โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

โรงเรียนในเขตปทุมวัน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน มีฐานะเป็นภาควิชาโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน สังกัด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 2 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บนพื้นที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
KMUTT
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Patumwan Demonstration School Srinakharinwirot University
อักษรย่อ ส.มศว / ปทว. / PDS
ประเภท โรงเรียนสาธิต
สังกัด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ก่อตั้ง พ.ศ. 2496
ภาษา ไทย, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, ญี่ปุ่น และจีน

ประวัติของโรงเรียนแก้ไข

ปี พ.ศ. 2496 โรงเรียนสาธิต มศว. ปทุมวัน ได้ก่อตั้งขึ้นตามดำริของ ฯพณฯ ศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในขณะนั้น พลเอกมังกร พรหมโยธี และ ศาสตราจารย์ คุณหญิงอุบล หุวะนันทน์ โดยเริ่มวางโครงการดำเนินการจัดการเรียนการสอน กำหนดตั้งเป็นหน่วยสาธิตในแผนกฝึกหัดครูมัธยมของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เพื่อเป็นที่ฝึกงานของนิสิตกับครูที่ต้องบรรจุฝึกงานก่อนไปสอนที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พร้อม สังกัดกองเตรียมอุดมศึกษา กรมวิสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ , วิทยาลัยวิชาการศึกษา กับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งนับเป็นโรงเรียนแห่งแรกที่เรียกชื่อว่า โรงเรียนสาธิต

ปีการศึกษา 2497 เปิดรับนักเรียนเป็นปีการศึกษาแรกในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ป.5 ในปัจจุบัน) และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.2 ในปัจจุบัน) ชั้นละ 2 ห้องเรียน โดยใช้เรือนไม้ชั้นเดียวที่อยู่ในบริเวณเดียวกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ด้านถนนสนามม้า (ถนนอังรีดูนังต์ ในปัจจุบัน) เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว ในขณะที่กำลังก่อสร้างอาคาร 1 สาธิตปทุมวัน ยังไม่เสร็จ การแต่งกายของนักเรียน ในยุคแรกใช้ชุดนักเรียนปักอักษรย่อ ต.อ. และใช้เครื่องหมายพระเกี้ยวธรรมจักร เป็นตราประจำโรงเรียน พร้อมทั้งกำหนดให้มี สีประจำโรงเรียนมาพร้อมกับ การก่อตั้งโรงเรียน โดย ฯพณฯ ศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ได้ให้สีที่เป็นสิริมงคลเป็นสีประจำโรงเรียนไว้ 2 สีคือ สีน้ำเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย์ (ตามที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงบัญญัติไว้ในพระราชกำหนดธงชาติพ.ศ. 2460) สีชมพู หมายถึง สีประจำวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ปีการศึกษา 2498 ยกฐานะเป็นโรงเรียนมัธยมสาธิตวิทยาลัยวิชาการศึกษาปทุมวัน สังกัดกรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ และเปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาครบ 6 ชั้น พร้อมได้ย้ายนักเรียนไปเรียน อาคาร 1 สาธิตปทุมวัน (อาคารอำนวยการ ในปัจจุบัน)

ในปีการศึกษา 2499 และจึงได้มีการขยับขยายสถานที่เรียนเพิ่มขึ้นให้เหมาะสม

ในปีการศึกษา 2517 วิทยาลัยวิชาการศึกษาปทุมวัน ได้เปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย โรงเรียนจึงเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน หรือ โรงเรียนสาธิต มศว. ปทุมวัน สังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทบวงมหาวิทยาลัย และเปลี่ยนใช้อักษรย่อของโรงเรียน เป็น ส.มศว และเครื่องหมายรูปกราฟ เป็นเครื่องหมายประจำโรงเรียน

ไฟล์:Pds old logo.jpg
เครื่องหมายพระเกี้ยวธรรมจักร ตราประจำโรงเรียนของโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน (พ.ศ. 2497-2517)
ไฟล์:Pds new logo.jpg
เครื่องหมายรูปกราฟ y=ex สัญลักษณ์ประจำโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ตั้งแต่ พ.ศ. 2517-ปัจจุบัน

ต่อมาในปี พ.ศ. 2536 มศว ปทุมวัน ได้ถูกยุบลงและรวมเข้ากับ มศว ประสานมิตร โรงเรียนจึงได้ขยายเนื้อที่ออกไปเพิ่มในพื้นที่ของ มศว ปทุมวัน โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน จึงย้ายมาอยู่ในสังกัด มศว ประสานมิตร

หลักสูตรแก้ไข

ปัจจุบันโรงเรียนมีหลักสูตรการเรียนการสอนจำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรปกติ ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และหลักสูตรภาษาอังกฤษ ในโครงการ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษภาคภาษาอังกฤษ (English Program for Talented Students หรือ EPTS) สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที 1 - 6 ในระดับชั้นมัธยมปลาย มีแผนการเรียนให้เลือก 4 แผนการเรียน ได้แก่ แผน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ แผน ศิลป์คำนวณ แผนภาษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาญี่ปุ่น และภาษาจีนกลาง) และแผน ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ ก (ทัศนศิลป์ นิเทศศิลป์ ดนตรีไทย ดนตรีสากล นาฏศิลป์ นิเทศศาสตร์ อาหารและโภชนาการ เทคโนโลยีสารสนเทศ และนิติรัฐ)

อาคารสถานที่สำหรับการเรียนการสอนแก้ไข

 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ทางเข้าถนนอังรีดูนังต์และอาคาร สาธิตปทุมวัน 1

มีการก่อสร้างอาคารสถานที่สำหรับการเรียนการสอน ได้แก่

 • อาคารสาธิตปทุมวัน 1 (อาคารอำนวยการและอาคารรวมน้ำใจ) ได้รับการปรับปรุงโดยการทาสีใหม่ทั้งภายนอกอาคารและภายในห้องเรียน เมื่อปี 2550 เป็นอาคารหลักสูงเก้าชั้นเป็นอาคารเรียนชั้น มัธยมปลายหลักสูตรปกติ ปัจจุบันมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์, สำนักงาน ICT และห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ รวมทั้งเป็นอาคารเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคปกติ
 • อาคารสาธิตปทุมวัน 2 (อาคารปฏิบัติการศิลปหัตถกรรมและพาณิชยกรรม) ใช้สำหรับการเรียนการสอนวิชาศิลปะมีห้องเครื่องปั้นดินเผาและแปลงเกษตรที่ชั้นดาดฟ้าของตึกตัวตึกบางส่วนเกือบจะเชื่อมกับตึกของคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อาคารสาธิตปทุมวัน 3 (อาคารเอนกประสงค์และกิจกรรมการกีฬา) เป็นอาคารเรียนของนักเรียนโครงการภาคพิเศษภาษาอังกฤษ(EPTS) ม.1-ม.5 และ สระว่ายนํ้า
 • อาคารสาธิตปทุมวัน 4 แทนอาคารเรือนไม้ 2 ชั้นที่รื้อออกไป เป็นอาคารเรียนทั่วไป ภายในมี ห้องประชุมขนาดใหญ่, ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และห้องสมุด รวมทั้งเป็นอาคารเรียนของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับการปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์ใหม่ทั้งหมดในปี 2555
 • อาคารสาธิตปทุมวัน 5 อดีตอาคารเรียนของ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ วิทยาเขตปทุมวัน(อาคารเรียนของนักเรียนม.1 และม.2 ภาคปกติ, ม.6 โครงการภาคพิเศษภาษาอังกฤษ, ห้องกิจกรรมคณิตศาสตร์, ห้องพระพุทธศาสนา, ห้องกิจกรรมนาฏศิลป์, ห้องวงโยธวาทิต, ห้องดนตรีไทย, ห้องสมุด และห้องสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน)
 • อาคารสาธิตปทุมวัน 6 (โรงฝึกพลศึกษา)
 • อาคารสาธิตปทุมวัน 7 (อาคารคหกรรม) ห้องเรียนคหกรรมชั้น 1 ได้รับการปรับปรุงใหม่ทั้งหมดในปี 2561

สร้างสระว่ายน้ำ ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการภาษา ห้องปฏิบัติการคหกรรมศาสตร์ ห้องปฏิบัติการดนตรีและการละคร ห้องกิจกรรมสังคมศึกษา ห้องกิจกรรมคณิตศาสตร์ ห้องกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ห้องกิจกรรมภาษาไทย ห้องโสตทัศนศึกษา ห้องพยาบาล ห้องประชุม และสร้างสนามบาสเกตบอล สนามวอลเลย์บอล สนามเทนนิส และสนามเปตอง รวมทั้งปรับภูมิทัศน์ของโรงเรียนโดยรอบ

 • ลานหน้าอาคาร สาธิตปทุมวัน 5 ใช้เล่นกีฬาต่างๆ ในปีการศึกษา 2562 มีการปรับปรุงสนามใหม่ทั้งหมด
 • {บางครั้งโรงเรียนก็ได้ใช้ สนามฟุตบอลเตรียมอุดม เพื่อทำกิจกรรม เช่น วิชากีฬา/กรีฑา,กีฬาสีภายใน,การซ้อมแสตนด์เชียร์}

ครูใหญ่และผู้อำนวยการโรงเรียนแก้ไข

รายชื่อผู้อำนวยการโรงเรียน ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
รศ.คุณหญิง เต็มสิริ บุณยสิงห์ พ.ศ. 2497-2498
รศ.คุณหญิง สมจิตต์ ศรีธัญรัตน์ พ.ศ. 2498-2523
ผศ.พายัพ บุปผาคำ พ.ศ. 2523-2531
รศ.ผกา แสงสุวรรณ พ.ศ. 2531-2535
หม่อมหลวงอธิบุญ กฤดากร พ.ศ. 2535-2538
อ.นวลศรี วิทยานันท์ พ.ศ. 2538-2539
ผศ.เครือวัลย์ โกมุทแดง พ.ศ. 2539-2543
ผศ.วัฒนา จูฑะพันธุ์ พ.ศ. 2543-2547
อ.พิทักษ์ เสงี่ยมสิน พ.ศ. 2547-2549
อ.สมลักษณ์ จันทร์น้อย พ.ศ. 2549-2556
อ.อรพินธุ์ คนึงสุขเกษม พ.ศ. 2556-2559
ผศ.ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล พ.ศ. 2559-2563
อ.โชติวิทย์ ธรรมสุจิตร พ.ศ. 2563-ปัจจุบัน

องค์กรภายในโรงเรียนแก้ไข

สมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวันแก้ไข

สมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวัน ก่อตั้งขึ้นโดยการรวมรวมตัว ของศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตปทุมวัน เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2520 ทั้งนี้เนื่องจากทางศิษย์เก่าต้องการที่ร่วมกัน สร้างคุณประโยชน์ให้กับทางสถาบัน และเพื่อดำเนินกิจกรรม ในการส่งเสริมกิจการของโรงเรียน และพัฒนาการเรียน การสอนทั้งทางด้านบุคลากร หลักสูตรการเรียนการสอน พัฒนาอาคารสถานที่เพื่อให้ศิษย์รุ่นปัจจุบัน และในอนาคต ได้รับคุณภาพที่ดีทางการศึกษา เพื่อที่จะไปร่วมกันพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นต่อไป

สมาคมผู้ปกครองและครูสาธิตปทุมวันแก้ไข

มีวัตถุประสงค์เพื่อ

 • ส่งเสริมความเข้าใจอันดี แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างผู้ปกครองและครูอาจารย์
 • ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน
 • ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองและครูในด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และอื่นๆ
 • ให้ความช่วยเหลือและร่วมมือในการศึกษาของนักเรียน การสร้างจริยธรรม การแก้ปัญหา และการอบรมนักเรียน
 • ส่งเสริมสวัสดิการของนักเรียนและสมาชิก
 • ร่วมมือกับรัฐบาล องค์กร สมาคม มูลนิธิ และบุคคลภายนอก ในอันที่จะส่งเสริมนักเรียน และสมาชิกในด้านความรู้ ความประพฤติ อนามัย และ สวัสดิการ ทั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงแก้ไข

(ข้อมูลจากสมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวัน www.satitpatumwan.com)

นักการเมืองแก้ไข

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐระดับสูงแก้ไข

สื่อมวลชนแก้ไข

นักวิชาการแก้ไข

นักธุรกิจและผู้บริหารระดับสูงในภาคเอกชนแก้ไข

แพทย์แก้ไข

วงการบันเทิงแก้ไข

เกียรติประวัติแก้ไข

 • โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ได้รับรางวัลพระราชทานการจัดการศึกษาดีจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 จำนวน 17 ครั้ง (ล่าสุดเป็นรางวัลประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559)
 • ได้รับพระราชทานโล่รางวัลในการจัดการศึกษาดีติดต่อกัน 3 ปี รวม 3 ครั้ง
 • ได้รับรางวัลพระราชทานที่ให้การศึกษาที่ดีจนนักเรียนสอบประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายได้ผลดีมากติดต่อกัน 3 ปี

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°44′25″N 100°32′06″E / 13.740318°N 100.534984°E / 13.740318; 100.534984