สุภัทร จำปาทอง เป็นอดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สุภัทร จำปาทอง
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 – 30 กันยายน พ.ศ. 2565
ถัดไปอรรถพล สังขวาสี
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด14 กันยายน พ.ศ. 2505

ประวัติ แก้

สุภัทร จำปาทอง เกิดเมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2505 เป็นบุตร ศาตราจารย์พิเศษ ดร. สายหยุด จำปาทอง อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จบการศึกษาจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน, สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมหลัก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ปริญญาโทสาขาวิชาบริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะสำหรบนักบริหาร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง[1] และได้รับปริญญากิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก[2]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้

  1. Original_Content_By_thansettakij.com
  2. ม.เซาธ์อีสท์บางกอก จัดพิธีประสาทปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564-2565
  3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๐, เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข หน้า ๖, ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
  4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๘, เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข หน้า ๒๔, ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
  5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข หน้า ๑๕๙, ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
  6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ และเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙, เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๓ ข หน้า ๑๓, ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒