พระเจ้าทันกุน

(เปลี่ยนทางจาก ทันกุน)

พระเจ้าทันกุนวังกย็อม หรือพระนามเต็ม "พระเจ้าทันกุนจีแฮว็อนด็อกโซอึยนึงซ็อนด็อกซูแห่งราชวงศ์โชซอนโบราณ เป็นพระโอรสในเจ้าชายซังกยอง พระราชโอรสในพระเจ้าวอนจง พระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 34 แห่งราชวงศ์คยองจู (ภายหลังถูกสถาปนาเป็น "พระเจ้าอินจง") กับพระนางฮันฮวังโบซูแห่งซองซอง (ภายหลังได้รับสถาปนาเป็น พระนางอึยฮเย พระพันปีหลวง) เมื่อ พระเจ้าทันกุน วังกยอม สวรรคตเมื่อพระชนมายุ 61 พรรษา พระราชโอรสได้ครองราชย์ต่อเป็นพระเจ้าบูแห่งโกโชซอน สันนิษฐานว่า เป็นเพียงตำนาน

พระเจ้าทันกุนวังกย็อม
รัชสมัยที่อาจเป็นเพียงตำนาน
พระมหากษัตริย์แห่งโกโชซอน
ครองราชย์1790 ปีก่อนพุทธศักราช - ?
ก่อนหน้าสถาปนาอาณาจักรโกโชซอน
ถัดไปพระเจ้าบู
พระราชสมภพคาดว่า 1789 ปีก่อนพุทธศักราช
สวรรคตเมื่อพระชนมายุ 61 พรรษา
พระมเหสีพระนางฮโยซอง
พระนางฮเยอึย
พระนางฮย็อนริน
พระราชบุตรพระเจ้าบู
พระเจ้าจุน
องศ์หญิงซุกฮย็อน
องศ์หญิงซุกฮเย
องศ์หญิงซุกฮวี
ราชวงศ์ราชวงศ์โกโชซอน
พระราชบิดาพระเจ้าฮวานุง(ตามตำนาน)
หรือ พระเจ้าอินจง
พระราชมารดานางหมีที่ได้เป็นมนุษย์(ตามตำนาน)
หรือ พระพันปีหลวงอึยฮเย
พระเจ้าทันกุน
ฮันกึล
단군왕검
ฮันจา
檀君王儉
อาร์อาร์Dangun Wanggeom
เอ็มอาร์Tan'gun Wanggŏm

พระราชวงศ์ แก้

 • พระราชบิดา : องศ์ชายซังกย็อง (ภายหลังถูกสถาปนาเป็น พระเจ้า อินจง)
 • พระราชมารดา : พระนางฮวังโบซู ตระกูลฮัน แห่งซ็องซ็อง (ภายหลังถูกสถาปนาเป็น สมเด็จพระนางเจ้าอึยฮเยพระพันปีหลวง)
 • พระราชินี มี 3 พระองค์ :
 1. พระนางฮโยซ็อง ตระกูลยง แห่งยอนึง (ภายหลังถูกสถาปนาเป็น พระนางโซย็อน พระพันปีหลวง)
 2. พระนางฮเยอึย ตระกูลซ็อง แห่งนัมซัน (ภายหลังถูกสถาปนาเป็น พระนางโซว็อน พระพันปีหลวง)
 3. พระนางฮย็อนริน ตระกูลโซ แห่งว็อนซัน (พระนางโซริน พระราชชนนี)
 • พระราชโอรส
 1. องศ์ชายบูมงกฎราชกุมาร แห่ง โกโชซ็อน ประสูติจาก พระราชินีฮโยซ็อง ตระกูลยง (พระเจ้าบู)
 2. องศ์ชายจุน ประสูติจากพระราชินีฮเยอึย ตระกูลซ็อง (พระเจ้าจุน)
 • พระราชธิดา
 1. องศ์หญิงซุกฮย็อน ประสูติจาก พระราชินีฮย็อนริน ตระกูลโซ
 2. องศ์หญิงซุกฮเย ประสูติจาก พระราชินีฮย็อนริน ตระกูลโซ
 3. องศ์หญิงซุกฮวี ประสูติจาก พระราชินีฮย็อนริน ตระกูลโซ
 4. องศ์หญิงไม่ทราบพระนาม ประสูติจากพระราชินีฮย็อนริน ตระกูลโซ

แหล่งข้อมูลอื่น แก้