รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของไทย

รายนามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของไทย

รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงการคลัง
Seal of the Ministry of Finance of Thailand.svg
ตราราชการของกระทรวงการคลัง
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
สันติ พร้อมพัฒน์

ตั้งแต่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
สมาชิกของคณะรัฐมนตรีไทย
ผู้เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีไทย
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระตามวาระของคณะรัฐมนตรี
ผู้ประเดิมตำแหน่งพระยามไหสวรรค์
สถาปนาพ.ศ. 2478
เว็บไซต์กระทรวงการคลัง

รายนามแก้ไข

29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 - 24 ตุลาคม พ.ศ. 2540
ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1   พระยามไหสวรรย์ (กวย สมบัติศิริ) 1 สิงหาคม พ.ศ. 2478 9 สิงหาคม พ.ศ. 2480
2
(1,2)
  ขุนสมาหารหิตะคดี (โป๊ โปรคุปต์) 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2478 9 สิงหาคม พ.ศ. 2480
9 สิงหาคม พ.ศ. 2480 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480
3   สงวน จูฑะเตมีย์ 13 เมษายน พ.ศ. 2482 7 มีนาคม พ.ศ. 2485
4   พลโท กาจ กาจสงคราม 10 มีนาคม พ.ศ. 2485 20 ตุลาคม พ.ศ. 2486
5
วนิช ปานะนนท์ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2486 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2487
6   เล้ง ศรีสมวงศ์ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2487 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488
7   หม่อมหลวงอุดม สนิทวงศ์ 19 มีนาคม พ.ศ. 2488 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488
8
(1,2)
  ศาสตราจารย์ วิจิตร ลุลิตานนท์ 24 มีนาคม พ.ศ. 2489 11 มิถุนายน พ.ศ. 2489
11 มิถุนายน พ.ศ. 2489 23 สิงหาคม พ.ศ. 2489
9
(1)
  เสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2492 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494
10   พันเอก นายวรการบัญชา 25 มิถุนายน พ.ศ. 2492 1 มีนาคม พ.ศ. 2493
11
(1,2)
  พลโท ประยูร ภมรมนตรี 11 ธันวาคม พ.ศ. 2494 23 มีนาคม พ.ศ. 2495
28 มีนาคม พ.ศ. 2495 5 สิงหาคม พ.ศ. 2498
12   พลตำรวจเอก เผ่า ศรียานนท์ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2497 5 สิงหาคม พ.ศ. 2498
9
(2)
  เสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์ 31 มีนาคม พ.ศ. 2500 16 กันยายน พ.ศ. 2500
13   พลโท เจียม ญาโณทัย 23 กันยายน พ.ศ. 2500 26 ธันวาคม พ.ศ. 2500
1 มกราคม พ.ศ. 2501 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
9
(3)
  เสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์ 8 เมษายน พ.ศ. 2501 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
14   หม่อมราชวงศ์ทองแท่ง ทองแถม 9 มีนาคม พ.ศ. 2512 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
15   สมหมาย ฮุนตระกูล 19 ธันวาคม พ.ศ. 2515 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516
16   เยื่อ สุสายัณห์ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2516 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2517
17   สนั่น เกตุทัต 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517
18   ประมุท บุรณศิริ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 13 มีนาคม พ.ศ. 2518
19
(1)
  นาวาอากาศโท ทินกร พันธุ์กระวี 17 มีนาคม พ.ศ. 2518 12 มกราคม พ.ศ. 2519
20   รองศาสตราจารย์ ประภัทรพงศ์ เวชชาชีวะ 8 มกราคม พ.ศ. 2519 12 มกราคม พ.ศ. 2519
19
(2,3)
  นาวาอากาศโท ทินกร พันธุ์กระวี 21 เมษายน พ.ศ. 2519 23 กันยายน พ.ศ. 2519
5 ตุลาคม พ.ศ. 2519 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
21   ฉลอง ปึงตระกูล 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 21 ธันวาคม พ.ศ. 2521
22   ชาญชัย ลี้ถาวร 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523
23
(1)
  ศาตราจารย์ สุธี สิงห์เสน่ห์ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 3 มีนาคม พ.ศ. 2523
24   จำรัส จตุรภัทร 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523 3 มีนาคม พ.ศ. 2523
25   บรม ตันเถียร 21 มีนาคม พ.ศ. 2523 4 มีนาคม พ.ศ. 2524
26   ศาสตราจารย์ ไพจิตร เอื้อทวีกุล 11 มีนาคม พ.ศ. 2524 22 มิถุนายน พ.ศ. 2525
23
(2,3)
  ศาตราจารย์ สุธี สิงห์เสน่ห์ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2525 19 มีนาคม พ.ศ. 2526
7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529
27   อำนวย ยศสุข 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 15 มกราคม พ.ศ. 2529
28 ไฟล์:Subin.jpg สุบิน ปิ่นขยัน 15 มกราคม พ.ศ. 2529 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529
29   ศาสตราจารย์พิเศษ ศุภชัย พานิชภักดิ์ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 3 สิงหาคม พ.ศ. 2531
30
(1)
  ประภัตร โพธสุธน 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 3 สิงหาคม พ.ศ. 2531
31
(1)
  สุชน ชามพูนท 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533
32   นิพนธ์ พร้อมพันธุ์ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533
31
(2)
  สุชน ชามพูนท 14 ธันวาคม พ.ศ. 2533 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
33   ชวลิต ธนะชานันท์ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2533 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
34   วีรพงษ์ รามางกูร 6 มีนาคม พ.ศ. 2534 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
35   ชวลิต โอสถานุเคราะห์ 17 เมษายน พ.ศ. 2535 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535
36   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไตรรงค์ สุวรรณคีรี 29 กันยายน พ.ศ. 2535 13 ธันวาคม พ.ศ. 2537
37   บุญชู ตรีทอง 29 กันยายน พ.ศ. 2535 11 ธันวาคม พ.ศ. 2537
38   อำนวย ปะติเส 17 ธันวาคม พ.ศ. 2537 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538
39
(1)
  ชวรัตน์ ชาญวีรกูล 17 ธันวาคม พ.ศ. 2537 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538
30
(2)
  ประภัตร โพธสุธน 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
40   เนวิน ชิดชอบ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2539
39
(2)
  ชวรัตน์ ชาญวีรกูล 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 24 ตุลาคม พ.ศ. 2540
41   เสริมศักดิ์ การุญ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
42   ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ 27 กันยายน พ.ศ. 2539 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
43   ธวัชวงศ์ ณ เชียงใหม่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 24 ตุลาคม พ.ศ. 2540
44   จาตุรนต์ ฉายแสง 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
45   สุรศักดิ์ นานานุกูล 24 ตุลาคม พ.ศ. 2540 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
46   มารวย ผดุงสิทธิ์ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2540 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
47   พิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 6 มกราคม พ.ศ. 2544
48   ศาสตราภิชาน พิสิฐ ลี้อาธรรม 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 6 มกราคม พ.ศ. 2544
49
(1)
  วราเทพ รัตนากร 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 11 มีนาคม พ.ศ. 2548
50   ร้อยเอก สุชาติ เชาว์วิศิษฐ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546
49
(2)
  วราเทพ รัตนากร 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 19 กันยายน พ.ศ. 2549
51   ไชยยศ สะสมทรัพย์ 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 19 กันยายน พ.ศ. 2549
52   สมหมาย ภาษี 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 13 ธันวาคม พ.ศ. 2550
53
(1)
  ประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 9 กันยายน พ.ศ. 2551
54
(1)
  ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 9 กันยายน พ.ศ. 2551
55   ศาสตราจารย์ สุชาติ ธาดาธำรงเวช 2 สิงหาคม พ.ศ. 2551 9 กันยายน พ.ศ. 2551
56   พิชัย นริพทะพันธุ์ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2551 9 กันยายน พ.ศ. 2551
53
(2)
  ประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ 24 กันยายน พ.ศ. 2551 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551
55
(2)
  ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี 24 กันยายน พ.ศ. 2551 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551
53
(3)
  ประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554
57   นายแพทย์ พฤฒิชัย ดำรงรัตน์ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 6 มิถุนายน พ.ศ. 2553
58   มั่น พัธโนทัย 6 มิถุนายน พ.ศ. 2553 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554
59   บุญทรง เตริยาภิรมย์ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 18 มกราคม พ.ศ. 2555
60   วิรุฬ เตชะไพบูลย์ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555
61   ทนุศักดิ์ เล็กอุทัย 18 มกราคม พ.ศ. 2555 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
62   เบญจา หลุยเจริญ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
63   วิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
64   สันติ พร้อมพัฒน์ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ปัจจุบัน

ดูเพิ่มแก้ไข