รายพระนามพระสันตะปาปา

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

รายพระนามพระสันตะปาปา เรียงตามที่ได้ระบุไว้ใน อันนูอาริโอ ปอนตีฟีซีโอ (อิตาลี: Annuario Pontificio; ปอนติฟประจำปี) ภายใต้หัวข้อ อี ซอมมี ปอนเตฟีซี โรมานี (อิตาลี: I Sommi Pontefici Romani; ปอนติฟสูงสุดแห่งโรม) ซึ่งไม่รวมบุคคลที่ถูกจัดว่าเป็นผู้อ้างตนเป็นพระสันตะปาปา (พระสันตะปาปาซ้อน) และจัดพิมพ์ทุกปีโดยสภาปกครองโรมัน ทั้งนี้หนังสือดังกล่าวไม่ได้ลำดับพระสันตะปาปาเรียงตามหมายเลข โดยให้เหตุผลว่าในหลาย ๆ ช่วงเวลา ไม่สามารถตัดสินได้ว่าพระสันตะปาปาพระองค์ใดอยู่ในลำดับการสืบสันตติวงศ์ที่ชอบธรรม โดยเฉพาะกรณีของสมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่ 8 สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 5 และพระสันตะปาปาช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่ 11 บางพระองค์[1] รายพระนามฉบับตีพิมพ์ในหนังสือฯ ปี ค.ศ. 2001 ได้แก้ไขพระประวัติเดิมของพระสันตะปาปาในอดีตเกือบ 200 จุด ตั้งแต่สมเด็จพระสันตะปาปาเปโตรจนถึงสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอลที่ 2 อาทิเช่น วันที่ (โดยเฉพาะช่วงสองศตวรรษแรก) สถานที่ประสูติ และพระนามวงศ์[2]

รายพระนามพระสันตะปาปาซึ่งถูกฝังพระศพ ณ มหาวิหารนักบุญเปโตร (จารึกด้วยภาษาละตินตามปีที่ฝังพระศพ)

คำว่า สันตะปาปา หรือ ปาปา (ละติน: papa; บิดา) ใช้หมายความถึงมุขนายกหรือบาทหลวงระดับสูงสุดของคริสตจักรหลายแห่ง (เช่น พระสันตะปาปาคอปติก) แต่ตำแหน่งนี้มักจะใช้หมายความในภาษาอังกฤษถึงพระประมุขแห่งคริสตจักรคาทอลิก ที่ผ่านมาพระสันตะปาปาคาทอลิกทรงใช้ชื่อเรียกตำแหน่งของพระองค์ตามธรรมเนียมอย่างหลากหลาย เช่น ซุมมุส ปอนติเฟ็ก (ละติน: Summus Pontifex; สังฆนายก), ปอนติเฟ็ก มักซิมุส (ละติน: Pontifex Maximus; สังฆาธิบดี) และ เซเออวุส เซเออวอรุม เดอี (ละติน: Servus servorum Dei; ผู้รับใช้ของพระเจ้า) ซึ่งแต่ละตำแหน่งถูกเพิ่มเข้ามาตามเหตุการณ์จำเพาะทางประวัติศาสตร์ และไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ดังอภิสิทธิ์อื่นของพระสันตะปาปา[3]

แฮมันนุส กอนตรักตุส อาจถือเป็นนักประวัติศาสตร์คนแรกที่เรียงลำดับพระสันตะปาอย่างต่อเนื่อง รายพระนามฉบับดังกล่าวสิ้นสุดที่สมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่ 9 ในปี ค.ศ. 1049 ในลำดับที่ 154 และมีการแก้ไขรายพระนามหลายครั้งในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 20 เช่น ผู้อ้างตนเป็นพระสันตะปาปาคริสโตเฟอร์ถูกนับอยู่ในลำดับโดยชอบธรรม หรือกรณีของว่าที่สมเด็จพระสันตะปาปาสตีเฟนที่ 2 ซึ่งเคยถูกนับเป็นพระสันตะปาปาโดยชอบธรรมด้วยพระนามว่า "สมเด็จพระสันตะปาปาสตีเฟนที่ 2" แต่ภายหลังถูกถอดออกจากรายพระนามฉบับปี ค.ศ. 1961 อย่างไรก็ตาม รายพระนามฉบับอื่น ๆ หลายฉบับในปัจจุบันยังรวมพระองค์ไว้ในฐานะ "สมเด็จพระสันตะปาปาสตีเฟนที่ 2 พระองค์แรก" (first Pope Stephen II) เนื่องจากเป็นไปได้ว่าได้อ้างอิงตามสารานุกรมคาทอลิก ฉบับ ค.ศ. 1913 ซึ่งตกเป็นสาธารณสมบัติ แม้จะไม่มีข้อถกเถียงในประเด็นดังกล่าวแล้วก็ตาม

พระสันตะปาปาหลายพระองค์ได้รับประกาศเป็นนักบุญ เช่น 48 พระองค์ในลำดับต่อเนื่อง 50 พระองค์แรก และยังมีพระองค์อื่น ๆ อีกมากที่อยู่ในกระบวนการประกาศเป็นนักบุญ ทั้งนี้พระสันตะปาปา 28 พระองค์ในลำดับ 31 พระองค์แรก สิ้นพระชนม์ในฐานะมรณสักขี (ดูรายพระนามพระสันตะปาปาที่ถูกฆาตกรรม)

รายพระนาม แก้ไข

คริสต์สหัสวรรษที่หนึ่ง แก้ไข

คริสต์ศตวรรษที่หนึ่ง แก้ไข

ลำดับ
ปอนติฟ
พระนาม สมณสมัย ประสูติ พระชนม์ชีพ
(ตามสมณสมัย)
หมายเหตุ
1   สมเด็จพระสันตะปาปาเปโตร (นักบุญ)
ละติน: PETRUS
(Šimon Kêpâ)
ค.ศ. 30 – 33
และ ค.ศ. 64 – 68
ค.ศ. 1 ณ เบธไซดา
กาไลเลีย จักรวรรดิโรมัน
(เบธไซดา ประเทศอิสราเอล ในปัจจุบัน)
29 – 32 พรรษา
และ 63 – 67 พรรษา
• ชาวยิวผู้เปลี่ยนมาเข้ารีตคริสต์ และอัครทูตแห่งพระเยซู
• ตามประเพณีคาทอลิกทรงได้รับกุญแจสู่อาณาจักรสวรรค์ (มัทธิว 16:18–19)
• วันฉลองนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโล (Feast of Saints Peter and Paul) ตรงกับวันที่ 29 มิถุนายน
• วันฉลองอาสน์แห่งนักบุญเปโตร (Chair of Saint Peter) ตรงกับวันที่ 22 กุมภาพันธ์
มุขนายกแห่งคริสตจักรกรุงโรมพระองค์แรกที่แต่งตั้งโดยพระคริสต์ตามแนวยึดถือโดยพระศาสนจักรคาทอลิก
• นับถือเป็นนักบุญในศาสนาคริสต์ตะวันออก ซึ่งวันฉลองตรงกับวันที่ 29 มิถุนายนเช่นกัน[4]
มหาวิหารนักบุญเปโตรในนครรัฐวาติกันตั้งชื่อตามพระนามของพระองค์
2   สมเด็จพระสันตะปาปาลินุส (นักบุญ)
ละติน: LINUS
(Linus)
ค.ศ. 64 – 68
และ ค.ศ. 76 – 79
ค.ศ. 10 ณ วอลแตร์โร
อิตาเลีย จักรวรรดิโรมัน
(วอลแตร์โร ประเทศอิตาลี ในปัจจุบัน)
54 – 58 พรรษา
และ 66 – 69 พรรษา
• พระสันตะปาปาชาวโรมันพระองค์แรก[5]
• วันฉลองตรงกับวันที่ 23 กันยายน
• นับถือเป็นนักบุญในศาสนาคริสต์ตะวันออก ซึ่งวันฉลองตรงกับวันที่ 7 มิถุนายนเช่นกัน
3   สมเด็จพระสันตะปาปาอนาคลีตุส (นักบุญ)
ละติน: ANACLETUS (Cletus)
(Anáklētos)
ค.ศ. 76 – 79
และ ค.ศ. 88 – 91
ค.ศ. 25 ณ อะเธนา
อะเคีย จักรวรรดิโรมัน[N 1]
51 – 54 พรรษา
และ 63 – 66 พรรษา
• พระสันตะปาปาชาวกรีกพระองค์แรก
• วันฉลองตรงกับวันที่ 26 เมษายน
• ครั้งหนึ่งเคยถูกเข้าใจผิดแยกเป็นสองพระองค์คือคลีตุส และอนาคลีตุส[6]
4   สมเด็จพระสันตะปาปาเคลเมนต์ที่ 1 (นักบุญ)
ละติน: CLEMENS
(Clemens)
26 เมษายน ค.ศ. 88
– 23 พฤศจิกายน ค.ศ. 99
(11 ปี 211 วัน หรือ 4228 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 35 ณ โรมา
อิตาเลีย จักรวรรดิโรมัน[N 2]
53 – 64 พรรษา • ชาวโรมัน
• วันฉลองตรงกับวันที่ 23 พฤศจิกายน
• ทรงออกจดหมายคลีเมนต์ที่ 1 (First Epistle of Clement) ซึ่งถือเป็นแนวทางปกครองทางสงฆ์สำหรับนักบวชฉบับแรก
• นับถือเป็นนักบุญในศาสนาคริสต์ตะวันออก ซึ่งวันฉลองตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายนเช่นกัน
• มรณภาพนอกสมณศักดิ์ด้วยพระชนมายุ 66 พรรษา
5   สมเด็จพระสันตะปาปาเอวาริสตุส (นักบุญ)
ละติน: EVARISTUS
(Euáristos)
23 พฤศจิกายน ค.ศ. 99
– 27 ตุลาคม ค.ศ. 105
(5 ปี 338 วัน หรือ 2164 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 30 ณ เบธเลเฮม
ยูเดีย จักรวรรดิโรมัน (เวสต์แบงก์ ดินแดนปาเลสไตน์ ในปัจจุบัน)
69 – 75 พรรษา • ชาวยิวผู้เปลี่ยนมาเข้ารีตคริสต์
• เชื่อกันว่าทรงแบ่งมุขมณฑลโรมออกเป็นตำบลและมอบหมายนักบวชให้ตำบลละหนึ่งท่าน
• วันฉลองตรงกับวันที่ 26 ตุลาคม

คริสต์ศตวรรษที่สอง แก้ไข

ลำดับ
ปอนติฟ
พระนาม สมณสมัย ประสูติ พระชนม์ชีพ
(ตามสมณสมัย)
หมายเหตุ
6   สมเด็จพระสันตะปาปาอเล็กซานเดอร์ที่ 1 (นักบุญ)
ละติน: ALEXANDER
(Alexander)
27 ตุลาคม ค.ศ. 105
– 3 พฤษภาคม ค.ศ. 115
(9 ปี 188 วัน หรือ 3475 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 75 ณ โรมา
อิตาเลีย จักรวรรดิโรมัน[N 2]
30 – 40 พรรษา • ชาวโรมัน
• ทรงริเริ่มประเพณีให้ศีลพรบ้านเรือนด้วยน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์
• นับถือเป็นนักบุญในศาสนาคริสต์ตะวันออก ซึ่งวันฉลองตรงกับวันที่ 18 มีนาคมเช่นกัน
7   สมเด็จพระสันตะปาปาซิกส์ตุสที่ 1 (นักบุญ)
ละติน: XYSTUS
(Xystus)
3 พฤษภาคม ค.ศ. 115
– 3 เมษายน ค.ศ. 125
(9 ปี 335 วัน หรือ 3623 วัน)
ค.ศ. 42 ณ โรมา
อิตาเลีย จักรวรรดิโรมัน[N 2]
73 – 83 พรรษา • ชาวโรมัน
• วันฉลองตรงกับวันที่ 6 เมษายน
• นับถือเป็นนักบุญในศาสนาคริสต์ตะวันออก ซึ่งวันฉลองตรงกับวันที่ 10 สิงหาคมเช่นกัน
8   สมเด็จพระสันตะปาปาเทเลสฟอรุส (นักบุญ)
ละติน: TELESPHORUS
(Telesphóros)
3 เมษายน ค.ศ. 125
– 5 มกราคม ค.ศ. 136
(10 ปี 277 วัน หรือ 3929 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 67 ณ แตราโนวา
อิตาเลีย จักรวรรดิโรมัน
58 – 69 พรรษา • ชาวกรีก
• วันฉลองตรงกับวันที่ 5 มกราคม
• นับถือเป็นนักบุญในศาสนาคริสต์ตะวันออก ซึ่งวันฉลองตรงกับวันที่ 22 กุมภาพันธ์เช่นกัน
• นับถือเป็นมรณสักขีผู้ยิ่งใหญ่ในคริสตจักรบาทหลวงอีเรเนอุส
9   สมเด็จพระสันตะปาปาไฮยีนุส (นักบุญ)
ละติน: HYGINUS
(Hygínos)
5 มกราคม ค.ศ. 136
– 11 มกราคม ค.ศ. 140
(4 ปี 6 วัน หรือ 1467 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 74 ณ อะเธนา
อะเคีย จักรวรรดิโรมัน[N 1]
58 – 62 พรรษา • ชาวกรีก
• ตามจารีตนับถือเป็นมรณสักขี
• วันฉลองตรงกับวันที่ 11 มกราคม
10   สมเด็จพระสันตะปาปาปิอุสที่ 1 (นักบุญ)
ละติน: PIUS
(Pius)
11 มกราคม ค.ศ. 140
– 11 กรกฎาคม ค.ศ. 155
(15 ปี 181 วัน หรือ 5660 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 81 ณ อากวีเลยา
อิตาเลีย จักรวรรดิโรมัน[N 3]
59 – 74 พรรษา • ชาวโรมัน
• มรณสักขีจากฆาตกรรมด้วยดาบ
• วันฉลองตรงกับวันที่ 11 กรกฎาคม
• บัญชาว่าควรฉลองอีสเตอร์เฉพาะที่ตรงกับวันอาทิตย์เท่านั้น
11   สมเด็จพระสันตะปาปาอนิเซตุส (นักบุญ)
ละติน: ANICETUS
(Aníkētos)
11 กรกฎาคม ค.ศ. 155
– 20 เมษายน ค.ศ. 166
(10 ปี 283 วัน หรือ 3936 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 92 ณ เอเมซา
ซีเรีย จักรวรรดิโรมัน
(ฮอมส์ ประเทศซีเรีย ในปัจจุบัน)
63 – 74 พรรษา • ชาวยิวผู้เปลี่ยนมาเข้ารีตคริสต์ และพระสันตะปาปาพระองค์แรกจากซีเรีย
• ตามจารีตนับถือเป็นมรณสักขี
• วันฉลองตรงกับวันที่ 17 เมษายน
• บัญชาว่านักบวชไม่อนุญาตให้ไว้ผมยาว
12   สมเด็จพระสันตะปาปาซอเตอร์ (นักบุญ)
ละติน: SOTERIUS
(Soterius)
20 เมษายน ค.ศ. 166
– 22 เมษายน ค.ศ. 174
(8 ปี 2 วัน หรือ 2924 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 119
ณ ฟุนดี อากวีเลยา
จักรวรรดิโรมัน[N 3]
46 – 55 พรรษา • ชาวโรมัน
• ตามจารีตนับถือเป็นมรณสักขี
• วันฉลองตรงกับวันที่ 22 เมษายน
• บัญชาว่าการสมรสจะถูกต้องต่อเมื่อได้รับศีลพรจากนักบวช และริเริ่มให้อีสเตอร์เป็นเทศกาลในโรมอย่างเป็นทางการ
13   สมเด็จพระสันตะปาปาเอลิวเทรุส (นักบุญ)
ละติน: ELEUTHERIUS
(Eleuthérios)
22 เมษายน ค.ศ. 174
– 26 พฤษภาคม ค.ศ. 189
(15 ปี 34 วัน หรือ 5513 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 130
ณ นีโคโพรลิส อิไพรัส
จักรวรรดิโรมัน[N 4]
45 – 59 พรรษา • ชาวกรีก
• ตามจารีตนับถือเป็นมรณสักขี
• วันฉลองตรงกับวันที่ 6 พฤษภาคม
14   สมเด็จพระสันตะปาปาวิกเตอร์ที่ 1 (นักบุญ)
ละติน: VICTOR
(Victor)
26 พฤษภาคม ค.ศ. 189
– 28 กรกฎาคม ค.ศ. 199
(10 ปี 63 วัน หรือ 3715 วัน)
ไม่ทราบ
อาฟรีกา จักรวรรดิโรมัน[N 5]
ไม่ทราบ ชาวเบอร์เบอร์ผู้เปลี่ยนมาเข้ารีตคริสต์
• เป็นที่รู้จักจากการที่ทรงตัดพระเจ้าเตโอดอตุสแห่งไบแซนไทน์ออกจากศาสนจักร
• ข้อถกเถียงลัทธิกวาตาเดชิมา (Quartodecimanism)
15   สมเด็จพระสันตะปาปาเซฟิรินุส (นักบุญ)
ละติน: ZEPHYRINUS
(Zephyrinus)
28 กรกฎาคม ค.ศ. 199
– 20 ธันวาคม ค.ศ. 217
(18 ปี 145 วัน หรือ 6719 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 160
ณ โรมา อิตาเลีย จักรวรรดิโรมัน[N 2]
39 – 57 พรรษา • ชาวโรมัน
• ต่อสู้กับพวกนอกรีตฝ่ายลัทธิอะดอปชันนิสต์ (Adoptionism) ซึ่งติดตามพระเจ้าเตโอดอตุสแห่งไบแซนไทน์
• แม้จะไม่ได้เป็นมรณสักขี (ถูกฆาตกรรม) แต่นับถือเป็นมรณสักขีจากการอดกลั้นทุกข์อาดูร
  นาตาลิอุส (ผู้อ้างตน)
ละติน: NATALIUS
(Natalius)
ประมาณ ค.ศ. 199
– ประมาณ ค.ศ. 200
(1 ปี 0 วัน หรือ 365 วัน)
ไม่ทราบ
ณ โรมา อิตาเลีย จักรวรรดิโรมัน[N 2]
ไม่ทราบ • ชาวโรมัน
• พระสันตะปาปาซ้อนพระองค์แรก
• อ้างตนเหนือพระสันตะปาปาเซฟิรินุส แต่ประนีประนอมในภายหลัง

คริสต์ศตวรรษที่สาม แก้ไข

ลำดับ
ปอนติฟ
พระนาม สมณสมัย ประสูติ พระชนม์ชีพ
(ตามสมณสมัย)
หมายเหตุ
16   สมเด็จพระสันตะปาปากัลลิสตุสที่ 1 (นักบุญ)
ละติน: CALLIXTUS
(Callixtus)
20 ธันวาคม ค.ศ. 217
– 14 ตุลาคม ค.ศ. 222
(4 ปี 298 วัน หรือ 1759 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 155
ณ โรมา อิตาเลีย จักรวรรดิโรมัน[N 2]
62 – 67 พรรษา • ชาวโรมัน
• มรณสักขี
• วันฉลองตรงกับวันที่ 14 ตุลาคม
  ฮิปโพไลตุส (นักบุญ และ ผู้อ้างตน)
ละติน: HIPPOLYTUS
(Hippólytos)
ประมาณ ค.ศ. 217
– ประมาณ ค.ศ. 235
(18 ปี 0 วัน หรือ 6574 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 170
เอเชีย จักรวรรดิโรมัน
47 – 65 พรรษา • ชาวกรีก
• อ้างตนเหนือพระสันตะปาปากัลลิสตุสที่ 1, พระสันตะปาปาเออร์บันที่ 1 และพระสันตะปาปาปอนเทียน แต่ประนีประนอมกับพระสันตะปาปาปอนเทียนในภายหลัง
17   สมเด็จพระสันตะปาปาเออร์บันที่ 1 (นักบุญ)
ละติน: URBANUS
(Urbanus)
14 ตุลาคม ค.ศ. 222
– 23 พฤษภาคม ค.ศ. 230
(7 ปี 221 วัน หรือ 2778 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 175
ณ โรมา อิตาเลีย จักรวรรดิโรมัน[N 2]
47 – 55 พรรษา • ชาวโรมัน
• นับถือเป็นนักบุญในศาสนาคริสต์ตะวันออก
• วันฉลองตรงกับวันที่ 25 พฤษภาคม
18   สมเด็จพระสันตะปาปาปอนเทียน (นักบุญ)
ละติน: PONTIANUS
(Pontianus)
21 สิงหาคม ค.ศ. 230
– 28 กันยายน ค.ศ. 235
(5 ปี 38 วัน หรือ 1864 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 175
ณ โรมา อิตาเลีย จักรวรรดิโรมัน[N 2]
55 – 60 พรรษา • ชาวโรมัน
• พระสันตะปาปาพระองค์แรกที่สละสมณศักดิ์ หลังจากทรงถูกเนรเทศไปยังซาร์เดญญาโดยจักรพรรดิมักซิมินุส ทรากส์
• บัญชีลิเบอเรียน (Liberian Catalogue) บันทึกวันสิ้นพระชนม์ตรงกับวันที่ 28 กันยายน ค.ศ. 235 นับเป็นวันที่ในประวัติศาสตร์พระสันตะปาปาที่ย้อนกลับไปได้เก่าแก่ที่สุด[8][9]
19   สมเด็จพระสันตะปาปาแอนเทรุส (นักบุญ)
ละติน: ANTERUS
(Anthērós)
21 พฤศจิกายน ค.ศ. 235
– 3 มกราคม ค.ศ. 236
(43 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 180
ณ เปเตลียา อิตาเลีย จักรวรรดิโรมัน
55 – 56 พรรษา • ชาวกรีก-โรมัน
• วันฉลองตรงกับวันที่ 3 กุมภาพันธ์
• นับถือเป็นนักบุญในศาสนาคริสต์ตะวันออก ซึ่งวันฉลองตรงกับวันที่ 5 สิงหาคมเช่นกัน
20   สมเด็จพระสันตะปาปาฟาเบียน (นักบุญ)
ละติน: FABIANUS
(Fabianus)
10 มกราคม ค.ศ. 236
– 20 มกราคม ค.ศ. 250
(14 ปี 10 วัน หรือ 5124 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 200
ณ โรมา อิตาเลีย จักรวรรดิโรมัน[N 2]
36 – 50 พรรษา • ชาวโรมัน
• ทรงแบ่งชุมชนในกรุงโรมออกเป็น 7 เขต แต่ละแห่งกำกับดูแลโดยสมภาร
• วันฉลองตรงกับวันที่ 20 มกราคม
• นับถือเป็นนักบุญในศาสนาคริสต์ตะวันออก ซึ่งวันฉลองตรงกับวันที่ 5 สิงหาคมเช่นกัน
21   สมเด็จพระสันตะปาปาคอร์เนลิอุส (นักบุญ)
ละติน: CORNELIUS
(Cornelius)
6 มีนาคม ค.ศ. 251
– 25 มิถุนายน ค.ศ. 253
(2 ปี 111 วัน หรือ 842 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 180
ณ โรมา อิตาเลีย จักรวรรดิโรมัน[N 2]
71 – 73 พรรษา • ชาวโรมัน
• สิ้นพระชนม์ในฐานะมรณสักขีจากความยากแค้นลำเข็ญแสนสาหัส
• วันฉลองตรงกับวันที่ 16 กันยายน
  โนวาเชียน (ผู้อ้างตน)
ละติน: NOVATIANUS
(Novatianus)
ประมาณมีนาคม ค.ศ. 251
– ประมาณ ค.ศ. 258
(7 ปี 0 วัน หรือ 2557 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 200 หรือ ค.ศ. 220
ณ โรมา อิตาเลีย จักรวรรดิโรมัน[N 2]
31 – 38 พรรษา
หรือ 51 – 58 พรรษา
• ชาวโรมัน
• ผู้ก่อตั้งลัทธิโนวาเชียน (Novatianism)
• อ้างตนเหนือพระสันตะปาปาคอร์เนลิอุส, พระสันตะปาปาลูซิอุสที่ 1, พระสันตะปาปาสตีเฟนที่ 1 และพระสันตะปาปาซิกส์ตุสที่ 2
22   สมเด็จพระสันตะปาปาลูซิอุสที่ 1 (นักบุญ)
ละติน: LUCIUS
(Lucius)
25 มิถุนายน ค.ศ. 253
– 5 มีนาคม ค.ศ. 254
(253 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 200
ณ โรมา อิตาเลีย จักรวรรดิโรมัน[N 2]
48 – 49 พรรษา • ชาวโรมัน
• วันฉลองตรงกับวันที่ 5 มีนาคม
23   สมเด็จพระสันตะปาปาสตีเฟนที่ 1 (นักบุญ)
ละติน: STEPHANUS
(Stéphanos)
12 มีนาคม ค.ศ. 254
– 2 สิงหาคม ค.ศ. 257
(3 ปี 143 วัน หรือ 1239 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 205
ณ โรมา อิตาเลีย จักรวรรดิโรมัน[N 2]
54 – 57 พรรษา • ชาวกรีก-โรมัน
• มรณสักขีจากการถูกบั่นพระเศียร
• วันฉลองตรงกับวันที่ 20 มกราคม
• นับถือเป็นนักบุญในศาสนาคริสต์ตะวันออก ซึ่งมีวันฉลองวันเดียวกัน
24   สมเด็จพระสันตะปาปาซิกส์ตุสที่ 2 (นักบุญ)
ละติน: XYSTUS Secundus
(Síxtos)
30 สิงหาคม ค.ศ. 257
– 6 สิงหาคม ค.ศ. 258
(341 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 215
ณ เอเธนส์ อะเคีย จักรวรรดิโรมัน[N 1]
42 – 43 พรรษา • ชาวกรีก-โรมัน
• มรณสักขีจากการถูกบั่นพระเศียร
• นับถือเป็นนักบุญในศาสนาคริสต์ตะวันออก ซึ่งวันฉลองตรงกับวันที่ 10 สิงหาคมเช่นกัน
25   สมเด็จพระสันตะปาปาดิโอนีซุส (นักบุญ)
ละติน: DIONYSIUS
(Dionýsios)
22 กรกฎาคม ค.ศ. 259 –
26 ธันวาคม ค.ศ. 268
(9 ปี 157 วัน หรือ 3445 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 200
ณ แตราโนวา อิตาลี จักรวรรดิโรมัน
59 – 68 พรรษา • ชาวกรีก-โรมัน
• วันฉลองตรงกับวันที่ 26 ธันวาคม
26   สมเด็จพระสันตะปาปาเฟลิกซ์ที่ 1 (นักบุญ)
ละติน: FELIX
(Felix)
5 มกราคม ค.ศ. 269 –
30 ธันวาคม ค.ศ. 274
(5 ปี 359 วัน หรือ 2185 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 206
ณ โรมา อิตาเลีย จักรวรรดิโรมัน[N 2]
63 – 68 พรรษา • ชาวโรมัน
27   สมเด็จพระสันตะปาปายูตีเชียน (นักบุญ)
ละติน: EUTYCHIANUS
(Eutychianus)
4 มกราคม ค.ศ. 275 –
7 ธันวาคม ค.ศ. 283
(8 ปี 337 วัน หรือ 3259 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 240
ณ ลูนาอิตาลี จักรวรรดิโรมัน
(ลูนี อิตาลี ในปัจจุบัน)
35 – 43 พรรษา • ชาวโรมัน
28   สมเด็จพระสันตะปาปาไกอุส (นักบุญ)
ละติน: CAIUS
(Caius / Gaius)
17 ธันวาคม ค.ศ. 283 –
22 เมษายน ค.ศ. 296
(12 ปี 127 วัน หรือ 4510 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 245
ณ ซาโลนา แดลเมเชีย
จักรวรรดิโรมัน
38 – 51 พรรษา • ชาวโรมัน
• มรณสักขีจากการถูกบั่นพระเศียร (ตามตำนาน)
• วันฉลองตรงกับวันที่ 22 เมษายน
• นับถือเป็นนักบุญในศาสนาคริสต์ตะวันออก ซึ่งวันฉลองตรงกับวันที่ 11 สิงหาคมเช่นกัน
29   สมเด็จพระสันตะปาปามาร์เซลลินุส (นักบุญ)
ละติน: MARCELLINUS
(Marcellinus)
30 มิถุนายน ค.ศ. 296 –
26 เมษายน ค.ศ. 304
(7 ปี 301 วัน หรือ 2856 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 250
ณ โรมา อิตาเลีย จักรวรรดิโรมัน[N 2]
46 – 54 พรรษา • ชาวโรมัน
• วันฉลองตรงกับวันที่ 26 เมษายน
• นับถือเป็นนักบุญในศาสนาคริสต์ตะวันออก ซึ่งวันฉลองตรงกับวันที่ 7 มิถุนายนเช่นกัน

คริสต์ศตวรรษที่สี่ แก้ไข

ลำดับ
ปอนติฟ
พระนาม สมณสมัย ประสูติ พระชนม์ชีพ
(ตามสมณสมัย)
หมายเหตุ
30   สมเด็จพระสันตะปาปามาร์เซลลุสที่ 1 (นักบุญ)
ละติน: MARCELLUS
(Marcellus)
27 พฤษภาคม ค.ศ. 308
– 16 มกราคม ค.ศ. 309
(234 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 255
ณ โรมา อิตาเลีย จักรวรรดิโรมัน[N 2]
53 – 54 พรรษา • ชาวโรมัน
• ถูกเนรเทศจากโรมโดยจักรพรรดิมักแซ็นติอุส ในปี ค.ศ. 309
31   สมเด็จพระสันตะปาปายูเซบิอุส (นักบุญ)
ละติน: EUSEBIUS
(Eusébios)
18 เมษายน ค.ศ. 309
– 17 สิงหาคม ค.ศ. 310
(1 ปี 121 วัน หรือ 486 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 255
ซาร์เดญญา จักรวรรดิโรมัน
54 – 54 พรรษา • ชาวกรีก
• ถูกเนรเทศจากโรมโดยจักรพรรดิมักแซ็นติอุส และมรณภาพนอกสมณศักดิ์ด้วยพระชนมายุ 55 พรรษา
32   สมเด็จพระสันตะปาปามิลทิอาดิส (นักบุญ)
ละติน: MILTIADES
(Miltiades / Melchiades)
2 กรกฎาคม ค.ศ. 311
– 10 มกราคม ค.ศ. 314
(2 ปี 192 วัน หรือ 923 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 270
ณ อาฟรีกา จักรวรรดิโรมัน
41 – 44 พรรษา • ชาวโรมัน
• พระสันตะปาปาพระองค์แรกหลังสิ้นสุดยุคกดขี่ชาวคริสต์จากพระราชกฤษฎีกาแห่งมิลานโดยจักรพรรดิคอนสตันไทน์มหาราช และสังคายนาลาเตรัน ค.ศ. 313 (Lateran Council of 313)
33   สมเด็จพระสันตะปาปาซิลเวสเตอร์ที่ 1 (นักบุญ)
ละติน: SILVESTER
(Silvester)
31 มกราคม ค.ศ. 314
– 31 ธันวาคม ค.ศ. 335
(21 ปี 334 วัน หรือ 8004 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 285
ณ ฟานุม อันเกลี เด สกาลา
อะพิวเลียและกาลาบรีอา
จักรวรรดิโรมัน
29 – 50 พรรษา • ชาวโรมัน
• วันฉลองตรงกับวันที่ 31 ธันวาคม
• นับถือเป็นนักบุญในศาสนาคริสต์ตะวันออก ซึ่งวันฉลองตรงกับวันที่ 2 มกราคมเช่นกัน
สังคายนาไนเซียครั้งที่หนึ่ง ค.ศ. 325
• ก่อสร้างอัครมหาวิหารนักบุญยอห์น ลาเตรัน มหาวิหารซันตา โกรเช ในเจอรูซาเลมเม และมหาวิหารนักบุญเปโตรเดิม
• ลือว่าเป็นผู้รับพระราชบริจาคของคอนสแตนติน ซึ่งภายหลังพิสูจน์ทราบว่าเป็นเรื่องหลอกลวง
34   สมเด็จพระสันตะปาปามาร์คุส (นักบุญ)
ละติน: MARCUS
(Marcus)
18 มกราคม ค.ศ. 336
– 7 ตุลาคม ค.ศ. 336
(263 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 290
ณ โรม อิตาลี จักรวรรดิโรมัน
46 – 46 พรรษา • ชาวโรมัน
• วันฉลองตรงกับวันที่ 7 ตุลาคม
• หนึ่งในพระกิจสำคัญคือรวบรวมเรื่องราวชีวิตของมรณสักขีและมุขนายกในอดีต
• มีเหตุผลให้เชื่อได้ว่าทรงสร้างโบสถ์สองแห่งในโรม หนึ่งในนั้นยังคงเป็นที่รู้จักในชื่อโบสถ์ซัน มาร์โก (Church of San Marco) และอีกแห่งคือโบสถ์บัลบีนา (Catacomb of Balbina) ซึ่งเป็นสุสาน โดยจักรพรรดิคอนสตันไทน์พระราชทานของกำนัลเป็นที่ดินและเครื่องตกแต่งแก่โบสถ์สองแห่งด้วย
35   สมเด็จพระสันตะปาปายูลิอุสที่ 1 (นักบุญ)
ละติน: IULIUS
(Iulius)
6 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 337
– 12 เมษายน ค.ศ. 352
(15 ปี 66 วัน หรือ 5544 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 280
ณ โรม อิตาลี จักรวรรดิโรมัน
57 – 72 พรรษา • ชาวโรมัน
• ข้อถกเถียงลัทธิเอเรียส
• ระบุว่าเป็นผู้แบ่งการเฉลิมฉลองประสูติกาลของพระคริสต์ออกเป็นสองวันคือวันสมโภชพระคริสต์แสดงองค์ (ตรงกับวันที่ตามธรรมเนียม) และวันพระคริสต์สมภพ (เพิ่มเข้าไปเป็นวันที่ 25 ธันวาคม)
36   สมเด็จพระสันตะปาปาลิเบอริอุส
ละติน: LIBERIUS
(Liberius)
17 พฤษภาคม ค.ศ. 352
– 24 กันยายน ค.ศ. 366
(14 ปี 130 วัน หรือ 5243 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 310
ณ โรม อิตาลี จักรวรรดิโรมัน
42 – 56 พรรษา • ชาวโรมัน
• พระสันตะปาปาองค์เก่าที่สุดที่ไม่ได้สถาปนาเป็นนักบุญ
• นับถือเป็นนักบุญในศาสนาคริสต์ตะวันออก ซึ่งวันฉลองตรงกับวันที่ 27 สิงหาคม[10]
  เฟลิกซ์ที่ 2 (นักบุญ และ ผู้อ้างตน)
ละติน: FELIX Secundus
(Felix)
ประมาณ ค.ศ. 355
– 22 พฤศจิกายน ค.ศ. 365
(10 ปี 0 วัน หรือ 3653 วัน)
ไม่ทราบ
ณ โรม อิตาลี จักรวรรดิโรมัน
ไม่ทราบ • ชาวโรมัน
• อ้างตนเหนือพระสันตะปาปาลิเบอริอุส
• สถาปนาสมณศักดิ์โดยจักรพรรดิคอนสแตนเชียสที่ 2
37   สมเด็จพระสันตะปาปาดามาซุสที่ 1 (นักบุญ)
ละติน: DAMASUS
(Damasus)
1 ตุลาคม ค.ศ. 366
– 11 ธันวาคม ค.ศ. 384
(18 ปี 71 วัน หรือ 6646 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 305
อีจิเทเนีย ลูซิเทเนีย
จักรวรรดิโรมัน
60 – 78 พรรษา • ชาวโรมัน
• สังคายนาโรม ค.ศ. 382
• พระสันตะปาปาพระองค์แรกจากโปรตุเกส
• ทรงอุปถัมภ์นักบุญเจอโรม ผู้แปลคัมภีร์ไบเบิลจากภาษากรีกและภาษาฮีบรูเป็นภาษาละติน
• พระสันตะปาปาพระองค์แรกในฐานะพระประมุขแห่งคริสตจักรหลังจักรพรรดิกราเชียนทรงสละตำแหน่ง "ปอนติเฟ็ก มักซิมุส"
  เออร์ซิซินุส (ผู้อ้างตน)
ละติน: URSICINUS
(Ursinus / Ursicinus)
1 ตุลาคม ค.ศ. 366
– 16 พฤศจิกายน ค.ศ. 367
(1 ปี 46 วัน หรือ 411 วัน)
ไม่ทราบ
ณ โรม อิตาลี จักรวรรดิโรมัน
ไม่ทราบ • ชาวโรมัน
• อ้างตนเหนือพระสันตะปาปาดามาซุสที่ 1
• ถูกเนรเทศไปยังกัลเลียโดยจักรพรรดิวาเล็นติเนียนที่ 2 จากสงครามระหว่างสองนิกาย และมรณภาพหลัง ค.ศ. 384
38   สมเด็จพระสันตะปาปาซิริซิอุส (นักบุญ)
ละติน: SIRICIUS
(Sicirius)
17 ธันวาคม ค.ศ. 384
– 26 พฤศจิกายน ค.ศ. 399
(14 ปี 344 วัน หรือ 5457 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 334
ณ โรม อิตาลี จักรวรรดิโรมัน
50 – 65 พรรษา • ชาวโรมัน
• จดหมายฉบับสำคัญของพระองค์ (พระกฤษฎีกาสันตะปาปาเก่าแก่ที่สุดที่ยังหลงเหลืออยู่) เน้นย้ำไปที่วินัยสงฆ์และพระวินิจฉัยในประเด็นศีลล้างบาป ศีลศักดิ์สิทธิ์ ศีลอนุกรม ศีลอภัยบาป และการงดเว้นการมีเพศสัมพันธ์
• พระกฤษฏีกาสันตะปาปา ค.ศ. 386 (decretal of 386) ของพระองค์ (ส่งไปยังมุขนายกอิเมริอุสแห่งตาราโกนา) บัญชาให้บาทหลวงถือพรหมจรรย์ นับเป็นพระกฤษฎีกาฉบับแรกในประเด็นดังกล่าว[11]
39   สมเด็จพระสันตะปาปาอนาสตาซิอุสที่ 1 (นักบุญ)
ละติน: ANASTASIUS
(Anastasius)
27 พฤศจิกายน ค.ศ. 399
– 19 ธันวาคม ค.ศ. 401
(2 ปี 22 วัน หรือ 753 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 340
ณ โรม อิตาลี จักรวรรดิโรมัน
59 – 61 พรรษา • ชาวโรมัน
• สอนให้บาทหลวงยืนและโค้งคำนับขณะอ่านพระวรสาร

คริสต์ศตวรรษที่ห้า แก้ไข

ลำดับ
ปอนติฟ
พระนาม สมณสมัย ประสูติ พระชนม์ชีพ
(ตามสมณสมัย)
หมายเหตุ
40   สมเด็จพระสันตะปาปาอินโนเซนต์ที่ 1 (นักบุญ)
ละติน: INNOCENTIUS
(Innocentius)
21 ธันวาคม ค.ศ. 401
– 12 มีนาคม ค.ศ. 417
(15 ปี 81 วัน หรือ 5560 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 378
ณ อัลบานุม ลาตีอุมและคัมปาเนีย
จักรวรรดิโรมัน
41 – 57 พรรษา • ชาวโรมัน
ชาววิซิกอทนำโดยพระเจ้าอาลาริคที่ 1 ตีกรุงโรมแตกในปี ค.ศ. 410
41   สมเด็จพระสันตะปาปาโซสิมุส (นักบุญ)
ละติน: ZOSIMUS
(Zṓsimos)
18 มีนาคม ค.ศ. 417
– 26 ธันวาคม ค.ศ. 418
(1 ปี 283 วัน หรือ 648 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 370
ณ เมซซูร์กา ลูคาเนีย จักรวรรดิโรมัน
47 – 48 พรรษา • ชาวกรีก
  ยูลาลิอุส (ผู้อ้างตน)
ละติน: EULALIUS
(Eulalius)
27 ธันวาคม ค.ศ. 418
– 3 เมษายน ค.ศ. 419
(97 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 380
ณ โรม อิตาลี จักรวรรดิโรมัน
38 – 39 พรรษา • ชาวโรมัน
• อ้างตนเหนือพระสันตะปาปาบอนิเฟซที่ 1
• ได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปาในคืนก่อนการเลือกตั้งพระสันตะปาปาบอนิเฟซ ซึ่งช่วงแรกได้รับเสียงสนับสนุนจากจักรพรรดิฮอโนริอุส แต่ไม่นานก็ร่วงจากอำนาจ
• ถูกเนรเทศไปคัมปาเนียและมรณภาพในปี ค.ศ. 423
42   สมเด็จพระสันตะปาปาบอนิเฟซที่ 1 (นักบุญ)
ละติน: BONIFACIUS
(Bonifacius)
28 ธันวาคม ค.ศ. 418
– 4 กันยายน ค.ศ. 422
(3 ปี 250 วัน หรือ 1346 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 377
ณ โรม อิตาลี จักรวรรดิโรมัน
43 – 47 พรรษา • ชาวโรมัน
43   สมเด็จพระสันตะปาปาเซเลสทีนที่ 1 (นักบุญ)
ละติน: CAELESTINUS
(Caelestinus)
10 กันยายน ค.ศ. 422
– 27 กรกฎาคม ค.ศ. 432
(9 ปี 321 วัน หรือ 3608 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 380
คัมปาเนีย จักรวรรดิโรมัน
42 – 52 พรรษา • ชาวโรมัน
• นับถือเป็นนักบุญในศาสนาคริสต์ตะวันออก ซึ่งวันฉลองตรงกับวันที่ 8 เมษายนเช่นกัน
44   สมเด็จพระสันตะปาปาซิกส์ตุสที่ 3 (นักบุญ)
ละติน: XYXTUS Tertius
(Xystus)
31 กรกฎาคม ค.ศ. 432
– 18 สิงหาคม ค.ศ. 440
(8 ปี 18 วัน หรือ 2940 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 390
ณ โรม อิตาลี จักรวรรดิโรมัน
42 – 50 พรรษา • ชาวโรมัน
45   สมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่ 1 (นักบุญ และ มหาสมณะ)
ละติน: LEO Magnus
(Leo)
29 กันยายน ค.ศ. 440
– 10 พฤศจิกายน ค.ศ. 461
(21 ปี 42 วัน หรือ 7712 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 390
ณ เอตรูเรีย อิตาลี จักรวรรดิโรมัน
50 – 71 พรรษา • ชาวโรมัน
• วันฉลองตรงกับวันที่ 10 พฤศจิกายน
• นับถือเป็นนักบุญในศาสนาคริสต์ตะวันออก ซึ่งวันฉลองตรงกับวันที่ 18 กุมภาพันธ์เช่นกัน
• ทรงหว่านล้อมอัตติลาเดอะฮันให้เลิกล้มการบุกอิตาลีได้สำเร็จ
• ทรงประพันธ์ ตอม (Tome of Leo) ซึ่งมีส่วนสำคัญในสังคายนาแคลซีดัน (Council of Chalcedon) และการนิยามความเป็นพระเจ้าพร้อมกับมนุษย์ (hypostatic union)
46   สมเด็จพระสันตะปาปาฮิลาริอุส (นักบุญ)
ละติน: HILARIUS
(Hilarius)
19 พฤศจิกายน ค.ศ. 461
– 29 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 468
(6 ปี 102 วัน หรือ 2293 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 400
ณ ซาร์เดญญา
จักรวรรดิโรมันตะวันตก
46 – 53 พรรษา • ชาวโรมัน
47   สมเด็จพระสันตะปาปาซิมพลิซิอุส (นักบุญ)
ละติน: SIMPLICIUS
(Simplicius)
3 มีนาคม ค.ศ. 468
– 10 มีนาคม ค.ศ. 483
(15 ปี 7 วัน หรือ 5485 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 430
ตีลเบอ อิตาลี จักรวรรดิโรมัน
38 – 53 พรรษา • ชาวโรมัน
• พระสันตะปาปาในช่วงจักรวรรดิโรมันตะวันตกล่มสลายและพระเจ้าโอเดเซอร์ขึ้นปกครองโรมและอิตาลี
48   สมเด็จพระสันตะปาปาเฟลิกซ์ที่ 3 (นักบุญ)
ละติน: FELIX Tertius
(Anicius Felix)
13 มีนาคม ค.ศ. 483
– 1 มีนาคม ค.ศ. 492
(8 ปี 354 วัน หรือ 3276 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 440
ณ โรม อิตาลี จักรวรรดิโรมัน
43 – 52 พรรษา • พระสันตะปาปาหลวงแห่งโรมัน
• บางครั้งเรียกพระนามเป็นเฟลิกซ์ที่ 2
• เทียด (พ่อของทวด) ของพระสันตะปาปาเกรกอรีที่ 1
49   สมเด็จพระสันตะปาปาเกลาซิอุสที่ 1 (นักบุญ)
ละติน: GELASIUS
(Gelasius)
1 มีนาคม ค.ศ. 492
– 21 พฤศจิกายน ค.ศ. 496
(4 ปี 265 วัน หรือ 1726 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 410
ณ คาบีเลีย อาฟรีกา
จักรวรรดิโรมันตะวันตก
82 – 86 พรรษา • ชาวโรมัน
• พระสันตะปาปาพระองค์สุดท้ายที่ประสูติในทวีปแอฟริกา
• พระสันตะปาปาพระองค์แรกที่ได้ขนานนามเป็น "ผู้แทนพระคริสต์" (Vicar of Christ)[12]
50   สมเด็จพระสันตะปาปาอนาสตาซิอุสที่ 2
ละติน: ANASTASIUS Secundus
(Anastasius)
24 พฤศจิกายน ค.ศ. 496
– 19 พฤศจิกายน ค.ศ. 498
(1 ปี 360 วัน หรือ 725 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 445
ณ โรม อิตาลี จักรวรรดิโรมัน
51 – 53 พรรษา • ชาวโรมัน
• ทรงพยายามคลี่คลายศาสนเภทอะคาเชียน (Acacian schism) แต่ทำให้เกิดศาสนเภทลอเรนเชียน (Laurentian schism) ขึ้นมาแทน
51   สมเด็จพระสันตะปาปาซิมมาคุส (นักบุญ)
ละติน: SYMMACHUS
(Symmachus)
22 พฤศจิกายน ค.ศ. 498
– 19 กรกฎาคม ค.ศ. 514
(15 ปี 239 วัน หรือ 5717 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 460
ณ ซาร์เดญญา อิตาลี จักรวรรดิโรมัน
38 – 54 พรรษา • ชาวโรมัน
  ลาอูเร็นซีอุส (ผู้อ้างตน)
ละติน: LAURENTIUS
(Laurentius)
22 พฤศจิกายน ค.ศ. 498
– สิงหาคม ค.ศ. 506
(7 ปี 252 วัน หรือ 2808 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 460
ณ โรม อิตาลี จักรวรรดิโรมัน
38 – 46 พรรษา • ชาวโรมัน
• อ้างตนเหนือพระสันตะปาปาซิมมาคุส
• ได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปาซ้อนในวันเดียวกับระสันตะปาปาซิมมาคุส
• ได้รับเสียงสนับสนุนจากพระเจ้าธีโอดอริคมหาราช
• เข้าปกครองโรมในปี ค.ศ. 501 และดำรงตนเป็นพระสันตะปาปาในทางปฏิบัติจนกระทั่งมรณภาพในปี ค.ศ. 506

คริสต์ศตวรรษที่หก แก้ไข

ลำดับ
ปอนติฟ
พระนาม สมณสมัย ประสูติ พระชนม์ชีพ
(ตามสมณสมัย)
หมายเหตุ
52   สมเด็จพระสันตะปาปาฮอร์มิสดัส (นักบุญ)
ละติน: HORMISDAS
(Hormisdas)
20 กรกฎาคม ค.ศ. 514
– 6 สิงหาคม ค.ศ. 523
(9 ปี 17 วัน หรือ 3304 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 450
โฟรซีโน อิตาลี จักรวรรดิโรมัน
64 – 73 พรรษา • ชาวโรมัน
• บิดาของพระสันตะปาปาซิลเวริอุส
• ศาสนเภทอะคาเชียน
53   สมเด็จพระสันตะปาปายอห์นที่ 1 (นักบุญ)
ละติน: IOANNES
(Ioannes)
13 สิงหาคม ค.ศ. 523
– 18 พฤษภาคม ค.ศ. 526
(2 ปี 278 วัน หรือ 1009 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 470
เซนา ยูเลีย อิตาลี จักรวรรดิโรมัน
53 – 56 พรรษา • ชาวโรมัน
54   สมเด็จพระสันตะปาปาเฟลิกซ์ที่ 4 (นักบุญ)
ละติน: FELIX Quartus
(Felix)
12 สิงหาคม ค.ศ. 526
– 22 กันยายน ค.ศ. 530
(4 ปี 72 วัน หรือ 1533 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 490
ณ ซามเนียม ราชอาณาจักรโอเดเซอร์
36 – 40 พรรษา • ชาวโรมัน
• บางครั้งเรียกพระนามเป็นเฟลิกซ์ที่ 3
• ทรงสร้างมหาวิหารซันตี คอสมา เอ ดามีอาโน (Santi Cosma e Damiano)
55   สมเด็จพระสันตะปาปาบอนิเฟซที่ 2
ละติน: BONIFACIUS Secundus
(Bonifacius)
22 กันยายน ค.ศ. 530
– 17 ตุลาคม ค.ศ. 532
(2 ปี 25 วัน หรือ 756 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 490
ณ โรม ราชอาณาจักรโอเดเซอร์
40 – 42 พรรษา • พระสันตะปาปาชาวเจอร์แมนิกพระองค์แรก
• ทรงเปลี่ยนการลำดับปีในปฏิทินจูเลียนจากศักราชโรมัน (Ab urbe condita; AUC; นับตั้งแต่วันสถาปนากรุงโรม) เป็นคริสต์ศักราช (Anno Domini; AD; นับตั้งแต่ประสูติกาลของพระเยซูคริสต์)
  ดิออสคอรุส (ผู้อ้างตน)
ละติน: DIOSCORUS
(Dióskouros)
22 กันยายน ค.ศ. 530
– 14 ตุลาคม ค.ศ. 530
(22 วัน)
ไม่ทราบ
อะเล็กซานเดรีย ไอกิปตุส จักรวรรดิไบแซนไทน์
ไม่ทราบ • ชาวกรีก
• อ้างตนเหนือพระสันตะปาปาบอนิเฟซที่ 2
• ถูกเสนอชื่อโดยพรรคไบแซนไทน์ ได้รับเลือกโดยสมาชิกพระคาร์ดินัลหมู่มาก และรับรองโดยราชสำนักคอนสแตนติโนเปิล
• มรณภาพหลังการเลือกตั้งไม่ถึงหนึ่งเดือน
56   สมเด็จพระสันตะปาปายอห์นที่ 2
ละติน: IOANNES Secundus
(Mercurius)
2 มกราคม ค.ศ. 533
– 8 พฤษภาคม ค.ศ. 535
(2 ปี 126 วัน หรือ 856 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 473
ณ โรม จักรวรรดิโรมันตะวันตก
63 – 65 พรรษา • ชาวโรมัน
• พระสันตะปาปาพระองค์แรกที่ไม่ได้ใช้พระนามตามพระนามเดิม เนื่องจากพ้องกับชื่อเทพเจ้า (เมอร์คิวรี) ในเทพปกรณัมโรมัน
57   สมเด็จพระสันตะปาปาอกาเปตุสที่ 1 (นักบุญ)
ละติน: AGAPETUS
(Agapetus)
13 พฤษภาคม ค.ศ. 535
– 22 เมษายน ค.ศ. 536
(356 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 470
ณ โรม ราชอาณาจักรโอเดเซอร์
45 – 46 พรรษา • ชาวโรมัน
• วันฉลองตรงกับวันที่ 22 เมษายนและ 20 กันยายน
• นับถือเป็นนักบุญในศาสนาคริสต์ตะวันออก ซึ่งวันฉลองตรงกับวันที่ 17 เมษายนเช่นกัน
58   สมเด็จพระสันตะปาปาซิลเวริอุส (นักบุญ)
ละติน: SILVERIUS
(Silverius)
8 มิถุนายน ค.ศ. 536
– 11 มีนาคม ค.ศ. 537
(276 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 480
ซิคานุม ราชอาณาจักรออสโตรกอท
56 – 57 พรรษา • ชาวโรมัน
• ทรงถูกเนรเทศ
• วันฉลองตรงกับวันที่ 20 มิถุนายน
• บุตรของพระสันตะปาปาฮอร์มิสดัส
59   สมเด็จพระสันตะปาปาวิจิลิอุส
ละติน: VIGILIUS
(Vigilius)
29 มีนาคม ค.ศ. 537
– 7 มิถุนายน ค.ศ. 555
(18 ปี 70 วัน หรือ 6644 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 500
ณ โรม ราชอาณาจักรโอเดเซอร์
37 – 55 พรรษา • ชาวโรมัน
60   สมเด็จพระสันตะปาปาเปลาจิอุสที่ 1
ละติน: PELAGIUS
(Pelagius)
16 เมษายน ค.ศ. 556
– 4 มีนาคม ค.ศ. 561
(4 ปี 322 วัน หรือ 1783 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 505
ณ โรม ราชอาณาจักรออสโตรกอท
51 – 56 พรรษา • ชาวโรมัน
• ระบุว่าเป็นผู้สร้างมหาวิหารซันตี อาโปสโตลี (Santi Apostoli) ในโรม
61   สมเด็จพระสันตะปาปายอห์นที่ 3
ละติน: IOANNES Tertius
(Ioannes Catelinus)
17 กรกฎาคม ค.ศ. 561
– 13 กรกฎาคม ค.ศ. 574
(12 ปี 361 วัน หรือ 4744 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 520
ณ โรม ราชอาณาจักรออสโตรกอท
41 – 54 พรรษา • ชาวโรมัน
62   สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 1
ละติน: BENEDICTUS
(Benedictus)
2 มิถุนายน ค.ศ. 575
– 30 กรกฎาคม ค.ศ. 579
(4 ปี 58 วัน หรือ 1519 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 525
ณ โรม ราชอาณาจักรออสโตรกอท
50 – 54 พรรษา • ชาวโรมัน
63   สมเด็จพระสันตะปาปาเปลาจิอุสที่ 2
ละติน: PELAGIUS Secundus
(Pelagius)
26 พฤศจิกายน ค.ศ. 579
– 7 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 590
(10 ปี 73 วัน หรือ 3726 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 520
ณ โรม ราชอาณาจักรออสโตรกอท
59 – 70 พรรษา • ชาวโรมัน (คาดว่ามีเชื้อสายออสโตรกอท)
• บัญชาให้สร้างมหาวิหารซัน โลเรนโซ ฟูโอรี เล มูรา (San Lorenzo fuori le Mura) ในโรม
64   สมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรีที่ 1
(นักบุญ และ มหาสมณะ)
ละติน: GREGORIUS Magnus
(Anicius Gregorius O.S.B.)
3 กันยายน ค.ศ. 590
– 12 มีนาคม ค.ศ. 604
(13 ปี 191 วัน หรือ 4938 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 540
ณ โรม จักรวรรดิไบแซนไทน์
50 – 64 พรรษา • พระสันตะปาปาหลวงแห่งโรมันพระองค์สุดท้าย
• เหลน (ลูกของหลาน) ของพระสันตะปาปาเฟลิกซ์ที่ 3
• พระองค์แรกที่ใช้สมณศักดิ์ "เซเออวุส เซเออวอรุม เดอี" และ "ปอนติเฟ็ก มักซิมุส"
• ทรงเป็นผู้ริเริ่มการสวดแบบเกรกอเรียน (Gregorian chant)
• วันฉลองตรงกับวันที่ 3 กันยายน
• นับถือเป็นนักบุญในศาสนาคริสต์ตะวันออก ซึ่งวันฉลองตรงกับวันที่ 12 มีนาคมเช่นกัน
• ได้รับสมัญญานามว่า "พระบิดาแห่งการบูชาพระคริสต์" (โรมันคาทอลิก) และ "นักบุญเกรกอรี นักโต้ตอบ" (ศาสนาคริสต์ตะวันออก)

คริสต์ศตวรรษที่เจ็ด แก้ไข

ลำดับ
ปอนติฟ
พระนาม สมณสมัย ประสูติ พระชนม์ชีพ
(ตามสมณสมัย)
หมายเหตุ
65   สมเด็จพระสันตะปาปาซาบินิอานุส
ละติน: SABINIANUS
(Sabinianus)
13 กันยายน ค.ศ. 604
– 22 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 606
(1 ปี 162 วัน หรือ 527 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 530
ณ เบลอ-รา จักรวรรดิไบแซนไทน์
74 – 76 พรรษา • ชาวโรมัน
• พระสันตะปาปาใต้อิทธิพลจักรวรรดิไบแซนไทน์พระองค์แรก (ซึ่งดำเนินต่อไปอีกราวสองศตวรรษ)
66   สมเด็จพระสันตะปาปาบอนิเฟซที่ 3
ละติน: BONIFACIUS Tertius
(Boniphátios Kataandiókēs)
19 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 607
– 12 พฤศจิกายน ค.ศ. 607
(266 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 540
ณ โรม จักรวรรดิไบแซนไทน์
67 – 67 พรรษา • ชาวกรีก-โรมัน
67   สมเด็จพระสันตะปาปาบอนิเฟซที่ 4
ละติน: BONIFACIUS Quartus
(Bonifacius O.S.B.)
15 กันยายน ค.ศ. 608
– 8 พฤษภาคม ค.ศ. 615
(6 ปี 235 วัน หรือ 2426 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 550
ณ มาร์ซิคา จักรวรรดิไบแซนไทน์
58 – 65 พรรษา • ชาวโรมัน
• พระสันตะปาปาพระองค์แรกที่ใช้พระนามตามพระองค์ก่อนหน้า
• สมาชิกคณะเบเนดิกติน
68   สมเด็จพระสันตะปาปาเดอุสเดดิตที่ 1 (นักบุญ)
ละติน: ADEODATUS หรือ DEUSDEDIT
(Adeodatus / Deusdedit)
13 พฤศจิกายน ค.ศ. 615
– 8 พฤศจิกายน ค.ศ. 618
(2 ปี 360 วัน หรือ 1091 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 570
ณ โรม จักรวรรดิไบแซนไทน์
55 – 58 พรรษา • ชาวโรมัน
• บางครั้งเรียกพระองค์ว่า "อะเดโอดาตุส" เนื่องจากบางครั้งก็เรียกพระสันตะปาปาเดอุสเดดิตที่ 2 ว่า "เดอุสเดดิต" โดยปราศจากลำดับพระนาม
• พระสันตะปาปาพระองค์แรกที่ทรงประทับตราลงบนเอกสารทางการ ซึ่งภายหลังเรียกกันว่าสารตราพระสันตะปาปา
69   สมเด็จพระสันตะปาปาบอนิเฟซที่ 5
ละติน: BONIFACIUS Quintus
(Boniphátios Phoumínos)
23 ธันวาคม ค.ศ. 619
– 25 ตุลาคม ค.ศ. 625
(5 ปี 306 วัน หรือ 2133 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 575
นีอาโพลิส จักรวรรดิไบแซนไทน์
44 – 50 พรรษา • ชาวกรีก
70   สมเด็จพระสันตะปาปาโฮโนริอุสที่ 1
ละติน: HONORIUS
(Honorius)
27 ตุลาคม ค.ศ. 625
– 12 ตุลาคม ค.ศ. 638
(12 ปี 350 วัน หรือ 4733 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 585
เซเปรานุม คัมปาเนีย
จักรวรรดิไบแซนไทน์
40 – 53 พรรษา • ชาวโรมัน
• ภายหลังถูกขับออกจากรีตและสาปแช่ง (anathema) โดยสังคายนาคอนสแตนติโนเปิลครั้งที่ 3 ค.ศ. 680 (Third Council of Constantinople)
71   สมเด็จพระสันตะปาปาเซเวรินุส
ละติน: SEVERINUS
(Severinus)
28 พฤษภาคม ค.ศ. 640
– 2 สิงหาคม ค.ศ. 640
(66 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 585
ณ โรม จักรวรรดิไบแซนไทน์
55 – 55 พรรษา • ชาวโรมัน
72   สมเด็จพระสันตะปาปายอห์นที่ 4
ละติน: IOANNES Quartus
(Iōánnēs)
24 ธันวาคม ค.ศ. 640
– 12 ตุลาคม ค.ศ. 642
(1 ปี 292 วัน หรือ 657 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 587
เอียเด-รา แดลเมเชีย
จักรวรรดิไบแซนไทน์
40 – 42 พรรษา • ชาวกรีก
73   สมเด็จพระสันตะปาปาธีโอดอร์ที่ 1
ละติน: THEODORUS
(Theódōros)
24 พฤศจิกายน ค.ศ. 642
– 14 พฤษภาคม ค.ศ. 649
(6 ปี 171 วัน หรือ 2363 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 610
เอียโรโซลิมา
จักรวรรดิไบแซนไทน์
32 – 39 พรรษา • ชาวกรีก
• พระสันตะปาปาพระองค์สุดท้ายจากปาเลสไตน์
• ทรงวางแผนสังคายนาลาเตรัน ค.ศ. 649 (Lateran Council of 649) แต่สิ้นพระชนม์ลงก่อน
74   สมเด็จพระสันตะปาปามาร์ตินที่ 1 (นักบุญ)
ละติน: MARTINUS
(Martinus)
5 กรกฎาคม ค.ศ. 649
– 12 พฤศจิกายน ค.ศ. 655
(6 ปี 130 วัน หรือ 2321 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 590
ใกล้กับตูเดอร์ อุมเบรีย
จักรวรรดิไบแซนไทน์
59 – 65 พรรษา • ชาวโรมัน
• พระสันตะปาปาพระองค์สุดท้ายที่เป็นมรณสักขี
• วันฉลองตรงกับวันที่ 12 พฤศจิกายน
• นับถือเป็นนักบุญในศาสนาคริสต์ตะวันออก ซึ่งวันฉลองตรงกับวันที่ 14 เมษายนเช่นกัน
75   สมเด็จพระสันตะปาปายูจีนที่ 1 (นักบุญ)
ละติน: EUGENIUS
(Eugenius)
10 สิงหาคม ค.ศ. 654
– 2 มิถุนายน ค.ศ. 657
(2 ปี 296 วัน หรือ 1027 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 615
ณ โรม ดัชชีโรม
(จักรวรรดิไบแซนไทน์)
39 – 42 พรรษา • ชาวโรมัน
76   สมเด็จพระสันตะปาปาวิตาเลียน (นักบุญ)
ละติน: VITALIANUS
(Vitalianus)
30 กรกฎาคม ค.ศ. 657
– 27 มกราคม ค.ศ. 672
(14 ปี 181 วัน หรือ 5294 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 600
ซิกเนีย ดัชชีโรม
(จักรวรรดิไบแซนไทน์)
57 – 72 พรรษา • ชาวโรมัน
77   สมเด็จพระสันตะปาปาเดอุสเดดิตที่ 2
ละติน: DEUSDEDIT Secundus
(Adeodatus / Deusdedit O.S.B.)
11 เมษายน ค.ศ. 672
– 17 มิถุนายน ค.ศ. 676
(4 ปี 67 วัน หรือ 1528 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 621
ณ โรม ดัชชีโรม
(จักรวรรดิไบแซนไทน์)
51 – 55 พรรษา • ชาวโรมัน
• บางครั้งเรียกพระองค์ว่า "เดอุสเดดิต" โดยปราศจากลำดับพระนาม
• สมาชิกคณะเบเนดิกติน
78   สมเด็จพระสันตะปาปาโดนุส
ละติน: DONUS
(Donus)
2 พฤศจิกายน ค.ศ. 676
– 11 เมษายน ค.ศ. 678
(1 ปี 160 วัน หรือ 525 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 610
ณ โรม ดัชชีโรม
(จักรวรรดิไบแซนไทน์)
66 – 68 พรรษา • ชาวโรมัน
79   สมเด็จพระสันตะปาปาอกาโธ (นักบุญ)
ละติน: AGATHO
(Agáthōn)
27 มิถุนายน ค.ศ. 678
– 10 มกราคม ค.ศ. 681
(2 ปี 197 วัน หรือ 928 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 577
ปานอร์มุส ซิซิเลีย
จักรวรรดิไบแซนไทน์
101 – 104 พรรษา • ชาวกรีก
• พระสันตะปาปาพระชนมายุมากที่สุดในประวัติศาสตร์[N 6]
• นับถือเป็นนักบุญในศาสนาคริสต์ตะวันออก ซึ่งวันฉลองตรงกับวันที่ 20 กุมภาพันธ์
80   สมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่ 2 (นักบุญ)
ละติน: LEO Secundus
(Léōn)
17 สิงหาคม ค.ศ. 682
– 3 กรกฎาคม ค.ศ. 683
(320 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 611
อายโดนุม ซิซิลี
จักรวรรดิไบแซนไทน์
71 – 72 พรรษา • ชาวกรีก
• วันฉลองตรงกับวันที่ 3 กรกฎาคม
81   สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 2 (นักบุญ)
ละติน: BENEDICTUS Secundus
(Benedictus)
26 มิถุนายน ค.ศ. 684
– 8 พฤษภาคม ค.ศ. 685
(316 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 635
ณ โรม ดัชชีโรม
(จักรวรรดิไบแซนไทน์)
49 – 50 พรรษา • ชาวโรมัน
• วันฉลองตรงกับวันที่ 7 พฤษภาคม
82   สมเด็จพระสันตะปาปายอห์นที่ 5
ละติน: IOANNES Quintus
(Iōánnēs)
23 กรกฎาคม ค.ศ. 685
– 2 สิงหาคม ค.ศ. 686
(1 ปี 10 วัน หรือ 375 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 635
อันติโอเกีย ซีเรีย
จักรวรรดิไบแซนไทน์
50 – 51 พรรษา • ชาวซีเรีย
83   สมเด็จพระสันตะปาปาโคนอน
ละติน: CONON
(Kónōn)
21 ตุลาคม ค.ศ. 686
– 21 กันยายน ค.ศ. 687
(335 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 630
ธราเซีย จักรวรรดิไบแซนไทน์
56 – 57 พรรษา • ชาวกรีก
84   สมเด็จพระสันตะปาปาเซอร์จิอุสที่ 1 (นักบุญ)
ละติน: SERGIUS
(Sérgios)
15 ธันวาคม ค.ศ. 687
– 8 กันยายน ค.ศ. 701
(13 ปี 267 วัน หรือ 5015 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 650
ณ ปาแลร์โม ซิซิลี
จักรวรรดิไบแซนไทน์
37 – 51 พรรษา • ชาวกรีก
• ทรงริเริ่มการร้องพระเมษโปดกของพระผู้เป็นเจ้า (Lamb of God) ในพิธีมิสซา[12]

คริสต์ศตวรรษที่แปด แก้ไข

ลำดับ
ปอนติฟ
พระนาม สมณสมัย ประสูติ พระชนม์ชีพ
(ตามสมณสมัย)
หมายเหตุ
85   สมเด็จพระสันตะปาปายอห์นที่ 6
ละติน: IOANNES Sextus
(Iōánnēs)
30 ตุลาคม ค.ศ. 701
– 11 มกราคม ค.ศ. 705
(3 ปี 73 วัน หรือ 1169 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 650
เอฟิซัส จักรวรรดิไบแซนไทน์
46 – 50 พรรษา • ชาวกรีก
• พระสันตะปาปาพระองค์เดียวจากเอเชียไมเนอร์
86   สมเด็จพระสันตะปาปายอห์นที่ 7
ละติน: IOANNES Septimus
(Iōánnēs)
1 มีนาคม ค.ศ. 705
– 18 ตุลาคม ค.ศ. 707
(2 ปี 231 วัน หรือ 961 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 655
ณ รอสซานุม คาลาเบรีย
จักรวรรดิไบแซนไทน์
55 – 57 พรรษา • ชาวกรีก
• พระสันตะปาปาพระองค์ที่สองที่ใช้พระนามตามพระองค์ก่อนหน้า
87   สมเด็จพระสันตะปาปาซิซินนิอุส
ละติน: SISINNIUS
(Sisínios)
15 มกราคม ค.ศ. 708
– 4 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 708
(20 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 650 ณ ซีเรีย
รัฐเคาะลีฟะฮ์รอชิดีน
58 – 58 พรรษา • ชาวซีเรีย
88   สมเด็จพระสันตะปาปาคอนสแตนติน
ละติน: COSTANTINUS หรือ CONSTANTINUS
(Kōnstantínos)
25 มีนาคม ค.ศ. 708
– 9 เมษายน ค.ศ. 715
(7 ปี 15 วัน หรือ 2571 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 664 ณ ซีเรีย
รัฐเคาะลีฟะฮ์อุมัยยะฮ์
44 – 51 พรรษา • ชาวซีเรีย
• พระสันตะปาปาพระองค์สุดท้ายที่เสด็จเยือนกรีซขณะดำรงสมณศักดิ์ ก่อนการเสด็จเยือนของพระสันตะปาปายอห์น ปอลที่ 2 ในปี ค.ศ. 2001
89   สมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรีที่ 2 (นักบุญ)
ละติน: GREGORIUS Secundus
(Gregorius)
19 พฤษภาคม ค.ศ. 715
– 11 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 731
(15 ปี 268 วัน หรือ 5747 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 669
ณ โรม ดัชชีโรม
(จักรวรรดิไบแซนไทน์)
46 – 62 พรรษา • ชาวโรมัน
• วันฉลองตรงกับวันที่ 11 กุมภาพันธ์
• ทรงจัดสังคายนาท้องถิ่นโรม (Synod of Rome) ค.ศ. 721
90   สมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรีที่ 3 (นักบุญ)
ละติน: GREGORIUS Tertius
(Grēgórios)
18 มีนาคม ค.ศ. 731
– 28 พฤศจิกายน ค.ศ. 741
(10 ปี 255 วัน หรือ 3908 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 669 ณ ซีเรีย
รัฐเคาะลีฟะฮ์อุมัยยะฮ์
41 – 51 พรรษา • ชาวซีเรีย
• พระสันตะปาปาพระองค์สุดท้ายจากซีเรีย
• พระสันตะปาปาพระองค์ที่สามที่ใช้พระนามตามพระองค์ก่อนหน้า
• พระสันตะปาปาพระองค์สุดท้ายที่ประสูตินอกทวีปยุโรป ก่อนการดำรงสมณศักดิ์ของพระสันตะปาปาฟรานซิสในปี ค.ศ. 2013
91   สมเด็จพระสันตะปาปาซาคารี (นักบุญ)
ละติน: ZACHARIAS
(Zakharías)
3 ธันวาคม ค.ศ. 741
– 22 มีนาคม ค.ศ. 752
(10 ปี 110 วัน หรือ 3762 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 679
ณ ซังตา เซเวอรินา
คาลาเบรีย จักรวรรดิไบแซนไทน์
62 – 73 พรรษา • ชาวกรีก
• วันฉลองตรงกับวันที่ 15 มีนาคม
• ทรงสร้างโบสถ์ซันตา มารีอา โซปรา มีเนอร์วา
  ว่าที่สมเด็จพระสันตะปาปาสตีเฟนที่ 2
ละติน: Electus STEPHANUS Secundus
(Stephanus)
22 มีนาคม ค.ศ. 752
– 25 มีนาคม ค.ศ. 752
(3 วัน; ไม่เคยสถาปนาสมณศักดิ์)
ประมาณ ค.ศ. 700
ณ โรม ดัชชีโรม
(จักรวรรดิไบแซนไทน์)
52 – 52 พรรษา • ชาวโรมัน
• สิ้นพระชนม์ 3 วันก่อนการเลือกตั้ง
• ไม่เคยรับศีลอนุกรมเป็นมุขนายก
• รายพระนามบางฉบับรวมพระองค์เข้าไปด้วย
• สำนักวาติกันคว่ำบาตรไม่ให้รวมพระองค์ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 16 ซึ่งภายหลังทรงถูกถอดออกอย่างเป็นทางการในปี ค.ศ. 1961
• คริสตจักรคาทอลิกไม่นับพระองค์เป็นพระสันตะปาปาอีกต่อไป
92   สมเด็จพระสันตะปาปาสตีเฟนที่ 2
ละติน: STEPHANUS Secundus
(Stephanus)
26 มีนาคม ค.ศ. 752
– 26 เมษายน ค.ศ. 757
(5 ปี 31 วัน หรือ 1857 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 714
ณ โรม ดัชชีโรม
(จักรวรรดิไบแซนไทน์)
38 – 43 พรรษา • ชาวโรมัน
• บางครั้งเรียกพระองค์ว่า "สตีเฟนที่ 3"
พระราชบริจาคของเปแป็ง
• พี่ชายของพระสันตะปาปาปอลที่ 1
93   สมเด็จพระสันตะปาปาปอลที่ 1 (นักบุญ)
ละติน: PAULUS
(Paulus)
29 พฤษภาคม ค.ศ. 757
– 28 มิถุนายน ค.ศ. 767
(10 ปี 30 วัน หรือ 3682 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 700
ณ โรม ดัชชีโรม
(จักรวรรดิไบแซนไทน์)
57 – 67 พรรษา • ชาวโรมัน
• น้องชายของพระสันตะปาปาสตีเฟนที่ 2
94   สมเด็จพระสันตะปาปาสตีเฟนที่ 3
ละติน: STEPHANUS Tertius
(Stéphanos)
7 สิงหาคม ค.ศ. 768
– 24 มกราคม ค.ศ. 772
(3 ปี 170 วัน หรือ 1265 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 723
ไซรากุซ เทมา ซิซีเลียส
จักรวรรดิไบแซนไทน์
45 – 49 พรรษา • ชาวกรีก
• บางครั้งเรียกพระองค์ว่า "สตีเฟนที่ 4"
• สังคายนาลาเตรัน ค.ศ. 769
95
 
  สมเด็จพระสันตะปาปาเอเดรียนที่ 1
ละติน: HADRIANUS
(Hadrianus Columna)
1 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 772
– 26 ธันวาคม ค.ศ. 795
(23 ปี 328 วัน หรือ 8729 วัน)
ค.ศ. 700 หรือ ค.ศ. 712
ณ โรม ดัชชีโรม
(จักรวรรดิไบแซนไทน์)
60 – 83 พรรษา
หรือ 72 – 95 พรรษา
• ชาวโรมัน
96   สมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่ 3 (นักบุญ)
ละติน: LEO Tertius
(Leo)
26 ธันวาคม ค.ศ. 795
– 12 มิถุนายน ค.ศ. 816
(20 ปี 169 วัน หรือ 7474 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 750
ณ โรม ดัชชีโรม
(จักรวรรดิไบแซนไทน์)
45 – 66 พรรษา • ชาวโรมัน
• ราชาภิเษกพระเจ้าชาร์เลอมาญเป็น "อิมเป-ราเตอร์ โอกุส" ในวันคริสต์มาส ค.ศ. 800 ซึ่งในอนาคตจะพัฒนาไปเป็นจักรพรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ (พระสันตะปาปาประกอบพิธีเพื่อเพิ่มความชอบธรรม)

คริสต์ศตวรรษที่เก้า แก้ไข

ลำดับ
ปอนติฟ
พระนาม สมณสมัย ประสูติ พระชนม์ชีพ
(ตามสมณสมัย)
หมายเหตุ
97   สมเด็จพระสันตะปาปาสตีเฟนที่ 4
ละติน: STEPHANUS Quartus
(Stefano)
22 มิถุนายน ค.ศ. 816
– 24 มกราคม ค.ศ. 817
(216 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 770
ณ โรม รัฐสันตะปาปา
46 – 47 พรรษา • ชาวอิตาลี
• บางครั้งเรียกพระองค์ว่า "สตีเฟนที่ 5"
98   สมเด็จพระสันตะปาปาปัสกัลที่ 1 (นักบุญ)
ละติน: PASCHALIS
(Pasquale)
25 มกราคม ค.ศ. 817
– 11 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 824
(7 ปี 17 วัน หรือ 2573 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 775
ณ โรม รัฐสันตะปาปา
42 – 49 พรรษา • ชาวอิตาลี
• บุตรของบอโนซุสและเอปิสโคปา ธีโอดอรา
• ระบุว่าเป็นผู้ค้นพบร่างของนักบุญเซซีลีอาในสุสานกัลลิสตุส
• ทรงสร้างมหาวิหารซันตาเชชีเลียในอินตรัสเตเวเรและโบสถ์ซันตามารีอาในดอมนีกา
99   สมเด็จพระสันตะปาปายูจีนที่ 2
ละติน: EUGENIUS Secundus
(Eugenio)
8 พฤษภาคม ค.ศ. 824
– 27 สิงหาคม ค.ศ. 827
(3 ปี 111 วัน หรือ 1206 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 780
ณ โรม รัฐสันตะปาปา
44 – 47 พรรษา • ชาวอิตาลี
100   สมเด็จพระสันตะปาปาวาเลนตินุส
ละติน: VALENTINUS
(Valentino Leoni)
31 สิงหาคม ค.ศ. 827
– 10 ตุลาคม ค.ศ. 827
(40 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 780
ณ โรม รัฐสันตะปาปา
47 พรรษา • ชาวอิตาลี
101   สมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรีที่ 4
ละติน: GREGORIUS Quartus
(Gregorio)
20 ธันวาคม ค.ศ. 827
– 25 มกราคม ค.ศ. 844
(16 ปี 36 วัน หรือ 5880 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 790
ณ โรม รัฐสันตะปาปา
37 – 54 พรรษา • ชาวอิตาลี
• ทรงรื้อสร้างโถงทางเข้าของมหาวิหารนักบุญเปโตรขึ้นใหม่ และอัญเชิญพระศพพระสันตะาปาเกรกอรีที่ 1 ไปฝังไว้ ณ โบสถ์น้อยซึ่งตกแต่งใหม่
102   สมเด็จพระสันตะปาปาเซอร์จิอุสที่ 2
ละติน: SERGIUS Secundus
(Sergio)
25 มกราคม ค.ศ. 844
– 27 มกราคม ค.ศ. 847
(3 ปี 2 วัน หรือ 1098 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 790
ณ โรม รัฐสันตะปาปา
54 – 57 พรรษา • ชาวอิตาลี
103   สมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่ 4 (นักบุญ)
ละติน: LEO Quartus
(Leone O.S.B.)
10 เมษายน ค.ศ. 847
– 17 กรกฎาคม ค.ศ. 855
(8 ปี 98 วัน หรือ 3020 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 790
ณ โรม รัฐสันตะปาปา
57 – 65 พรรษา • ชาวลอมบาร์ด
• สมาชิกคณะเบเนดิกติน
104   สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 3
ละติน: BENEDICTUS Tertius
(Benedictus)
29 กันยายน ค.ศ. 855
– 7 เมษายน ค.ศ. 858
(2 ปี 190 วัน หรือ 921 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 810
ณ โรม รัฐสันตะปาปา
45 – 48 พรรษา • ชาวอิตาลี
105   สมเด็จพระสันตะปาปานิโคลัสที่ 1 (นักบุญ และ มหาสมณะ)
ละติน: NICOLAUS Magnus
(Nicolaus)
24 เมษายน ค.ศ. 858
– 13 พฤศจิกายน ค.ศ. 867
(9 ปี 203 วัน หรือ 3490 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 800
ณ โรม รัฐสันตะปาปา
39 – 48 พรรษา • ชาวอิตาลี
• ทรงสนับสนุนกิจกรรมของคณะมิชชันนารี
106   สมเด็จพระสันตะปาปาเอเดรียนที่ 2
ละติน: HADRIANUS Secundus
(Adriano)
14 ธันวาคม ค.ศ. 867
– 14 ธันวาคม ค.ศ. 872
(5 ปี 0 วัน หรือ 1827 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 792
ณ โรม รัฐสันตะปาปา
75 – 80 พรรษา • ชาวอิตาลี
107   สมเด็จพระสันตะปาปายอห์นที่ 8
ละติน: IOANNES Octavus
(Giovanni )
14 ธันวาคม ค.ศ. 872
– 16 ธันวาคม ค.ศ. 882
(10 ปี 2 วัน หรือ 3654 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 820
ณ โรม รัฐสันตะปาปา
52 – 62 พรรษา • ชาวอิตาลี
• พระสันตะปาปาพระองค์แรกที่ถูกลอบปลงพระชนม์
108   สมเด็จพระสันตะปาปามารินุสที่ 1
ละติน: MARINUS
(Marino)
16 ธันวาคม ค.ศ. 882
– 15 พฤษภาคม ค.ศ. 884
(1 ปี 151 วัน หรือ 516 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 830
ณ กัลเลเซ รัฐสันตะปาปา
52 – 54 พรรษา • ชาวอิตาลี
• บางครั้งเรียกพระองค์ว่า "มาร์ตินที่ 2"
109   สมเด็จพระสันตะปาปาเอเดรียนที่ 3 (นักบุญ)
ละติน: HADRIANUS Tertius
(Adriano)
17 พฤษภาคม ค.ศ. 884
– 15 กันยายน ค.ศ. 885
(1 ปี 121 วัน หรือ 486 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 830
ณ โรม รัฐสันตะปาปา
49 – 50 พรรษา • ชาวอิตาลี
• สันนิษฐานว่าพระสันตะปาปาเอเดรียนที่ 1 คือบรรพบุรุษ
110   สมเด็จพระสันตะปาปาสตีเฟนที่ 5
ละติน: STEPHANUS Quintus
(Stefano)
14 กันยายน ค.ศ. 885
– 4 กันยายน ค.ศ. 891
(5 ปี 355 วัน หรือ 2181 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 840
ณ โรม รัฐสันตะปาปา
45 – 51 พรรษา • ชาวอิตาลี
• บางครั้งเรียกพระองค์ว่า "สตีเฟนที่ 6"
111   สมเด็จพระสันตะปาปาฟอร์โมซุส
ละติน: FORMOSUS
(Formoso)
6 ตุลาคม ค.ศ. 891
– 4 เมษายน ค.ศ. 896
(4 ปี 181 วัน หรือ 1642 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 805
หรือ ค.ศ. 816 ณ ออสตีอา
รัฐสันตะปาปา
75 – 80 พรรษา
หรือ 85 – 91 พรรษา
• ชาวอิตาลี
• ทรงถูกสำเร็จโทษย้อนหลังจากสังคายนาท้องถิ่นคาดาเวอร์ แม้จะสิ้นพระชนม์ไปแล้วก็ตาม
112   สมเด็จพระสันตะปาปาบอนิเฟซที่ 6
ละติน: BONIFATIUS Sextus
(Bonifacio)
11 เมษายน ค.ศ. 896
– 26 เมษายน ค.ศ. 896
(15 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 806
ณ โรม รัฐสันตะปาปา
90 พรรษา • ชาวอิตาลี
113   สมเด็จพระสันตะปาปาสตีเฟนที่ 6
ละติน: STEPHANUS Sextus
(Stefano di Spoletto)
22 พฤษภาคม ค.ศ. 896
– 14 สิงหาคม ค.ศ. 897
(1 ปี 84 วัน หรือ 449 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 850
ณ โรม รัฐสันตะปาปา
46 – 47 พรรษา • ชาวอิตาลี
• บางครั้งเรียกพระองค์ว่า "สตีเฟนที่ 7"
• ทรงจัดสังคายนาท้องถิ่นคาดาเวอร์ (Cadaver Synod) อันฉาวโฉ่
114   สมเด็จพระสันตะปาปาโรมานุส
ละติน: ROMANUS
(Romano Marini)
14 สิงหาคม ค.ศ. 897
– ประมาณพฤศจิกายน ค.ศ. 897
(92 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 850
ณ กัลเลเซ รัฐสันตะปาปา
47 พรรษา • ชาวอิตาลี
115   สมเด็จพระสันตะปาปาธีโอดอร์ที่ 2
ละติน: THEODORUS Secundus
(Theódōros)
ประมาณธันวาคม ค.ศ. 897
– 20 ธันวาคม ค.ศ. 897
(19 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 840
ณ โรม รัฐสันตะปาปา
57 พรรษา • ชาวกรีก-อิตาลี
116   สมเด็จพระสันตะปาปายอห์นที่ 9
ละติน: IOANNES Nonus
(Giovanni O.S.B.)
18 มกราคม ค.ศ. 898
– 5 มกราคม ค.ศ. 900
(1 ปี 352 วัน หรือ 717 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 840
ณ ตีโวลี รัฐสันตะปาปา
58 – 60 พรรษา • ชาวอิตาเลียน-เจอร์แมนิก
• สมาชิกคณะเบเนดิกติน

คริสต์ศตวรรษที่สิบ แก้ไข

ลำดับ
ปอนติฟ
พระนาม สมณสมัย ประสูติ พระชนม์ชีพ
(ตามสมณสมัย)
หมายเหตุ
117   สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 4
ละติน: BENEDICTUS Quartus
(Benedetto)
1 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 900
– 30 กรกฎาคม ค.ศ. 903
(3 ปี 179 วัน หรือ 1274 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 840
ณ โรม รัฐสันตะปาปา
60 – 63 พรรษา • ชาวอิตาลี
118   สมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่ 5
ละติน: LEO Quintus
(Leone Britigena)
30 กรกฎาคม ค.ศ. 903
– ประมาณธันวาคม ค.ศ. 903
(124 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 845
ณ อาร์ดีอา รัฐสันตะปาปา
58 – 58 พรรษา • ชาวอิตาลี
• ภายหลังทรงถูกขับไล่และฆาตกรรมด้วยพระชนมายุ 59 พรรษา
  กริสโตโฟโร (ผู้อ้างตน)
ละติน: CHRISTOFORO
(Cristoforo)
ประมาณตุลาคม ค.ศ. 903
– ประมาณมกราคม ค.ศ. 904
(92 วัน)
ไม่ทราบ
ณ โรม รัฐสันตะปาปา
ไม่ทราบ • ชาวอิตาลี
• อ้างตนเหนือพระสันตะปาปาลีโอที่ 5 และพระสันตะปาปาเซอร์จิอุสที่ 3
119   สมเด็จพระสันตะปาปาเซอร์จิอุสที่ 3
ละติน: SERGIUS Tertius
(Sergio di Tuscolo)
29 มกราคม ค.ศ. 904
– 14 เมษายน ค.ศ. 911
(7 ปี 75 วัน หรือ 2632 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 860
ณ โรม รัฐสันตะปาปา
44 – 51 พรรษา • ชาวอิตาลี
• เริ่มต้นยุคมืดของพระสันตะปาปา (Saeculum obscurum)
• พระสันตะปาปาพระองค์แรกที่มีพระรูปพร้อมกับมงกุฎพระสันตะปาปา
120   สมเด็จพระสันตะปาปาอนาสตาซิอุสที่ 3
ละติน: ANASTASIUS Tertius
(Anastasio)
14 เมษายน ค.ศ. 911
– ประมาณมิถุนายน ค.ศ. 913
(2 ปี 48 วัน หรือ 779 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 865
ณ โรม รัฐสันตะปาปา
46 – 48 พรรษา • ชาวอิตาลี
121   สมเด็จพระสันตะปาปาลันโด
ละติน: LANDO
(Lando)
7 กรกฎาคม ค.ศ. 913
– 5 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 914
(213 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 865
ณ ซาบีนา รัฐสันตะปาปา
48 – 49 พรรษา • ชาวอิตาลี
122   สมเด็จพระสันตะปาปายอห์นที่ 10
ละติน: IOANNES Decimus
(Giovanni)
ประมาณมีนาคม ค.ศ. 914
– 28 พฤษภาคม ค.ศ. 928
(14 ปี 88 วัน หรือ 5202 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 860
ณ ตอสซิกนาโน โรมักนา
(อดีตคือส่วนหนึ่งของรัฐสันตะปาปา)
54 – 68 พรรษา • ชาวอิตาลี
123   สมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่ 6
ละติน: LEO Sextus
(Leone)
28 พฤษภาคม ค.ศ. 928
– ประมาณธันวาคม ค.ศ. 928
(187 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 880
ณ โรม รัฐสันตะปาปา
48 พรรษา • ชาวอิตาลี
124   สมเด็จพระสันตะปาปาสตีเฟนที่ 7
ละติน: STEPHANUS Septimus
(Stefano)
3 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 929
– 13 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 931
(2 ปี 10 วัน หรือ 740 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 880
ณ โรม รัฐสันตะปาปา
49 – 51 พรรษา • ชาวอิตาลี
• บางครั้งเรียกพระองค์ว่า "สตีเฟนที่ 8"
125   สมเด็จพระสันตะปาปายอห์นที่ 11
ละติน: IOANNES Undecimus
(Giovanni di Tuscolo)
15 มีนาคม ค.ศ. 931
– ประมาณธันวาคม ค.ศ. 935
(4 ปี 261 วัน หรือ 1722 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 910
ณ โรม รัฐสันตะปาปา
21 – 25 พรรษา • ชาวอิตาลี
• สันนิษฐานว่าเป็นบุตรของพระสันตะปาปาเซอร์จิอุสที่ 3
126   สมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่ 7
ละติน: LEO Septimus
(Leone O.S.B.)
3 มกราคม ค.ศ. 936
– 13 กรกฎาคม ค.ศ. 939
(3 ปี 191 วัน หรือ 1287 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 885
ณ โรม รัฐสันตะปาปา
41 – 44 พรรษา • ชาวอิตาลี
127   สมเด็จพระสันตะปาปาสตีเฟนที่ 8
ละติน: STEPHANUS Octavus
(Stefano)
14 กรกฎาคม ค.ศ. 939
– 30 ตุลาคม ค.ศ. 942
(3 ปี 108 วัน หรือ 1204 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 900
ณ โรม รัฐสันตะปาปา
39 – 42 พรรษา • ชาวอิตาลี
• บางครั้งเรียกพระองค์ว่า "สตีเฟนที่ 9"
128   สมเด็จพระสันตะปาปามารินุสที่ 2
ละติน: MARINUS Secundus
(Marino)
30 ตุลาคม ค.ศ. 942
– 1 พฤษภาคม ค.ศ. 946
(3 ปี 183 วัน หรือ 1279 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 900
ณ โรม รัฐสันตะปาปา
42 – 46 พรรษา • ชาวอิตาลี
129   สมเด็จพระสันตะปาปาอกาเปตุสที่ 2
ละติน: AGAPETUS Secundus
(Agapito)
10 พฤษภาคม ค.ศ. 946
– 8 พฤศจิกายน ค.ศ. 955
(9 ปี 182 วัน หรือ 3469 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 905
ณ โรม รัฐสันตะปาปา
41 – 50 พรรษา • ชาวอิตาลี
130   สมเด็จพระสันตะปาปายอห์นที่ 12
ละติน: IOANNES Duodecimus
(Ottaviano di Tuscolo)
16 ธันวาคม ค.ศ. 955
– 6 ธันวาคม ค.ศ. 963
(8 ปี 356 วัน หรือ 3278 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 930
หรือ ค.ศ. 937 ณ โรม
รัฐพระสันตะปาปา
18 – 26 พรรษา
หรือ 25 – 33 พรรษา
• ชาวอิตาลี
• พระสันตะปาปาพระองค์ที่สามที่ไม่ใช้พระนามเดิม
• ทรงถูกขับไล่โดยจักรพรรดิอ็อทโทที่ 1 มหาราชในปี ค.ศ. 963
• สิ้นสุดยุคมืดของพระสันตะปาปา (Saeculum obscurum)
  เลโอเน (ผู้อ้างตน)
ละติน: LEO Octavus
(Leone)
6 ธันวาคม ค.ศ. 963
– 26 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 964
(82 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 915
ณ โรม รัฐสันตะปาปา
48 – 49 พรรษา • ชาวอิตาลี
• ได้รับแต่งตั้งเป็นพระสันตะปาปาซ้อนโดยจักรพรรดิอ็อทโทที่ 1 มหาราช ในปี ค.ศ. 963 เหนือพระสันตะปาปายอห์นที่ 12 และพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 5
• ขึ้นเป็นพระสันตะปาปาโดยชอบธรรมหลังการโค่นล้มพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 5
130   สมเด็จพระสันตะปาปายอห์นที่ 12
ละติน: IOANNES Duodecimus
(Ottaviano di Tuscolo)
26 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 964
– 14 พฤษภาคม ค.ศ. 964
(78 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 937
ณ โรม รัฐสันตะปาปา
27 พรรษา • ชาวอิตาลี
• ถูกฆาตกรรมในปี ค.ศ. 964
131   สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 5
ละติน: BENEDICTUS Quintus
(Benedetto)
22 พฤษภาคม ค.ศ. 964
– 23 มิถุนายน ค.ศ. 964
(32 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 915
ณ โรม รัฐสันตะปาปา
49 พรรษา • ชาวอิตาลี
• ได้รับเลือกโดยประชาชนชาวโรมเพื่อต่อต้านพระสันตะปาปาซ้อนลีโอที่ 8
• ทรงยอมลงจากสมณศักดิ์ในปี ค.ศ. 964 และยอมให้พระสันตะปาปาลีโอที่ 8 เป็นพระสันตะปาปาโดยชอบธรรมเพียงพระองค์เดียว
• มรณภาพด้วยพระชนมายุ 50 พรรษา
132   สมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่ 8
ละติน: LEO Octavus
(Leone)
23 มิถุนายน ค.ศ. 964
– 1 มีนาคม ค.ศ. 965
(251 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 915
ณ โรม รัฐสันตะปาปา
49 – 50 พรรษา • ชาวอิตาลี
• ขึ้นเป็นพระสันตะปาปาโดยชอบธรรมหลังการโค่นล้มพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 5
• พระสันตะปาปาซ้อนช่วง ค.ศ. 963 - ค.ศ. 964
133   สมเด็จพระสันตะปาปายอห์นที่ 13
ละติน: IOANNES Tertius Decimus
(Giovanni dei Crescenzi)
1 ตุลาคม ค.ศ. 965
– 6 กันยายน ค.ศ. 972
(6 ปี 341 วัน หรือ 2532 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 930
ณ โรม รัฐสันตะปาปา
45 – 52 พรรษา • ชาวอิตาลี
• ขนามนามหลังสิ้นพระชนม์ว่า "ผู้ทรงความดี"
134   สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 6
ละติน: BENEDICTUS Sextus
(Benedikt)
19 มกราคม ค.ศ. 973
– 8 มิถุนายน ค.ศ. 974
(1 ปี 140 วัน หรือ 505 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 925
ณ โรม รัฐสันตะปาปา
48 – 49 พรรษา • ชาวอิตาลี-เยอรมัน
• ทรงถูกขับไล่และฆาตกรรม
  บอนิเฟซที่ 7 (ผู้อ้างตน)
ละติน: BONFATIUS Septinus
(Francone Ferucci)
ประมาณกรกฎาคม ค.ศ. 974
(30 วัน)
ไม่ทราบ
ณ โรม อิตาลี จักรวรรดิโรมัน
ไม่ทราบ • ชาวอิตาลี-เยอรมัน
• อ้างตนเหนือพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 6 และพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 7
135   สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 7
ละติน: BENEDICTUS Septimus
(Benedetto di Spoleto)
ประมาณตุลาคม ค.ศ. 974
– 10 กรกฎาคม ค.ศ. 983
(8 ปี 282 วัน หรือ 3204 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 930
ณ โรม รัฐสันตะปาปา
44 – 53 พรรษา • ชาวอิตาลี
136   สมเด็จพระสันตะปาปายอห์นที่ 14
ละติน: IOANNES Quartus Decimus
(Pietro Canepanora)
ประมาณธันวาคม ค.ศ. 983
– 20 สิงหาคม ค.ศ. 984
(263 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 940
ปาวีอา ราชอาณาจักรอิตาลี
จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
43 – 44 พรรษา • ชาวอิตาลี
• พระสันตะปาปาพระองค์ที่สี่ที่ไม่ใช้พระนามเดิม
  บอนิเฟซที่ 7 (ผู้อ้างตน)
ละติน: BONFATIUS Septinus
(Francone Ferucci)
20 สิงหาคม ค.ศ. 984
– 20 กรกฎาคม ค.ศ. 985
(334 วัน)
ไม่ทราบ
ณ โรม อิตาลี จักรวรรดิโรมัน
ไม่ทราบ • ชาวอิตาลี
• อ้างตนเหนือพระสันตะปาปายอห์นที่ 14 และพระสันตะปาปายอห์นที่ 15
137   สมเด็จพระสันตะปาปายอห์นที่ 15
ละติน: IOANNES Quintus Decimus
(Giovanni di Gallina Alba)
20 สิงหาคม ค.ศ. 985
– 1 เมษายน ค.ศ. 996
(10 ปี 225 วัน หรือ 3877 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 950
ณ โรม รัฐสันตะปาปา
35 – 46 พรรษา • ชาวอิตาลี
• พระสันตะปาปาพระองค์แรกที่สถาปนานักบุญ
138   สมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรีที่ 5
ละติน: GREGORIUS Quintus
(Bruno von Kärnten)
3 พฤษภาคม ค.ศ. 996
– 18 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 999
(2 ปี 291 วัน หรือ 1021 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 972
ณ ชไตนัค ดัชชีคารินเทีย
จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
24 – 27 พรรษา • พระสันตะปาปาชาวเยอรมันพระองค์แรก
• พระสันตะปาปาพระองค์ที่ห้าที่ไม่ใช้พระนามเดิม และจากนี้ไปกลายเป็นธรรมเนียมสืบทอดของพระสันตะปาปาองค์ถัด ๆ มา
  ยอห์นที่ 16 (ผู้อ้างตน)
ละติน: IOANNES Sextus Decimus
(Iōánnēs Philágathos O.S.B.)
ประมาณเมษายน ค.ศ. 997
– ประมาณกุมภาพันธ์ ค.ศ. 998
(306 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 941
ณ รอสซาโน คาลาเบรีย
อิตาลี จักรวรรดิไบแซนไทน์
55 – 56 พรรษา • ชาวกรีก
• อ้างตนเหนือพระสันตะปาปาจเกรกอรีที่ 5
• มรณภาพด้วยวัย 60 พรรษา
139   สมเด็จพระสันตะปาปาซิลเวสเตอร์ที่ 2
ละติน: SILVESTER Secundus
(Gerbert d'Aurillac O.S.B.)
2 เมษายน ค.ศ. 999
– 12 พฤษภาคม ค.ศ. 1003
(4 ปี 40 วัน หรือ 1500 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 940
หรือ ค.ศ. 942 ณ เบลิอัก ฝรั่งเศส
52 – 56 พรรษา
หรือ 54 – 58 พรรษา
• พระสันตะปาปาชาวฝรั่งเศส (อุตซิตา) พระองค์แรก

คริสต์สหัสวรรษที่สอง แก้ไข

คริสต์ศตวรรษที่สิบเอ็ด แก้ไข

ลำดับ
ปอนติฟ
พระนาม สมณสมัย ประสูติ พระชนม์ชีพ
(ตามสมณสมัย)
หมายเหตุ
140   สมเด็จพระสันตะปาปายอห์นที่ 17
ละติน: IOANNES Septimus Decimus
(Siccone Secchi)
16 พฤษภาคม ค.ศ. 1003
– 6 พฤศจิกายน ค.ศ. 1003
(174 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 955
ณ โรม รัฐสันตะปาปา
48 พรรษา • ชาวอิตาลี
141   สมเด็จพระสันตะปาปายอห์นที่ 18
ละติน: IOANNES Duodevi-cesimus
(Giovanni Fasano)
25 ธันวาคม ค.ศ. 1003
– 18 กรกฎาคม ค.ศ. 1009
(5 ปี 205 วัน หรือ 2032 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 965
ณ ราปาญาโน รัฐสันตะปาปา
43 – 49 พรรษา • ชาวอิตาลี
142   สมเด็จพระสันตะปาปาเซอร์จิอุสที่ 4
ละติน: SERGIUS Quartus
(Pietro Martino Boccadiporco O.S.B.)
31 กรกฎาคม ค.ศ. 1009
– 12 พฤษภาคม ค.ศ. 1012
(2 ปี 286 วัน หรือ 1016 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 970
ณ โรม รัฐสันตะปาปา
39 – 42 พรรษา • ชาวอิตาลี
  เกรกอรีที่ 6 (ผู้อ้างตน)
ละติน: GREGORIUS Sextus
(Gregorio)
12 มิถุนายน ค.ศ. 1012
– 31 ธันวาคม ค.ศ. 1012
(202 วัน)
ไม่ทราบ
ณ โรม รัฐสันตะปาปา
ไม่ทราบ • ชาวอิตาลี
• อ้างตนเหนือพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 8
143   สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 8
ละติน: BENEDICTUS Octavus
(Teofilatto di Tuscolo)
18 พฤษภาคม ค.ศ. 1012
– 9 เมษายน ค.ศ. 1024
(11 ปี 327 วัน หรือ 4344 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 980
ณ โรม รัฐสันตะปาปา
32 – 44 พรรษา • ชาวอิตาลี
144   สมเด็จพระสันตะปาปายอห์นที่ 19
ละติน: IOANNES Undevices-imus
(Romano di Tuscolo)
14 พฤษภาคม ค.ศ. 1024
– 6 ตุลาคม ค.ศ. 1032
(8 ปี 145 วัน หรือ 3067 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 975
ณ โรม รัฐสันตะปาปา
49 – 57 พรรษา • ชาวอิตาลี
• พี่ชายของพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 8
145   สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 9
ละติน: BENEDICTUS Nonus
(Teofilatto di Tuscolo)
21 ตุลาคม ค.ศ. 1032
– 31 ธันวาคม ค.ศ. 1044
(12 ปี 71 วัน หรือ 4454 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 1012
ณ โรม รัฐสันตะปาปา
20 – 32 พรรษา • ชาวอิตาลี
• สมณสมัยที่ 1
• มรณภาพด้วยพระชนมายุ 43 พรรษา
146   สมเด็จพระสันตะปาปาซิลเวสเตอร์ที่ 3
ละติน: SILVESTER Tertius
(Giovanni dei Crescenzi Ottaviani)
13 มกราคม ค.ศ. 1045
– 10 มีนาคม ค.ศ. 1045
(56 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 1000
ณ โรม รัฐสันตะปาปา
45 พรรษา • ชาวอิตาลี
• ถูกตั้งข้อสงสัยถึงความถูกต้องของการเลือกตั้งและถือว่าเป็นผู้อ้างตน
• ถูกถอดถอน ณ สังคายนาท้องถิ่นซูตรี (Council of Sutri)
• มรณภาพด้วยพระชนมายุ 63 พรรษา
147   สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 9
ละติน: BENEDICTUS Nonus
(Teofilatto di Tuscolo)
10 มีนาคม ค.ศ. 1045
– 1 พฤษภาคม ค.ศ. 1045
(52 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 1012
ณ โรม รัฐสันตะปาปา
33 พรรษา • ชาวอิตาลี
• สมณสมัยที่ 2
• ถูกถอดถอน ณ สังคายนาท้องถิ่นซูตรี (Council of Sutri)
• มรณภาพด้วยพระชนมายุ 43 พรรษา
148   สมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรีที่ 6
ละติน: GREGORIUS Sextus
(Giovanni Graziano Pierleoni)
5 พฤษภาคม ค.ศ. 1045
– 20 ธันวาคม ค.ศ. 1046
(1 ปี 229 วัน หรือ 594 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 1000
ณ โรม รัฐสันตะปาปา
45 – 46 พรรษา • ชาวอิตาลี
• ถูกถอดถอน ณ สังคายนาท้องถิ่นซูตรี (Council of Sutri)
• มรณภาพด้วยพระชนมายุ 48 พรรษา
149   สมเด็จพระสันตะปาปาเคลเมนต์ที่ 2
ละติน: CLEMENS Secundus
(Suidger von Morsleben-Hornburg)
24 ธันวาคม ค.ศ. 1046
– 9 ตุลาคม ค.ศ. 1047
(289 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 967
ณ ฮอร์นบวร์ค ดัชชีซัคเซิน
จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
79 – 80 พรรษา • ชาวเยอรมัน
• สถาปนาโดยจักรพรรดิไฮน์ริชที่ 3 ณ สังคายนาท้องถิ่นซูตรี (Council of Sutri)
• ราชาภิเษกไฮน์ริชที่ 3 เป็นจักรพรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
150   สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 9
ละติน: BENEDICTUS Nonus
(Teofilatto di Tuscolo)
8 พฤศจิกายน ค.ศ. 1047
– 17 กรกฎาคม ค.ศ. 1048
(252 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 1012
ณ โรม รัฐสันตะปาปา
35 – 36 พรรษา • ชาวอิตาลี
• สมณสมัยที่ 3
• ถูกถอดถอนและขับออกจากศาสนา
151   สมเด็จพระสันตะปาปาดามาซุสที่ 2
ละติน: DAMASUS Secundus
(Poppo de Curagnoni)
16 กรกฎาคม ค.ศ. 1048
– 9 สิงหาคม ค.ศ. 1048
(24 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 1000
ณ พีลเดอเนา ดัชชีบาเยิร์น
จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
48 พรรษา • ชาวเยอรมัน
152   สมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่ 9 (นักบุญ)
ละติน: LEO Nonus
(Bruno von Egisheim-Dagsburg)
12 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1049
– 19 เมษายน ค.ศ. 1054
(5 ปี 66 วัน หรือ 1892 วัน)
21 กรกฎาคม ค.ศ. 1002
ณ เอกืสไฮม์ ดัชชีชวาเบิน
จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
47 – 51 พรรษา • ชาวเยอรมัน
• ในปี ค.ศ. 1054 ทั้งพระสันตะปาปาลีโอที่ 9 และมิคาเอลที่ 1 เซรูลาริอุส อัครบิดรแห่งคอนสแตนติโนเปิล ต่างขับอีกฝ่ายออกจากศาสนา อันเป็นจุดเริ่มต้นศาสนเภทตะวันออก-ตะวันตก
153   สมเด็จพระสันตะปาปาวิกเตอร์ที่ 2
ละติน: VICTOR Secundus
(Gebhard II von Calw-Dollnstein-Hirschberg)
13 เมษายน ค.ศ. 1055
– 28 กรกฎาคม ค.ศ. 1057
(2 ปี 106 วัน หรือ 837 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 1018
ณ ดัชชีชวาเบิน จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
37 – 39 พรรษา • ชาวเยอรมัน
154   สมเด็จพระสันตะปาปาสตีเฟนที่ 9
ละติน: STEPHANUS Nonus
(Frederich, Herzog von Lothringen O.S.B.)
2 สิงหาคม ค.ศ. 1057
– 29 มีนาคม ค.ศ. 1058
(239 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 1020
ดัชชีลอแรน จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
37 – 38 พรรษา • ชาวเยอรมัน
• บางครั้งเรียกพระองค์ว่า "สตีเฟนที่ 10"
• สมาชิกคณะเบเนดิกติน
  เบเนดิกต์ที่ 10 (ผู้อ้างตน)
ละติน: BENEDICTUS Decimus
(Giovanni Mincio di Tuscolo)
4 เมษายน ค.ศ. 1058
– 24 มกราคม ค.ศ. 1059
(295 วัน)
ไม่ทราบ
ณ โรม รัฐสันตะปาปา
ไม่ทราบ • ชาวอิตาลี
• อ้างตนเหนือพระสันตะปาปานิโคลัสที่ 2
155   สมเด็จพระสันตะปาปานิโคลัสที่ 2
ละติน: NICOLAUS Secundus
(Gerald de Bourgogne)
6 ธันวาคม ค.ศ. 1058
– 27 กรกฎาคม ค.ศ. 1061
(2 ปี 233 วัน หรือ 964 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 980
ณ ชาโต เดอ เชอฟว์รอง
เคาน์ตีซาวอย จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
78 – 81 พรรษา • ชาวฝรั่งเศส
• ในปี ค.ศ. 1059 คณะพระคาร์ดินัลได้รับมอบหมายให้เป็นองค์ประชุมสำหรับการเลือกพระสันตะปาปาแต่เพียงผู้เดียว (ปาปาคอนเคลฟ) ซึ่งระบุไว้ในเอกสาร อิน นอมิเน โดมินิ (In nomine Domini)
  โฮโนริอุสที่ 2 (ผู้อ้างตน)
ละติน: HONORIUS Secundus
(Pietro Candalus)
30 กันยายน ค.ศ. 1061
– ประมาณ ค.ศ. 1072
(10 ปี 185 วัน หรือ 3837 วัน)
ค.ศ. 1010 ณ เวโรนา
จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
61 – 72 พรรษา • ชาวอิตาลี
• อ้างตนเหนือพระสันตะปาปาอเล็กซานเดอร์ที่ 2
156   สมเด็จพระสันตะปาปาอเล็กซานเดอร์ที่ 2
ละติน: ALEXANDER Secundus
(Anselmo da Baggio)
30 กันยายน ค.ศ. 1061
– 21 เมษายน ค.ศ. 1073
(11 ปี 203 วัน หรือ 4221 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 1018
ณ บักกีโอ มิลาน
จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
46 – 58 พรรษา • ชาวอิตาลี
• ประทานอนุญาตให้ชาวนอร์มันรุกรานอังกฤษในปี ค.ศ. 1066
157   สมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรีที่ 7 (นักบุญ)
ละติน: GREGORIUS Septimus
(Ildebrando Aldobrandeschi di Soana O.S.B.)
22 เมษายน ค.ศ. 1073
– 25 พฤษภาคม ค.ศ. 1085
(12 ปี 33 วัน หรือ 4416 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 1015
ณ โซวานา มาร์ชทัสกานี
จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
48 – 60 พรรษา • ชาวอิตาลี
• ริเริ่มการปฏิรูปเกรกอเรียน
• จำกัดสมณศักดิ์ ปาปา ไว้ใช้กับมุขนายกแห่งโรมแต่เพียงผู้เดียว[4]
• สมาชิกคณะเบเนดิกติน
ความขัดแย้งทางการเมืองกับจักรพรรดิไฮน์ริชที่ 4 จนต้องเสด็จไปคาโนสซาในปี ค.ศ. 1077
  เคลเมนต์ที่ 3 (ผู้อ้างตน)
ละติน: CLEMENS Tertius
(Pietro Cadnalus)
25 มิถุนายน ค.ศ. 1080
– 8 กันยายน ค.ศ. 1100
(20 ปี 75 วัน หรือ 7379 วัน)
ค.ศ. 1010 ณ เวโรนา
จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
61 – 72 พรรษา • ชาวอิตาลี
• อ้างตนเหนือพระสันตะปาปาเกรกอรีที่ 7, พระสันตะปาปาวิกเตอร์ที่ 3, พระสันตะปาปาเออร์บันที่ 2 และพระสันตะปาปาปัสกัลที่ 2
158   สมเด็จพระสันตะปาปาวิกเตอร์ที่ 3 (บุญราศี)
ละติน: VICTOR Tertius
(Dauferio Epifanio O.S.B.)
24 พฤษภาคม ค.ศ. 1086
– 16 กันยายน ค.ศ. 1087
(1 ปี 115 วัน หรือ 480 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 1026
ณ เบเนเวนโต ดัชชีเบเนเวนโต
60 – 61 พรรษา • ชาวอิตาลี
• สมาชิกคณะเบเนดิกติน
• เรียกประชุมสังคายนาท้องถิ่นเบเนเวนโต ค.ศ. 1087
159   สมเด็จพระสันตะปาปาเออร์บันที่ 2 (บุญราศี)
ละติน: URBANUS Secundus
(Odon de Lagery O.S.B.)
12 มีนาคม ค.ศ. 1088
– 29 กรกฎาคม ค.ศ. 1099
(11 ปี 139 วัน หรือ 4156 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 1042
ณ ชาตียง-ซูร์-มาร์น เคาน์ตีช็องปาญ
ฝรั่งเศส
46 – 57 พรรษา • ชาวฝรั่งเศส
• สมาชิกคณะเบเนดิกติน
• ปลุกเร้าและริเริ่มสงครามครูเสดครั้งที่ 1
160   สมเด็จพระสันตะปาปาปัสกัลที่ 2
ละติน: PASCHALIS Secundus
(Rainero Ranieri O.S.B.)
13 สิงหาคม ค.ศ. 1099
– 21 มกราคม ค.ศ. 1118
(18 ปี 161 วัน หรือ 6735 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 1050
ณ เบลดา มาร์ชทัสกานี
จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
49 – 68 พรรษา • ชาวอิตาลี
• สมาชิกคณะเบเนดิกติน
• บัญชาให้สร้างมหาวิหารซันตี กวัตโตร โกโรนาตี
  ตีโอดอริก (ผู้อ้างตน)
ละติน: THEODORICUS
(Teodorico)
8 กันยายน ค.ศ. 1100
– ประมาณมกราคม ค.ศ. 1101
(115 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 1030
ณ โรม รัฐสันตะปาปา
70 – 71 พรรษา • ชาวอิตาลี
• อ้างตนเหนือพระสันตะปาปาปัสกัลที่ 2

คริสต์ศตวรรษที่สิบสอง แก้ไข

ลำดับ
ปอนติฟ
พระนาม สมณสมัย ประสูติ พระชนม์ชีพ
(ตามสมณสมัย)
หมายเหตุ
  อดัลเบิร์ท (ผู้อ้างตน)
ละติน: ADALBERTUS
(Adalberto O.S.B.)
ประมาณมกราคม ค.ศ. 1101
– ประมาณกุมภาพันธ์ ค.ศ. 1102
(1 ปี 31 วัน หรือ 396 วัน)
ไม่ทราบ
ณ โรม รัฐสันตะปาปา
ไม่ทราบ • ชาวอิตาลี
• อ้างตนเหนือพระสันตะปาปาปัสกัลที่ 2
  ซิลเวสเตอร์ที่ 4 (ผู้อ้างตน)
ละติน: SILVESTER Quartus
(Maguinulf)
8 พฤศจิกายน ค.ศ. 1105
– 11 เมษายน ค.ศ. 1111
(5 ปี 154 วัน หรือ 1980 วัน)
ค.ศ. 1050
ณ โรม รัฐสันตะปาปา
49 – 55 พรรษา • ชาวอิตาลี-เยอรมัน
• อ้างตนเหนือพระสันตะปาปาปัสกัลที่ 2
• มรณภาพด้วยพระชนมายุ 56 พรรษา
161
 
  สมเด็จพระสันตะปาปาเจลาซีอุสที่ 2
ละติน: GELASIUS Secundus
(Giovanni Caetani O.S.B.)
24 มกราคม ค.ศ. 1118
– 29 มกราคม ค.ศ. 1119
(1 ปี 5 วัน หรือ 370 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 1061
ณ กาเอตา ดัชชีกาเอตา
57 – 58 พรรษา • ชาวอิตาลี
• สมาชิกคณะเบเนดิกติน
  เกรกอรีที่ 8 (ผู้อ้างตน)
ละติน: GREGORIUS Octavus
(Maurice Baurdain)
10 มีนาคม ค.ศ. 1118
– 20 เมษายน ค.ศ. 1121
(3 ปี 41 วัน หรือ 1980 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 1060
ณ ลีมูแซ็ง อ็อกซิตาเนีย ฝรั่งเศส
58 – 61 พรรษา • ชาวฝรั่งเศส (อุตซิตา)
• อ้างตนเหนือพระสันตะปาปาเจลาซีอุสที่ 2 และพระสันตะปาปากัลลิสตุสที่ 2
162
 
  สมเด็จพระสันตะปาปากัลลิสตุสที่ 2
ละติน: CALLISTUS Secundus
(Guy de Bourgogne, Comte de Bourgogne)
2 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1119
– 13 ธันวาคม ค.ศ. 1124
(5 ปี 315 วัน หรือ 2141 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 1060
ณ แก็งกี ฟร็องช์-กงเต ฝรั่งเศส
59 – 64 พรรษา • ชาวฝรั่งเศส
สังคายนาลาเตรันครั้งที่หนึ่งในปี ค.ศ. 1123
  เซเลสทีนที่ 2 (ผู้อ้างตน)
ละติน: COELESTINUS Secundus
(Teobaldo Boccapecora)
16 ธันวาคม ค.ศ. 1124
– 16 ธันวาคม ค.ศ. 1124
(1 วัน)
ค.ศ. 1050
ณ โรม รัฐสันตะปาปา
74 พรรษา • ชาวฝรั่งเศส
• อ้างตนเหนือพระสันตะปาปาโฮโนริอุสที่ 2
• มรณภาพด้วยพระชนมายุ 76 พรรษา
163   สมเด็จพระสันตะปาปาโฮโนริอุสที่ 2
ละติน: HONORIUS Secundus
(Lamberto Scannabecchi da Fiagnano Can.Reg.)
21 ธันวาคม ค.ศ. 1124
– 13 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1130
(5 ปี 54 วัน หรือ 1880 วัน)
9 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1060
ณ ฟีอาญาโน โรมักนา
จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
64 – 70 พรรษา • ชาวอิตาลี
• สมาชิกคณะแคนันเรกิวลาร์แห่งซันมารีอาดีซันเรโน
• ทรงอนุญาตให้จัดตั้งอัศวินเทมพลาร์ในปี ค.ศ. 1128
164   สมเด็จพระสันตะปาปาอินโนเซนต์ที่ 2
ละติน: INNOCENTIUS Secundus
(Gregorio Papareschi Can.Reg.)
14 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1130
– 24 กันยายน ค.ศ. 1143
(13 ปี 222 วัน หรือ 4970 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 1082
ณ โรม รัฐสันตะปาปา
48 – 61 พรรษา • ชาวอิตาลี
• สมาชิกคณะแคนันเรกิวลาร์แห่งลาเตรัน
สังคายนาลาเตรันครั้งที่สองในปี ค.ศ. 1139
  อนาคลีตุสที่ 2 (ผู้อ้างตน)
ละติน: ANACLETUS secundus
(Pietro Pierleoni O.S.B.)
14 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1130
– 25 มกราคม ค.ศ. 1138
(7 ปี 345 วัน หรือ 2902 วัน)
ค.ศ. 1090
ณ โรม รัฐสันตะปาปา
40 – 48 พรรษา • ชาวอิตาลี
• อ้างตนเหนือพระสันตะปาปาอินโนเซนต์ที่ 2

  วิกเตอร์ที่ 4 (ผู้อ้างตน)
ละติน: VICTOR Quartus
(Gregorio Conti)
23 มีนาคม ค.ศ. 1138
– 25 มีนาคม ค.ศ. 1138
(2 วัน)
ไม่ทราบ
ณ โรม รัฐสันตะปาปา
ไม่ทราบ • ชาวอิตาลี
• อ้างตนเหนือพระสันตะปาปาอินโนเซนต์ที่ 2
165
 
  สมเด็จพระสันตะปาปาเซเลสทีนที่ 2
ละติน: COELESTINUS Secundus
(Guido Guelfuccio de Castello)
26 กันยายน ค.ศ. 1143
– 8 มีนาคม ค.ศ. 1144
(164 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 1085
ณ ซิตตา ดี กัสเตลโล
รัฐสันตะปาปา
58 – 59 พรรษา • ชาวอิตาลี
166
 
  สมเด็จพระสันตะปาปาลูซิอุสที่ 2
ละติน: LUCIUS Secundus
(Gherardo Caccianemici dall'Orso Can.Reg.)
12 มีนาคม ค.ศ. 1144
– 15 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1145
(340 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 1095
โบโลญญา จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
49 – 50 พรรษา • ชาวอิตาลี
• สมาชิกคณะแคนันเรกิวลาร์แห่งซันเฟรดีอาโนดีลุกกา
167   สมเด็จพระสันตะปาปายูจีนที่ 3 (บุญราศี)
ละติน: EUGENIUS Tertius
(Pietro dei Paganelli di Montemagno O.Cist.)[13]
15 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1145
– 8 กรกฎาคม ค.ศ. 1153
(8 ปี 143 วัน หรือ 3065 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 1080
ณ มอนเตมาโญ สาธารณรัฐปิซา
44 – 52 พรรษา • ชาวอิตาลี
• สมาชิกคณะคณะซิสเตอร์เชียน
• ทรงประกาศสงครามครูเสดครั้งที่ 2
168   สมเด็จพระสันตะปาปาอนาสตาซิอุสที่ 4
ละติน: ANASTASIUS Quartus
(Corrado Demitri della Suburra)
12 กรกฎาคม ค.ศ. 1153
– 3 ธันวาคม ค.ศ. 1154
(1 ปี 144 วัน หรือ 509 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 1073
ณ โรม รัฐสันตะปาปา
80 – 81 พรรษา • ชาวอิตาลี
169   สมเด็จพระสันตะปาปาเอเดรียนที่ 4
ละติน: HADRIANUS Quartus
(Nicholas Breakspear Can.Reg.)
4 ธันวาคม ค.ศ. 1154
– 1 กันยายน ค.ศ. 1159
(4 ปี 271 วัน หรือ 1732 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 1100
ณ แอบบอต แลงก์ลีย์
ฮาร์ตฟอร์ดเชอร์ อังกฤษ
54 – 59 พรรษา • พระสันตะปาปาชาวอังกฤษพระองค์แรกและพระองค์เดียว
• ประทานราชสิทธิ์เหนือไอร์แลนด์แก่พระเจ้าเฮนรีที่ 2 แห่งอังกฤษ
• สมาชิกคณะแคนันเรกิวลาร์แห่งอารมเซนต์รูฟัส
170   สมเด็จพระสันตะปาปาอเล็กซานเดอร์ที่ 3
ละติน: ALEXANDER Tertius
(Rolando Bandinelli)
7 กันยายน ค.ศ. 1159
– 30 สิงหาคม ค.ศ. 1181
(21 ปี 357 วัน หรือ 8028 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 1100
ซีเอนา สาธารณรัฐซีเอนา
59 – 81 พรรษา • ชาวอิตาลี
สังคายนาลาเตรันครั้งที่สามในปี ค.ศ. 1179

  วิกเตอร์ที่ 4 (ผู้อ้างตน)
ละติน: VICTOR Quartus
(Ottaviano dei Crescenzi Ottaviani di Monticelli)
7 กันยายน ค.ศ. 1159
– 20 เมษายน ค.ศ. 1164
(4 ปี 226 วัน หรือ 1687 วัน)
ค.ศ. 1095
ณ โรม รัฐสันตะปาปา
64 – 69 พรรษา • ชาวอิตาลี
• อ้างตนเหนือพระสันตะปาปาอเล็กซานเดอร์ที่ 3

  ปัสกัลที่ 3 (ผู้อ้างตน)
ละติน: PASCALIS Tertius
(Guido di Crema)
28 เมษายน ค.ศ. 1164
– 22 กันยายน ค.ศ. 1168
(4 ปี 147 วัน หรือ 1608 วัน)
ค.ศ. 1110
ณ โรม รัฐสันตะปาปา
54 – 58 พรรษา • ชาวอิตาลี
• อ้างตนเหนือพระสันตะปาปาอเล็กซานเดอร์ที่ 3

  กัลลิสตุสที่ 3 (ผู้อ้างตน)
ละติน: CALLIXTUS Tertius
(Giovanni di Struma O.S.B.)
30 กันยายน ค.ศ. 1168
– 29 สิงหาคม ค.ศ. 1178
(9 ปี 333 วัน หรือ 3620 วัน)
ค.ศ. 1090
ณ โรม รัฐสันตะปาปา
78 – 88 พรรษา • ชาวอิตาลี
• อ้างตนเหนือพระสันตะปาปาอเล็กซานเดอร์ที่ 3
• มรณภาพด้วยพระชนมายุ 90 พรรษา

  อินโนเซนต์ที่ 3 (ผู้อ้างตน)
ละติน: INNOCENTIUS Tertius
(Lando di Sezze)
29 กันยายน ค.ศ. 1179
– ประมาณมกราคม ค.ศ. 1180
(124 วัน)
ค.ศ. 1120
ณ เซสเซ รัฐสันตะปาปา
59 – 60 พรรษา • ชาวอิตาลี
• อ้างตนเหนือพระสันตะปาปาอเล็กซานเดอร์ที่ 3
• มรณภาพด้วยพระชนมายุ 63 พรรษา
171   สมเด็จพระสันตะปาปาลูซิอุสที่ 3
ละติน: LUCIUS Tertius
(Ubaldo Allucignoli)
1 กันยายน ค.ศ. 1181
– 25 พฤศจิกายน ค.ศ. 1185
(4 ปี 85 วัน หรือ 1546 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 1097
ลุกกา มาร์ชทัสกานี
จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
84 – 88 พรรษา • ชาวอิตาลี
172   สมเด็จพระสันตะปาปาเออร์บันที่ 3
ละติน: URBANUS Tertius
(Uberto Crivelli)
25 พฤศจิกายน ค.ศ. 1185
– 20 ตุลาคม ค.ศ. 1187
(1 ปี 329 วัน หรือ 694 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 1100
หรือ ค.ศ. 1105 ณ กุจจีอาโน
จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
85 – 87 พรรษา
หรือ 90 – 92 พรรษา
• ชาวอิตาลี
173   สมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรีที่ 8
ละติน: GREGORIUS Octavus
(Alberto de Morra Can.Reg.)
21 ตุลาคม ค.ศ. 1187
– 17 ธันวาคม ค.ศ. 1187
(57 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 1105
หรือ ค.ศ. 1108 ณ เบเนเวนโต
รัฐสันตะปาปา
79 พรรษา
หรือ 82 พรรษา
• ชาวอิตาลี
• สมาชิกคณะแคนันเรกิวลาร์เปรโมสตราเตนเซ (Premostratense)
• ทรงเสนอการทำสงครามครูเสดครั้งที่ 3
174   สมเด็จพระสันตะปาปาเคลเมนต์ที่ 3
ละติน: CLEMENS Tertius
(Paolo Scolari)
19 ธันวาคม ค.ศ. 1187
– 20 มีนาคม ค.ศ. 1191[14]
(3 ปี 91 วัน หรือ 1187 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 1130
ณ โรม รัฐสันตะปาปา
57 – 61 พรรษา • ชาวอิตาลี
175
 
  สมเด็จพระสันตะปาปาเซเลสทีนที่ 3
ละติน: COELESTINUS Tertius
(Giacinto Bobone Orsini)
30 มีนาคม ค.ศ. 1191
– 8 มกราคม ค.ศ. 1198
(6 ปี 284 วัน หรือ 2476 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 1106
ณ โรม รัฐสันตะปาปา
85 – 92 พรรษา • ชาวอิตาลี
• ทรงจัดตั้งอัศวินทิวทอนิก
176
 
  สมเด็จพระสันตะปาปาอินโนเซนต์ที่ 3
ละติน: INNOCENTIUS Tertius
(Lotario dei Conti di Segni)
8 มกราคม ค.ศ. 1198
– 16 กรกฎาคม ค.ศ. 1216
(18 ปี 190 วัน หรือ 6764 วัน)
ค.ศ. 1161
ณ กาวิญญาโน รัฐสันตะปาปา
37 – 55 พรรษา • ชาวอิตาลี
สังคายนาลาเตรันครั้งที่สี่ในปี ค.ศ. 1215
• ทรงรับรองคณะฟรันซิสกัน
• ทรงริเริ่มสงครามครูเสดครั้งที่ 4 แต่ภายหลังตีพระองค์ออกห่าง เนื่องจากปรากฏชัดเจนว่าเหล่าคณะผู้นำในสงครามมุ่งโจมตีเมืองในรีตคริสเตียนแทนการบุกพิชิตแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ โดยทรงขู่ว่าผู้ที่เข้าร่วมจะถูกขับออกจากศาสนา[15]

คริสต์ศตวรรษที่สิบสาม แก้ไข

ลำดับ
ปอนติฟ
พระนาม สมณสมัย ประสูติ พระชนม์ชีพ
(ตามสมณสมัย)
หมายเหตุ
177
 
  สมเด็จพระสันตะปาปาโฮโนริอุสที่ 3
ละติน: HONORIUS Tertius
(Cencio Savelli)
18 กรกฎาคม ค.ศ. 1216
– 18 มีนาคม ค.ศ. 1227
(10 ปี 243 วัน หรือ 3895 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 1148
หรือ ค.ศ. 1150 ณ โรม
รัฐสันตะปาปา
66 – 77 พรรษา
หรือ 68 – 79 พรรษา
• ชาวอิตาลี
• ทรงริเริ่มสงครามครูเสดครั้งที่ 5 และรับรองคณะนักบวชหลากหลายแขนง
178
 
  สมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรีที่ 9
ละติน: GREGORIUS Nonus
(Ugolino dei Conti di Segni O.F.S)
19 มีนาคม ค.ศ. 1227
– 22 สิงหาคม ค.ศ. 1241
(14 ปี 156 วัน หรือ 5270 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 1145
หรือ ค.ศ. 1170 ณ อานาญี
รัฐสันตะปาปา
57 – 71 พรรษา
หรือ 82 – 96 พรรษา
• ชาวอิตาลี
• สถาปนาเจ้าหญิงเอลิซาเบธแห่งฮังการี (ค.ศ. 1235) เป็นนักบุญ
• ทรงเริ่มการไต่สวนศรัทธา (Inquisition) ในฝรั่งเศสและสนับสนุนสงครามครูเสดตอนเหนือ
179
 
  สมเด็จพระสันตะปาปาเซเลสทีนที่ 4
ละติน: COELESTINUS Quartus
(Goffredo Castiglioni)
25 ตุลาคม ค.ศ. 1241
– 10 พฤศจิกายน ค.ศ. 1241
(16 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 1180
หรือ ค.ศ. 1187 ณ มิลาน อิตาลี
จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
54 พรรษา
หรือ 61 พรรษา
• ชาวอิตาลี
• สิ้นพระชนม์ก่อนการสมณภิเษก
180
 
  สมเด็จพระสันตะปาปาอินโนเซนต์ที่ 4
ละติน: INNOCENTIUS Quartus
(Sinibaldo Fieschi)
25 มิถุนายน ค.ศ. 1243
– 7 ธันวาคม ค.ศ. 1254
(11 ปี 165 วัน หรือ 4183 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 1195
เจนัว สาธารณรัฐเจนัว
จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
48 – 60 พรรษา • ชาวอิตาลี
สังคายนาลียงครั้งที่หนึ่งในปี ค.ศ. 1245
• ในปี ค.ศ. 1252 ออกสารตราพระสันตะปาปา อัด เอ็กเตอร์ปันดา (Ad extirpanda) อนุญาตให้ทรมานพวกนอกรีต
181
 
  สมเด็จพระสันตะปาปาอเล็กซานเดอร์ที่ 4
ละติน: ALEXANDER Quartus
(Rinaldo dei Conti di Jenne)
12 ธันวาคม ค.ศ. 1254
– 25 พฤษภาคม ค.ศ. 1261
(6 ปี 164 วัน หรือ 2356 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 1199
ณ เจนเน รัฐสันตะปาปา
55 – 62 พรรษา • ชาวอิตาลี
• ทรงจัดตั้งการไต่สวนศรัทธาในฝรั่งเศส
182
 
  สมเด็จพระสันตะปาปาเออร์บันที่ 4
ละติน: URBANUS Quartus
(Jacques Pantaléon)
29 สิงหาคม ค.ศ. 1261
– 2 ตุลาคม ค.ศ. 1264
(3 ปี 34 วัน หรือ 1130 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 1195
ทรัว เคาน์ตีช็องปาญ ฝรั่งเศส
66 – 69 พรรษา • ชาวฝรั่งเศส
• ทรงริเริ่มพิธีกอร์ปุส กริสตี (feast of Corpus Christi) ในปี ค.ศ. 1264
183
 
  สมเด็จพระสันตะปาปาเคลเมนต์ที่ 4
ละติน: CLEMENS Quartus
(Gui Faucoi)
5 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1265
– 29 พฤศจิกายน ค.ศ. 1268
(3 ปี 298 วัน หรือ 1393 วัน)
23 พฤศจิกายน ค.ศ. 1190
ณ แซ็ง-ฌีลส์ ล็องเกอดก ฝรั่งเศส
62 – 66 พรรษา • ชาวฝรั่งเศส

  ช่วงว่างระหว่างสมณสมัย 29 พฤศจิกายน ค.ศ. 1268
– 1 กันยายน ค.ศ. 1271
(2 ปี 276 วัน หรือ 1006 วัน)

• ความไม่ลงรอยในหมู่คณะพระคาร์ดินัลนำไปสู่สภาวะชะงักงันในการเลือกพระสันตะปาปาพระองค์ใหม่เป็นเวลาเกือบ 3 ปี
184
 
  สมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรีที่ 10 (บุญราศี)
ละติน: GREGORIUS Decimus
(Tebaldo Visconti O.F.S)
1 กันยายน ค.ศ. 1271
– 10 มกราคม ค.ศ. 1276
(4 ปี 131 วัน หรือ 1592 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 1210
ณ ปีอาเซนซา อิตาลี
จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
51 – 66 พรรษา • ชาวอิตาลี
สังคายนาลียงครั้งที่สองในปี ค.ศ. 1274
• ทรงวางกฎเกณฑ์สำหรับการเลือกพระสันตะปาปาซึ่งใช้ต่อเนื่องถึงคริสต์ศตวรรษที่ 20
185
 
  สมเด็จพระสันตะปาปาอินโนเซนต์ที่ 5 (บุญราศี)
ละติน: INNOCENTIUS Quintus
(Pierre de Tarentaise O.P.)
21 มกราคม ค.ศ. 1276
– 22 มิถุนายน ค.ศ. 1276
(153 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 1224
หรือ ค.ศ. 1225 ณ เคาน์ตีซาวอย
จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
52 – 52 พรรษา • ชาวฝรั่งเศส
• สมาชิกคณะดอมินิกัน
186
 
  สมเด็จพระสันตะปาปาเอเดรียนที่ 5
ละติน: HADRIANUS Quintus
(Ottobuono Fieschi)
11 กรกฎาคม ค.ศ. 1276
– 18 สิงหาคม ค.ศ. 1276
(38 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 1216
ณ เจนัว สาธารณรัฐเจนัว
จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
60 พรรษา • ชาวอิตาลี
• ทรงเพิกถอนกฎเกณฑ์สำหรับการเลือกพระสันตะปาปาของพระสันตะปาปาเกรกอรีที่ 10
187
 
  สมเด็จพระสันตะปาปายอห์นที่ 21
ละติน: IOANNES Vicesimus Primus
(Pedro Julião)
8 กันยายน ค.ศ. 1276
– 20 พฤษภาคม ค.ศ. 1277
(254 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 1215
ลิสบอน โปรตุเกส
60 – 70 พรรษา • ชาวโปรตุเกส
• ความสับสนในการลำดับพระนามช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 13 ทำให้ไม่เคยปรากฏพระนาม "ยอห์นที่ 20" มาก่อน ซึ่งพระสันตะปาปายอห์นในลำดับที่ 20 ตัดสินพระทัยว่าจะข้ามไปเป็น "ยอห์นที่ 21" เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดในอดีต เนื่องจากในสมัยนั้นเชื่อว่าการลำดับพระนามตั้งแต่ยอห์นที่ 15 ถึงยอห์นที่ 19 ผิดเพี้ยนมาโดยตลอด
188
 
  สมเด็จพระสันตะปาปานิโคลัสที่ 3
ละติน: NICOLAUS Tertius
(Giovanni Gaetano Orsini)
25 พฤศจิกายน ค.ศ. 1277
– 22 สิงหาคม ค.ศ. 1280
(2 ปี 271 วัน หรือ 1001 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 1216
ณ โรม รัฐสันตะปาปา
61 – 64 พรรษา • ชาวอิตาลี
• ผู้วางแผนกบฏซิซิเลียนเวสเปิร์ส (Sicilian Vespers)
189
 
  สมเด็จพระสันตะปาปามาร์ตินที่ 4
ละติน: MARTINUS Quartus
(Simon de Brion)
22 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1281
– 28 กุมภาพันธ์

มีนาคม ค.ศ. 1285
(4 ปี 34 วัน หรือ 1495 วัน)

ประมาณ ค.ศ. 1210
ณ แม็งปีแซ็ง ตูแรน ฝรั่งเศส
71 – 75 พรรษา • ชาวฝรั่งเศส
190
 
  สมเด็จพระสันตะปาปาโฮโนริอุสที่ 4
ละติน: HONORIUS Quartus
(Giacomo Savelli)
2 เมษายน ค.ศ. 1285
– 3 เมษายน ค.ศ. 1287
(2 ปี 1 วัน หรือ 731 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 1210
ณ โรม รัฐสันตะปาปา
75 – 77 พรรษา • ชาวอิตาลี
191
 
  สมเด็จพระสันตะปาปานิโคลัสที่ 4
ละติน: NICOLAUS Quartus
(Girolamo Masci O.F.M.)
22 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1288
– 4 เมษายน ค.ศ. 1292
(4 ปี 42 วัน หรือ 1503 วัน)
30 กันยายน ค.ศ. 1227
ณ ลิสซีอาโน รัฐสันตะปาปา
60 – 64 พรรษา • ชาวอิตาลี
• สมาชิกคณะฟรานซิสกัน

  ช่วงว่างระหว่างสมณสมัย 4 เมษายน ค.ศ. 1292
– 5 กรกฎาคม ค.ศ. 1294
(2 ปี 92 วัน หรือ 822 วัน)

• ความไม่ลงรอยในหมู่คณะพระคาร์ดินัลนำไปสู่สภาวะชะงักงันในการเลือกพระสันตะปาปาพระองค์ใหม่เป็นเวลา 2 ปีเศษ
192
 
  สมเด็จพระสันตะปาปาเซเลสทีนที่ 5 (นักบุญ)
ละติน: COELESTINUS Quintus
(Pietro Angelerio O.S.B.)
5 กรกฎาคม ค.ศ. 1294
– 13 ธันวาคม ค.ศ. 1294
(161 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 1207
หรือ ค.ศ. 1209
ณ ซันตันเจโล ลีโมซาโน
ราชอาณาจักรซิซิลี
85 พรรษา
หรือ 87 พรรษา
• ชาวอิตาลี
• สมาชิกคณะเบเนดิกติน
• ทรงก่อตั้งคณะเซเลสติน (Celestines)
• พระสันตะปาปาไม่กี่พระองค์ที่สละสมณศักดิ์โดยสมัครใจ
• ข่าวลือว่าถูกฆาตกรรมในเรือนจำโดยพระสันตะปาปาบอนิเฟซที่ 8
• มรณภาพด้วยพระชนมายุ 87 พรรษา หรือ 89 พรรษา
193
 
  สมเด็จพระสันตะปาปาบอนิเฟซที่ 8
ละติน: BONIFATIUS Octavus
(Benedetto Caetani)
24 ธันวาคม ค.ศ. 1294
– 11 ตุลาคม ค.ศ. 1303
(8 ปี 291 วัน หรือ 3212 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 1230
หรือ ค.ศ. 1236 ณ อานาญี
รัฐสันตะปาปา
59 – 68 พรรษา
หรือ 64 – 73 พรรษา
• ชาวอิตาลี
• รับรองประเพณีปีฉลอง (Jubilee) อย่างเป็นทางการในปี ค.ศ. 1300
• ในปี ค.ศ. 1302 ออกสารตราพระสันตะปาปา อูนัม ซังก์ตัม (Unam Sanctam) ให้ทรงอำนาจชอบธรรมสูงสุด (papal supremacy) นับเป็นความสุดโต่งครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์วาติกัน

คริสต์ศตวรรษที่สิบสี่ แก้ไข

ลำดับ
ปอนติฟ
พระนาม สมณสมัย ประสูติ พระชนม์ชีพ
(ตามสมณสมัย)
หมายเหตุ
194
 
  สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 11 (บุญราศี)
ละติน: BENEDICTUS Undecimus
(Niccolò Boccasini O.P.)
22 ตุลาคม ค.ศ. 1303
– 7 กรกฎาคม ค.ศ. 1304
(259 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 1240
ณ เตรวีโซ รัฐสันตะปาปา
63 – 64 พรรษา • ชาวอิตาลี
• สมาชิก คณะดอมินิกัน
• ทรงเพิกถอน อูนัม ซังก์ตัม ของพระสันตะปาปาบอนิเฟซที่ 8
195
 
  สมเด็จพระสันตะปาปาเคลเมนต์ที่ 5
ละติน: CLEMENS Quintus
(Raymond Bertrand de Gouth)
5 มิถุนายน ค.ศ. 1305
– 20 เมษายน ค.ศ. 1314
(8 ปี 319 วัน หรือ 3241)
ประมาณ ค.ศ. 1264
ณ วีล็องโดร์ กัสกอนี ฝรั่งเศส
41 – 50 พรรษา • ชาวฝรั่งเศส
สมณสมัยอาวีญง
• สังคายนาเวียนน์ ค.ศ. 1311 – ค.ศ. 1312
• ทรงเริ่มการประหารอัศวินเทมพลาร์ผ่านสารตรา ปัสโตราลิส แปรเอ็มมิเนนติแอ (Pastoralis Praeeminentiae) จากแรงกดดันของพระเจ้าฟีลิปที่ 4 แห่งฝรั่งเศส

  ช่วงว่างระหว่างสมณสมัย 20 เมษายน ค.ศ. 1314
– 7 สิงหาคม ค.ศ. 1316
(2 ปี 109 วัน หรือ 840 วัน)

• ความไม่ลงรอยในหมู่คณะพระคาร์ดินัลนำไปสู่สภาวะชะงักงันในการเลือกพระสันตะปาปาพระองค์ใหม่เป็นเวลา 2 ปีเศษ
196
 
  สมเด็จพระสันตะปาปายอห์นที่ 22
ละติน: IOANNES Vicesimus Secundus
(Jacques d'Euse / Jacques Duèse)
7 สิงหาคม ค.ศ. 1316
– 4 ธันวาคม ค.ศ. 1334
(18 ปี 119 วัน หรือ 6693 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 1244
หรือ ค.ศ. 1249 ณ กาออร์ แกร์ซี
ฝรั่งเศส
67 – 85 พรรษา
หรือ 72 – 90 พรรษา
• ชาวฝรั่งเศส
สมณสมัยอาวีญง
• ข้อถกเถียงในประเด็นทัศนคติที่ทรงมีต่อบรมสุขทัศน์ (Beatific Vision)

  นิโคลัสที่ 5 (ผู้อ้างตน)
ละติน: NICOLAUS Quintus
(Pietro Rainalducci O.F.M.)
12 พฤษภาคม ค.ศ. 1328
– 25 กรกฎาคม ค.ศ. 1330
(2 ปี 74 วัน หรือ 804 วัน)
ค.ศ. 1260
ณ กอร์วาโร รัฐสันตะปาปา
68 – 70 พรรษา • ชาวอิตาลี
• อ้างตนเหนือพระสันตะปาปายอห์นที่ 22
• มรณภาพด้วยพระชนมายุ 73 พรรษา
197
 
  สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 12
ละติน: BENEDICTUS Duodecimus
(Jacques Fournier O.Cist.)
20 ธันวาคม ค.ศ. 1334
– 25 เมษายน ค.ศ. 1342
(7 ปี 126 วัน หรือ 2683 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 1280
หรือ ค.ศ. 1285 ณ ซาแวร์เดิง
เคาน์ตีฟัวซ์ ฝรั่งเศส
49 – 57 พรรษา
หรือ 54 – 62 พรรษา
• ชาวฝรั่งเศส
สมณสมัยอาวีญง
• สมาชิกคณะซิสเตอร์เชียน
• ทรงเป็นที่รู้จักผ่านการออกสมณธรรมนูญ เบเนดิกตุส เดอุส (Benedictus Deus) ปี ค.ศ. 1336
198
 
  สมเด็จพระสันตะปาปาเคลเมนต์ที่ 6
ละติน: CLEMENS Sextus
(Pierre Roger O.S.B.)
7 พฤษภาคม ค.ศ. 1342
– 6 ธันวาคม ค.ศ. 1352
(10 ปี 213 วัน หรือ 3866 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 1291
ณ โมม็งต์ ลีมูแซ็ง ฝรั่งเศส
51 – 61 พรรษา • ชาวฝรั่งเศส
สมณสมัยอาวีญง
• ในช่วงกาฬมรณะ ทรงไถ่บาปให้แก่ผู้วายชนม์จากโรคระบาดดังกล่าว
199
 
  สมเด็จพระสันตะปาปาอินโนเซนต์ที่ 6
ละติน: INNOCENTIUS Sextus
(Étienne Aubert)
18 ธันวาคม ค.ศ. 1352
– 12 กันยายน ค.ศ. 1362
(9 ปี 268 วัน หรือ 3555 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 1282
ณ เลม็งต์ ลีมูแซ็ง ฝรั่งเศส
70 – 80 พรรษา • ชาวฝรั่งเศส
สมณสมัยอาวีญง
• ทรงผลักดันให้เกิดสนธิสัญญาเบรตีญี (ค.ศ. 1360)
200
 
  สมเด็จพระสันตะปาปาเออร์บันที่ 5 (บุญราศี)
ละติน: URBANUS Quintus
(Guillaume de Grimoard O.S.B.)
28 กันยายน ค.ศ. 1362
– 19 ธันวาคม ค.ศ. 1370
(8 ปี 82 วัน หรือ 3004 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 1309
หรือ ค.ศ. 1310 ณ กรีซัก ล็องเกอดก
ฝรั่งเศส
52 – 60 พรรษา
หรือ 53 – 61 พรรษา
• ชาวฝรั่งเศส
สมณสมัยอาวีญง
• สมาชิกคณะเบเนดิกติน
• ทรงปฏิรูปการศึกษาและส่งคณะมิชชันนารีไปทั่วทั้งยุโรปและเอเชีย
สงครามครูเสดอเล็กซานเดรียและสงครามครูเสดซาวอยาร์ดปะทุขึ้น
201
 
  สมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรีที่ 11
ละติน: GREGORIUS Undecimus
(Pierre Roger de Beaufort)
30 ธันวาคม ค.ศ. 1370
– 27 มีนาคม ค.ศ. 1378
(7 ปี 87 วัน หรือ 2644 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 1329
ณ โมม็งต์ ลีมูแซ็ง ฝรั่งเศส
41 – 49 พรรษา • ชาวฝรั่งเศส
สมณสมัยอาวีญง
• เสด็จนิวัตโรม
• พระสันตะปาปาชาวฝรั่งเศสพระองค์สุดท้าย
202
 
  สมเด็จพระสันตะปาปาเออร์บันที่ 6
ละติน: URBANUS Sextus
(Bartolomeo Prignano)
8 เมษายน ค.ศ. 1378
– 15 ตุลาคม ค.ศ. 1389
(11 ปี 190 วัน หรือ 4208 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 1318
นาโปลี ราชอาณาจักรนาโปลี
60 – 71 พรรษา • ชาวอิตาลี
ศาสนเภทตะวันตก
• ปอนติฟพระองค์สุดท้ายที่ได้รับเลือกนอกคณะพระคาร์ดินัล

 
  เคลเมนต์ที่ 7 (ผู้อ้างตน)
ละติน: CLEMENS Septinus
(Robert of Geneva)
20 กันยายน ค.ศ. 1378
– 16 กันยายน ค.ศ. 1394
(15 ปี 353 วัน หรือ 5832 วัน)
ค.ศ. 1342
ณ ชาโตด็องเนอซี เคาน์ตีซาวอย
จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
36 – 52 พรรษา • ชาวฝรั่งเศส
• อ้างตนเหนือพระสันตะปาปาเออร์บันที่ 6 และพระสันตะปาปาบอนิเฟซที่ 9

 
  เบเนดิกต์ที่ 8 (ผู้อ้างตน)
ละติน: BENEDICTUS Quartus Decimus
(Pedro Martínez de Luna y Pérez de Gotor)
28 กันยายน ค.ศ. 1394
– 23 พฤษภาคม ค.ศ. 1423
(28 ปี 237 วัน หรือ 10463 วัน)
25 พฤศจิกายน ค.ศ. 1328
ณ ชาโตด็องเนอซี เคาน์ตีซาวอย
จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
66 – 94 พรรษา • ชาวฝรั่งเศส
• อ้างตนเหนือพระสันตะปาปาบอนิเฟซที่ 9, พระสันตะปาปาอินโนเซนต์ที่ 7, พระสันตะปาปาเกรกอรีที่ 12 และพระสันตะปาปามาร์ตินที่ 5
• อ้างตนเหนือพระสันตะปาปาซ้อนอเล็กซานเดอร์ที่ 5 และพระสันตะปาปาซ้อนยอห์นที่ 23
203
 
  สมเด็จพระสันตะปาปาบอนิเฟซที่ 9
ละติน: BONIFATIUS Nonus
(Pietro Tomacelli Cybo)
2 พฤศจิกายน ค.ศ. 1389
– 1 ตุลาคม ค.ศ. 1404
(14 ปี 334 วัน หรือ 5446 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 1348
หรือ ค.ศ. 1350 ณ นาโปลี
ราชอาณาจักรนาโปลี
33 – 48 พรรษา
หรือ 35 – 50 พรรษา
• ชาวอิตาลี
ศาสนเภทตะวันตก

คริสต์ศตวรรษที่สิบห้า แก้ไข

ลำดับ
ปอนติฟ
พระนาม สมณสมัย ประสูติ พระชนม์ชีพ
(ตามสมณสมัย)
หมายเหตุ
204
 
  สมเด็จพระสันตะปาปาอินโนเซนต์ที่ 7
ละติน: INNOCENTIUS Septimus
(Cosimo Gentile Migliorati)
17 ตุลาคม ค.ศ. 1404
– 6 พฤศจิกายน ค.ศ. 1406
(2 ปี 20 วัน หรือ 750 วัน)
ค.ศ. 1336 หรือ ค.ศ. 1339
ณ ซุลโมนา ราชอาณาจักรนาโปลี
65 – 67 พรรษา
หรือ 68 – 70 พรรษา
• ชาวอิตาลี
ศาสนเภทตะวันตก
205
 
  สมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรีที่ 12
ละติน: GREGORIUS Duodecimus
(Angelo Correr)
30 พฤศจิกายน ค.ศ. 1406
– 4 กรกฎาคม ค.ศ. 1415
(8 ปี 216 วัน หรือ 3138 วัน)
14 พฤษภาคม ค.ศ. 1324
เวนิส สาธารณรัฐเวนิส
82 – 91 พรรษา • ชาวอิตาลี
ศาสนเภทตะวันตก
• พระสันตะปาปาพระองค์สุดท้ายในคริสต์สหัสวรรษที่สองที่สละสมณศักดิ์
• สิ้นพระชนม์วันที่ 18 ตุลาคม ค.ศ. 1417 ด้วยพระชนมายุ 93 พรรษา

 
  อเล็กซานเดอร์ที่ 5 (ผู้อ้างตน)
ละติน: ALEXANDER Quintus
(Pétros Philárgos O.F.M.)
30 มิถุนายน ค.ศ. 1409
– 3 พฤษภาคม ค.ศ. 1410
(0 ปี 307 วัน หรือ 307 วัน)
ค.ศ. 1339
ณ กันดีอา โลเมลีนา ลุมบาร์ดีอา
ดัชชีมีลาโน
70 – 71 พรรษา • ชาวกรีก
ศาสนเภทตะวันตก
• อ้างตนเหนือพระสันตะปาปาเกรกอรีที่ 12• อดีตนับเป็นพระสันตะปาปาโดยชอบธรรมแต่ถูกเพิกถอนในปี ค.ศ. 1963 และไม่นับรวมในลำดับปอนติฟในปัจจุบัน

 
  ยอห์นที่ 23 (ผู้อ้างตน)
ละติน: IOANNES Vicesimus Tertius
(Baldassarre Cossa)
25 พฤษภาคม ค.ศ. 1410
– 30 พฤษภาคม ค.ศ. 1415
(5 ปี 5 วัน หรือ 1831 วัน)
ค.ศ. 1365
ณ โปรซีดา ราชอาณาจักรนาโปลี
45 – 50 พรรษา • ชาวอิตาลี
ศาสนเภทตะวันตก
• อ้างตนเหนือพระสันตะปาปาเกรกอรีที่ 12 แต่ต่อมาสละสมณศักดิ์และเข้ารับตำแหน่งหัวหน้าคณะพระคาร์ดินัลในปี ค.ศ. 1417
• อดีตนับเป็นพระสันตะปาปาโดยชอบธรรมแต่ถูกเพิกถอนในปี ค.ศ. 1963 และไม่นับรวมในลำดับปอนติฟในปัจจุบัน
• สังคายนาคอนแสตนซ์
• มรณภาพด้วยพระชนมายุ 54 พรรษา

  ช่วงว่างระหว่างสมณสมัย 4 กรกฎาคม ค.ศ. 1415
– 11 พฤศจิกายน ค.ศ. 1417
(2 ปี 136 วัน หรือ 867 วัน)

• สมัยไร้พระสันตะปาปาเป็นเวลา 2 ปีเศษโดยไม่มีการเลือกพระสันตะปาปาโดยชอบธรรม โดยสังคายนาคอนแสตนซ์ใช้พระราชอำนาจแทนจนกว่าพระสันตะปาปาและพระสันตะปาปาซ้อนทุกพระองค์สิ้นพระชนม์หมด
206
 
  สมเด็จพระสันตะปาปามาร์ตินที่ 5
ละติน: MARTINUS Quintus
(Oddone Colonna O.F.S)
11 พฤศจิกายน ค.ศ. 1417
– 20 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1431
(13 ปี 101 วัน หรือ 4849 วัน)
ประมาณมกราคม
หรือกุมภาพันธ์ ค.ศ. 1369
ณ เจนัซซาโน รัฐสันตะปาปา
48 – 62 พรรษา • ชาวอิตาลี
• สังคายนาบาเซิลในปี ค.ศ. 1431
• ทรงก่อสงครามฮุสไซต์

  เคลเมนต์ที่ 8 (ผู้อ้างตน)
ละติน: CLEMENS Octavus
(Gil Sánchez Muñoz y Carbón)
12 พฤศจิกายน ค.ศ. 1425
– 26 กรกฎาคม ค.ศ. 1429
(6 ปี 49 วัน หรือ 2241 วัน)
ค.ศ. 1369
ณ เตรูเอล ราชอาณาจักรอารากอน
54 – 60 พรรษา • ชาวฝรั่งเศส
ศาสนเภทตะวันตก
• อ้างตนเหนือพระสันตะปาปามาร์ตินที่ 5
• มรณภาพด้วยพระชนมายุ 77 พรรษา

 
  เฟลิกซ์ที่ 5 (ผู้อ้างตน)
ละติน: FELIX Quintus
(Amadeus VIII of Savoy)
5 พฤศจิกายน ค.ศ. 1439
– 7 เมษายน ค.ศ. 1449
(9 ปี 153 วัน หรือ 3441 วัน)
4 กันยายน ค.ศ. 1383
ณ ช็องเบรี ฝรั่งเศส
56 – 65 พรรษา • ชาวฝรั่งเศส
• อ้างตนเหนือพระสันตะปาปามาร์ตินที่ 5 และพระสันตะปาปายูจีนที่ 4
• มรณภาพด้วยพระชนมายุ 67 พรรษา
207
 
  สมเด็จพระสันตะปาปายูจีนที่ 4
ละติน: EUGENIUS Quartus
(Gabriele Condulmer O.S.A.)
3 มีนาคม ค.ศ. 1431
– 23 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1447
(15 ปี 357 วัน หรือ 5836 วัน)
ค.ศ. 1383
ณ เวนิส สาธารณรัฐเวนิส
47 – 63 พรรษา • ชาวอิตาลี
• สมาชิกคณะแคนันออกัสติเนียน (Augustinian Order)
• หลานลุงของพระสันตะปาปามาร์ตินที่ 5
• ราชาภิเษกซีกิสมุนท์ขึ้นเป็นจักรพรรดิ ณ กรุงโรม ค.ศ. 1433
• ทรงย้ายสังคายนาบาเซิลไปยังเฟอร์เรรา แต่ต่อมาย้ายไปยังฟิเรนเซอีกครั้งจากการแพร่ระบาดของกาฬโรคที่บิวโบนิก (Bubonic plague)
208
 
  สมเด็จพระสันตะปาปานิโคลัสที่ 5
ละติน: NICOLAUS Quintus
(Tommaso Parentucelli O.P.)
6 มีนาคม ค.ศ. 1447
– 24 มีนาคม ค.ศ. 1455
(8 ปี 18 วัน หรือ 2940 วัน)
13 พฤศจิกายน ค.ศ. 1397
ณ ซาร์ซานา สาธารณรัฐเจนัว
49 – 57 พรรษา • ชาวอิตาลี
• ทรงจัดปีฉลอง ค.ศ. 1450
• ราชาภิเษกเฟรเดอริคที่ 3 ขึ้นเป็นจักรพรรดิ ณ กรุงโรม ค.ศ. 1452
• ออกสารตรา ดุม ดิเวอร์ซุส (Dum Diversas) ซึ่งมอบสิทธิ์อันชอบธรรมให้โปรตุเกสบุกพิชิตและยึดครองพวกซาราเซิน (Saracens) และเพเกินในปี ค.ศ. 1452
• ทรงจัดตั้งหอสมุดในวาติกัน
คอนสแตนติโนเปิลถูกชาวออตโตมันตีแตกเป็นเหตุให้จักรวรรดิไบแซนไทน์ (โรมันตะวันออก) ล่มสลาย
209
 
  สมเด็จพระสันตะปาปากัลลิสตุสที่ 3
ละติน: CALLISTUS Tertius
(Alfonso de Borja)
8 เมษายน ค.ศ. 1455
– 6 สิงหาคม ค.ศ. 1458
(3 ปี 120 วัน หรือ 1216 วัน)
31 ธันวาคม ค.ศ. 1378
ณ ซาติวา ราชอาณาจักรบาเลนเซีย
ราชบัลลังก์อารากอน
76 – 79 พรรษา • พระสันตะปาปาชาวสเปนพระองค์แรก
• บัญชาให้เฉลิมฉลองพิธีจำแลงพระกาย (Feast of the Transfiguration) ตรงกับวันที่ 6 สิงหาคม
• บัญชาให้รื้อฟื้นการไต่สวนฌาน ดาร์ก ขึ้นมาอีกครั้งจนนำไปสู่การล้างมลทินในท้ายที่สุด
210
 
  สมเด็จพระสันตะปาปาปิอุสที่ 2
ละติน: PIUS Secundus
(Enea Silvio Piccolomini)
19 สิงหาคม ค.ศ. 1458
– 15 สิงหาคม ค.ศ. 1464
(5 ปี 362 วัน หรือ 2188 วัน)
18 ตุลาคม ค.ศ. 1405
ณ กอร์ซีญาโน สาธารณรัฐซีเอนา
52 – 58 พรรษา • ชาวอิตาลี
• สนพระทัยด้านการผังเมืองอย่างมาก
• ปี ค.ศ. 1462 ทรงก่อตั้งเมืองปีเอนซาใกล้กับซีเอนาในฐานะเมืองในอุดมคติ
211
  สมเด็จพระสันตะปาปาปอลที่ 2
ละติน: PAULUS Secundus
(Pietro Barbo)
30 สิงหาคม ค.ศ. 1464
– 26 กรกฎาคม ค.ศ. 1471
(6 ปี 330 วัน หรือ 2521 วัน)
23 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1417
ณ เวนิส สาธารณรัฐเวนิส
47 – 54 พรรษา • ชาวอิตาลี
• หลานลุงของพระสันตะปาปายูจีนที่ 4
• รับสั่งให้สร้างพระราชวังปาลัสโซซันมาร์โก (พระราชวังปาลัสโซเวเนซีอาในปัจจุบัน)
• ทรงอนุญาตให้ริเริ่มการตีพิมพ์ในรัฐสันตะปาปา
212
 
  สมเด็จพระสันตะปาปาซิกซ์ตุสที่ 4
ละติน: XYSTUS Quartus
(Francesco della Rovere O.F.M.)
9 สิงหาคม ค.ศ. 1471
– 12 สิงหาคม ค.ศ. 1484
(13 ปี 3 วัน หรือ 4752 วัน)
21 กรกฎาคม ค.ศ. 1414
ณ เซลเล ลีกูเร สาธารณรัฐเจนัว
57 – 70 พรรษา • ชาวอิตาลี
• สมาชิกคณะฟรานซิสกัน
• รับสั่งให้สร้างโบสถ์น้อยซิสทีน
• ทรงรับรองการไต่สวนศรัทธาในหมู่ชาวยิวผู้หันมาเข้ารีตคริสต์ตามคำร้องขอจากพระราชินีนาถอิซาเบลลาและพระเจ้าเฟร์นันโด
213
 
  สมเด็จพระสันตะปาปาอินโนเซนต์ที่ 8
ละติน: INNOCENTIUS Octavus
(Giovanni Battista Cybo)
29 สิงหาคม ค.ศ. 1484
– 25 กรกฎาคม ค.ศ. 1492
(7 ปี 331 วัน หรือ 2887 วัน)
ค.ศ. 1432
ณ เจนัว สาธารณรัฐเจนัว
51 – 59 พรรษา • ชาวอิตาลี
• ทรงแต่งตั้งโตมัส เดอ ตอร์เกมาดา
• ทรงรับรองการประหารแม่มดและพวกคาถาเวทย์ในสารตรา ซุมมิส เดซิเดรันเต เอ็ฟเฟ็กติบุส (Summis desiderantes affectibus) ค.ศ. 1484
214
 
  สมเด็จพระสันตะปาปาอเล็กซานเดอร์ที่ 6
ละติน: ALEXANDER Sextus
(Roderic Llançol i de Borja)
11 สิงหาคม ค.ศ. 1492
– 18 สิงหาคม ค.ศ. 1503
(11 ปี 7 วัน หรือ 4023 วัน)
1 มกราคม ค.ศ. 1431
ณ ซาติวา ราชอาณาจักรบาเลนเซีย
ราชบัลลังก์อารากอน
61 – 72 พรรษา • ชาวสเปน
• หลานลุงของพระสันตะปาปากัลลิสตุสที่ 3
• บิดาของเซซาเร บอร์เจีย และลูเกรซีอา บอร์เจีย
• แบ่งโลก (นอกทวีปยุโรป) ให้แก่สเปนและโปรตุเกสในสารตรา อินเทอร์เซเทอรา ค.ศ. 1493
• ข้ามพระนาม "อเล็กซานเดอร์ที่ 5" เนื่องจากถูกใช้โดยพระสันตะปาปาซ้อน

คริสต์ศตวรรษที่สิบหก แก้ไข

ลำดับ
ปอนติฟ
พระนาม สมณสมัย ประสูติ พระชนม์ชีพ
(ตามสมณสมัย)
หมายเหตุ
215
 
  สมเด็จพระสันตะปาปาปิอุสที่ 3
ละติน: PIUS Tertius
(Francesco Todeschini Piccolomini)
22 กันยายน ค.ศ. 1503
– 18 ตุลาคม ค.ศ. 1503
(26 วัน)
29 พฤษภาคม ค.ศ. 1439
ณ ซีเอนา สาธารณรัฐซีเอนา
64 พรรษา • ชาวอิตาลี
• หลานลุงของพระสันตะปาปาปิอุสที่ 2
• ทรงก่อตั้งหอสมุดปิกโกโลมีนีในมหาวิหารซีเอนา
216
 
  สมเด็จพระสันตะปาปายูลิอุสที่ 2
ละติน: IULIUS Secundus
(Giuliano della Rovere O.F.M.)
31 ตุลาคม ค.ศ. 1503
– 21 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1513
(9 ปี 113 วัน หรือ 3401 วัน)
5 ธันวาคม ค.ศ. 1443
ณ อัลบีโซลา สาธารณรัฐเจนัว
59 – 69 พรรษา • ชาวอิตาลี
• หลานลุงของพระสันตะปาปาซิกซ์ตุสที่ 4
สังคายนาลาเตรันครั้งที่ห้า ค.ศ. 1512
• ทรงเข้าปกครองรัฐสันตะปาปาทั้งหมดเป็นครั้งแรก
• บัญชาให้มิเกลันเจโลวาดจิตรกรรมเพดานโบสถ์น้อยซิสทีน
• บัญชาให้รื้อสร้างมหาวิหารนักบุญเปโตร
217
 
  สมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่ 10
ละติน: LEO Decimus
(Giovanni di Lorenzo de Medici)
9 มีนาคม ค.ศ. 1513
– 1 ธันวาคม ค.ศ. 1521
(8 ปี 267 วัน หรือ 3189 วัน)
11 ธันวาคม ค.ศ. 1475
ฟิเรนเซ สาธารณรัฐฟิเรนเซ
37 – 45 พรรษา • ชาวอิตาลี
• บุตรของโลเรนโซ เด เมดีชี
• สิ้นสุดสังคายนาลาเตรันครั้งที่ห้า
• ทรงเป็นที่จดจำจากการประทานพระคุณการุณย์ให้แก่ผู้บริจาคทรัพย์ในการรื้อสร้างมหาวิหารนักบุญเปโตร
• ขับมาร์ติน ลูเทอร์ออกจากศาสนาในปี ค.ศ. 1521
• ขยายการไต่สวนศรัทธาจากสเปนสู่โปรตุเกส
218
 
  สมเด็จพระสันตะปาปาเอเดรียนที่ 6
ละติน: HADRIANUS Sextus
(Adriaan Floriszoon Boeyens)
9 มกราคม ค.ศ. 1522
– 14 กันยายน ค.ศ. 1523
(1 ปี 248 วัน หรือ 613 วัน)
2 มีนาคม ค.ศ. 1459
ยูเทรกต์ ราชรัฐมุขนายกยูเทรกต์ จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
(ประเทศเนเธอร์แลนด์ในปัจจุบัน)
62 – 64 พรรษา • พระสันตะปาปาชาวดัตช์พระองค์แรกและพระองค์เดียว
• พระสันตะปาปาที่ไม่ใช่ชาวอิตาลีพระองค์สุดท้ายก่อนพระสันตะปาปายอห์น ปอลที่ 2 (ค.ศ. 1978)
• พระอาจารย์ของจักรพรรดิคาร์ลที่ 5 แห่งโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
• ใช้พระนามบัพติศมาเป็นพระนามครองสมณศักดิ์
219
 
  สมเด็จพระสันตะปาปาเคลเมนต์ที่ 7
ละติน: CLEMENS Septimus
(Giulio di Giuliano de Medici)
26 พฤศจิกายน ค.ศ. 1523
– 25 กันยายน ค.ศ. 1534
(10 ปี 303 วัน หรือ 3956 วัน)
26 May ค.ศ. 1478
ณ ฟิเรนเซ สาธารณรัฐฟิเรนเซ
45 – 56 พรรษา • ชาวอิตาลี
• กรุงโรมถูกตีแตกโดยกองทัพจักรวรรดิในปี ค.ศ. 1527
• ทรงประกาศให้การหย่าร้างของพระเจ้าเฮนรีที่ 8 แห่งอังกฤษ เป็นโมฆะ
• ราชาภิเษกคาร์ลที่ 5 ขึ้นเป็นจักรพรรดิแห่งโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ ณ โบโลญญา ในปี ค.ศ. 1530
หลานลุงของพระองค์เสกสมรสกับพระเจ้าอองรีที่ 2 แห่งฝรั่งเศสในอนาคต
• บัญชาให้มิเกลันเจโลวาดจิตรกรรม "การพิพากษาครั้งสุดท้าย" ในโบสถ์น้อยซิสทีน
220
 
  สมเด็จพระสันตะปาปาปอลที่ 3
ละติน: PAULUS Tertius
(Alessandro Farnese)
13 ตุลาคม ค.ศ. 1534
– 10 พฤศจิกายน ค.ศ. 1549
(15 ปี 28 วัน หรือ 5507 วัน)
29 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1468
ณ กานีโน ลัตซีโย รัฐสันตะปาปา
66 – 81 พรรษา • ชาวอิตาลี
สังคายนาเทรนต์ ค.ศ. 1545
• บุตรนอกสมรสของพระองค์ภายหลังขึ้นเป็นดยุกแห่งปาร์มาพระองค์แรก
• ขับพระเจ้าเฮนรีที่ 8 แห่งอังกฤษ ออกจากศาสนา
• ทรงตั้งมิเกลันเจโลให้กำกับการก่อสร้างมหาวิหารนักบุญเปโตร ค.ศ. 1546
221
 
  สมเด็จพระสันตะปาปายูลิอุสที่ 3
ละติน: IULIUS Tertius
(Giovanni Maria Ciocchi del Monte)
7 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1550
– 29 มีนาคม ค.ศ. 1555
(5 ปี 50 วัน หรือ 1876 วัน)
10 กันยายน ค.ศ. 1487
ณ โรม ลัตซีโย รัฐสันตะปาปา
62 – 67 พรรษา • ชาวอิตาลี
• ทรงจัดตั้ง กอลเลจีอุม เจอร์มานิกุม (Collegium Germanicum et Hungaricum) ในปี ค.ศ. 1552
• ทรงจัดสังคายนาเทรนต์ขึ้นมาอีกครั้ง
• เหตุอื้อฉาวอินโนเซนโซ
222
 
  สมเด็จพระสันตะปาปามาร์เซลลุสที่ 2
ละติน: MARCELLUS Secundus
(Marcello Cervini degli Spannochi)
9 เมษายน ค.ศ. 1555
– 1 พฤษภาคม ค.ศ. 1555
(22 วัน)
6 พฤษภาคม ค.ศ. 1501
ณ มอนเตฟาโน มาร์เค รัฐสันตะปาปา
53 พรรษา • ชาวอิตาลี
• พระสันตะปาปาพระองค์สุดท้ายที่ใช้พระนามเดิมครองสมณศักดิ์
• ทรงริเริ่มจัดทำงบประมาณวาติกันซึ่งก่อให้เกิดเศรษฐกิจขนาดย่อม
• บทสวดบูชาขอบพระคุณ มิสซา ปาแป มาร์เกลลี (Missa Papae Marcelli) ประพันธ์เพื่อเป็นเกียรติแก่พระองค์
223
 
  สมเด็จพระสันตะปาปาปอลที่ 4
ละติน: PAULUS Quartus
(Giovanni Pietro Carafa C.R.)
23 พฤษภาคม ค.ศ. 1555
– 18 สิงหาคม ค.ศ. 1559
(4 ปี 87 วัน หรือ 1548 วัน)
28 มิถุนายน ค.ศ. 1476
ณ กาปรีกลีอา อีร์ปีนา คัมปาเนีย
ราชอาณาจักรนาโปลี
78 – 83 พรรษา • ชาวอิตาลี
• สมาชิกคณะคณะเธียไทน์
• ทรงจัดตั้งสลัมโรมัน (Roman Ghetto) ในตราสาร กุม นิมิส อับซูร์ดุม (Cum Nimis Absurdum) ในปี ค.ศ. 1555 และอินเดกซ์ลิโบรรัมโพรฮิบิโทรัม
• บัญชาให้มิเกลันเจโลวาดภาพจิตรกรรมโป๊เปลือยใน "การพิพากษาครั้งสุดท้าย" ใหม่ให้ดูเรียบร้อยขึ้น
224
 
  สมเด็จพระสันตะปาปาปิอุสที่ 4
ละติน: PIUS Quartus
(Giovanni Angelo Medici)
26 ธันวาคม ค.ศ. 1559
– 9 ธันวาคม ค.ศ. 1565
(5 ปี 348 วัน หรือ 2175 วัน)
31 มีนาคม ค.ศ. 1499
ณ มิลาน ดัชชีมิลาน
60 – 66 พรรษา • ชาวอิตาลี
• ประชุมและปิดสังคายนาเทรนต์อีกครั้งหนึ่ง
• บัญชาให้ช่วยกันก่อสร้างและบูรณะระบบส่งน้ำของโรม
• ทรงจัดตั้งหลักข้อเชื่อไตรเดนติน (Tridentine Creed)
225
 
  สมเด็จพระสันตะปาปาปิอุสที่ 5 (นักบุญ)
ละติน: PIUS Quintus
(Antonio Ghislieri O.P.)
7 มกราคม ค.ศ. 1566
– 1 พฤษภาคม ค.ศ. 1572
(6 ปี 115 วัน หรือ 2306 วัน)
17 มกราคม ค.ศ. 1504
ณ บอสโก ปีเยมอนเต ดัชชีมิลาน
61 – 68 พรรษา • ชาวอิตาลี
• สมาชิกคณะดอมินิกัน
• ขับพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 1 แห่งอังกฤษ ออกจากศาสนาในปี ค.ศ. 1570
ยุทธการที่เลปันโต ค.ศ. 1571
• ทรงริเริ่มการฉลองแม่พระแห่งชัยชนะ
• ทรงริเริ่มพิธีบูชาขอบพระคุณไตรเดนติน (Tridentine Mass)
226
 
  สมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรีที่ 13
ละติน: GREGORIUS Tertius Decimus
(Ugo Boncompagni)
13 พฤษภาคม ค.ศ. 1572
– 10 เมษายน ค.ศ. 1585
(12 ปี 332 วัน หรือ 4715 วัน)
7 มกราคม ค.ศ. 1502
ณ โบโลญญา เอมีเลีย-โรมัญญา
รัฐสันตะปาปา
70 – 83 พรรษา • ชาวอิตาลี
• ทรงปฏิรูประบบปฏิทินในปี ค.ศ. 1582
• ทรงสร้างโบสถ์น้อยเกรกอเรียนในวาติกัน
• พระสันตะปาปาพระองค์แรกที่ทรงสถาปนาแม่พระปฏิสนธินิรมลเป็นผู้อุปถัมภ์แห่งหมู่เกาะฟิลิปปินส์ผ่านตราสาร อิลิอุส ฟุลติ เปรซิโด (Ilius Fulti Præsido) ในปี ค.ศ. 1579
• ทรงส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการทูตกับชาติเอเชีย
227
 
  สมเด็จพระสันตะปาปาซิกซ์ตุสที่ 5
ละติน: XYSTUS Quintus
(Felice Peretti di Montalto O.F.M. Conv.)
24 เมษายน ค.ศ. 1585
– 27 สิงหาคม ค.ศ. 1590
(5 ปี 125 วัน หรือ 1951 วัน)
13 ธันวาคม ค.ศ. 1521
ณ กรอตตัมมาเร มาร์เค
รัฐสันตะปาปา
63 – 68 พรรษา • ชาวอิตาลี
• สมาชิกคณะฟรันซิสกันคอนเวนชวล (Conventual Franciscans)
• เป็นที่รู้จักในฐานะที่ทรงแก้ไขและอำนวยให้การก่อสร้างมหาวิหารสำคัญในโรมสำเร็จเสร็จสิ้น
• ทรงลดจำนวนสมาชิกในคณะพระคาร์ดินัลให้เหลือ 70 องค์ แต่เพิ่มจำนวนสมาชิกสภาปกครองโรมันอีกหนึ่งเท่า
228
 
  สมเด็จพระสันตะปาปาเออร์บันที่ 7
ละติน: URBANUS Septimus
(Giovanni Battista Castagna)
15 กันยายน ค.ศ. 1590
– 27 กันยายน ค.ศ. 1590
(12 วัน)
4 สิงหาคม ค.ศ. 1521
ณ โรม ลัตซีโย รัฐสันตะปาปา
69 พรรษา • ชาวอิตาลี
• สนับสนุนโดยสเปน
• พระสันตะปะปาที่ครองสมณศักดิ์สั้นที่สุดและสิ้นพระชนม์ก่อนการสมณภิเษก
• ทรงริเริ่มการงดสูบบุหรี่ครั้งแรกของโลกตามที่บันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ด้วยการห้ามสูบบุหรี่ภายในและใกล้กับอาณาบริเวณโบสถ์ทุกแห่ง
229
 
  สมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรีที่ 14
ละติน: GREGORIUS Quartus Decimus
(Niccolò Sfondrati)
5 ธันวาคม ค.ศ. 1590
– 16 ตุลาคม ค.ศ. 1591
(315 วัน)
11 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1535
ณ ซอมมา ลอมบาร์โด ลุมบาร์ดีอา ดัชชีมิลาน
55 – 56 พรรษา • ชาวอิตาลี
• ทรงแก้สมณธรรมนูญ เอฟเฟรนาตัม (Effraenatam) ของพระสันตะปาปาซิกซ์ตุสที่ 5 เพื่อไม่บังคับใช้โทษจากการทำแท้งในกรณีที่ทารกในครรภ์ (ฟีตัส) ยังไม่เจริญเป็นรูปร่าง
• ทรงประกาศบทลงโทษสำหรับการทายผลเลือกตั้งพระสันตะปาปาด้วยการขับออกจากศาสนา
230
 
  สมเด็จพระสันตะปาปาอินโนเซนต์ที่ 9
ละติน: INNOCENTIUS Nonus
(Giovanni Antonio Facchinetti)
29 ตุลาคม ค.ศ. 1591
– 30 ธันวาคม ค.ศ. 1591
(62 วัน)
20 กรกฎาคม ค.ศ. 1519
ณ โบโลญญา เอมีเลีย-โรมัญญา
รัฐสันตะปาปา
72 พรรษา • ชาวอิตาลี
• ทรงสนับสนุนฝ่ายพระเจ้าเฟลิเปที่ 2 แห่งสเปนและสันนิบาตคาทอลิกฝรั่งเศส ซึ่งต่อต้านพระเจ้าอ็องรีที่ 4 แห่งฝรั่งเศสในสงครามศาสนาของฝรั่งเศส
• ทรงห้ามการถ่ายโอนทรัพย์สินของคริสตจักร
231
 
  สมเด็จพระสันตะปาปาเคลเมนต์ที่ 8
ละติน: CLEMENS Octavus
(Ippolito Aldobrandini)
30 มกราคม ค.ศ. 1592
– 3 มีนาคม ค.ศ. 1605
(13 ปี 32 วัน หรือ 4781 วัน)
24 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1536
ฟาโน มาร์เค รัฐสันตะปาปา
55 – 69 พรรษา • ชาวอิตาลี
• ทรงริเริ่มฝ่ายสัมพันธมิตรจากมหาอำนาจชาวคริสต์ในยุโรปเพื่อเข้าร่วมสงครามกับจักรวรรดิออตโตมันหรือสงครามระยะยาว (The Long War) ในปี ค.ศ. 1595
• ทรงจัดประชุม กอนเกรกาตีโอ เด อกซิลิส (Congregatio de Auxiliis) เพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างคณะดอมินิกันและคณะเยสุอิตในประเด็นเจตจำนงเสรี (free will) และพระหรรษทานของพระเจ้า (divine grace)[16]

คริสต์ศตวรรษที่สิบเจ็ด แก้ไข

ลำดับ
ปอนติฟ
พระนาม สมณสมัย ประสูติ พระชนม์ชีพ
(ตามสมณสมัย)
หมายเหตุ
232
 
  สมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่ 11
ละติน: LEO Undecimus
(Alessandro Ottaviano de' Medici)
1 เมษายน ค.ศ. 1605
– 27 เมษายน ค.ศ. 1605
(26 วัน)
2 มิถุนายน ค.ศ. 1535
ณ ฟิเรนเซ ดัชชีฟิเรนเซ
69 พรรษา • ชาวอิตาลี
• หลานลุงของพระสันตะปาปาลีโอที่ 10
• ได้รับสมัญญานามว่า ปาปาลัมโป (Papa Lampo) หรือ พระสันตะปาปาสายฟ้าแลบ จากสมณสมัยอันแสนสั้นของพระองค์
233
 
  สมเด็จพระสันตะปาปาปอลที่ 5
ละติน: PAULUS Quintus
(Camillo Borghese)
16 พฤษภาคม ค.ศ. 1605
– 28 มกราคม ค.ศ. 1621
(15 ปี 257 วัน หรือ 5736 วัน)
17 กันยายน ค.ศ. 1550
ณ โรม ลัตซีโย รัฐสันตะปาปา
52 – 68 พรรษา • ชาวอิตาลี
• ทรงเป็นที่รู้จักจากโครงการก่อสร้างมากมาย เช่น ด้านหน้าอาคารของมหาวิหารนักบุญเปโตร
• ทรงก่อตั้งธนาคารพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ (Bank of the Holy Spirit) ในปี ค.ศ. 1605
• ทรงฟื้นฟูสะพานส่งน้ำสมัยโรมัน อะควา ตรายอะนา (Aqua Traiana)
234
 
  สมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรีที่ 15
ละติน: GREGORIUS Quintus Decimus
(Alessandro Ludovisi)
9 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1621
– 8 กรกฎาคม ค.ศ. 1623
(2 ปี 149 วัน หรือ 879 วัน)
9 มกราคม ค.ศ. 1554
ณ โบโลญญา เอมีเลีย-โรมัญญา
รัฐสันตะปาปา
67 – 69 พรรษา • ชาวอิตาลี
• ทรงจัดตั้งสมณะกระทรวงการเผยแพร่ความเชื่อ (Sacred Congregation for the Propagation of the Faith) ในปี ค.ศ. 1622
• ทรงออกตราสาร อาเอแตร์นิ ปาตริส (Aeterni Patris) ที่บังคับให้การประชุมเลือกพระสันตะปาปาเป็นไปในทางลับ
• ทรงออกสมณธรรมนูญ ออมนิโปเตนติส เดอี (Omnipotentis Dei) เพื่อต่อต้านพวกนักเวทย์และแม่มดในปี ค.ศ. 1623
235
 
  สมเด็จพระสันตะปาปาเออร์บันที่ 8
ละติน: URBANUS Octavus
(Maffeo Barberini)
6 สิงหาคม ค.ศ. 1623
– 29 กรกฎาคม ค.ศ. 1644
(20 ปี 358 วัน หรือ 7663 วัน)
5 เมษายน ค.ศ. 1568
ณ ฟิเรนเซ แกรนด์ดัชชีตอสคานา
55 – 76 พรรษา • ชาวอิตาลี
• ทรงตั้งการไต่สวนกาลิเลโอ กาลิเลอี
• พระสันตะปาปาพระองค์สุดท้ายที่ขยายดินแดนโดยกองกำลังติดอาวุธ
• ทรงออกตราสารกำหนดโทษสำหรับการใช้ยาสูบในบริเวณศักดิ์สิทธิ์ด้วยการขับออกจากศาสนาในปี ค.ศ. 1624
236
 
  สมเด็จพระสันตะปาปาอินโนเซนต์ที่ 10
ละติน: INNOCENTIUS Decimus
(Giovanni Battista Pamphilj)
15 กันยายน ค.ศ. 1644
– 7 มกราคม ค.ศ. 1655
(10 ปี 114 วัน หรือ 3766 วัน)
6 พฤษภาคม ค.ศ. 1574
ณ โรม ลัตซีโย รัฐสันตะปาปา
70 – 80 พรรษา • ชาวอิตาลี
• ลืบของพระสันตะปาปาอเล็กซานเดอร์ที่ 6
• ทรงสร้างน้ำพุจัตุนที (Fontana dei Quattro Fiumi) ณ จัตุรัสนาโวนา
• ประกาศใช้สมณธรรมนูญ กุม ออกคาซีโอน (Cum occasione) ซึ่งประนามหลักการห้าข้อตามลัทธิยันเซิน (Jansenism) ว่านอกรีตในปี ค.ศ. 1653
237
 
  สมเด็จพระสันตะปาปาอเล็กซานเดอร์ที่ 7
ละติน: ALEXANDER Septimus
(Fabio Chigi)
7 เมษายน ค.ศ. 1655
– 22 พฤษภาคม ค.ศ. 1667
(12 ปี 45 วัน หรือ 4428 วัน)
13 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1599
ณ ซีเอนา แกรนด์ดัชชีตอสคานา
56 – 68 พรรษา • ชาวอิตาลี
• เหลนลุงของพระสันตะปาปาปอลที่ 5
• บัญชาให้สร้างจัตุรัสนักบุญเปโตร
• ออกสมณธรรมนูญ โซลิซิตูโด ออมนิอุม เอ็กเคลซิอารุม (Sollicitudo Omnium Ecclesiarum) ที่วางหลักความเชื่อแม่พระปฏิสนธินิรมลซึ่งเหมือนกับของพระสันตะปาปาปิอุสที่ 10 ในอีกร้อยปีถัดมา
238
 
  สมเด็จพระสันตะปาปาเคลเมนต์ที่ 9
ละติน: CLEMENS Nonus
(Giulio Rospigliosi)
20 มิถุนายน ค.ศ. 1667
– 9 ธันวาคม ค.ศ. 1669
(2 ปี 172 วัน หรือ 903 วัน)
28 มกราคม ค.ศ. 1600
ณ ปิสโตยา แกรนด์ดัชชีตอสคานา
67 – 69 พรรษา • ชาวอิตาลี
• ทรงเป็นคนกลางในการเจรจาสนธิสัญญาเอซ์-ลา-ชาเปล (ค.ศ. 1668)
239
 
  สมเด็จพระสันตะปาปาเคลเมนต์ที่ 10
ละติน: CLEMENS Decimus
(Emilio Bonaventura Altieri)
29 เมษายน ค.ศ. 1670
– 22 กรกฎาคม ค.ศ. 1676
(6 ปี 84 วัน หรือ 2276 วัน)
13 กรกฎาคม ค.ศ. 1590
ณ โรม ลัตซีโย รัฐสันตะปาปา
79 – 86 พรรษา • ชาวอิตาลี
• สถาปนาโรซาแห่งลิมาเป็นนักบุญคนแรกจากทวีปอเมริกาในปี ค.ศ. 1671
• ทรงให้ตกแต่งสะพานซันตันเจโลด้วยรูปปั้น 10 รูป และน้ำพุสองแห่งบริเวณจัตุรัสนักบุญเปโตร
• ทรงวางกฎเกณฑ์สำหรับการขุดค้นพระธาตุของนักบุญจากหลุมฝังศพ
240
 
  สมเด็จพระสันตะปาปาอินโนเซนต์ที่ 11 (บุญราศี)
ละติน: INNOCENTIUS Undecimus
(Benedetto Odescalchi)
21 กันยายน ค.ศ. 1676
– 12 สิงหาคม ค.ศ. 1689
(12 ปี 325 วัน หรือ 4708 วัน)
16 พฤษภาคม ค.ศ. 1611
โกโม ลุมบาร์ดีอา ดัชชีมิลาน
65 – 78 พรรษา • ชาวอิตาลี
241
 
  สมเด็จพระสันตะปาปาอเล็กซานเดอร์ที่ 8
ละติน: ALEXANDER Octavus
(Pietro Vito Ottoboni)
6 ตุลาคม ค.ศ. 1689
– 1 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1691
(1 ปี 118 วัน หรือ 483 วัน)
22 เมษายน ค.ศ. 1610
เวนิส สาธารณรัฐเวนิส
79 – 80 พรรษา • ชาวอิตาลี
• ทรงประณามแนวคิดบาปในเชิงปรัชญา (philosophical sin) ในปี ค.ศ. 1690
242
 
  สมเด็จพระสันตะปาปาอินโนเซนต์ที่ 12
ละติน: INNOCENTIUS Duodecimus
(Antonio Pignatelli O.F.S)
12 กรกฎาคม ค.ศ. 1691
– 27 กันยายน ค.ศ. 1700
(9 ปี 77 วัน หรือ 3364 วัน)
13 มีนาคม ค.ศ. 1615
ณ สปินัสโซลา ปุลยา
ราชอาณาจักรนาโปลี
76 – 85 พรรษา • ชาวอิตาลี
• ในปี ค.ศ. 1692 ทรงออกตราสาร โรมานุม เดเชเต ปอนติฟิเชม (Romanum decet Pontificem) เพื่อยับยั้งคติเห็นแก่ญาติ
• ทรงจัดตั้งสถาบันการกุศลและการศึกษามากมาย

คริสต์ศตวรรษที่สิบแปด แก้ไข

ลำดับ
ปอนติฟ
พระนาม สมณสมัย ประสูติ พระชนม์ชีพ
(ตามสมณสมัย)
หมายเหตุ
243
 
  สมเด็จพระสันตะปาปาเคลเมนต์ที่ 11
ละติน: CLEMENS Undecimus
(Giovanni Francesco Albani)
23 พฤศจิกายน ค.ศ. 1700
–19 มีนาคม ค.ศ. 1721
(20 ปี 116 วัน หรือ 7421 วัน)
23 กรกฎาคม ค.ศ. 1649
ณ อูร์บีโน มาร์เค รัฐสันตะปาปา
51 – 71 พรรษา • ชาวอิตาลี
ข้อถกเถียงพิธีกรรมจีน
• ทรงอุปถัมภ์การขุดค้นทางโบราณคดีในสุสานใต้ดินแห่งกรุงโรมครั้งแรก
• ทรงประกาศให้การฉลองแม่พระปฏิสนธินิรมลสามารถกระทำได้เป็นการทั่วไป[12]
244
 
  สมเด็จพระสันตะปาปาอินโนเซนต์ที่ 13
ละติน: INNOCENTIUS Tertius Decimus
(Michelangelo dei Conti)
8 พฤษภาคม ค.ศ. 1721
– 7 มีนาคม ค.ศ. 1724
(2 ปี 304 วัน หรือ 1034 วัน)
13 พฤษภาคม ค.ศ. 1655
ณ โปลี ลัตซีโย รัฐสันตะปาปา
65 – 68 พรรษา • ชาวอิตาลี
• ทรงห้ามมิให้คณะเยสุอิตเดินทางไปประกอบภารกิจในจีนและสั่งห้ามมิให้มีการรับสมาชิกใหม่เข้าคณะ
• ทรงออกตราสาร อะโปสโตลิซิ มินิสแตรี (Apostolici Ministerii) ในปี ค.ศ. 1724 เพื่อฟื้นฟูวินัยสงฆ์ในสเปน
245
 
  สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 13 (ผู้รับใช้พระเป็นเจ้า)
ละติน: BENEDICTUS Tertius Decimus
(Pietro Francesco Orsini O.P.)
29 พฤษภาคม ค.ศ. 1724
– 21 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1730
(5 ปี 268 วัน หรือ 2094 วัน)
2 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1649
ณ กราวีนา บารี
ราชอาณาจักรนาโปลี
75 – 81 พรรษา • ชาวอิตาลี
• สมาชิกคณะดอมินิกัน
• สมาชิกตระกูลออร์ซีนีคนที่ 3 และคนสุดท้ายที่ได้เป็นพระสันตะปาปา
• เริ่มแรกใช้พระนาม "เบเนดิกต์ที่ 14" จากการเว้นพระนามตามพระสันตะปาปาซ้อน แต่ภายหลังเปลี่ยนเป็น "เบเนดิกต์ที่ 13"
• เพิกถอนการห้ามสูบบุหรี่ทั่วโลกของพระสันตะปาปาเออร์บันที่ 17 และพระสันตะปาปาเออร์บันที่ 18
246
 
  สมเด็จพระสันตะปาปาเคลเมนต์ที่ 12
ละติน: CLEMENS Duodecimus
(Lorenzo Corsini O.F.S)
12 กรกฎาคม ค.ศ. 1730
– 6 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1740
(9 ปี 209 วัน หรือ 3496 วัน)
7 เมษายน ค.ศ. 1652
ฟิเรนเซ แกรนด์ดัชชีตอสคานา
78 – 87 พรรษา • ชาวอิตาลี
• การก่อสร้างด้านหน้าอาคารใหม่ของอัครมหาวิหารนักบุญยอห์น ลาเตรัน สำเร็จเสร็จสิ้นในปี ค.ศ. 1735
• ทรงสร้างน้ำพุเตรวีในโรมปี ค.ศ. 1732
• ทรงประนามองค์กรฟรีเมสันในตราสาร อิน เอมิเนนติ อะโปสโตลาตุส (In eminenti apostolatus) ปี ค.ศ. 1738
• พระสันตะปาปาพระองค์สุดท้ายที่ขึ้นครองสมณศักดิ์เมื่อพระชนมายุมากก่อนพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ในปี ค.ศ. 2005
247
 
  สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 14
ละติน: BENEDICTUS Quartus Decimus
(Prospero Lorenzo Lambertini)
17 สิงหาคม ค.ศ. 1740
– 3 พฤษภาคม ค.ศ. 1758
(17 ปี 259 วัน หรือ 6468 วัน)
31 มีนาคม ค.ศ. 1675
โบโลญญา รัฐสันตะปาปา
65 – 83 พรรษา • ชาวอิตาลี
• ทรงปฏิรูปการศึกษาสำหรับนักบวชและปฏิทินการฉลองนักบุญ
• การก่อสร้างน้ำพุเตรวีสำเร็จเสร็จสิ้น
• ทรงรับรองแนวคำสอนของทอมัส อไควนัส
• ทรงตั้งสถาบันด้านศิลปะ ศาสนา และวิทยาศาสตร์หลายแห่ง
248
 
  สมเด็จพระสันตะปาปาเคลเมนต์ที่ 13
ละติน: CLEMENS Tertius Decimus
(Carlo della Torre di Rezzonico)
6 กรกฎาคม ค.ศ. 1758
– 2 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1769
(10 ปี 211 วัน หรือ 3864 วัน)
7 มีนาคม ค.ศ. 1693
ณ เวนิส สาธารณรัฐเวนิส
65 – 75 พรรษา • ชาวอิตาลี
• บัญชาให้ปรับปรุงรูปปั้นชายโป๊เปลือยในวาติกันด้วยการนำใบมะเดื่อมาปกปิดอวัยวะเพศ
• ทรงปกป้องคณะเยสุอิตในตราสาร อะโปสโตลิกุม ปัสเซนดิ (Apostolicum pascendi) ในปี ค.ศ. 1765
249
 
  สมเด็จพระสันตะปาปาเคลเมนต์ที่ 14
ละติน: CLEMENS Quartus Decimus
(Giovanni Vincenzo Antonio Ganganelli O.F.M. Conv.)
19 พฤษภาคม ค.ศ. 1769
– 22 กันยายน ค.ศ. 1774
(5 ปี 126 วัน หรือ 1952 วัน)
31 ตุลาคม ค.ศ. 1705
ณ ซันตาร์กันเจโล ดี โรมักนา
รัฐสันตะปาปา
63 – 68 พรรษา • ชาวอิตาลี
• สมาชิกคณะฟรันซิสกันคอนเวนชวล (Conventual Franciscans)
• ในปี ค.ศ. 1773 ทรงปราบปรามคณะเยสุอิตด้วยตราสาร ดอมินุส อัก เรเดมเตอร์ (Dominus ac Redemptor) เป็นช่วงเวลาสั้น ๆ
250
 
  สมเด็จพระสันตะปาปาปิอุสที่ 6
ละติน: PIUS Sextus
(Count Giovanni Angelo Braschi)
15 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1775
– 29 สิงหาคม ค.ศ. 1799
(24 ปี 195 วัน หรือ 8961 วัน)
25 ธันวาคม ค.ศ. 1717
ณ เกเซนา เอมีเลีย-โรมัญญา
รัฐสันตะปาปา
57 – 81 พรรษา • ชาวอิตาลี
• ทรงประนามการปฏิวัติฝรั่งเศส
• ทรงถูกขับไล่ออกจากรัฐสันตะปาปาโดยกองกำลังฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 1798 จนกระทั่งสิ้นพระชนม์
• พระสันตะปาปาผู้ทรงอุปถัมภ์ศิลปะสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาพระองค์สุดท้าย

  ช่วงว่างระหว่างสมณสมัย 29 สิงหาคม ค.ศ. 1799
– 14 มีนาคม ค.ศ. 1800
(197 วัน)

• สมัยไร้พระสันตะปาปาเป็นเวลา 6 เดือนโดยไม่มีการเลือกพระสันตะปาปาโดยชอบธรรมเนื่องจากปัญหาด้านการเดินทางขนส่ง กล่าวคือพระสันตะปาปาพระองค์ก่อนสิ้นพระชนม์ในฐานะนักโทษ ส่วนที่ประชุมเลือกพระสันตะปาปาจัดขึ้นที่เวนิส

คริสต์ศตวรรษที่สิบเก้า แก้ไข

ลำดับ
ปอนติฟ
พระนาม สมณสมัย ประสูติ พระชนม์ชีพ
(ตามสมณสมัย)
หมายเหตุ
251
 
  สมเด็จพระสันตะปาปาปิอุสที่ 7 (ผู้รับใช้พระเป็นเจ้า)
ละติน: PIUS Septimus
(Count Barnaba Niccolò Maria Luigi Chiaramonti O.S.B.)
14 มีนาคม ค.ศ. 1800
– 20 สิงหาคม ค.ศ. 1823
(23 ปี 159 วัน หรือ 8559 วัน)
14 สิงหาคม ค.ศ. 1742
ณ เกเซนา เอมีเลีย-โรมัญญา
รัฐสันตะปาปา
57 – 81 พรรษา • ชาวอิตาลี
• สมาชิกคณะเบเนดิกติน
• ทรงเข้าร่วมพิธีปราบดาภิเษกของนโปเลียน โบนาปาร์ต ขึ้นเป็นจักรพรรดิฝรั่งเศส
• ถูกเนรเทศจากรัฐสันตะปาปาโดยฝรั่งเศสช่วงปี ค.ศ. 1809 - ค.ศ. 1814
252
 
  สมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่ 12
ละติน: LEO Duodecimus
(Count Annibale Francesco Clemente Melchiore Girolamo Nicola Sermattei della Genga)
28 กันยายน ค.ศ. 1823
– 10 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1829
(5 ปี 135 วัน หรือ 1962 วัน)
22 สิงหาคม ค.ศ. 1760
ณ เจนกา มาร์เค รัฐสันตะปาปา
63 – 68 พรรษา • ชาวอิตาลี
• ทรงมอบให้คณะเยสุอิตควบคุมระบบการศึกษาคาทอลิกในตราสาร ควอด ดิวินา ซาปีเอนเตีย (Quod divina sapientia) ในปี ค.ศ. 1824
• ทรงประนามบรรดาสมาคมพระคริสตธรรม (Bible society)
253
 
  สมเด็จพระสันตะปาปาปิอุสที่ 8
ละติน: PIUS Octavus
(Francesco Saverio Castiglioni)
31 มีนาคม ค.ศ. 1829
– 30 พฤศจิกายน ค.ศ. 1830
(1 ปี 244 วัน หรือ 609 วัน)
20 พฤศจิกายน ค.ศ. 1761
ณ กินโกลี มาร์เค รัฐสันตะปาปา
67 – 69 พรรษา • ชาวอิตาลี
• ทรงรับรองพระเจ้าหลุยส์-ฟีลิปที่ 1 เป็นพระมหากษัตริย์แห่งชาวฝรั่งเศส
• ทรงประนามสมาคมลับที่เกี่ยวข้องกับองค์กรฟรีเมสันและการแปลความคัมภีร์ไบเบิลสมัยใหม่
254
 
  สมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรีที่ 16
ละติน: GREGORIUS Sextus Decimus
(Bartolomeo Alberto Cappellari O.S.B. Cam.)
2 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1831
– 1 มิถุนายน ค.ศ. 1846
(15 ปี 119 วัน หรือ 5598 วัน)
18 กันยายน ค.ศ. 1765
ณ เบลลูโน เวนิส
สาธารณรัฐเวนิส
65 – 80 พรรษา • ชาวอิตาลี
• สมาชิกคณะคามัลโดลีส (Camaldolese Order)
• พระสันตะปาปาพระองค์สุดท้ายที่ได้รับเลือกโดยไม่ใช่มุขนายก
• ทรงต่อต้านการปฏิรูปสมัยใหม่และประชาธิปไตยในรัฐสันตะปาปา
255
 
  สมเด็จพระสันตะปาปาปิอุสที่ 9 (บุญราศี)
ละติน: PIUS Nonus
(Count Giovanni Maria Mastai-Ferretti O.F.S.)
16 มิถุนายน ค.ศ. 1846
– 7 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1878
(31 ปี 236 วัน หรือ 11559 วัน)
13 พฤษภาคม ค.ศ. 1792
ณ เซนีกาเลีย มาร์เค
รัฐสันตะปาปา
54 – 85 พรรษา • ชาวอิตาลี
สังคายนาวาติกันครั้งที่หนึ่ง
ทรงสูญเสียรัฐสันตะปาปาให้แก่อิตาลี
• ทรงนิยามหลักความเชื่อแม่พระปฏิสนธินิรมลและความผิดพลั้งของพระสันตะปาปา (papal infallibility)
• ทรงออกบัญญัติแขนงความผิดพลั้ง (Syllabus of Errors)
• พระสันตะปาปาผู้ครองสมณศักดิ์ยาวนานที่สุดนับตั้งแต่นักบุญเปโตร
256
 
  สมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่ 13
ละติน: LEO Tertius Decimus
(Gioacchino Vincenzo Raffaele Luigi Pecci O.F.S.)
20 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1878
– 20 กรกฎาคม ค.ศ. 1903
(25 ปี 150 วัน หรือ 9280 วัน)
2 มีนาคม ค.ศ. 1810
ณ การ์ปีเนโต โรมาโน ลัตซีโย
รัฐสันตะปาปา
67 – 93 พรรษา • ชาวอิตาลี
• ทรงเผยแพร่ เรรุม นอวารุม (Rerum novarum) ซึ่งสนับสนุนประชาธิปไตยแบบคริสต์ (Christian democracy) และต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์
• ครองสมณศักดิ์ยาวนานที่สุดเป็นลำดับที่ 3 ถัดจากพระสันตะปาปาปิอุสที่ 9 และพระสันตะปาปายอห์น ปอลที่ 2
• พระสันตะปาปาพระองค์แรกที่ทรงยอมรับพระแม่มารีย์ในฐานะพระแม่สกลสงเคราะห์ (mediatrix)

คริสต์ศตวรรษที่ยี่สิบ แก้ไข

ลำดับ
ปอนติฟ
พระนาม สมณสมัย ประสูติ พระชนม์ชีพ
(ตามสมณสมัย)
หมายเหตุ
257
 
  สมเด็จพระสันตะปาปาปิอุสที่ 10 (นักบุญ)
ละติน: PIUS Decimus
(Giuseppe Melchiorre Sarto O.F.S.)
4 สิงหาคม ค.ศ. 1903
– 20 สิงหาคม ค.ศ. 1914
(11 ปี 16 วัน หรือ 4034 วัน)
2 มิถุนายน ค.ศ. 1835
ณ รีเอเซ เตรวีโซ
ราชอาณาจักรลุมบาร์ดี-เวนีเชีย
68 – 79 พรรษา • ชาวอิตาลี
• ทรงส่งเสริมและสนับสนุนให้ยอมรับศีลมหาสนิท
• ทรงต่อสู้กับลิทธิสมัยใหม่ (Modernism) ในคริสตจักรโรมันคาทอลิกและออกประกาศิตต่อต้าน
• ทรงอุทิศตนให้กับการสวดแบบเกรกอเรียน (Gregorian chant) และปฏิรูปคัมภีร์พระคริสต์โรมัน (Roman Breviary)
258
 
  สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 15
ละติน: BENEDICTUS Quintus Decimus
(Giacomo Paolo Giovanni Battista Della Chiesa O.F.S.)
3 กันยายน ค.ศ. 1914
– 22 มกราคม ค.ศ. 1922
(7 ปี 141 วัน หรือ 2698 วัน)
21 พฤศจิกายน ค.ศ. 1854
ณ เปกลี เจนัว
ราชอาณาจักรซาร์เดญญา
59 – 67 พรรษา • ชาวอิตาลี
• ทรงเป็นที่จดจำจากการเข้าแทรกแซงเพื่อให้สงครามโลกครั้งที่หนึ่งยุติลง
• ทรงออกประมวลกฎหมายพระศาสนจักร ค.ศ. 1917 (Code of Canon Law of 1917) และทรงสนับสนุนคณะมิชชันนารีในตราสาร มักซิมุม อิลลุด (Maximum illud)
• ระลึกถึงโดยพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ในฐานะ "พระศาสดาแห่งสันติภาพ"
259
 
  สมเด็จพระสันตะปาปาปิอุสที่ 11
ละติน: PIUS Undecimus
(Achille Ambrogio Damiano Ratti O.F.S.)
6 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1922
– 10 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1939
(17 ปี 4 วัน หรือ 6213 วัน)
31 พฤษภาคม ค.ศ. 1857
ณ เดซีโอ มิลาน
ราชอาณาจักรลุมบาร์ดี-เวนีเชีย
64 – 81 พรรษา • ชาวอิตาลี
• ลงพระนามในสนธิสัญญาลาเตรันกับอิตาลีในปี ค.ศ. 1929
• ทรงสถาปนานครรัฐวาติกันในฐานะรัฐอธิปไตย
• ทรงจัดตั้งวิทยุวาติกันในปี ค.ศ. 1931
• ทรงจัดตั้งสำนักวิทยาศาสตร์แห่งสันตะปาปา (Pontifical Academy of Sciences) ขึ้นมาอีกครั้งในปี ค.ศ. 1936
• ทรงริเริ่มพิธีฉลองพระคริสตราชา
• ทรงต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์และระบอบนาซี
260
 
  สมเด็จพระสันตะปาปาปิอุสที่ 12 (ผู้น่าเคารพ)
ละติน: PIUS Duodecimus
(Eugenio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli O.F.S.)
2 มีนาคม ค.ศ. 1939
– 9 ตุลาคม ค.ศ. 1958
(19 ปี 221 วัน หรือ 7161 วัน)
2 มีนาคม ค.ศ. 1876
โรม อิตาลี
63 – 82 พรรษา • ชาวอิตาลี
• ทรงเพิกถอนความผิดพลั้งของพระสันตะปาปา (papal infallibility) ในตราสาร มุนิฟิเซนติสซิมุส เดอุส (Munificentissimus Deus)
• ทรงนิยามหลักความเชื่อสำหรับแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์
• ทรงเพิกถอนอภิสิทธิ์ให้ชาวอิตาลีมีเสียงข้างมากในคณะพระคาร์ดินัล
• ทรงเป็นที่จดจำจากการเข้าแทรกแซงเพื่อให้สงครามโลกครั้งที่สองยุติลง
• ทรงตกเป็นที่วิจารณ์จากทัศนคติส่วนพระองค์ที่มีต่อฮอโลคอสต์
261
 
  สมเด็จพระสันตะปาปายอห์นที่ 23 (นักบุญ)
ละติน: IOANNES Vicesimus Tertius
(Angelo Giuseppe Roncalli O.F.S.)
28 ตุลาคม ค.ศ. 1958
– 3 มิถุนายน ค.ศ. 1963
(4 ปี 218 วัน หรือ 1679 วัน)
25 พฤศจิกายน ค.ศ. 1881
ณ ซอตโต อิล มอนเต แบร์กาโม
อิตาลี
76 – 81 พรรษา • ชาวอิตาลี
สังคายนาวาติกันครั้งที่สอง
• ทรงออกตราสาร ปาเซม อิน แตร์ริส (Pacem in terris) ในปี ค.ศ. 1963 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการปลดอาวุธนิวเคลียร์และสันติภาพ
• ทรงเข้าแทรกแซงวิกฤตการณ์ขีปนาวุธคิวบา ค.ศ 1962 เพื่อให้เกิดสันติภาพ
262