กรมอาเซียน (อังกฤษ: Department of ASEAN Affairs) มีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินงานสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน และการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ฐานะสำนักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติ เพื่อดำเนินงานความร่วมมือของอาเซียนให้สำเร็จและบรรลุผลตามมติที่ประชุมสุด และเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความสามารถในการแข่งขันของอาเซียนในเวที ระหว่างประเทศ ตลอดจนเพิ่มอำนาจต่อรองของประเทศไทยในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

กรมอาเซียน
Department of ASEAN Affairs
ตรากรมอาเซียน
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้ง5 กันยายน พ.ศ. 2534; 32 ปีก่อน (2534-09-05)[1]
สำนักงานใหญ่กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ 443 ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร 10400
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
 • พลพงศ์ วังแพน, อธิบดี
 • ไพฑูรย์ มหาพัณณาภรณ์, รองอธิบดี
 • ว่าง, รองอธิบดี
ต้นสังกัดหน่วยงานกระทรวงการต่างประเทศ
เว็บไซต์asean.mfa.go.th

อำนาจหน้าที่ แก้

 1. ดำเนินงานในฐานะสำนักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติ
 2. ดำเนินงานและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและระหว่าง ประเทศสมาชิกอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลภายใต้กรอบความร่วมมือของอาเซียน
 3. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ส่วนราชการกรมอาเซียน แก้

 1. สำนักงานเลขานุการกรม (Secretariat of the Department)
 2. กองยุทธศาสตร์และความร่วมมืออาเซียน
 3. กองการเมืองและความมั่นคง
 4. กองความสัมพันธ์กับคู่เจรจาและองค์กรระหว่างประเทศ
 5. กองเศรษฐกิจ
 6. กองสังคมและวัฒนธรรม

อ้างอิง แก้

 1. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๓๔, เล่ม ๑๐๘ ตอนที่ ๑๕๖ ก ฉบับพิเศษ หน้า ๔๘, ๔ กันยายน ๒๕๓๔

http://www.mfa.go.th/main/th/organize/107/15332-%A1%C3%C1%CD%D2%E0%AB%D5%C2%B9.html เก็บถาวร 2016-11-14 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน