สมเด็จพระสันตะปาปาเออร์บันที่ 2

สมเด็จพระสันตะปาปาเออร์บันที่ 2 (อังกฤษ: Urban II) มีพระนามเดิมว่าโอโด ทรงดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม ค.ศ. 1088 ถึง 29 กรกฎาคม ค.ศ. 1099 พระองค์เป็นที่รู้จักจากการประกาศสงครามครูเสดครั้งที่หนึ่ง และก่อตั้งสภาปกครองโรมันขึ้นในฝ่ายคริสตจักรให้มีลักษณะอย่างราชสำนัก

ราวปี ค.ศ. 1080 สมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรีที่ 7 แต่งตั้งท่านเป็นพระคาร์ดินัลบิชอปแห่งออสเตีย ท่านมีบทบาทมากในช่วงการปฏิรูปเกรกอเรียน ได้เป็นผู้แทนพระองค์พระสันตะปาปาไปประจำประเทศเยอรมนี และได้สืบตำแหน่งพระสันตะปาปาต่อจากสมเด็จพระสันตะปาปาวิกเตอร์ที่ 3 ในปี ค.ศ. 1088

ก่อนหน้า สมเด็จพระสันตะปาปาเออร์บันที่ 2 ถัดไป
สมเด็จพระสันตะปาปาวิกเตอร์ที่ 3 พระสันตะปาปา
(ค.ศ. 1088 - ค.ศ. 1099)
สมเด็จพระสันตะปาปาปาสคาลที่ 2