พระเจ้าวอนจง

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

พระเจ้าวอนจง (원종, 元宗, Wonjong) สามารถหมายถึง

  • พระเจ้าวอนจงแห่งโครยอ กษัตริย์องค์ที่ 24 แห่งราชวงศ์โครยอ (ค.ศ. 1259 - 1274)
  • องค์ชายจองวอน (정원군, 定遠君 ค.ศ. 1580 - 1619) พระโอรสของพระเจ้าซอนโจแห่งราชวงศ์โจซอน กับพระสนมอินบิน ตระกูลคิม และพระบิดาขององค์ชายนึงยาง (능양군, 綾陽君) เมื่อองค์ชายนึงยางขึ้นครองราชสมบัติ เป็นพระเจ้าอินโจเมื่อค.ศ. 1623 แล้วจึงได้รับการสถาปนาเป็น พระเจ้าวอนจงแห่งโจซอน พระสุสานชื่อว่า จังนึง (장릉, 章陵)