สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดจันทบุรี

จังหวัดจันทบุรี มีเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 3 เขต (สำหรับการเลือกตั้ง พ.ศ. 2562)[1] และมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งได้ 3 คน จากทั้งหมด 350 คนทั่วประเทศในสภาผู้แทนราษฎรไทย

ประวัติศาสตร์แก้ไข

หลังจากที่ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 ได้มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476 การเลือกตั้งครั้งนี้เป็น "การเลือกตั้งทางอ้อมครั้งแรกและครั้งเดียวของไทย" โดยจังหวัดจันทบุรีมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนแรก คือ หลวงนรินทร์ประสาตร์เวช (เจน สุนทโรทัย)

เขตการเลือกตั้งแก้ไข

การเลือกตั้ง เขตการเลือกตั้ง แผนที่ จำนวน ส.ส.
พ.ศ. 2476 เขตเลือกตั้งที่ 1 : ทั้งจังหวัด 1 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2480
พ.ศ. 2481
พ.ศ. 2489
พ.ศ. 2491
พ.ศ. 2492
พ.ศ. 2495
พ.ศ. 2500/1
พ.ศ. 2500/2
พ.ศ. 2512
พ.ศ. 2518 2 คน (เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2519
พ.ศ. 2522
พ.ศ. 2526
พ.ศ. 2529 3 คน (เขตละ 3 คน)
พ.ศ. 2531
พ.ศ. 2535/1
พ.ศ. 2535/2
พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2544 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองจันทบุรีและอำเภอแหลมสิงห์
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอท่าใหม่, อำเภอนายายอาม, อำเภอแก่งหางแมว, อำเภอมะขาม (เฉพาะตำบลวังแซ้มและตำบลฉมัน) และ กิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอสอยดาว, อำเภอโป่งน้ำร้อน, อำเภอขลุง และอำเภอมะขาม (ยกเว้นตำบลวังแซ้มและตำบลฉมัน)
3 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2550 เขตเลือกตั้งที่ 1 : ทั้งจังหวัด 3 คน (เขตละ 3 คน)
พ.ศ. 2554 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองจันทบุรีและอำเภอแหลมสิงห์
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอท่าใหม่, อำเภอนายายอาม, อำเภอแก่งหางแมว และอำเภอเขาคิชฌกูฏ
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอสอยดาว, อำเภอโป่งน้ำร้อน, อำเภอมะขาม และอำเภอขลุง
  3 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2562

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตแก้ไข

ชุดที่ 1–7; พ.ศ. 2476–2495แก้ไข

ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 1 พ.ศ. 2476 หลวงนรินทร์ประสาตร์เวช (เจน สุนทโรทัย)
ชุดที่ 2 พ.ศ. 2480 นายวงศ์ เว้นชั่ว
ชุดที่ 3 พ.ศ. 2481 นายอมร ผลประสิทธิ์
ชุดที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2489 นายอรัญ รายนานนท์
สิงหาคม พ.ศ. 2489 – (เลือกตั้งเพิ่มเติม)
ชุดที่ 5 พ.ศ. 2491 นายวงศ์ วีระชาติพลี
พ.ศ. 2492 – (เลือกตั้งเพิ่มเติม)
ชุดที่ 7 พ.ศ. 2495 นายสุรพงษ์ ตรีรัตน์

ชุดที่ 8–10; พ.ศ. 2500–2512แก้ไข

      พรรคเสรีมนังคศิลา
      พรรคสหประชาไทย
      ไม่สังกัดพรรคการเมือง
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 นายสุรพงษ์ ตรีรัตน์
ชุดที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2500 นายสุรพงษ์ ตรีรัตน์
ชุดที่ 10 พ.ศ. 2512 นายบุญเที่ยง สิทธิบุศย์

ชุดที่ 11–14; พ.ศ. 2518–2526แก้ไข

      พรรคไท
      พรรคธรรมสังคม
      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคสยามประชาธิปไตย
      พรรคกิจสังคม
      พรรคประชาเสรี
      พรรคประชากรไทย
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 11 พ.ศ. 2518 นายประภัทรพงศ์ เวชชาชีวะ นายประหยัด ธรรมสาคร
ชุดที่ 12 พ.ศ. 2519 นายสมยศ ศิรพันธุ์ พลโท กานต์ รัตนวราหะ
ชุดที่ 13 พ.ศ. 2522 นายจำเริง ศรีสุวรรณ นายวิชิต สุขะวิริยะ
ชุดที่ 14 พ.ศ. 2526 นายละออ วรรณทอง นายวโรทัย ภิญญสาสน์

ชุดที่ 15–20; พ.ศ. 2529–2539แก้ไข

      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคประชากรไทย
      พรรคชาติพัฒนา (พ.ศ. 2535)
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 15 พ.ศ. 2529 นายวโรทัย ภิญญสาสน์ นายธวัชชัย อนามพงษ์ นายประวัฒน์ อุตตะโมต
ชุดที่ 16 พ.ศ. 2531 นายธวัชชัย อนามพงษ์ นายประวัฒน์ อุตตะโมต
ชุดที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2535
ชุดที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2535 นายสมชาย นิยมกิจ นายอำนาจ เพ่งจิตต์ นายประวัฒน์ อุตตะโมต
ชุดที่ 19 พ.ศ. 2538 นายธวัชชัย อนามพงษ์ นางสาวคมคาย เฟื่องประยูร
ชุดที่ 20 พ.ศ. 2539 นางคมคาย พลบุตร

ชุดที่ 21–22; พ.ศ. 2544–2548แก้ไข

      พรรคชาติพัฒนาพรรคไทยรักไทย
      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคไทยรักไทย
เขต ชุดที่ 21 พ.ศ. 2544 ชุดที่ 22 พ.ศ. 2548
1 นายธวัชชัย อนามพงษ์ นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ
2 นางคมคาย พลบุตร พลตำรวจตรี พยุง ตรงสวัสดิ์
3 นายพงศ์เวช เวชชาชีวะ

ชุดที่ 23; พ.ศ. 2550แก้ไข

      พรรคประชาธิปัตย์
เขต ชุดที่ 23 พ.ศ. 2550
1 นายธวัชชัย อนามพงษ์
นายยุคล ชนะวัฒน์ปัญญา
นายพงศ์เวช เวชชาชีวะ

ชุดที่ 24–25; พ.ศ. 2554–2562แก้ไข

      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคอนาคตใหม่พรรคพลังประชารัฐ
      พรรคอนาคตใหม่พรรคพลังท้องถิ่นไท
      พรรคอนาคตใหม่พรรคก้าวไกล
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 2 เขตเลือกตั้งที่ 3
ชุดที่ 24 พ.ศ. 2554 นายธวัชชัย อนามพงษ์ นายยุคล ชนะวัฒน์ปัญญา นายพงศ์เวช เวชชาชีวะ
ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562 พันตำรวจโท ฐนภัทร กิตติวงศา นายจารึก ศรีอ่อน นางสาวญาณธิชา บัวเผื่อน

รูปภาพแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. "ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี และจำนวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 136 (10 ก): 2. 24 Jan 2019.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข