พระราชพงศาวลีพระมหากษัตริย์ไทย

พระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่รู้จักกันในประวัติศาสตร์ เริ่มต้นจากการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยโดยพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ในปี พ.ศ. 1782 และสืบทอดต่อโดยอาณาจักรอยุธยา รวมทั้งอาณาจักรธนบุรีที่อยู่ได้ไม่นาน ราชวงศ์ปัจจุบันที่ปกครองอยู่คือราชวงศ์จักรี โดยครองตั้งแต่ พ.ศ. 2325 และเป็นผู้ก่อตั้งอาณาจักรรัตนโกสินทร์ ส่วนประเทศไทยซึ่งอยู่ในระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญถูกสถาปนาในปีพ.ศ. 2475 กษัตริย์พระองค์ปัจจุบันคือพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ตัวช่วยแก้ไข

พระราชพงศาวลีแก้ไข

พ่อขุนศรีอินทราทิตย์
พ.ศ. 1751–1822
ครองราช พ.ศ. 1792 – 1822
นางเสือง
พ่อขุนบานเมือง
พ.ศ. ?-1822
ครองราช พ.ศ. 1821–1822
พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
พ.ศ. ~1780/90–1841
ครองราช พ.ศ. 1782–1841
พระยางั่วนำถุม
พ.ศ. ?-1890/91
ครองราช พ.ศ. 1866/67-
1890/1891
พระยาเลอไทย
พ.ศ.?–1866
ครองราช พ.ศ. 1841–1866
แม่นางเทพสุดาสร้อยดาว
คริสต์ทศวรรษที่ ~1250s-?
พระเจ้าฟ้ารั่ว
กษัตริย์แห่งเมาะตะมะ
ค.ศ.1253–1307
ครองราช ค.ศ.1287–1307
นางอุ่นเรือน
คริสต์ทศวรรษที่≈1260s–1310s
พระเจ้าอู่ทอง
พ.ศ. 1857–1912
ครองราช พ.ศ. 1893 - 1912
สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1
พ.ศ. ?–1931
ครองราช พ.ศ. 1913–1931
เจ้าหญิงพระมหาธรรมราชาที่ 1
พ.ศ. ?-1911
ครองราช พ.ศ.~1890-1911
พระเจ้าแสนเมือง
กษัตริย์แห่งเมาะตะมะ
ค.ศ.1283–1323
ครองราช ค.ศ.1311–1323
แม่นางตะปี
พระอัครมเหสี
พระเจ้ารามมะไตย
กษัตริย์แห่งเมาะตะมะ
ค.ศ.1303–1330
ครองราช ค.ศ.1323–1330
สมเด็จพระราเมศวร
พ.ศ. 1882 - 1938
ครองราช พ.ศ. 1912;
1931-1938
สมเด็จพระเจ้าทองลัน
พ.ศ. 1916/17-
1931/32
ครองราช พ.ศ. 1931/32
สมเด็จพระอินทราชา
พ.ศ. 1902-1967
ครองราช พ.ศ. 1952-1967
เจ้าหญิงพระมหาธรรมราชาที่ 2
พ.ศ. ?–1942
พ.ศ. 1901–1942
สมเด็จพระเจ้ารามราชา
พ.ศ. 1899/1900-?
ครองราช พ.ศ. 1938/39–
1952/53
สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2
พ.ศ. ?–1991
ครองราช พ.ศ. 1424–1991
เทวีพระมหาธรรมราชาที่ 3
พ.ศ. ?-1962
พ.ศ. 1943-1962
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
พ.ศ. 1974–2031
ครองราช พ.ศ. 1991-2031
พระมหาธรรมราชาที่ 4
พ.ศ.?-1981
พ.ศ. 1962–1981
พระยารามแห่งสุโขทัย
พระอินทราชาสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3
พ.ศ.?-2034
ครองราช พ.ศ. 2031-2034
สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2
พ.ศ. 2016–2072
ครองราช พ.ศ. 2034–2072
ขุนวรวงศาธิราช
พ.ศ.?-2091
ครองราช พ.ศ. 2091
นางพระยาแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์
พ.ศ.?-2091
สมเด็จพระไชยราชาธิราช
พ.ศ.?-2089
ครองราช พ.ศ. 2077–2089
สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4
พ.ศ.?-2076
ครองราช พ.ศ. 2072-2076
สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ
พ.ศ. 2052–2112
ครองราช พ.ศ. 2091-2108;
2111-2112
พระสุริโยทัย
พ.ศ. 2054-2091
สมเด็จพระยอดฟ้า
พ.ศ. 2079-2091
ครองราช พ.ศ. 2089–2091
พระศรีศิลป์
พ.ศ. 2084-2104
สมเด็จพระรัษฎาธิราช
พ.ศ. 2071/72-2077/78
ครองราช พ.ศ. 2076/77-2077/78
พระบรมดิลก
พ.ศ.?-2092
พระเทพกษัตรีย์
สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช
พ.ศ. 2057-2133
ครองราช พ.ศ. 2112-2133
พระวิสุทธิกษัตรีย์สมเด็จพระมหินทราธิราช
พ.ศ. 2082–2112
ครองราช พ.ศ. 2106-2111;
2112
พระราเมศวร
พ.ศ.?-2106
พระเจ้าบุเรงนอง
กษัตริย์แห่งตองอู
ค.ศ.1516–1581
ครองราช ค.ศ.1550–1581
พระสุพรรณกัลยา
พระมณีรัตนาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
พ.ศ. 2098/99-2148
ครองราช พ.ศ. 2133–2148
สมเด็จพระเอกาทศรถ
พ.ศ. 2099-2163
ครองราช พ.ศ. 2148–2163
เจ้าพระยาศรีธรรมาโศกราช
สมเด็จพระศรีเสาวภาคย์
พ.ศ.?-2163
ครองราช พ.ศ. 2163
สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม
พ.ศ. 2133-2171
ครองราช พ.ศ. 2154-2171
สมเด็จพระศรีสุธรรมราชา
พ.ศ.?-2199
ครองราช พ.ศ. 2199
?
สมเด็จพระเชษฐาธิราช
พ.ศ. ~2156–2172
ครองราช พ.ศ. 2171–2172
สมเด็จพระอาทิตยวงศ์
พ.ศ. 2161-?
ครองราช พ.ศ. 2172
พระนางศิริธิดาสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง
พ.ศ. ~2143-2199
ครองราช พ.ศ. 2172–2199
กรมหลวงโยธาทิพ
เจ้าฟ้าสุริยงรัศมีสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
พ.ศ. 2175–2231
ครองราช พ.ศ. 2199-2231
สมเด็จเจ้าฟ้าไชย
พ.ศ.?-2199
ครองราช พ.ศ. 2199
นางกุสาวดี
แห่งเชียงใหม่
สมเด็จพระเพทราชา
พ.ศ. 2175–2246
ครองราช พ.ศ. 2231–2246
กรมหลวงโยธาเทพ
เจ้าหญิงโยธาเทพ
พ.ศ. 2199–2278
กรมหลวงโยธาทิพ
เจ้าหญิงโยธาทิพ
พ.ศ. 2181-2258
สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8
พ.ศ. 2204-2251
ครองราช พ.ศ. 2246-2251
สมเด็จพระพันวษา
กรมหลวงราชานุรักษ์
เจ้าหญิงราชานุรักษ์
สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 9
พ.ศ. 2221-2275
พ.ศ.?-2275
กรมหลวงอภัยนุชิต
เจ้าหญิงอภัยนุชิต
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
พ.ศ. 2223-2301
ครองราช พ.ศ. 2275-2301
กรมหลวงพิพิธมนตรี
เจ้าหญิงพิพิธมนตรี
กรมขุนสุเรนทรพิทักษ์เจ้าฟ้าธรรมธิเบศไชยเชษฐ์สุริยวงศ์
พ.ศ.?-2289
สมเด็จพระที่นั่งสุริยาศน์อมรินทร์
พ.ศ.?-2310
ครองราช พ.ศ. 2301–2310
กรมขุนวิมลพัตรสมเด็จพระเจ้าอุทุมพร
พ.ศ.?-2339
ครองราช พ.ศ. 2301
เจ้าฟ้าท้าวต่อย
สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี
พ.ศ. 2280–2369
(ราชินี)
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
พ.ศ. 2280–2352
ครองราช พ.ศ. 2325-2352
เจ้าจอมมารดานุ้ยใหญ่ ในรัชกาลที่ 1
(นางสนม)
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแห่งธนบุรี
พ.ศ. 2277–2325
ครองราช พ.ศ. 2310–2325
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าฉิมใหญ่
พ.ศ. –2322
สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์
อุปราช
พ.ศ. 2316–2360
ครองตำแหน่ง พ.ศ. 2352-2360
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงเทพยวดี
พ.ศ. 2320–2366
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพ
พ.ศ. 2313–2351
พระราชสันตติวงศ์ในรัชกาลที่ 1สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ
อุปราช
พ.ศ. 2328–2375
ครองตำแหน่ง พ.ศ. 2367-2375
หม่อมเหม็น
พ.ศ. 2322–2352
ตระกูลมหาเสนานุรักษ์บุตรธิดาอีก 5 พระองค์ที่ไม่ปรากฏพระนามสมเด็จพระศรีสุลาลัย
พ.ศ. 2313–2380
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
พ.ศ. 2310–2367
ครองราช พ.ศ. 2352-2367
สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี
พ.ศ. 2310–2379
(ราชินี)
ตระกูลมหาศักดิพลเสพ
เจ้าจอมมารดาบาง ในรัชกาลที่ 3
(นางสนม)
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
พ.ศ. 2330–2394
ครองราช พ.ศ. 2367-2394
เจ้าจอมมารดาทรัพย์ ในรัชกาลที่ 3
(นางสนม)
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหนูดำพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าป้อมพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว
อุปราช
พ.ศ. 2351–2408
ครองตำแหน่ง พ.ศ. 2394-2408
เจ้าคุณจอมมารดาเอม ในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว
(นางสนม)
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าลักขณานุคุณเจ้าจอมมารดางิ้ว
(นางสนม)
สมเด็จพระบรมราชมาตามหัยกาเธอ กรมหมื่นมาตยาพิทักษ์
เจ้าชายมาตยาพิทักษ์
พ.ศ. 2355–2382
หม่อมน้อย ศิริวงศ์ ณ อยุธยา
(นางสนม)
สมเด็จพระบรมราชมาตามหัยิกาเธอ กรมพระยาสุดารัตน์ราชประยูร
เจ้าหญิงสุดารัตน์ราชประยูร
พ.ศ. 2361–2439
ตระกูลปิ่นเกล้ากรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ
อุปราช
พ.ศ. 2381–2428
ครองตำแหน่ง พ.ศ. 2411-2428
สมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดี
พ.ศ. 2377–2395
(ราชินี)
เจ้าคุณจอมมารดาสำลี ในรัชกาลที่ 4
(นางสนม)
พ.ศ. 2378–2443
สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี
พ.ศ. 2377–2405
(ราชินี)
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พ.ศ. 2347–2411
ครองราช พ.ศ. 2394-2411
สมเด็จพระปิยมาวดี ศรีพัชรินทรมาตา
(นางสนม)
พ.ศ. 2381–2447
เจ้าจอมมารดาพึ่ง
(นางสนม)
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าโสมนัส
พ.ศ. 2395
สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้า สุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี
พ.ศ. 2404–2470
(ราชินี)
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พ.ศ. 2396–2453
ครองราช พ.ศ. 2411-2453
สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
พ.ศ. 2407–2462
(ราชินี)
สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
พ.ศ. 2403–2423
(ราชินี)
หม่อมสุ่น คัคณางค์ ณ อยุธยา
พ.ศ. 2402- 2492
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพิชิตปรีชากร
พ.ศ. 2398–2453
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต
เจ้าชายแห่งนครสวรรค์
พ.ศ. 2424–2487
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าสุทธาทิพยรัตน์ กรมหลวงศรีรัตนโกสินทร
เจ้าหญิงแห่งรัตนโกสินทร์
พ.ศ. 2420–2465
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรรณาภรณ์เพ็ชรรัตน์ โสภางคทัศนิยลักษณ์ อรรควรราชกุมารี
พ.ศ. 2421–2423
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
พ.ศ. 2408–2478
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภาพรรณี
พ.ศ. 2417–2481
สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
พ.ศ. 2405–2498
(ราชินี)
เจ้าจอมมารดาอ่วม ในรัชกาลที่ 5
(นางสนม)
พ.ศ. 2399–2420
หม่อมใหญ่ เทวกุล ณ อยุธยา
พ.ศ. 2401–2479
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ
เจ้าชายเทวะวงศ์วโรปการ
พ.ศ. 2401–2466
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
พ.ศ. 2436–2484
ครองราช พ.ศ. 2468-2478
สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี
พ.ศ. 2447–2527
(ราชินี)
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
เจ้าชาย
พระบิดร
พ.ศ. 2435–2472
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
พ.ศ. 2443–2538
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ
เจ้าชายแห่งจันทบุรีองค์แรก
พ.ศ. 2417–2474
หม่อมเจ้าอัปษรสมาน กิติยากร
พ.ศ. 2420–2482
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
พ.ศ. 2423–2468
ครองราช พ.ศ. 2453-2468
พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี
เจ้าหญิง
พระมเหสี
พ.ศ. 2448–2528
อร่าม รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์
สมรส พ.ศ. 2487
หย่า พ.ศ. 2493
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
เจ้าหญิงแห่งนราธิวาส
พ.ศ. 2466–2551
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
พ.ศ. 2468–2489
ครองราช พ.ศ. 2478 -2489
พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถ
เจ้าชายแห่งจันทบุรีองค์ที่สอง
พ.ศ. 2440–2496
หม่อมหลวงบัว กิติยากร
พ.ศ. 2452–2542
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
พ.ศ. 2468– 2554
ทัศนาวลัย ศรสงคราม
พ.ศ. 2488–
สินธู ศรสงคราม
พ.ศ. 2482–
พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
พ.ศ. 2470–2559
ครองราช พ.ศ. 2489 - 2559
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
พ.ศ. 2475–
(ราชินี)
หม่อมราชวงศ์อดุลกิติ์ กิติยากร
พ.ศ. 2473–2547
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล
พ.ศ. 2453–2538
หม่อมราชวงศ์บุษบา สธนพงศ์
พ.ศ. 2477–
หม่อมราชวงศ์กัลยาณกิติ์ กิติยากร
พ.ศ. 2472–2530
จิทัศ ศรสงคราม
พ.ศ. 2517–
ปีเตอร์ แลดด์ เจนเซน
สมรส พ.ศ. 2515 หย่า พ.ศ. 2541
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
พ.ศ. 2494–
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พ.ศ. 2498–
หม่อมหลวงสราลี กิติยากร
พ.ศ. 2509–
พลอยไพลิน เจนเซน
พ.ศ. 2524–
พุ่ม เจนเซน
พ.ศ. 2526 – 2547
สุจาริณี วิวัชรวงศ์
พ.ศ. 2505–
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
พ.ศ. 2495–
ครองราช พ.ศ. 2559-
ศรีรัศมิ์ สุวะดี
สมรส พ.ศ. 2544
หย่า พ.ศ. 2557
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
พ.ศ. 2500–
สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
พ.ศ. 2500–
วีระยุทธ ดิษยะศริน
สมรส พ.ศ. 2525 หย่า พ.ศ. 2539
สิริกิติยา เจนเซน
พ.ศ. 2528–
จุฑาวัชร วิวัชรวงศ์
พ.ศ. 2522-
วัชรเรศร วิวัชรวงศ์
พ.ศ. 2524-
จักรีวัชร วิวัชรวงศ์
พ.ศ. 2526-
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ
พ.ศ. 2548–
สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
พ.ศ. 2521–
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
พ.ศ. 2527–
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
พ.ศ. 2525–
จักรีวัชร วิวัชรวงศ์
พ.ศ. 2526-
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
พ.ศ. 2530–

อ้างอิงแก้ไข