รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทย

รายพระนาม รายนาม เสนาบดี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตราประจำกระทรวง
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า

ตั้งแต่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สมาชิกของคณะรัฐมนตรีไทย
รายงานต่อนายกรัฐมนตรีไทย
ผู้เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีไทย
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระตามวาระของคณะรัฐมนตรี
ผู้ประเดิมตำแหน่งเจ้าพระยาภาสกรวงศ์
ในฐานะ เสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ
สถาปนา1 เมษายน พ.ศ. 2435
รองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ

ลำดับ
(สมัย)
รูป รายพระนาม/รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1   เจ้าพระยาภาสกรวงศ์ (พร บุนนาค) พ.ศ. 2431 พ.ศ. 2435
2   พระยาสุรศักดิ์มนตรี (เจิม แสง-ชูโต) พ.ศ. 2435 พ.ศ. 2439
3   พระยาเทเวศร์วงศ์วิวัฒน์ (หม่อมราชวงศ์หลาน กุญชร) พ.ศ. 2442 พ.ศ. 2452
4   พระยาวงษานุประพัทธ์ (หม่อมราชวงศ์สท้าน สนิทวงศ์) 2452 2455
5   พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พ.ศ. 2462 พ.ศ. 2463
6   พระยาไชยยศสมบัติ (เฉลิม โกมารกุล ณ นคร) พ.ศ. 2463 พ.ศ. 2473
7   เจ้าพระยาพิชัยญาติ (ดั่น บุนนาค) พ.ศ. 2473 พ.ศ. 2474

หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง

ลำดับ
(สมัย)
รูป รายพระนาม/รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1   เจ้าพระยาวงษานุประพัทธ์ (หม่อมราชวงศ์สท้าน สนิทวงศ์) 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 20 มิถุนายน พ.ศ. 2476
2   พระสารสาสน์ประพันธ์ (ชื้น จารุวัสตร์) 1 สิงหาคม พ.ศ. 2476 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2478
3
(1)
  นายพันเอก พระยาฤทธิอัคเนย์ (สละ เอมะศิริ) 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2478 9 สิงหาคม พ.ศ. 2480
4   นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) 9 สิงหาคม พ.ศ. 2480 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480
3
(2)
  นายพันเอก พระยาฤทธิอัคเนย์ (สละ เอมะศิริ) 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481
5   นายนาวาอากาศเอก พระเวชยันต์รังสฤษฎ์ (มุนี มหาสันทนะ) 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481 20 สิงหาคม พ.ศ. 2484
6   หลวงเดชสหกรณ์ (หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์) 20 สิงหาคม พ.ศ. 2484 6 มีนาคม พ.ศ. 2485
7   พลเรือโท สินธุ์ กมลนาวิน 7 มีนาคม พ.ศ. 2485 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488
8
(1)
  ทวี บุณยเกตุ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488 17 กันยายน พ.ศ. 2488
9   พระยาอรรถการีย์นิพนธ์ (สิทธิ จุณณานนท์) 17 กันยายน พ.ศ. 2488 31 มกราคม พ.ศ. 2489
10   พระยาอัชราชทรงสิริ (แม้น อรุณลักษณ์) 31 มกราคม พ.ศ. 2489 24 มีนาคม พ.ศ. 2489
8
(2)
  ทวี บุณยเกตุ 24 มีนาคม พ.ศ. 2489 23 สิงหาคม พ.ศ. 2489
11   จรูญ สืบแสง 23 สิงหาคม พ.ศ. 2489 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2490
12   พันเอก ช่วง เชวงศักดิ์สงคราม 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2490 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
13   พันตรี ควง อภัยวงศ์ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
14   หม่อมเจ้าสิทธิพร กฤดากร 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 8 เมษายน พ.ศ. 2491
15   พระยาพนานุจร (เปล่ง สาครบุตร) (8 เมษายน พ.ศ. 2491 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2491
16   พระช่วงเกษตรศิลปการ (ช่วง โลจายะ) 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2491 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494
17   พลตรี เภา เพียรเลิศ บริภัณฑ์ยุทธกิจ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 6 ธันวาคม พ.ศ. 2494
18   พลตรี หลวงยุทธศาสตร์โกศล (ประยูร ศาสตระรุจิ) (6 ธันวาคม พ.ศ. 2494 23 มีนาคม พ.ศ. 2495
19   พลเรือโท หลวงสุนาวินวิวัฒน์ (พิศาล สุนาวินวิวัฒน์) 24 มีนาคม พ.ศ. 2495 12 ธันวาคม พ.ศ. 2496
20   จอมพล ผิน ชุณหะวัณ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2496 16 กันยายน พ.ศ. 2500
21   วิบูลย์ ธรรมบุตร 21 กันยายน พ.ศ. 2500 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
22   สวัสดิ์ มหาผล 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 26 สิงหาคม พ.ศ. 2502
23   พลเอก สุรจิต จารุเศรนี 9 กันยายน พ.ศ. 2502 8 กันยายน พ.ศ. 2507
24   พระประกาศสหกรณ์ (สดับ วีรเธียร) 9 กันยายน พ.ศ. 2507 7 มีนาคม พ.ศ. 2512
25   หม่อมราชวงศ์จักรทอง ทองใหญ่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2512 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
26   พลอากาศเอก ทวี จุลละทรัพย์ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2515 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516
27   หม่อมเจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 14 กุมภาพันธ์ [พ.ศ. 2518
28   สวัสดิ์ คำประกอบ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 13 มีนาคม พ.ศ. 2518
29   ทวิช กลิ่นประทุม 14 มีนาคม พ.ศ. 2518 12 มกราคม พ.ศ. 2519
30   พลตรี ประมาณ อดิเรกสาร 20 เมษายน พ.ศ. 2519 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
31   อินทรีย์ จันทรสถิตย์ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2519 19 ตุลาคม พ.ศ. 2520
32   ปรีดา กรรณสูต 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 21 ธันวาคม พ.ศ. 2521
33   พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 3 มีนาคม พ.ศ. 2523
34   บรรหาร ศิลปอาชา 3 มีนาคม พ.ศ. 2523 4 มีนาคม พ.ศ. 2524
35
(1)
  อาณัติ อาภาภิรม 11 มีนาคม พ.ศ. 2524 19 ธันวาคม พ.ศ. 2524
36
(1)
  ชวน หลีกภัย 19 ธันวาคม พ.ศ. 2524 19 มีนาคม พ.ศ. 2526
37
(1)
ณรงค์ วงศ์วรรณ 30 เมษายน พ.ศ. 2526 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529
38   พลเอก หาญ ลีนานนท์ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529 3 สิงหาคม พ.ศ. 2531
39   พันโท สนั่น ขจรประศาสน์ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2531 26 สิงหาคม พ.ศ. 2533
36
(2)
  ชวน หลีกภัย 26 สิงหาคม พ.ศ. 2533 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533
37
(2)
ณรงค์ วงศ์วรรณ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 1 มีนาคม พ.ศ. 2534
35
(2)
  อาณัติ อาภาภิรม 2 มีนาคม พ.ศ. 2534 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
40   พินิจ จันทรสุรินทร์ 7 เมษายน พ.ศ. 2535 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535
41   โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 22 กันยายน พ.ศ. 2535
42   นิพนธ์ พร้อมพันธุ์ 23 กันยายน พ.ศ. 2535 13 ธันวาคม พ.ศ. 2537
43   ประจวบ ไชยสาส์น 17 ธันวาคม พ.ศ. 2537 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2538
44   มนตรี พงษ์พานิช 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539
45   สุวิทย์ คุณกิตติ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
46
(1)
  ชูชีพ หาญสวัสดิ์ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
47   ปองพล อดิเรกสาร 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 11 เมษายน พ.ศ. 2543
48   ประภัตร โพธสุธน 11 เมษายน พ.ศ. 2543 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543
46
(2)
  ชูชีพ หาญสวัสดิ์ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545
49   สรอรรถ กลิ่นประทุม 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
50   สมศักดิ์ เทพสุทิน 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 6 ตุลาคม พ.ศ. 2547
51   วันมูหะมัดนอร์ มะทา 6 ตุลาคม พ.ศ. 2547 11 มีนาคม พ.ศ. 2548
52   คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 19 กันยายน พ.ศ. 2549
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ (คปค.) 19 กันยายน พ.ศ. 2549 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549
53 ไฟล์:ธีระ สูตะบุตร.jpg ธีระ สูตะบุตร 8 ตุลาคม พ.ศ. 2549 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
54   สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551
55   ธีระ วงศ์สมุทร 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 25 ตุลาคม พ.ศ. 2555
56   ยุคล ลิ้มแหลมทอง 27 ตุลาคม พ.ศ. 2555 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557
57   ปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558
58   พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
59   กฤษฎา บุญราช 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
60   เฉลิมชัย ศรีอ่อน 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 1 กันยายน พ.ศ. 2566
61   ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า 1 กันยายน พ.ศ. 2566 ปัจจุบัน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ยังมีชีวิตอยู่

ปัจจุบันมีรัฐมนตรีว่าการเกษตรและสหกรณ์ที่ยังมีชีวิตอยู่ 20 คน ได้แก่

รายนาม วาระ วันเกิด
อาณัติ อาภาภิรม พ.ศ. 2524,
พ.ศ. 2534-2535
27 มกราคม พ.ศ. 2477 (89 ปี)
พินิจ จันทรสุรินทร์ พ.ศ. 2535 22 เมษายน พ.ศ. 2480 (86 ปี)
ชวน หลีกภัย พ.ศ. 2524-2526,
พ.ศ. 2533
28 กรกฎาคม พ.ศ. 2481 (85 ปี)
ธีระ สูตะบุตร พ.ศ. 2549-2551 21 ธันวาคม พ.ศ. 2484 (81 ปี)
ปองพล อดิเรกสาร พ.ศ. 2540-2543 23 มีนาคม พ.ศ. 2485 (81 ปี)
วันมูหะมัดนอร์ มะทา พ.ศ. 2547-2548 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2487 (79 ปี)
ชูชีพ หาญสวัสดิ์ พ.ศ. 2539-2540,
พ.ศ. 2544-2545
30 กันยายน พ.ศ. 2487 (79 ปี)
ปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา พ.ศ. 2557-2558 22 มกราคม พ.ศ. 2490 (76 ปี)
ธีระ วงศ์สมุทร พ.ศ. 2551-2555 15 ธันวาคม พ.ศ. 2491 (74 ปี)
ประภัตร โพธสุธน พ.ศ. 2543 1 สิงหาคม พ.ศ. 2492 (74 ปี)
ยุคล ลิ้มแหลมทอง พ.ศ. 2555-2557 12 เมษายน พ.ศ. 2493 (73 ปี)
สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล พ.ศ. 2551 27 เมษายน พ.ศ. 2494 (72 ปี)
นิพนธ์ พร้อมพันธุ์ พ.ศ. 2535-2537 13 เมษายน พ.ศ. 2495 (71 ปี)
สมศักดิ์ เทพสุทิน พ.ศ. 2546-2547 13 มกราคม พ.ศ. 2498 (68 ปี)
ฉัตรชัย สาริกัลยะ พ.ศ. 2558-2560 5 สิงหาคม พ.ศ. 2498 (68 ปี)
สรอรรถ กลิ่นประทุม พ.ศ. 2545-2546 17 มีนาคม พ.ศ. 2499 (67 ปี)
กฤษฎา บุญราช พ.ศ. 2560-2562 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2500 (66 ปี)
สุวิทย์ คุณกิตติ พ.ศ. 2539 17 ตุลาคม พ.ศ. 2500 (66 ปี)
สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ พ.ศ. 2548-2549 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2504 (62 ปี)
เฉลิมชัย ศรีอ่อน พ.ศ. 2562-2566 7 มีนาคม พ.ศ. 2508 (58 ปี)
ธรรมนัส พรหมเผ่า พ.ศ. 2566-ปัจจุบัน 18 สิงหาคม พ.ศ. 2508 (58 ปี)

ดูเพิ่ม

อ้างอิง