสต์ศักราช 420 - 427 พระโอรสองค์แรกของพระเจ้าจอนจี
20 พระเจ้าบียู 비유왕 毗有王 คริสต์ศักราช 427 - 454 พระโอรสองค์แรกของพระเจ้ากูอีซิน also Yeobi
(여비, 餘毗)
21 พระเจ้าแกโร 개로왕 蓋鹵王 คริสต์ศักราช 454 - 475 Gyeongsa (경사, 慶司)
or Gyeong (경, )
พระโอรสองค์แรกของพระเจ้าบียู also Yeogyeong
(여경, 餘慶)
22 พระเจ้ามุนจู 문주왕 文周王 คริสต์ศักราช 475 - 477 Modo
(모도, 牟都)
or Do (도, )
พระโอรสของพระเจ้าแกโร
23 พระเจ้าซัมกึน 삼근왕 三斤王 คริสต์ศักราช 477 - 479 Samgeun
(삼근, 三斤)
, Imgeol
(임걸, 壬乞)
or Samgeol
(삼걸, 三乞)
พระโอรสองค์แรกของพระเจ้ามุนจู also Mun-geun
(문근왕, 文斤王)
24 พระเจ้าดงซอง 동성왕 東城王 คริสต์ศักราช 479 - 501 Modae (모대, 牟大) or Mamo (마모, 摩牟) พระญาติของพระเจ้าซัมกึน
25 พระเจ้ามูรยอง 무령왕 武寧王 คริสต์ศักราช 501 - 523 Sama (사마, 斯麻 or 斯摩) or Yung (융, ) พระโอรสองค์รองของพระเจ้าดงซ็อง also Sama (사마왕, 斯麻王), Do (도왕, 嶋王), or Horyeong (호령왕, 虎寧王)
26 พระเจ้าซอง 성왕 聖王 คริสต์ศักราช 523 - 554 Myeong (명, 明) พระโอรสของพระเจ้ามูรยอง also Myeong (명왕, 明王) or Seongmyeong (성명왕, 聖明王)
27 พระเจ้าวีด๊อก 위덕왕 威德王 คริสต์ศักราช 554 - 598 Chang (창, ) พระโอรสองค์แรกของพระเจ้าซอง also Chang (창왕, 昌王)
28 พระเจ้าฮเย 혜왕 惠王 คริสต์ศักราช 598 - 599 Gye (계, ) พระอนุชาของพระเจ้าวีด๊อก also Heon (헌왕, 獻王)
29 พระเจ้าบอบ 법왕 法王 คริสต์ศักราช 599 - 600 Seon (선, ) or Hyosun (효순, 孝順) พระโอรสองค์แรกของพระเจ้าฮเย
30 พระเจ้ามู 무왕 武王 คริสต์ศักราช 600 - 641 personal name Jang (장, ) or Seodong (서동, 薯童) พระโอรสองค์เล็กของพระเจ้าวีด๊อก also Mugang (무강왕, 武康王) or Mugwang (무광왕,武廣王)
31 พระเจ้าอึยจา 의자왕 義慈王 คริสต์ศักราช 641 - 660 พระโอรสองค์แรกของพระเจ้ามู

*ที่มา: [1] เก็บถาวร 2006-08-24 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน

อาณาจักรซิลลา (57 ปีก่อนคริสต์ศักราช–คริสต์ศักราช 935)

แก้

อาณาจักรซิลลา เป็นหนึ่งใน สามอาณาจักรเกาหลี ช่วงต้นซิลลาปกครองโดยตระกูลปาร์ค, คระกูลซ็อกและตระกูลคิม

 1. พระเจ้าฮย็อกกอเซ 혁거세 거서간 朴赫居世居西干 (ก่อนคริสต์ศักราชที่ 57-คริสต์ศักราช 4)
 2. พระเจ้านัมแฮ 남해 차차웅 南解次次雄 (คริสต์ศักราช 4-24)
 3. พระเจ้ายูรี (คริสต์ศักราช 24-57) 유리이사금 儒理尼師今 (เริ่มใช้พระยศ อีซากึม, ภาษาเก่าแปลว่า "ผู้ปกครอง")
 4. พระเจ้าทัลแฮ 탈해이사금 脫解尼師今 (คริสต์ศักราช 57-80)
 5. พระเจ้าพาซา 파사이사금 婆娑尼師今 (คริสต์ศักราช 80-112)
 6. พระเจ้าจีมา 지마이사금 祗摩尼師今 (คริสต์ศักราช 112-134)
 7. พระเจ้าอิลซ็อง 일성이사금 逸聖尼師今 (คริสต์ศักราช 134-154)
 8. พระเจ้าอาดัลลา 아달라이사금 阿達羅尼師今 (คริสต์ศักราช 154-184)
 9. พระเจ้าพ็อลฮยู 벌휴이사금 伐休尼師今 (คริสต์ศักราช184-196)
 10. พระเจ้าแนแฮ 내해이사금 奈解尼師今 (คริสต์ศักราช 196-230)
 11. พระเจ้าโจบอน 조분이사금 助賁尼師今 (คริสต์ศักราช 230-247)
 12. พระเจ้าช็อมแฮ 첨해이사금 沾解尼師今 (คริสต์ศักราช 247-261)
 13. พระเจ้ามีชู 미추이사금 味鄒尼師今 (คริสต์ศักราช 262-284)
 14. พระเจ้ายูรเย 유례이사금 儒禮尼師今 (คริสต์ศักราช 284-298)
 15. พระเจ้าคีริม 기림이사금 基臨尼師今 (คริสต์ศักราช 298-310)
 16. พระเจ้าฮึลแฮ 흘해이사금 訖解尼師今 (คริสต์ศักราช 310-356)
 17. พระเจ้าแนมุล 내물마립간 奈勿麻立干 (คริสต์ศักราช 356-402) (เริ่มใช้พระยศ มาริปงาน, ภาษาเก่าแปลว่า "ผู้ปกครอง")
 18. พระเจ้าซิลซอง 실성마립간 實聖麻立干 (คริสต์ศักราช 402-417)
 19. พระเจ้านุลจี 눌지마립간 訥祗麻立干 (คริสต์ศักราช 417-458)
 20. พระเจ้าจาบี 자비마립간 慈悲麻立干 (คริสต์ศักราช 458-479)
 21. พระเจ้าโซจี 소지마립간 炤智麻立干 (คริสต์ศักราช 479-500)
 22. พระเจ้าจีจึง 지증왕 證智王 (คริสต์ศักราช 500-514) (เริ่มใช้พระยศ วาง (ภาษาเกาหลีสมัยใหม่แปลว่า "กษัตริย์"))
 23. พระเจ้าพ็อบฮึงมหาราช 법흥태왕 法興太王 (คริสต์ศักราช 514-540) ("King Beopheung the Great" is a translation of Beopheung Taewang, "Taewang" meaning "great king")
 24. พระเจ้าจินฮึงมหาราช 진흥태왕 眞興太王 (คริสต์ศักราช 540-576) ("King Jinheung the Great" is a translation of Jinheung Taewang, "Taewang" meaning "great king")
 25. พระเจ้าจินจี 진지왕 眞智王 (คริสต์ศักราช 576-579)
 26. พระเจ้าจินพย็อง 진평왕 眞平王 (คริสต์ศักราช 579-632)
 27. พระนางช็อนด็อก 선덕왕 善德王 (คริสต์ศักราช 632-647)
 28. พระนางชินด็อก 진덕왕 眞德王 (คริสต์ศักราช 647-654)
 29. พระเจ้ามูยอลมหาราช 태종무열왕 太宗武烈王 (คริสต์ศักราช 654-661) ("King Muyeol the Great" is a translation of Muyeol Daewang, "Daewang" meaning "great king")

ซิลลายุครวมแผ่นดิน

แก้
 1. พระเจ้ามุนมู 문무대왕 文武大王 (คริสต์ศักราช 661-681)
 2. พระเจ้าซินมุน 신문왕 神文王 (คริสต์ศักราช 681-691)
 3. พระเจ้าฮโยโซ 효소왕 孝昭王 (คริสต์ศักราช 692-702)
 4. พระเจ้าซองด๊อกมหาราช 성덕대왕 聖德大王 (คริสต์ศักราช 702-737) ("King Seongdeok the Great" is a translation of Seongdeok Daewang, "Daewang" meaning "great king")
 5. พระเจ้าฮโยซอง 효성왕 孝成王 (คริสต์ศักราช 737-742)
 6. พระเจ้าคยองด๊อก 경덕왕 景德王 (คริสต์ศักราช 742-765)
 7. พระเจ้าฮเยคง 혜공왕 惠恭王 (คริสต์ศักราช 765-780)
 8. พระเจ้าซอนด็อก 선덕왕 宣德王 (คริสต์ศักราช 780-785)
 9. พระเจ้าวอนซอง 원성왕 元聖王 (คริสต์ศักราช 785-798)
 10. พระเจ้าโซซอง 소성왕 昭聖王 (คริสต์ศักราช 798-800)
 11. พระเจ้าเอจง 애장왕 哀莊王 (คริสต์ศักราช 800-809)
 12. พระเจ้าฮอนด็อก 헌덕왕 憲德王 (คริสต์ศักราช 809-826)
 13. พระเจ้าฮึงด็อก 흥덕왕 興德王 (คริสต์ศักราช 826-836)
 14. พระเจ้าฮีกัง 희강왕 僖康王 (คริสต์ศักราช 836-838)
 15. พระเจ้ามินเอ 민애왕 閔哀王 (คริสต์ศักราช 838-839)
 16. พระเจ้าซินมู 신무왕 神武王 (คริสต์ศักราช 839)
 17. พระเจ้ามุนซอง 문성왕 文聖王 (คริสต์ศักราช 839-857)
 18. พระเจ้าฮอนัน 헌안왕 憲安王 (คริสต์ศักราช 857-861)
 19. พระเจ้าคยองมุน 경문왕 景文王 (คริสต์ศักราช 861-875)
 20. พระเจ้าฮอนคัง 헌강왕 憲康王 (คริสต์ศักราช 875-886)
 21. พระเจ้าจองคัง 정강왕 定康王 (คริสต์ศักราช 886-887)
 22. พระนางชินซ็อง 진성왕 眞聖王 (คริสต์ศักราช 887-897)
 23. พระเจ้าฮโยคง 효공왕 孝恭王 (คริสต์ศักราช 897-912)
 24. พระเจ้าซินด๊อก 신덕왕 神德王 (คริสต์ศักราช 913-917)
 25. พระเจ้าคยองมยอง 경명왕 景明王 (คริสต์ศักราช 917-924)
 26. พระเจ้าคยองแค 경애왕 景哀王 (คริสต์ศักราช 924-927)
 27. พระเจ้าคยองซุน 경순왕 敬順王 (คริสต์ศักราช 927-935)

สหพันธมิตรกายา

แก้

สหพันธมิตรกายา (42-562) ประกอบด้วยหลายอาณาจักรเล็ก ๆ ผู้ปกครองกายาใช้อิสสริยยศว่า วาง ("กษัตริย์").

กึมกวาน กายา

แก้

Geumgwan Gaya (42-532) เป็นหนึ่งใน Gaya confederacy.

# พระนามเรียกขาน ฮันกึล ฮันจา รัชกาล[2]
1 ซูโร 수로왕 首露王 (42-199)
2 กอดึง 거등왕 居登王 (199-259)
3 มาพุม 마품왕 麻品王 (259-291)
4 กอจิลมี 거질미왕 居叱彌王 (291-346)
5 อีชีพุม 이시품왕 伊尸品王 (346-407)
6 จวาจี 좌지왕 坐知王 (407-421)
7 ชวีฮวี 취희왕 吹希王 (421-451)
8 ชิลจี 질지왕 銍知王 (451-492)
9 กยอมจี 겸지왕 鉗知王 (492-521)
10 กูฮยอง 구형왕 仇衡王 (521-532)

แดกายา

แก้

Daegaya (42-562) was one of the Gaya confederacy.

# Name Period of reign
Westernized Hangul/Hanja
1 อีจีนาซี 이진아시왕
伊珍阿豉王
42 CE-?
···
···
···
···
3 หรือ 4 กึมนิม 금림왕
錦林王
?-?
···
···
···
···
ไม่ปรากฏ ฮาจี 하지왕
荷知王
?-?
···
···
···
···
6 หรือ 7 กาซิล 가실왕
嘉悉王 or 嘉實王
?-?
···
···
···
···
9 อีนเว 이뇌왕
異腦王
?-?
10 หรือ 16 เจ้าชายรัชทายาทวอลกวาง
หรือ
โทซอลจี
월광태자 (月光太子)
หรือ
도설지왕 (道設智王)
?-562

อาณาจักรพัลแฮ (คริสต์ศักราช 698–926) เป็นอาณาจักรโบราณของเกาหลีที่สถาปนาหลังการล่มสลายของอาณาจักรโกคูรยอ กินพื้นที่ไปถึงตอนใต้ของแมนจูเรีย ดินแดนปรีมอร์สกี และตอนเหนือของคาบสมุทรเกาหลี.

# พระนาม ระยะเวลาที่ครองราชย์ ชื่อรัชสมัย (年號) พระปัจฉามรณนาม (諡號)
ภาษาไทย ฮันกึล/ฮันจา ภาษาไทย ฮันกึล/ฮันจา ภาษาไทย ฮันกึล/ฮันจา
1 แด โจยอง 대조영
大祚榮
คริสต์ศักราช 698–719 ไม่มี ไม่มี พระเจ้าโก 고왕
高王
2 แด มูเย 대무예
大武藝
คริสต์ศักราช 719–737 อินอัน 인안
仁安
พระเจ้ามู 무왕
武王
3 แด ฮึมมู 대흠무
大欽茂
737–793 แดฮึง
บอรยอก
대흥 (大興)
보력 (寶曆)
พระเจ้ามุน 문왕
文王
4 แด วอนอี 대원의
大元義
คริสต์ศักราช 793–794 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี
5 แด ฮวา ยอ 대화여
大華與
คริสต์ศักราช 794 จุงฮึง 중흥
中興
พระเจ้าซอง 성왕
成王
6 แด ซุงริน 대숭린
大嵩璘
คริสต์ศักราช 794–808 จองรยอก 정력
正曆
พระเจ้าคัง 강왕
康王
7 แด วอนยู 대원유
大元瑜
คริสต์ศักราช 808–812 ยองด็อก 영덕
永德
พระเจ้าจ็อง 정왕
定王
8 แด ออนอี 대언의
大言義
คริสต์ศักราช 812–817 จูจัก 주작
朱雀
พระเจ้าฮี 희왕
僖王
9 แด มย็องชุง 대명충
大明忠
คริสต์ศักราช 817–818 แทซี 태시
太始
พระเจ้ากัน 간왕
簡王
10 แด อินซู 대인수
大仁秀
คริสต์ศักราช 818–830 กอนฮึง 건흥<br>建興 พระเจ้าซ็อน 선왕
宣王
11 แด อีจิน 대이진
大彝震
คริสต์ศักราช 830–857 ฮัมฮวา 함화
咸和
ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ
12 แด กอนฮวัง 대건황
大虔晃
คริสต์ศักราช 857–871 ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ
13 แด ฮยอนซ็อก 대현석
大玄錫
คริสต์ศักราช 871–895 ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ พระเจ้ากยอง 경왕
景王
14 แด วีแฮ 대위해
大瑋瑎
คริสต์ศักราช 895–906 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี
15 แด อินซอน 대인선
大諲譔
คริสต์ศักราช 906–926 ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่มี ไม่มี

แพคเจใหม่

แก้

ฮูแพคเจ (แพคเจใหม่) (900-936) สถาปนาโดยกยอน ฮวอน นายทหารในยุคซิลลาตอนปลายที่กำลังล่มสลาย ดังนั้น จึงเป็นการเริ่มต้นยุคสามก๊กเกาหลียุคหลัง แพคเจหลังพบกับความล่มสลายด้วยฝีมือของกยอนวอนเอง, ผู้ภายหลังนำกองทัพโครยอ พร้อมพระเจ้าแทโจแห่งโครยอเพื่อจับกุทซินกอม, the เจ้าชายแห่งแพคเจหลัง ผู้ทรยศกยอนวอน

# พระนาม รัชสมัย รัชศก (年號)
ภาษาไทย ฮันกึล/ฮันจา ภาษาไทย ฮันกึล/ฮันจา
1 คยอนฮวอน 견훤
甄萱
900-935 จอง-แก 정개 (正開)
1 ชินกอม 신검
神劍
935-936 จอง-แก 정개 (正開)

โคกูรยอใหม่

แก้

โคกูรยอใหม่ (901-918), เป็นที่รู้จักในนามมา-จิน หรือ แทบง, ได้รับการสถาปนาโดยกุงเย เชื้อพระวงศ์ซิลลา โดยร่วมมือกับกบฏของนายพลยางกิลและก้าวขึ้นสู่อำนาจ ในที่สุดเขาก็ลอบสังหารยางกิลและสถาปนาราชอาณาจักรใหม่ในนามโกคูเรียวหลัง กุงเย เผยโฉมเป็นทรราชย์และถูกปลดโดยนายทหารของเขาเปิดทางให้วัง กอนสถาปนาราชวงศ์โครยอ

# พระนามเดิม รัชกาล รัชศก (年號)
ภาษาไทย ฮันกึล/ฮันจา ภาษาไทย ฮันกึล/ฮันจา
1 กุงเย 궁예
弓裔
901-918 มูแท
ซองแช็ค
ซูด็อก-มันเซ
จอง-แก
무태 (武泰)
성책 (聖冊)
수덕만세 (水德萬歲)
정개 (政開)

โครยอ

แก้

โครยอ (918-1392) ปกครองโดยตระกูลวัง ปฐมกษัตริย์มีพระนามว่า แทโจ มีความหมายว่า "great progenitor"ได้รับการยอมรับว่าเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของทั้งโครยอและโชซ็อน การเริ่มต้นด้วยพระเจ้ากวางจง, แห่งโครยอสถาปนาเป็นจักรพรรดิ, with the first three rulers elevated to that title posthumously. With the Mongol conquest, อย่างไรก็ตาม พระอิสริยยศโดยทั่วไปยังคงเป็นพระมหากษัตริย์หรือ “วัง“ 23 รัชกาลต่มา (จนกระทั่ง พระเจ้าวอนจง) มีพระนามเรียกขานลงท้ายว่า จง. การเริ่มด้วย พระเจ้าชุงนยอล (รัชกาลที่ 25), all the remaining kings of Goryeo had the title Wang ("King") as part of their temple names. Era names are in bracket where available

# พระรูป พระนามเดิม รัชสมัย Courtesy Name (C)/
พระนามมองโกล (M) /
พระราชสมัญญา (Ps)
พระนามเรียกขาน (廟號) (T) /
พระปัจฉามรณนาม (諡號) (P)
รัชศก (年號)
ภาษาไทย ฮันกึล/ฮันจา ภาษาไทย ฮันกึล/ฮันจา ภาษาไทย ฮันกึล/ฮันจา ภาษาไทย ฮันกึล/ฮันจา
1
 
วัง กอน 왕건
王建
918–943 ยักชอน (C) 약천
若天 (C)
แทโจ 태조
太祖 (T)
ชอนซู 천수
天授
2 วัง มู 왕무
王武
943–945 ซึงกอน (C) 승건
承乾 (C)
ฮเยจง 혜종
惠宗 (T)
3 วัง โย 왕요
王堯
945–949 ชอนอี (C) 천의 (C) จองจง 정종
定宗 (T)
4 วัง โซ 왕소
王昭
949–975 อิลฮวา (C) 일화
日華 (C)
ควางจง 광종
光宗 (T)
กวางด็อก
จุนปัง
광덕 (光德)
준풍 (峻豊)
5 วัง จู 왕주
王伷
975–981 จางมิน (C) 장민
長民 (C)
คยองจง 경종
景宗 (T)
6 วัง ชี 왕치
王治
981–997 อนโก (C) 온고
溫古 (C)
ซองจง 성종
成宗 (T)
7 วัง ซง 왕송
王誦
997–1009 ฮโยซิน (C) 효신
孝伸 (C)
มกจง 목종
穆宗 (T)
8 วัง ซุน 왕순
王詢
1009–1031 อันเซ (C) 안세
安世 (C)
ฮย็อนจง 현종
顯宗 (T)
9 วัง ฮึม 왕흠
王欽
1031–1034 วอนรยาง (C) 원량
元良 (C)
ทอกจง 덕종
德宗 (T)
10 วัง ฮยอง 왕형
王亨
1034–1046 ซินโจ (C) 신조
申照 (C)
จองจง 정종
靖宗 (T)
11 วัง ฮวี 왕휘
王徽
1046–1083 ชอกยู (C) 촉유
燭幽 (C)
มุนจง 문종
文宗 (T)
12 วัง ฮุน 왕훈
王勳
1083 วีกง (C) 의공
義恭 (C)
ซุนจง 순종
順宗 (T)
13 วัง อุน 왕운
王運
1083–1094 กเยชอน (C) 계천
繼天 (C)
ซอนจง 선종
宣宗 (T)
14 วัง อุก 왕욱
王昱
1094–1095 ฮอนจง 헌종
獻宗 (T)
15 วัง อง 왕옹
王顒
1095–1105 ชอนซาง (C) 천상
天常 (C)
ซุกจง 숙종
肅宗 (T)
16 วัง อู 왕우
王俁
1105–1122 เซมิน (C) 세민
世民 (C)
เยจง 예종
睿宗 (T)
17 วัง แฮ 왕해
王楷
1122–1146 อินพโย (C) 인표
仁表 (C)
อินจง 인종
仁宗 (T)
18 วัง ฮยอน 왕현
王晛
1146–1170 อิลซึง (C) 일승
日升 (C)
อีจง 의종
毅宗 (T)
19 วัง โฮ 왕호
王皓
1170–1197 จีดัน (C) 지단
之旦 (C)
มยองจง 명종
明宗 (T)
20 วัง ทัก 왕탁
王晫
1197–1204 จีฮวา (C) 지화
至華 (C)
ชินจง 신종
神宗 (T)
21 วัง ยอง 왕영
王韺
1204–1211 บุลพี (C) 불피
不陂 (C)
ฮึยจง 희종
熙宗 (T)
22 วัง โอ 왕오/왕숙/왕정
王晶/王璹/王貞
1211–1213 แดฮวา (C) 대화
大華 (C)
คังจง 강종
康宗 (T)
23 วัง ชอล 왕철
王澈
1213–1259 ชอนอู (C) 천우
天祐 (C)
โกจง 고종
高宗 (T)
24 วัง ซิก 왕식
王倎
1259–1274 อิลซิน (C) 일신
日新 (C)
วอนจง 원종
元宗 (T)
25 วัง กอ 왕거
王昛
1274–1308 ชุงนยอล 충렬왕
忠烈王 (P)
26 วัง จาง 왕장
王璋
1308–1313 จุงอัง(C) 중앙
仲昻 (C)
ชุงซอน 충선왕
忠宣王 (P)
27 วัง มาน 왕만
王卍
1313–1330
1332–1339
อีฮโย (C) 의효 (C) ชุงซุก 충숙왕
忠肅王 (P)
28 วัง จอง 왕정
王禎
1330–1332
1339–1344
พูดาชีรี (M) 부다시리
寶塔失里(M)
ชุงฮเย 충혜왕
忠惠王 (P)
29 วัง ฮึน 왕흔
王昕
1344–1348 พัลซามาทาอาจี(M) 팔사마타아지
八思麻朶兒只 (M)
ชุงมอก 충목왕
忠穆王 (P)
30 วัง จอ 왕저
王蚳
1348–1351 มีซากัมทาอาจี (M) 미사감타아지
迷思監朶兒只 (M)
ชุงจอน 충정왕
忠靖王 (P)
31 วัง จอน 왕전
王顓
1351–1374 อีแจ / อิกดัง (Ps) 빠이엔티무르
伯顔帖木兒 (M)
이재 /익당 (Ps)
คงมิน 공민왕
恭愍王 (P)
32 วัง อู 왕우
王禑
1374–1388 อู 우왕
禑王 (P)
33 วัง ชาง 왕창
王昌
1388–1389 ชาง 창왕
昌王 (P)
34 วัง โย 왕요
王瑤
1389–1392 คงยาง 공양왕
恭讓王 (P)

โชซ็อน

แก้

ราชวงศ์โชซ็อน (1392-1897)[3]

# พระรูป พระนามเดิม รัชสมัย Courtesy Name (C)/
พระนามแฝง (Ps)
พระนามเรียกขาน (廟號) (T) /
พระปัจฉามรณนาม (諡號) (P)
รัชศก (年號) ความสัมพันธ์
ภาษาไทย ฮันกึล/ฮันจา ภาษาไทย ฮันกึล/ฮันจา ภาษาไทย ฮันกึล/ฮันจา ภาษาไทย ฮันกึล/ฮันจา
1   อี ซ็องกเย /

อี ดัน

이성계/이단
李成桂/李旦
1392–1398 จุงกยอล (C) 중결
仲潔 (C)
แทโจ 태조
太祖 (T)
ผู้ก่อตั้ง
2 อี บังกวา /

อี กย็อง

이방과/이경
李芳果/李曔
1398–1400 ควังวอน (C) 광원
光遠 (C)
ช็องจง 정종
定宗 (T)
พระราชโอรสในพระเจ้าแทโจ
3   อี บังวอน 이방원
李芳遠
1400–1418 ยูด๊อก (C) 유덕
遺德 (C)
แทจง 태종
太宗 (T)
พระราชอนุชาในพระเจ้าช็องจง
4 อี โด 이도
李祹
1418–1450 วอนจอง (C) 원정
元正 (C)
เซจงมหาราช 세종
世宗 (T)
พระราชโอรสในพระเจ้าแทจง
5   อี ฮยาง 이향
李珦
1450–1452 ฮวีจี (C) 휘지
輝之 (C)
มุนจง 문종
文宗 (T)
พระราชโอรสในพระเจ้าเซจงมหาราช
6   อี ฮงวี 이홍위
李弘暐
1452–1455 ทันจง 단종
端宗 (T)
พระราชโอรสในพระเจ้ามุนจง
7   อี ยู 이유
李瑈
1455–1468 ซูจี (C) 수지
粹之 (C)
เซโจ 세조
世祖 (T)
พระปิตุลาในพระเจ้าทันจง
8 อี ฮวัง 이황
李晄
1468–1469 มย็องโจ/พยองนัม (C) 명조/평남
明照/平南 (C)
เยจง 예종
睿宗 (T)
พระราชโอรสในพระเจ้าเซโจ
9   อี ฮยอล 이혈
李娎
1469–1494
(C)
ซ็องจง 성종
成宗 (T)
พระภาติยะในพระเจ้าเยจง
10   อี ยูง 이융
李隆
1494–1506
(C)
ย็อนซันกุน 연산군
燕山君
พระราชโอรสในพระเจ้าซ็องจง
11 อี ย๊อก 이역
李懌
1506–1544 นักชอน (C) 낙천
樂天 (C)
ชุงจง 중종
中宗 (T)
พระราชอนุชาในย็อนซันกุน
12   อี โฮ 이호
李峼
1544–1545 ชอนยุน (C) 천윤
天胤 (C)
อินจง 인종
仁宗 (T)
พระราชโอรสในพระเจ้าชุงจง
13 อี ฮวัน 이환
李峘
1545–1567 แดยาง (C) 대양
對陽 (C)
มย็องจง 명종
明宗 (T)
พระราชอนุชาในพระเจ้าอินจง
14   อี ยอน 이연
李蚣
1567–1608 ซ็อนโจ 선조
宣祖 (T)
พระภาติยะในพระเจ้ามย็องจง
15 อี ฮน 이혼
李琿
1608–1623
(C)
ควังแฮกุน 광해군
光海君
พระราชโอรสในพระเจ้าซ็อนโจ
16   อี จง 이종
李倧
1623–1649 ฮวาแบ็ก (C) 화백
和伯 (C)
อินโจ 인조
仁祖 (T)
พระภาติยะในควังแฮกุน
17   อี โฮ 이호
李淏
1649–1659 จองยอน (C)
จูโก (Ps)
정연/靜淵 (C)
죽오/竹梧 (Ps)
ฮโยจง 효종
孝宗 (T)
พระราชโอรสในพระเจ้าอินโจ
18   อี ยอน 이연
李棩
1659–1674 คย็องจิก (C) 경직
景直 (C)
ฮย็องจง 현종
顯宗 (T)
พระราชโอรสในพระเจ้าฮโยจง
19   อี ซุน 이순
李焞
1674–1720 มย็องโบ (C) 명보
明普 (C)
ซุกจง 숙종
肅宗 (T)
พระราชโอรสในพระเจ้าฮย็องจง
20 อี ยุน 이윤
李昀
1720–1724 ฮวีซอ (C) 휘서
輝瑞 (C)
คย็องจง 경종
景宗 (T)
พระราชโอรสในพระเจ้าซุกจง
21   อี กึม 이금
李昑
1724–1776 ควังซุก (C)
ยางซองฮอน (Ps)
광숙/光叔 (C)
양성헌/養性軒 (Ps)
ย็องโจ 영조
英祖 (T)
พระราชอนุชาในพระเจ้าคย็องจง
22   อี ซาน 이산
李祘
1776–1800 ฮย็องอุน (C)
ฮงแจ (Ps)
형운/亨運 (C)
홍재/弘齋 (Ps)
ช็องโจ 정조
正祖 (T)
พระราชนัดดาในพระเจ้าย็องโจ
23   อี กง 이공
李蚣
1800–1834 คงโบ (C)
ซุนแจ (Ps)
공보/公寶 (C)
순재/純齋 (Ps)
ซุนโจ 순조
純祖 (T)
พระราชโอรสในพระเจ้าช็องโจ
24   อี ฮวาน 이환
李奐
1834–1849 มูนึง (C)
วอนฮอน (Ps)
문응/文應 (C)
원헌/元軒 (Ps)
ฮ็อนจง 헌종
憲宗 (T)
พระราชนัดดาในพระเจ้าซุนโจ
25   อี บยอน 이변
李昪
1849–1863 โดซึง (C)
แดยงแจ (Ps)
도승/道升 (C)
대용재/大勇齋 (Ps)
ช็อลจง 철종
哲宗 (T)
พระญาติสืบเชื้อสายมาจากพระเจ้าย็องโจ
26   อี มย็องบก

อี ฮย็อง

이명복/이형
李命福/李蚣
1863–1897
(1897-1907) *
ซองริม (C)
จูยอน (Ps)
성림/聖臨 (C)
주연/珠淵 (Ps)
โคจง* 고종
高宗 (T)
แกกุก
กอนยาง
กวางมู
개국 (開國)
건양 (建陽)
광무 (光武)
พระญาติสืบเชื้อสายมาจากพระเจ้าอินโจ
27   อี ช็อก 이척
李拓
(1907–1910) * กุนบาง (C)
จองฮอน (Ps)
군방/君邦 (C)
정헌/正軒 (Ps)
ซุนจง* 순종
純宗 (T)
ยุงฮี 융희 (隆熙) พระราชโอรสในพระเจ้าโคจง

อ้างอิง

แก้
 1. Hyung Il Pai (2000). Constructing "Korean" Origins: A Critical Review of Archaeology, Historiography, and Racial Myth in Korean State-formation Theories. Harvard University Asia Center. pp. 89–92. ISBN 978-0-674-00244-9.
 2. Il-yeon: Samguk Yusa: Legends and History of the Three Kingdoms of Ancient Korea, translated by Tae-Hung Ha and Grafton K. Mintz. Epilogue, page 354. Silk Pagoda (2006). ISBN 1596543485 - note: the dates for Geojilmi's reign go there until 344
 3. ราชบัณฑิตยสภา (2562). นานาวิสามานยนาม หน้า 152-155.