กรมอาเซียน (อังกฤษ: Department of ASEAN Affairs) มีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินงานสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน และการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ฐานะสำนักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติ เพื่อดำเนินงานความร่วมมือของอาเซียนให้สำเร็จและบรรลุผลตามมติที่ประชุมสุด และเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความสามารถในการแข่งขันของอาเซียนในเวที ระหว่างประเทศ ตลอดจนเพิ่มอำนาจต่อรองของประเทศไทยในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

กรมอาเซียน
Department of ASEAN Affairs
ตรากระทรวงต่างประเทศ.png
ตรากรมอาเซียน
ที่ทำการ
กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ 443 ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร 10400
ภาพรวม
ผู้บริหารหลัก น.ส.อุศณา พีรานนท์, อธิบดี
นายอสิ ม้ามณี, รองอธิบดี
นายไพฑูรย์ มหาพัณณาภรณ์, รองอธิบดี
นายพลพงศ์ วังแพน, รองอธิบดี

อำนาจหน้าที่แก้ไข

  1. ดำเนินงานในฐานะสำนักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติ
  2. ดำเนินงานและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและระหว่าง ประเทศสมาชิกอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลภายใต้กรอบความร่วมมือของอาเซียน
  3. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ส่วนราชการกรมอาเซียนแก้ไข

  1. สำนักงานเลขานุการกรม (Secretariat of the Department)
  2. กองยุทธศาสตร์และความร่วมมืออาเซียน
  3. กองการเมืองและความมั่นคง
  4. กองความสัมพันธ์กับคู่เจรจาและองค์กรระหว่างประเทศ
  5. กองเศรษฐกิจ
  6. กองสังคมและวัฒนธรรม

อ้างอิงแก้ไข

http://www.mfa.go.th/main/th/organize/107/15332-%A1%C3%C1%CD%D2%E0%AB%D5%C2%B9.html