รายชื่อศักราชญี่ปุ่น

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก ชื่อศักราชญี่ปุ่น)

ลำดับศักราชญี่ปุ่น คือ ลำดับรายชื่อศักราชที่ได้มีการใช้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ศักราชปัจจุบัน

แก้
ศักราช ช่วงเวลา จำนวนปี ระยะเวลา พระนามสมเด็จพระจักรพรรดิ เหตุที่ขึ้นศักราชใหม่
คันจิ โรมาจิ อักษรไทย เริ่มต้น สิ้นสุด
令和 Reiwa เรวะ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 2019 ปัจจุบัน 1 ปี 5 ปี 80 วัน สมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะ สมเด็จพระจักรพรรดิขึ้นครองราชย์

ลำดับศักราช

แก้

ยุคอาซูกะ

แก้
ศักราช ช่วงเวลา จำนวนปี รัชกาล เหตุที่ขึ้นศักราชใหม่
คันจิ โรมาจิ อักษรไทย เริ่มต้น สิ้นสุด
大化 Taika ไทกะ ค.ศ. 645 ค.ศ. 650 6 ปี จักรพรรดิโคโตะกุ
白雉 Hakuchi ฮาคุจิ ค.ศ. 650 ค.ศ. 654 5 ปี
ค.ศ. 654 ค.ศ. 686 32 ปี ไม่มีการกำหนดศักราชใหม่ ภายหลังจักรพรรดิโคโตะกุสวรรคต
朱鳥 Shuchō ชูโจ ค.ศ. 686 ค.ศ. 686 1 ปี จักรพรรดิเท็มมุ (ไม่ทราบสาเหตุ)
Suchō ซุโจ
Akamidori อะกะมิโดะริ
ค.ศ. 686 ค.ศ. 701 15 ปี ไม่มีการกำหนดศักราชใหม่ ภายหลังจักรพรรดิเท็มมุสวรรคต
大宝 Taihō ไทโฮ ค.ศ. 701 ค.ศ. 704 4 ปี จักรพรรดิมมมุ มีการถวายทองคำจากจังหวัดสึชิมะ
Daihō ไดโฮ
慶雲 Keiun เคอุง ค.ศ. 704 ค.ศ. 708 5 ปี
Kyōun เคียวอุน จักรพรรดินีเก็มเม
和銅 Wadō วาโด ค.ศ. 708 ค.ศ. 715 8 ปี มีการถวายทองแดงจากจังหวัดมุซะชิโนะ

ยุคนาระ

แก้
ศักราช ช่วงเวลา จำนวนปี รัชกาล เหตุที่ขึ้นศักราชใหม่
คันจิ โรมาจิ อักษรไทย เริ่มต้น สิ้นสุด
霊亀 Reiki เรคิ ค.ศ. 715 ค.ศ. 717 3 ปี จักรพรรดินีเก็นโช จักรพรรดินีเก็นโชขึ้นครองราย์
養老 Yōrō โยโร ค.ศ. 717 ค.ศ. 724 8 ปี
神亀 Jinki จินคิ ค.ศ. 724 ค.ศ. 729 6 ปี จักรพรรดิโชมุ มีการถวายเต่าขาว
天平 Tenpyō เทนเปียว ค.ศ. 729 ค.ศ. 749 21 ปี
天平感宝 Tenpyō-kanpō เทนเปียวคันโป ค.ศ. 749 ค.ศ. 749 1 ปี มีการถวายทองเหลืองจากจังหวัดมุสึ
天平勝宝 Tenpyō-shōhō เทนเปียวโชโฮ ค.ศ. 749 ค.ศ. 757 9 ปี จักรพรรดินีโคเก็ง จักรพรรดินีโคเก็งขึ้นครองราย์
天平宝字 Tenpyō-hōji เทนเปียวโฮจิ ค.ศ. 757 ค.ศ. 765 9 ปี
จักรพรรดิจุนนิง
จักรพรรดินีโชโตะกุ
天平神護 Tenpyō-jingo เทนเปียวจินโงะ ค.ศ. 765 ค.ศ. 767 3 ปี จักรพรรดินีโชโตะกุขึ้นครองราย์
神護景雲 Jingo-keiun จินโงะเคอุน ค.ศ. 767 ค.ศ. 770 4 ปี
宝亀 Hōki โฮคิ ค.ศ. 770 ค.ศ. 781 12 ปี จักรพรรดิโคนิง มีการถวายเต่าขาวจากจังหวัดฮิโกะ
天応 Ten'ō เทนโอ ค.ศ. 781 ค.ศ. 782 2 ปี
Tennō เทนโน จักรพรรดิคัมมุ
延暦 Enryaku เอ็นเรียะคุ ค.ศ. 782 ค.ศ. 806 25 ปี จักรพรรดิคัมมุขึ้นครองราย์

ยุคเฮอัง

แก้
ศักราช ช่วงเวลา จำนวนปี รัชกาล เหตุที่ขึ้นศักราชใหม่
คันจิ โรมาจิ อักษรไทย เริ่มต้น สิ้นสุด
大同 Daidō ไดโด ค.ศ. 806 ค.ศ. 810 5 ปี จักรพรรดิเฮเซ จักรพรรดิเฮเซขึ้นครองราชย์
จักรพรรดิซะงะ
弘仁 Kōnin โคนิน ค.ศ. 810 ค.ศ. 824 15 ปี จักรพรรดิซะงะขึ้นครองราชย์
จักรพรรดิจุนนะ
天長 Tenchō เทนโจ ค.ศ. 824 ค.ศ. 834 11 ปี จักรพรรดิจุนนะขึ้นครองราชย์
จักรพรรดินิมเมียว
承和 Jōwa โจวะ ค.ศ. 834 ค.ศ. 848 15 ปี จักรพรรดินิมเมียวขึ้นครองราชย์
Shōwa โชวะ
嘉祥 Kashō คะโช ค.ศ. 848 ค.ศ. 851 4 ปี มีการถวายเต่าขาวจากจังหวัดบุงโงะ
Kajō คะโจ จักรพรรดิมนโตะกุ
仁寿 Ninju นินจุ ค.ศ. 851 ค.ศ. 854 4 ปี จักรพรรดิมนโตะกุขึ้นครองราชย์
斉衡 Saikō ไซโค ค.ศ. 854 ค.ศ. 857 4 ปี มีการถวายน้ำหวาน (醴泉) จากจังหวัดอิวะมิ
天安 Ten'an เทนอัน ค.ศ. 857 ค.ศ. 859 3 ปี มีการถวายกวางขาวและต้นไม้จากจังหวัดมิมะซะกะและจังหวัดฮิตะชิ
Tennan เทนนัน จักรพรรดิเซวะ
貞観 Jōgan โจงัน ค.ศ. 859 ค.ศ. 877 19 ปี จักรพรรดิเซวะขึ้นครองราชย์
จักรพรรดิโยเซ
元慶 Gangyō งันเกียว ค.ศ. 877 ค.ศ. 885 9 ปี จักรพรรดิโยเซขึ้นครองราชย์ และมีการถวายนกขาวฮะกุจิ (白雉) และกวางขาว (白鹿)
จักรพรรดิโคโก
仁和 Ninna นินนะ ค.ศ. 885 ค.ศ. 889 5 ปี จักรพรรดิโคโกขึ้นครองราชย์
Ninwa นินวะ จักรพรรดิอุดะ
寛平 Kanpyō คันเปียว ค.ศ. 889 ค.ศ. 898 10 ปี จักรพรรดิอุดะขึ้นครองราชย์
Kanpei คันเป
Kanhei คังเฮ จักรพรรดิไดโงะ
昌泰 Shōtai โชไท ค.ศ. 898 ค.ศ. 901 4 ปี จักรพรรดิไดโงะขึ้นครองราชย์
延喜 Engi เอ็นงิ ค.ศ. 901 ค.ศ. 923 23 ปี ตามวาระการคำนวณแผนภูมิสวรรค์ และภัยพิบัติ
延長 Enchō เอ็นโจ ค.ศ. 923 ค.ศ. 931 9 ปี เกิดโรคระบาด
จักรพรรดิซุซะกุ
承平 Jōhei โจเฮ ค.ศ. 931 ค.ศ. 938 8 ปี จักรพรรดิซุซะกุขึ้นครองราชย์
Shōhei โชเฮ
天慶 Tengyō เท็งเงียว ค.ศ. 938 ค.ศ. 947 10 ปี เกิดภัยพิบัติ
Tenkyō เทนเคียว จักรพรรดิมุระกะมิ
天暦 Tenryaku เทนเรียะคุ ค.ศ. 947 ค.ศ. 957 11 ปี จักรพรรดิมุระกะมิขึ้นครองราชย์
天徳 Tentoku เท็นโทคุ ค.ศ. 957 ค.ศ. 961 5 ปี เกิดอุทกภัย
応和 Ōwa โอวะ ค.ศ. 961 ค.ศ. 964 4 ปี ตามวาระการคำนวณแผนภูมิสวรรค์ เกิดเพลิงไหม้วัง
康保 Kōhō โคโฮ ค.ศ. 964 ค.ศ. 968 5 ปี ตามวาระการคำนวณแผนภูมิสวรรค์ เกิดภัยแล้ง
จักรพรรดิเรเซ
安和 Anna อันนะ ค.ศ. 968 ค.ศ. 970 3 ปี จักรพรรดิเรเซขึ้นครองราชย์
Anwa อันวะ จักรพรรดิเอ็งยู
天禄 Tenroku เทนโรคุ ค.ศ. 970 ค.ศ. 974 4 ปี จักรพรรดิเอ็งยูขึ้นครองราชย์
天延 Ten'en เทนเอ็น ค.ศ. 974 ค.ศ. 976 4 ปี เกิดภัยพิบัติและแผ่นดินไหว
貞元 Jōgen โจเงน ค.ศ. 976 ค.ศ. 978 3 ปี เกิดอัคคีภัยและแผ่นดินไหว
天元 Tengen เทนเงน ค.ศ. 978 ค.ศ. 983 6 ปี
永観 Eikan เอคัน ค.ศ. 983 ค.ศ. 985 3 ปี เกิดเพลิงไหว้วัง และภัยแล้ง
จักรพรรดิคะซัง
寛和 Kanna คันนะ ค.ศ. 985 ค.ศ. 987 3 ปี จักรพรรดิคะซังขึ้นครองราชย์
Kanwa คันวะ จักรพรรดิอิชิโจ
永延 Eien เอเอ็น ค.ศ. 987 ค.ศ. 989 3 ปี จักรพรรดิอิชิโจขึ้นครองราชย์
永祚 Eiso เอโซะ ค.ศ. 989 ค.ศ. 990 2 ปี การปรากฏตัวของดาวหาง เกิดแผ่นดินไหวและภัยพิบัติ
正暦 Shōryaku โชเรียะคุ ค.ศ. 990 ค.ศ. 995 6 ปี เกิดวาตภัยและภัยพิบัติอื่น ๆ
長徳 Chōtoku โจโทคุ ค.ศ. 995 ค.ศ. 999 5 ปี เกิดภัยพิบัติและโรคระบาด
長保 Chōhō โจโฮ ค.ศ. 999 ค.ศ. 1004 6 ปี เกิดภัยพิบัติ
寛弘 Kankō คันโค ค.ศ. 1004 ค.ศ. 1013年 9 ปี เกิดภัยพิบัติ
จักรพรรดิซังโจ
長和 Chōwa โจวะ ค.ศ. 1013 ค.ศ. 1017 6 ปี จักรพรรดิซังโจขึ้นครองราชย์
จักรพรรดิโกะ-อิชิโจ
寛仁 Kannin คันนิน ค.ศ. 1017 ค.ศ. 1021 5 ปี จักรพรรดิโกะ-อิชิโจขึ้นครองราชย์
治安 Jian จิอัน ค.ศ. 1021 ค.ศ. 1024 4 ปี ตามวาระการคำนวณแผนภูมิสวรรค์
万寿 Manju มันจุ ค.ศ. 1024 ค.ศ. 1028 5 ปี ตามวาระการคำนวณแผนภูมิสวรรค์
長元 Chōgen โจเงน ค.ศ. 1028 ค.ศ. 1037 10 ปี เกิดโรคระบาด อัคคีภัย
จักรพรรดิโกะ-ซุซะกุ
長暦 Chōryaku โจเรียะคุ ค.ศ. 1037 ค.ศ. 1040 4 ปี จักรพรรดิโกะ-ซุซะกุขึ้นครองราชย์
長久 Chōkyū โจคิว ค.ศ. 1040 ค.ศ. 1044 5 ปี เกิดภัยพิบัติ อัคคีภัย
寛徳 Kantoku คันโทคุ ค.ศ. 1044 ค.ศ. 1046 3 ปี เกิดโรคระบาด ภัยแล้ง
จักรพรรดิโกะ-เรเซ
永承 Eishō เอโช ค.ศ. 1046 ค.ศ. 1053 8 ปี จักรพรรดิโกะ-เรเซขึ้นครองราชย์
Eijō เอโจ
天喜 Tenki เท็งกิ ค.ศ. 1053 ค.ศ. 1058 6 ปี เกิดภัยพิบัติ
Tengi เทนงิ
康平 Kōhei โคเฮ ค.ศ. 1058 ค.ศ. 1065 8 ปี เกิดเหตุเพลิงไหม้วัง วัด
治暦 Jiryaku จิเรียะคุ ค.ศ. 1065 ค.ศ. 1069 5 ปี
จักรพรรดิโกะ-ซังโจ
延久 Enkyū เอ็นคิว ค.ศ. 1069 ค.ศ. 1074 6 ปี จักรพรรดิกะ-ซังโจขึ้นครองราชย์
จักรพรรดิชิระกะวะ
承保 Jōhō โจโฮ ค.ศ. 1074 ค.ศ. 1077 4 ปี จักรพรรดิชิระกะวะขึ้นครองราชย์
Shōhō โชโฮ
承暦 Jōryaku โจเรียะคุ ค.ศ. 1077 ค.ศ. 1081 5 ปี เกิดโรคระบาด
Shōryaku โชเรียะคุ
永保 Eihō เอโฮ ค.ศ. 1081 ค.ศ. 1084 4 ปี ตามวาระการคำนวณแผนภูมิสวรรค์
応徳 Ōtoku โอโทคุ ค.ศ. 1084 ค.ศ. 1087 4 ปี ตามวาระการคำนวณแผนภูมิสวรรค์
จักรพรรดิโฮะริกะวะ
寛治 Kanji คันจิ ค.ศ. 1087 ค.ศ. 1095 8 ปี จักรพรรดิโฮะริกะวะขึ้นครองราชย์
嘉保 Kahō คาโฮ ค.ศ. 1095 ค.ศ. 1097 3 ปี เกิดโรคระบาด
永長 Eichō เอโจ ค.ศ. 1097 ค.ศ. 1097 2 ปี เกิดภัยพิบัติและแผ่นดินไหว
承徳 Jōtoku โจโทคุ ค.ศ. 1097 ค.ศ. 1099 3 ปี เกิดภัยพิบัติและแผ่นดินไหว
Shōtoku โชโทคุ
康和 Kōwa โควะ ค.ศ. 1099 ค.ศ. 1104 6 ปี เกิดแผ่นดินไหวและโรคระบาด
長治 Chōji โจจิ ค.ศ. 1104 ค.ศ. 1106 3 ปี เกิดภัยพิบัติ
嘉承 Kashō คาโช ค.ศ. 1106 ค.ศ. 1108 3 ปี การปรากฏตัวของดาวหาง
Kajō คาโจ จักรพรรดิโทะบะ
天仁 Tennin เทนนิน ค.ศ. 1108 ค.ศ. 1110 3 ปี จักรพรรดิโทะบะขึ้นครองราชย์
天永 Ten'ei เทนเอ ค.ศ. 1110 ค.ศ. 1113 4 ปี การปรากฏตัวของดาวหาง
永久 Eikyū เอคิว ค.ศ. 1113 ค.ศ. 1118 6 ปี เกิดภัยพิบัติ การสู้รบ โรคระบาด
元永 Gen'ei เงนเอ ค.ศ. 1118 ค.ศ. 1120 3 ปี เกิดภัยพิบัติและโรคระบาด
保安 Hōan โฮอัน ค.ศ. 1120 ค.ศ. 1124 5 ปี
จักรพรรดิซุโตะกุ
天治 Tenji เทนจิ ค.ศ. 1124 ค.ศ. 1126 3 ปี จักรพรรดิซุโตะกุขึ้นครองราชย์
大治 Daiji ไดจิ ค.ศ. 1126 ค.ศ. 1131 6 ปี เกิดโรคระบาด
天承 Tenshō เทนโช ค.ศ. 1131 ค.ศ. 1132 2 ปี เกิดภัยพิบัติ
Tenjō เทนโจ
長承 Chōshō โจโช ค.ศ. 1132 ค.ศ. 1135 4 ปี เกิดโรคระบาด
保延 Hōen โฮเอ็น ค.ศ. 1135 ค.ศ. 1141 7 ปี เกิดทุพภิกขภัย โรคระบาด อุทกภัย
永治 Eiji เอจิ ค.ศ. 1141 ค.ศ. 1142 2 ปี ตามวาระการคำนวณแผนภูมิสวรรค์
จักรพรรดิโคะโนะเอะ
康治 Kōji โคจิ ค.ศ. 1142 ค.ศ. 1144 3 ปี จักรพรรดิโคะโนะเอะขึ้นครองราชย์
天養 Ten'yō เทนโย ค.ศ. 1144 ค.ศ. 1145 2 ปี ตามวาระการคำนวณแผนภูมิสวรรค์
久安 Kyūan คิวอัน ค.ศ. 1145 ค.ศ. 1151 7 ปี การปรากฏตัวของดาวหาง
仁平 Ninpei นินเป ค.ศ. 1151 ค.ศ. 1154 4 ปี การปรากฏตัวของดาวหาง
Ninpyō นินเปียว
久寿 Kyūju คิวจุ ค.ศ. 1154 ค.ศ. 1156 3 ปี
จักรพรรดิโกะ-ชิระกะวะ
保元 Hōgen โฮเงน ค.ศ. 1156 ค.ศ. 1159 4 ปี จักรพรรดิโกะ-ชิระกะวะขึ้นครองราชย์
จักรพรรดินิโจ
平治 Heiji เฮจิ ค.ศ. 1159 ค.ศ. 1160 2 ปี จักรพรรดินิโจขึ้นครองราชย์
永暦 Eiryaku เอเรียะคุ ค.ศ. 1160 ค.ศ. 1161 2 ปี เกิดการสู้รบ
応保 Ōhō โอโฮ ค.ศ. 1161 ค.ศ. 1163 3 ปี เกิดโรคระบาด
Ōho โอโฮะ
長寛 Chōkan โจคัน ค.ศ. 1163 ค.ศ. 1165 3 ปี เกิดภัยพิบัติและโรคระบาด
永万 Eiman เอมัน ค.ศ. 1165 ค.ศ. 1166 2 ปี เกิดภัยพิบัติและโรคระบาด
จักรพรรดิโระกุโจ
仁安 Nin'an นินอัน ค.ศ. 1166 ค.ศ. 1169 4 ปี จักรพรรดิโระกุโจขึ้นครองราชย์
จักรพรรดิทะกะกุระ
嘉応 Kaō คาโอ ค.ศ. 1169 ค.ศ. 1171 3 ปี จักรพรรดิทะกะกุระขึ้นครองราชย์
承安 Shōan โชอัน ค.ศ. 1171 ค.ศ. 1175 5 ปี
安元 Angen อันเงน ค.ศ. 1175 ค.ศ. 1177 3 ปี เกิดโรคระบาด
治承 Jishō จิโช ค.ศ. 1177 ค.ศ. 1181 5 ปี เกิดเหตุเพลิงไหม้วัง และภัยพิบัติ
จักรพรรดิอันโตะกุ
養和 Yōwa โยวะ ค.ศ. 1181 ค.ศ. 1182 2 ปี จักรพรรดิอันโตะกุขึ้นครองราชย์
寿永 Juei จุเอ ค.ศ. 1182 ค.ศ. 1184 3 ปี เกิดทุพภิกขภัย
จักรพรรดิโกะ-โทะบะ
元暦 Genryaku เงนเรียะคุ ค.ศ. 1184 ค.ศ. 1185 2 ปี จักรพรรดิโกะ-โทะบะขึ้นครองราชย์
ปีจิโชที่ 5 (ค.ศ. 1181) ในขณะที่รัฐบาลไทระยังมีอำนาจ จักรพรรดิอันโตะกุผู้เป็นหลานของไทระ โนะ คิโยโมริได้ขึ้นครองราชย์ ไม่ได้มีการใช้ยุค "โยวะ" และ "จุเอ" แต่ยังคงใช้ยุค "จิโช" ต่อไป ยุคจิโชยังคงถูกใช้งานโดยฝ่ายคันโตะ ปีจุเอที่ 3 (ปีจิโชที่ 8 หรือ ค.ศ. 1184) เก็นจิได้ยึดครองเกียวโต โดยจะดำเนินต่อไปจนถึงยุค "เงนเรียะคุ" หลังจากที่จักรพรรดิโกะ-โทะบะขึ้นครองราชย์ ในทางกลับกัน แม้ราชธานีจะล่มสลายลง แต่ตระกูลไทระยังคงมีอำนาจเหนือองค์จักรพรรดิ ปีเงนเรียะคุที่ 2 (ปีจุเอที่ 4 หรือ ค.ศ. 1185) รัฐบาลไทระได้ล่มสลายในยุทธนาวีที่ดันโนะอุระ และใช้ปีจุเอต่อไป

ยุคคามากูระ

แก้
ศักราช ช่วงเวลา จำนวนปี รัชกาล เหตุที่ขึ้นศักราชใหม่
คันจิ โรมาจิ อักษรไทย เริ่มต้น สิ้นสุด
文治 Bunji บุนจิ ค.ศ. 1185 ค.ศ. 1190 6 ปี จักรพรรดิโกะ-โทะบะ เกิดแผ่นดินไหว หรือการสู้รบ
建久 Kenkyū เคงคิว ค.ศ. 1190 ค.ศ. 1199 10 ปี
จักรพรรดิสึจิมิกาโดะ
正治 Shōji โชจิ ค.ศ. 1199 ค.ศ. 1201 3 ปี จักรพรรดิสึจิมิกาโดะขึ้นครองราชย์
建仁 Kennin เคนนิน ค.ศ. 1201 ค.ศ. 1204 4 ปี ตามวาระการคำนวณแผนภูมิสวรรค์
元久 Genkyū เงนคิว ค.ศ. 1204 ค.ศ. 1206 3 ปี ตามวาระการคำนวณแผนภูมิสวรรค์
建永 Ken'ei เคนเอ ค.ศ. 1206 ค.ศ. 1207 2 ปี
承元 Jōgen โจเงน ค.ศ. 1207 ค.ศ. 1211 5 ปี
จักรพรรดิจุนโตกุ
建暦 Kenryaku เคนเรียะคุ ค.ศ. 1211 ค.ศ. 1214 3 ปี จักรพรรดิจุนโตกุขึ้นครองราชย์
建保 Kenpō เคนโป ค.ศ. 1214 ค.ศ. 1219 7 ปี เกิดแผ่นดินไหว
承久 Jōkyū โจคิว ค.ศ. 1219 ค.ศ. 1222 4 ปี
จักรพรรดิชูเกียว
จักรพรรดิโกะ-โฮะริกะวะ
貞応 Jōō โจโอ ค.ศ. 1222 ค.ศ. 1224 3 ปี จักรพรรดิโกะ-โฮะริกะวะขึ้นครองราชย์
元仁 Gennin เงนนิน ค.ศ. 1224 ค.ศ. 1225 2 ปี เกิดภัยพิบัติ
嘉禄 Karoku คาโรคุ ค.ศ. 1225 ค.ศ. 1228 3 ปี
安貞 Antei อันเต ค.ศ. 1228 ค.ศ. 1229 3 ปี เกิดภัยธรรมชาติ
寛喜 Kangi คันงิ ค.ศ. 1229 ค.ศ. 1232 4 ปี เกิดภัยพิบัติ ทุพภิกขภัย
貞永 Jōei โจเอ ค.ศ. 1232 ค.ศ. 1233 2 ปี (ไม่ทราบสาเหตุ)
จักรพรรดิชิโจ
天福 Tenpuku เทนปุคุ ค.ศ. 1233 ค.ศ. 1234 2 ปี (ไม่ทราบสาเหต)
文暦 Bunryaku บุนเรียะคุ ค.ศ. 1234 ค.ศ. 1235 2 ปี เกิดภัยพิบัติ
嘉禎 Katei คาเต ค.ศ. 1235 ค.ศ. 1238 4 ปี เกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้ง
暦仁 Ryakunin เรียะคุนิน ค.ศ. 1238 ค.ศ. 1239 2 ปี เกิดภัยพิบัติ
延応 En'ō เอ็นโอ ค.ศ. 1239 ค.ศ. 1240 2 ปี เกิดภัยพิบัติแผ่นดินไหว
仁治 Ninji นินจิ ค.ศ. 1240 ค.ศ. 1243 4 ปี การปรากฏตัวของดาวหาง แผ่นดินไหว และภัยแล้ง
จักรพรรดิชิโจ
寛元 Kangen คันเงน ค.ศ. 1243 ค.ศ. 1247 5 ปี จักรพรรดิชิโจขึ้นครองราชย์
จักรพรรดิโกะ-ฟุกะกุซะ
宝治 Hōji โฮจิ ค.ศ. 1247 ค.ศ. 1249 3 ปี จักรพรรดิโกะ-ฟุกะกุซะขึ้นครองราชย์
建長 Kenchō เคนโจ ค.ศ. 1249 ค.ศ. 1256 8 ปี เกิดภัยธรรมชาติ อัคคีภัย
康元 Kōgen โคเงน ค.ศ. 1256 ค.ศ. 1257 2 ปี
正嘉 Shōka โชคะ ค.ศ. 1257 ค.ศ. 1259 3 ปี เกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารราชการ
正元 Shōgen โชเงน ค.ศ. 1259 ค.ศ. 1260 2 ปี (ไม่ทราบสาเหตุ)
จักรพรรดิคะเมะยะมะ
文応 Bun'ō บุนโอ ค.ศ. 1260 ค.ศ. 1261 2 ปี จักรพรรดิคะเมะยะมะขึ้นครองราชย์
弘長 Kōchō โคโจ ค.ศ. 1261 ค.ศ. 1264 4 ปี ตามวาระการคำนวณแผนภูมิสวรรค์
文永 Bun'ei บุนเอ ค.ศ. 1264 ค.ศ. 1275 12 ปี ตามวาระการคำนวณแผนภูมิสวรรค์
จักรพรรดิโกะ-อุดะ
建治 Kenji เคนจิ ค.ศ. 1275 ค.ศ. 1278 4 ปี (ไม่ทราบสาเหต)
弘安 Kōan โคอัน ค.ศ. 1278 ค.ศ. 1288 11 ปี เกิดโรคระบาด
จักรพรรดิฟุชิมิ
正応 Shōō โชโอ ค.ศ. 1288 ค.ศ. 1293 6 ปี จักรพรรดิฟุชิมิขึ้นครองราชย์
永仁 Einin เอนิน ค.ศ. 1293 ค.ศ. 1299 7 ปี เกิดภัยพิบัติและแผ่นดินไหวที่คันโต
จักรพรรดิโกะ-ฟุชิมิ
正安 Shōan โชอัน ค.ศ. 1299 ค.ศ. 1302 4 ปี จักรพรรดิโกะ-ฟุชิมิขึ้นครองราชย์
จักรพรรดิโกะ-นิโจ
乾元 Kengen เคนเงน ค.ศ. 1302 ค.ศ. 1303 2 ปี จักรพรรดิโกะ-นิโจขึ้นครองราชย์
嘉元 Kagen คาเงน ค.ศ. 1303 ค.ศ. 1307 4 ปี การปรากฏตัวของดาวหาง และภัยแล้ง
徳治 Tokuji โทคุจิ ค.ศ. 1307 ค.ศ. 1308 3 ปี เกิดภัยพิบัติ
จักรพรรดิฮะนะโซะโนะ
延慶 Enkyō เอ็นเคียว ค.ศ. 1308 ค.ศ. 1311 4 ปี จักรพรรดิฮะนะโซะโนะขึ้นครองราชย์
応長 Ōchō โอโจ ค.ศ. 1311 ค.ศ. 1312 2 ปี เกิดโรคระบาด
正和 Shōwa โชวะ ค.ศ. 1312 ค.ศ. 1317 6 ปี เกิดภัยพิบัติและแผ่นดินไหว
文保 Bunpō บุนโป ค.ศ. 1317 ค.ศ. 1319 3 ปี เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่
จักรพรรดิโกะ-ไดโงะ
元応 Gen'ō เงนโอ ค.ศ. 1319 ค.ศ. 1321 3 ปี จักรพรรดิโกะ-ไดโงะขึ้นครองราชย์
元亨 Genkō เงนโค ค.ศ. 1321 ค.ศ. 1324 4 ปี ตามวาระการคำนวณแผนภูมิสวรรค์
正中 Shōchū โชจู ค.ศ. 1324 ค.ศ. 1326 3 ปี ตามวาระการคำนวณแผนภูมิสวรรค์
嘉暦 Karyaku คาเรียะคุ ค.ศ. 1326 ค.ศ. 1329 4 ปี เกิดโรคระบาดและภัยพิบัติ
元徳 Gentoku เงนโทคุ ค.ศ. 1329 ไดกะกุจิ (ราชสำนักใต้)
ค.ศ. 1331
จิเมียวอิง (ราชสำนักเหนือ)
ค.ศ. 1332
ไดกะกุจิ :
3 ปี
จิเมียวอิง:
4 ปี
เกิดโรคระบาด
ปีเงนโทคุที่ 3 (ค.ศ. 1131) หลังจากที่มีการเปิดเผยแผนของจักรพรรดิโกไดโงะ (ราชสำนักใต้) จึงทรงเปลี่ยนเป็นยุค "เงนโค" แต่รัฐบาลโชกุนคามากูระไม่เห็นด้วย และยังคงใช้ปี "เงนโทคุ" ต่อไปโดยจักรพรรดิโคงง (ราชสำนักเหนือ)

ไดกะกุจิ (ราชสำนักใต้)

แก้
ศักราช ช่วงเวลา จำนวนปี รัชกาล เหตุที่ขึ้นศักราชใหม่
คันจิ โรมาจิ อักษรไทย เริ่มต้น สิ้นสุด
元弘 Genkō เงนโค ค.ศ. 1331 ค.ศ. 1334 4 ปี จักรพรรดิโกะ-ไดโงะ (ไม่ทราบสาเหต)
จักรพรรดิโคงงได้มีพระบรมราชานุญาตให้ตั้งรัฐบาลโชกุนคามากูระขึ้นใหม่ ในยุค "โชเคียว" จักรพรรดิโกไดโงะได้ถูกเนรเทศไปยังหมู่เกาะโอคิ

จิเมียวอิง (ราชสำนักเหนือ)

แก้
ศักราช ช่วงเวลา จำนวนปี รัชกาล เหตุที่ขึ้นศักราชใหม่
คันจิ โรมาจิ อักษรไทย เริ่มต้น สิ้นสุด
正慶 Shōkyō โชเคียว ค.ศ. 1332 ค.ศ. 1333 2 ปี จักรพรรดิโคงง จักรพรรดิโคงงขึ้นครองราชย์
Shōkei โชเค
หลังจากที่จักรพรรดิโกไดโงะถูกเนรเทศไปแล้วนั้น จักรพรรดิโคงงก็ได้ประกาศใช้ยุค "โชเคียว" หลังจากการปกครองโดยราชสำนัก ก็ได้เปลี่ยนเป็นยุค "เคนมุ" (การฟื้นฟูเค็มมุ)

ยุคนัมโบะกุโจ・ยุคมูโรมาจิ

แก้
ศักราช ช่วงเวลา จำนวนปี รัชกาล เหตุที่ขึ้นศักราชใหม่
คันจิ โรมาจิ อักษรไทย เริ่มต้น สิ้นสุด
建武 Kenmu เคนมุ ค.ศ. 1334 ราชสำนักใต้ : ค.ศ. 1336
ราชสำนักเหนือ: ค.ศ. 1338
ราชสำนักใต้:3 ปี
ราชสำนักเหนือ:5 ปี
จักรพรรดิโกะ-ไดโงะ (ไม่ทราบสาเหต)
หลังจากการฟื้นฟูเค็มมุสิ้นสุดลงไม่ถึง 2 ปี อาชิกางะ ทากาอูจิได้ยอมแพ้ ปีเคนมุที่ 3 (ค.ศ. 1336) จักรพรรดิโกไดโงะได้เปลี่ยนเป็นยุค "เอ็นเงน" ในทางกลับกัน ได้มีการสนับสนุนจักรพรรดิโคเมียว และยังคงใช้ปี "เคนมุ" ต่อไป หลังจากที่ทรงสร้างสันติภาพแล้วนั้น ได้ทรงแปรพระราชฐานจากพระราชวังหลวงเกียวโต ไปประทับยังพระราชวังโยชิโนะ ราชสำนักใต้จึงได้รับการสถาปนาขึ้น

ราชสำนักใต้ (ไดกะกุจิ)

แก้
ศักราช ช่วงเวลา จำนวนปี รัชกาล เหตุที่ขึ้นศักราชใหม่
คันจิ โรมาจิ อักษรไทย เริ่มต้น สิ้นสุด
延元 Engen เอ็นเงน ค.ศ. 1336 ค.ศ. 1340 5 ปี จักรพรรดิโกะ-ไดโงะ เกิดเหตุความไม่สงบเคมมุ
จักรพรรดิโกะ-มุระกะมิ
興国 Kōkoku โคโคะคุ ค.ศ. 1340 ค.ศ. 1346 7 ปี จักรพรรดิโกะ-มุระกะมิขึ้นครองราชย์
正平 Shōhei โชเฮ ค.ศ. 1346 ค.ศ. 1370 24 ปี เกิดภัยพิบัติและการสู้รบ
จักรพรรดิโชเก
建徳 Kentoku เคนโทคุ ค.ศ. 1370 ค.ศ. 1372 3 ปี จักรพรรดิโชเกขึ้นครองราชย์
文中 Bunchū บุนจู ค.ศ. 1372 ค.ศ. 1375 4 ปี เกิดภัยพิบัติ
天授 Tenju เทนจุ ค.ศ. 1375 ค.ศ. 1381 7 ปี เกิดแผ่นดินไหว
弘和 Kōwa โควะ ค.ศ. 1381 ค.ศ. 1384 4 ปี ตามวาระการคำนวณแผนภูมิสวรรค์
จักรพรรดิโกะ-คะเมะยะมะ
元中 Genchū เงนจู ค.ศ. 1384 ค.ศ. 1392 9 ปี จักรพรรดิโกะ-คะเมะยะมะขึ้นครองราชย์ และตามวาระการคำนวณแผนภูมิสวรรค์
ปีเงนจูที่ 9 (ค.ศ. 1932) หลังจากที่จักรพรรดิโกะ-คะเมะยะมะได้พระราชทานอภัยโทษ และได้รวมราชสำนักเป็นปึกแผ่นแล้วนั้น จึงได้ประกาศใช้ยุค "เมโทคุ"

ราชสำนักเหนือ (จิเมียวอิง)

แก้
ศักราช ช่วงเวลา จำนวนปี รัชกาล เหตุที่ขึ้นศักราชใหม่
คันจิ โรมาจิ อักษรไทย เริ่มต้น สิ้นสุด
ได้เปลี่ยนจากยุค "เอ็นเงน" หลังจากการสถาปนาราชสำนักใต้ ในราชสำนักเหนือ ตระกูลอาชิกางะยังคงใช้ยุค "เคนมุ" ต่อไป
暦応 Ryakuō เรียะคุโอ ค.ศ. 1338 ค.ศ. 1342 5 ปี จักรพรรดิโคเมียว (ไม่ทราบสาเหต)
Rekiō เรคิโอ
康永 Kōei โคเอ ค.ศ. 1342 ค.ศ. 1345 4 ปี เกิดภัยพิบัติและโรคติดต่อระบาด
貞和 Jōwa โจวะ ค.ศ. 1345 ค.ศ. 1350 6 ปี เกิดภัยพิบัติและโรคติดต่อระบาด
Teiwa เทวะ จักรพรรดิซุโก
観応 Kannō คันโน ค.ศ. 1350 ค.ศ. 1352 3 ปี จักรพรรดิซุโกขึ้นครองราชย์
Kan'ō คันโอ
文和 Bunna บุนนะ ค.ศ. 1352 ค.ศ. 1356 5 ปี จักรพรรดิโกะ-โคงง จักรพรรดิโกะ-โคงงขึ้นครองราชย์
Bunwa บุนวะ
延文 Enbun เอ็นบุน ค.ศ. 1356 ค.ศ. 1361 6 ปี เกิดการสู้รบ
康安 Kōan โคอัน ค.ศ. 1361 ค.ศ. 1362 2 ปี (ไม่ทราบสาเหต)
貞治 Jōji โจจิ ค.ศ. 1362 ค.ศ. 1368 7 ปี เกิดการสู้รบและภัยพิบัติ
Teiji เทจิ
応安 Ōan โออัน ค.ศ. 1368 ค.ศ. 1375 8 ปี เกิดภัยพิบัติและโรคติดต่อระบาด
จักรพรรดิโกะ-เอ็งยู
永和 Eiwa เอวะ ค.ศ. 1375 ค.ศ. 1379 5 ปี จักรพรรดิโกะ-เอ็งยูขึ้นครองราชย์
康暦 Kōryaku โคเรียะคุ ค.ศ. 1379 ค.ศ. 1381 3 ปี เกิดการสู้รบและโรคติดต่อระบาด
永徳 Eitoku เอโทคุ ค.ศ. 1381 ค.ศ. 1384 4 ปี ตามวาระการคำนวณแผนภูมิสวรรค์
จักรพรรดิโกะ-โคะมะสึ
至徳 Shitoku ชิโทคุ ค.ศ. 1384 ค.ศ. 1387 4 ปี ตามวาระการคำนวณแผนภูมิสวรรค์
嘉慶 Kakyō คาเคียว ค.ศ. 1387 ค.ศ. 1389 3 ปี โรคติดต่อระบาด
Kakei คาเค
康応 Kōō โคโอ ค.ศ. 1389 ค.ศ. 1390 2 ปี 病事による改元とみられている。
明徳 Meitoku เมโทคุ ค.ศ. 1390 ค.ศ. 1394 5 ปี เกิดการสู้รบและภัยพิบัติ

รวมราชสำนัก

แก้
ศักราช ช่วงเวลา จำนวนปี รัชกาล เหตุที่ขึ้นศักราชใหม่
คันจิ โรมาจิ อักษรไทย เริ่มต้น สิ้นสุด
応永 Ōei โอเอ ค.ศ. 1394 ค.ศ. 1428 35 ปี จักรพรรดิโกะ-โคะมะสึ เกิดโรคระบาด
จักรพรรดิโชโก
正長 Shōchō โชโจ ค.ศ. 1428 ค.ศ. 1429 2 ปี จักรพรรดิโชโกขึ้นครองราชย์
จักรพรรดิโกะ-ฮะนะโซะโนะ
永享 Eikyō เอเคียว ค.ศ. 1429 ค.ศ. 1441 13 ปี จักรพรรดิโกะ-ฮะนะโซะโนะขึ้นครองราชย์
嘉吉 Kakitsu คาคิสึ ค.ศ. 1441 ค.ศ. 1444 4 ปี ตามวาระการคำนวณแผนภูมิสวรรค์
文安 Bun'an บุนอัน ค.ศ. 1444 ค.ศ. 1449 6 ปี ตามวาระการคำนวณแผนภูมิสวรรค์
宝徳 Hōtoku โฮโทคุ ค.ศ. 1449 ค.ศ. 1452 4 ปี (ไม่ทราบสาเหต)
享徳 Kyōtoku เคียวโทคุ ค.ศ. 1452 ค.ศ. 1455 4 ปี 三合の厄を避けるためによる改元。
康正 Kōshō โคโช ค.ศ. 1455 ค.ศ. 1457 3 ปี (ไม่ทราบสาเหต)
長禄 Chōroku โจโรคุ ค.ศ. 1457 ค.ศ. 1461 4 ปี (ไม่ทราบสาเหต)
寛正 Kanshō คันโช ค.ศ. 1461 ค.ศ. 1466 7 ปี เกิดทุพภิกขภัย
จักรพรรดิโกะ-สึชิมิกะโดะ
文正 Bunshō บุนโช ค.ศ. 1466 ค.ศ. 1467 2 ปี จักรพรรดิโกะ-สึชิมิกะโดะขึ้นครองราชย์

ยุคเซ็งโงกุ

แก้
ศักราช ช่วงเวลา จำนวนปี รัชกาล เหตุที่ขึ้นศักราชใหม่
คันจิ โรมาจิ อักษรไทย เริ่มต้น สิ้นสุด
応仁 Ōnin โอนิน ค.ศ. 1467 ค.ศ. 1469 3 ปี จักรพรรดิโกะ-สึชิมิกะโดะ เกิดภัยพิบัติ
文明 Bunmei บุนเม ค.ศ. 1469 ค.ศ. 1487 19 ปี เกิดภัยพิบัติ
長享 Chōkyō โจเคียว ค.ศ. 1487 ค.ศ. 1489 3 ปี เกิดการสู้รบและโรคติดต่อระบาด
延徳 Entoku เอ็นโทคุ ค.ศ. 1489 ค.ศ. 1492 4 ปี (ไม่ทราบสาเหตุ)
明応 Meiō เมโอ ค.ศ. 1492 ค.ศ. 1501 10 ปี โรคติดต่อระบาด
จักรพรรดิโกะ-คะชิวะบะระ
文亀 Bunki บุนคิ ค.ศ. 1501 ค.ศ. 1504 4 ปี จักรพรรดิโกะ-คะชิวะบะระขึ้นครองราชย์ และตามวาระการคำนวณแผนภูมิสวรรค์
永正 Eishō เอโช ค.ศ. 1504 ค.ศ. 1521 18 ปี ตามวาระการคำนวณแผนภูมิสวรรค์
大永 Daiei ไดเอ ค.ศ. 1521 ค.ศ. 1528 8 ปี เกิดการสู้รบและภัยพิบัติ
จักรพรรดิโกะ-นะระ
享禄 Kyōroku เคียวโรคุ ค.ศ. 1528 ค.ศ. 1532 5 ปี จักรพรรดิโกะ-นะระขึ้นครองราชย์
天文 Tenbun เทนบุน ค.ศ. 1532 ค.ศ. 1555 24 ปี เกิดการสู้รบและภัยพิบัติ
弘治 Kōji โคจิ ค.ศ. 1555 ค.ศ. 1558 4 ปี เกิดการสู้รบและภัยพิบัติ
จักรพรรดิโองิมะชิ
永禄 Eiroku เอโรคุ ค.ศ. 1558 ค.ศ. 1570 13 ปี จักรพรรดิโองิมะชิขึ้นครองราชย์
元亀 Genki เงนคิ ค.ศ. 1570 ค.ศ. 1573 4 ปี เกิดการสู้รบและภัยพิบัติ

ยุคอาซูจิ–โมโมยามะ

แก้
ศักราช ช่วงเวลา จำนวนปี รัชกาล เหตุที่ขึ้นศักราชใหม่
คันจิ โรมาจิ อักษรไทย เริ่มต้น สิ้นสุด
天正 Tenshō เทนโช ค.ศ. 1573 ค.ศ. 1593 20 ปี จักรพรรดิโองิมะชิ เกิดการสู้รบและภัยพิบัติ
จักรพรรดิโกะ-โยเซ
文禄 Bunroku บุนโรคุ ค.ศ. 1593 ค.ศ. 1596 5 ปี จักรพรรดิโกะ-โยเซขึ้นครองราชย์
慶長 Keichō เคโจ ค.ศ. 1596 ค.ศ. 1615 20 ปี เกิดเหตุแผ่นดินไหวเคโจฟุชิมิและภัยพิบัติอื่น ๆ
จักรพรรดิโกะ-มิซุโน

ยุคเอโดะ

แก้
ศักราช ช่วงเวลา จำนวนปี รัชกาล เหตุที่ขึ้นศักราชใหม่
คันจิ โรมาจิ อักษรไทย เริ่มต้น สิ้นสุด
元和 Genna เงนนะ ค.ศ. 1615 ค.ศ. 1624 10 ปี จักรพรรดิโกะ-มิซุโน จักรพรรดิโกะ-มิซุโนขึ้นครองราชย์และการสู้รบ
寛永 Kan'ei คันเอ ค.ศ. 1624 ค.ศ. 1645 21 ปี ตามวาระการคำนวณแผนภูมิสวรรค์ หรือ การขึ้นเป็นโชกุนของโทกูงาวะ อิเอมิตสึ
จักรพรรดินีเมโช
จักรพรรดิโกะ-โคเมียว
正保 Shōhō โชโฮ ค.ศ. 1645 ค.ศ. 1648 5 ปี จักรพรรดิโกะ-โคเมียวขึ้นครองราชย์
慶安 Keian เคอัน ค.ศ. 1648 ค.ศ. 1652 5 ปี ชื่อศักราชก่อนหน้าอาจนำไปสู่ภัย
承応 Jōō โจโอ ค.ศ. 1652 ค.ศ. 1655 4 ปี การแต่งตั้งโทกูงาวะ อิเอ็ตสึงุขึ้นเป็นโชกุน
จักรพรรดิโกะ-ไซ
明暦 Meireki เมเรคิ ค.ศ. 1655 ค.ศ. 1658 4 ปี จักรพรรดิโกะ-ไซขึ้นครองราชย์
万治 Manji มันจิ ค.ศ. 1658 ค.ศ. 1661 4 ปี เกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ที่เอโดะ
寛文 Kanbun คันบุน ค.ศ. 1661 ค.ศ. 1673 13 ปี เกิดเพลิงไหม้วัง
จักรพรรดิฮิงะชิยะมะ
延宝 Enpō เอ็นโป ค.ศ. 1673 ค.ศ. 1681 9 ปี เกิดเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ที่เกียวโต และภัยพิบัติอื่น ๆ
天和 Tenna เทนนะ ค.ศ. 1681 ค.ศ. 168ภ 4 ปี ตามวาระการคำนวณแผนภูมิสวรรค์
貞享 Jōkyō โจเคียว ค.ศ. 1684 ค.ศ. 1688 5 ปี ตามวาระการคำนวณแผนภูมิสวรรค์
จักรพรรดิฮิงะชิยะมะ
元禄 Genroku เงนโรคุ ค.ศ. 1688 ค.ศ. 1704 17 ปี จักรพรรดิฮิงะชิยะมะขึ้นครองราชย์
宝永 Hōei โฮเอ ค.ศ. 1704 ค.ศ. 1711 8 ปี เกิดแผ่นดินไหวเก็งโระกุ
จักรพรรดินะกะมิกะโดะ
正徳 Shōtoku โชโทคุ ค.ศ. 1711 ค.ศ. 1716 6 ปี จักรพรรดินะกะมิกะโดะขึ้นครองราชย์
享保 Kyōhō เคียวโฮ ค.ศ. 1716 ค.ศ. 1736 21 ปี การอสัญกรรมของโทกูงาวะ อิเอ็ตสึงุ
จักรพรรดิซะกุระมะชิ
元文 Genbun เงนบุน ค.ศ. 1736 ค.ศ. 1741 6 ปี จักรพรรดิซะกุระมะชิขึ้นครองราชย์
寛保 Kanpō คันโป ค.ศ. 1741 ค.ศ. 1744 4 ปี ตามวาระการคำนวณแผนภูมิสวรรค์
延享 Enkyō เอ็นเคียว ค.ศ. 1744 ค.ศ. 1748 5 ปี ตามวาระการคำนวณแผนภูมิสวรรค์
จักรพรรดิโมะโมะโซะโนะ
寛延 Kan'en คันเอ็น ค.ศ. 1748 ค.ศ. 1751 4 ปี จักรพรรดิโมะโมะโซะโนะขึ้นครองราชย์
宝暦 Hōreki โฮเรคิ ค.ศ. 1751 ค.ศ. 1764 14 ปี การสวรรคตของจักรพรรดิซะกุระมะชิ การอสัญกรรมของโทกูงาวะ โยชิมูเนะ และเหตุการณ์แผ่นดินไหวในระหว่างศักราช
จักรพรรดินีโกะ-ซะกุระมะชิ
明和 Meiwa เมวะ ค.ศ. 1764 ค.ศ. 1772 9 ปี จักรพรรดินีโกะ-ซะกุระมะชิขึ้นครองราชย์
จักรพรรดิโกะ-โมะโมะโซะโนะ
安永 An'ei อันเอ ค.ศ. 1772 ค.ศ. 1781 10 ปี จักรพรรดิโกะ-โมะโมะโซะโนะขึ้นครองราชย์ เกิดภัยพิบัติอื่น ๆ
จักรพรรดิโคกะกุ
天明 Tenmei เทนเม ค.ศ. 1781 ค.ศ. 1789 9 ปี จักรพรรดิโคกะกุขึ้นครองราชย์
寛政 Kansei คันเซ ค.ศ. 1789 ค.ศ. 1801 13 ปี เกิดเพลิงไหม้วัง
享和 Kyōwa เคียววะ ค.ศ. 1801 ค.ศ. 1804 4 ปี ตามวาระการคำนวณแผนภูมิสวรรค์
文化 Bunka บุนคะ ค.ศ. 1804 ค.ศ. 1818 15 ปี ตามวาระการคำนวณแผนภูมิสวรรค์
จักรพรรดินินโก
文政 Bunsei บุนเซ ค.ศ. 1818 ค.ศ. 1831 13 ปี จักรพรรดินินโกขึ้นครองราชย์
天保 Tenpō เทนโป ค.ศ. 1831 ค.ศ. 1845 15 ปี เกิดแผ่นดินไหวที่เอโดะ แผ่นดินไหวที่เกียวโต และภัยพิบัติอื่น ๆ
弘化 Kōka โคคะ ค.ศ. 1845 ค.ศ. 1848 5 ปี เกิดเหตุเพลิงไหม้ปราสาทเอโดะ และภัยพิบัติอื่น ๆ
จักรพรรดิโคเม
嘉永 Kaei คาเอ ค.ศ. 1848 ค.ศ. 1855 7 ปี จักรพรรดิโคเมขึ้นครองราชย์
安政 Ansei อันเซ ค.ศ. 1855 ค.ศ. 1860 7 ปี เกิดเหตุเพลิงไหม้วัง แผ่นดินไหวอันเซ เหตุการณ์การมาถึงของเรือดำ ภัยพิบัติ เป็นต้น
万延 Man'en มันเอ็น ค.ศ. 1860 ค.ศ. 1861 2 ปี เกิดเหตุเพลิงไหม้ปราสาทเอโดะ เหตุการณ์ที่ประตูซากุระดะ ภัยพิบัติ เป็นต้น
文久 Bunkyū บุนคิว ค.ศ. 1861 ค.ศ. 1864 4 ปี ตามวาระการคำนวณแผนภูมิสวรรค์
元治 Genji เก็นจิ ค.ศ. 1864 ค.ศ. 1865 2 ปี ตามวาระการคำนวณแผนภูมิสวรรค์
慶応 Keiō เคโอ ค.ศ. 1865 ค.ศ. 1868 4 ปี เกิดภาวะไร้ความมั่นคงในบ้านเมือง
จักรพรรดิเมจิ

ยุคปัจจุบัน

แก้
ศักราช ช่วงเวลา จำนวนปี ระยะเวลา รัชกาล เหตุที่ขึ้นศักราชใหม่
คันจิ โรมาจิ อักษรไทย เริ่มต้น สิ้นสุด
明治 Meiji เมจิ 23 ตุลาคม ค.ศ. 1868 30 กรกฎาคม ค.ศ. 1912 45 ปี 44 ปี 187 วัน จักรพรรดิเมจิ จักรพรรดิเมจิขึ้นครองราชย์
大正 Taishō ไทโช 30 กรกฎาคม ค.ศ. 1912 25 ธันวาคม ค.ศ. 1926 15 ปี 14 ปี 148 วัน จักรพรรดิไทโช การสืบราชสมบัติของจักรพรรดิไทโช
昭和 Shōwa โชวะ 25 ธันวาคม ค.ศ. 1926 7 มกราคม ค.ศ. 1989 64 ปี 62 ปี 14 วัน จักรพรรดิโชวะ การสืบราชสมบัติของจักรพรรดิโชวะ
平成 Heisei เฮเซ 8 มกราคม ค.ศ. 1989 30 เมษายน ค.ศ. 2019 31 ปี 30 ปี 112 วัน สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ สมเด็จพระจักรพรรดิขึ้นครองราชย์
令和 Reiwa เรวะ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 2019 1 ปี 5 ปี 80 วัน สมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะ สมเด็จพระจักรพรรดิขึ้นครองราชย์

ศักราชอื่น ๆ ที่มีการใช้นอกจากส่วนกลาง

แก้

อ้างอิง

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้