รายพระนามและชื่อผู้ได้รับพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์

เหรียญรัตนาภรณ์ เป็นเหรียญราชอิสริยาภรณ์อันเป็นบำเน็จในพระองค์พระมหากษัตริย์ สถาปนาขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2412 โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สำหรับพระราชทานผู้ที่ทำความดีความชอบทั้งฝ่ายหน้าและฝ่ายใน ทั้งส่วนราชการและส่วนพระองค์ เดิมชื่อ เหรียญรจนาภรณ์ และเปลี่ยนชื่อเป็นเหรียญรัตนาภรณ์ ในปี พ.ศ. 2416 มีทั้งหมด 5 ลำดับชั้น ซึ่งพระมหากษัตริย์จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างขึ้นเป็นเหรียญราชอิสริยาภรณ์ประจำรัชกาล โดยมีรายพระนามและรายนาม เช่น

เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 4 แก้

เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 5 แก้

เหรียญรัตนาภรณ์ จ.ป.ร. 1 แก้

ปี พระนาม/นาม อ้างอิง
พ.ศ. 2445 พระยาชลยุทธโยธินทร์ (อ็องเดร ดูว์ แปลซี เดอ รีเชอลีเยอ) [1]
พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย
พระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระราชเทวี
พระอรรคชายาเธอ กรมขุนสุทธาสินีนาฏ
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธ กรมขุนนครราชสีมา
สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระภาณุพันธุวงศ์วรเดช
สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถ

เหรียญรัตนาภรณ์ จ.ป.ร. 2 แก้

ปี พระนาม/นาม อ้างอิง
พ.ศ. 2445 พระเจ้าน้องนางเธอ พระองค์เจ้านภาพรประภา [2]
พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นสรรพสาตรศุภกิจ
พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงเทวะวงศ์วโรประการ
พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงดำรงราชานุภาพ
พระเจ้าน้องยาเธอ กรมขุนพิทยลาภพฤฒิธาดา
พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์
พระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นราชบุรีดิเรกฤทธิ์
พระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นนครไชยศรีสุรเดช
พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์
พระยาสุรสีห์วิสิษฐศักดิ์ (เชย กัลยาณมิตร)
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสุทธาทิพยรัตน์
เจ้าจอมมารดาชุ่ม ในรัชกาลที่ 5
เจ้าจอมเอี่ยม ในรัชกาลที่ 5
เจ้าจอมเอิบ ในรัชกาลที่ 5

เหรียญรัตนาภรณ์ จ.ป.ร. 3 แก้

ปี พระนาม/นาม อ้างอิง
พ.ศ. 2445 แจ่ม [3]
พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงนเรศรวรฤทธิ์
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเสรฐวงษ์วราวัตร
เจ้าพระยาสุรวงษ์วัฒนศักดิ์ (โต บุนนาค)
พระยาบำเรอภักดิ์ (เจิม อมาตยกุล)
เจ้าหมื่นสรรพเพธภักดี (นพ)
จมื่นจงภักดีองค์ขวา (หม่อมราชวงศ์ปุ้ม มาลากุล)
หม่อมเจ้าถนอม

เหรียญรัตนาภรณ์ จ.ป.ร. 4 แก้

ปี พระนาม/นาม อ้างอิง
พ.ศ. 2445 พระยาราชโกษา (หรุ่น) [4]
พระราชวรินทร์ (เชียร)
หลวงศักดิ์นายเวร (เพิ่ม)
นายขันหุ้มแพร (สาย)

เหรียญรัตนาภรณ์ จ.ป.ร. 5 แก้

ปี พระนาม/นาม อ้างอิง
พ.ศ. 2445 นายฉันมหาดเล็กหุ้มแพร (เอื้อม) [5]

เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 6 แก้

  ผู้ได้รับถวายหรือรับพระราชทานที่ยังทรงพระชนม์/ยังมีชีวิตอยู่

ปี พระนาม/นาม อ้างอิง
15 เมษายน พ.ศ. 2454 สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง [6]
สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี
28 ธันวาคม พ.ศ. 2463 พระวรกัญญาปทาน พระองค์เจ้าวัลลภาเทวี [7]
1 เมษายน พ.ศ. 2464 หม่อมเจ้าลักษมีลาวัณ ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปประพันธ์พงษ์ [8]
18 ตุลาคม พ.ศ. 2465 พระวรชายาเธอ พระอินทรศักดิศจี [9]
11 ตุลาคม พ.ศ. 2467 เจ้าจอมสุวัทนา [10]
24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468 สมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี [11]

เหรียญรัตนาภรณ์ ว.ป.ร. 1 แก้

ปี พระนาม/นาม อ้างอิง
15 เมษายน พ.ศ. 2454 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีนาคสวาดิ [12]
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุษบันบัวผัน
11 เมษายน พ.ศ. 2454 ท้าวทรงกันดาล (หุ่น) [13]
ท้าวสมศักดิ์ (เหม)
ท้าวศรีสัจจา (เหลี่ยม)
ท้าวโสภานเวศน์ (เล็ก)
ท้าวอินทรสุริยา (เปลี่ยน)
28 ธันวาคม พ.ศ. 2463 หม่อมเจ้านันทนามารศรี ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปประพันธ์พงศ์ [7]
27 กันยายน พ.ศ. 2467 นายสตีเวน วี. โกรฟส์ [14]
28 กันยายน พ.ศ. 2467 นายอี. ไวออน สมิธ [15]
11 ตุลาคม พ.ศ. 2467 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ [16]

เหรียญรัตนาภรณ์ ว.ป.ร. 2 แก้

ปี พระนาม/นาม อ้างอิง
21 เมษายน พ.ศ. 2485 พระสาโรชรัตนนิมมานก์ (สาโรช สุขยางค์) [17]
นายบุญล้อม บุรกรรมโกวิท
หลวงสรรสารกิจ (เคล้า คชนันทน์)

เหรียญรัตนาภรณ์ ว.ป.ร. 3 แก้

ปี พระนาม/นาม อ้างอิง
29 มีนาคม พ.ศ. 2454 พระยาศรีธรรมศาสน (ทองดี) [18]
พระยาอรรคราชวราทร (ภัสดา บุรณศิริ)
พระยาสุธรรมมนตรี (สงบ)
9 เมษายน พ.ศ. 2454 พระยาโหราธิบดี (ชุ่ม) [19]
11 เมษายน พ.ศ. 2454 จง (ภรรยาพระยาราชวังสรรค์) [20]
15 เมษายน พ.ศ. 2454 ท้าวพิทักษ์อนงคนิกร (ลม้าย) [21]
ท้าวภัณฑสารนุรักษ์ (เพิ่ม)
29 มีนาคม พ.ศ. 2463 หม่อมเจ้าอุบลพรรณี ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปประพันธ์พงศ์ [22]
27 กันยายน พ.ศ. 2467 หลวงศรีสยามกิจ (เพิ่มศักดิ์ วิริยะศิริ) [23]

เหรียญรัตนาภรณ์ ว.ป.ร. 4 แก้

ปี พระนาม/นาม อ้างอิง
21 เมษายน พ.ศ. 2485 หม่อมเจ้าสมัยเฉลิม กฤดากร [24]
หลวงเมธีนฤปกร (สดวก บุนนาค)
นายเฟโรจี

เหรียญรัตนาภรณ์ ว.ป.ร. 4 แก้

เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 7 แก้

เหรียญรัตนาภรณ์ ป.ป.ร. ชั้นที่ 1 แก้

เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 8 แก้

เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 9 แก้

  ผู้ได้รับถวายหรือรับพระราชทานที่ยังทรงพระชนม์/ยังมีชีวิตอยู่

เหรียญรัตนาภรณ์ ภ.ป.ร. 1 แก้

ปี พระนาม/นาม อ้างอิง
15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2495 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี [25]
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ
20 ธันวาคม พ.ศ. 2495 สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี [26]
4 มกราคม พ.ศ. 2496 พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถ [27]
6 มกราคม พ.ศ. 2496 สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า [28]
สมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานีวัฒนา
20 มกราคม พ.ศ. 2496 พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร [29]
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิวัฒนไชย [30]
เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร ณ สงขลา) [31]
พระยามานวราชเสวี (ปลอด วิเชียร ณ สงขลา) [32]
พระยาศรีวิสารวาจา (วิสาร ฮุ่นตระกูล) [33]
23 มกราคม พ.ศ. 2496 จอมพล แปลก พิบูลสงคราม [34]
พลเอก ผิน ชุณหะวัณ [35]
26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2496 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงทิพยรัตนกิริฏกุลินี [36]
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประดิษฐาสารี
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทรทิพยนิภา
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอดิศัยสุริยาภา
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวาปีบุษบากร
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเหมวดี
พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล
หม่อมหลวงบัว กิติยากร
5 ธันวาคม พ.ศ. 2502 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินทรเทพรัตนราชสุดา กิติวัฒนาดุลโสภาคย์
2 ตุลาคม พ.ศ. 2514 สัญญา ธรรมศักดิ์ [37]
5 ธันวาคม พ.ศ. 2523 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรชายา [38]
24 มีนาคม พ.ศ. 2525 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ [39]
28 สิงหาคม พ.ศ. 2527 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา [40]
24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2528 สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี [41]
17 ตุลาคม พ.ศ. 2530 หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช [42]
2 พฤษภาคม พ.ศ. 2531 ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม [43]
12 สิงหาคม พ.ศ. 2535 คุณพลอยไพลิน เจนเซน [44]
คุณพุ่ม เจนเซน
คุณสิริกิตติยา เจนเซน
29 สิงหาคม พ.ศ. 2542 หม่อมเจ้าสิริวัณวรี มหิดล [45]
5 ธันวาคม พ.ศ. 2549 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา [46]
2 กันยายน พ.ศ. 2559 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ [47]
4 กันยายน พ.ศ. 2559 พลโทหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา [48]

เหรียญรัตนาภรณ์ ภ.ป.ร. 2 แก้

ปี พระนาม/นาม อ้างอิง
26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2496 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมพลฑิฆัมพร [36]
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ
24 สิงหาคม พ.ศ. 2520 สมัคร สุนทรเวช [49]
25 สิงหาคม พ.ศ. 2527 ร้อยเอก หม่อมหลวงอัศนี ปราโมช [50]
พลโท หม่อมหลวงจินดา สนิทวงศ์
พลเอก นวล จันทร์ตรี
เสม พริ้งพวงแก้ว
12 เมษายน พ.ศ. 2534 จิตติ ติงศภัทิย์ [51]
นาวาอากาศตรี กำธน สินธวานนท์
แก้วขวัญ วัชโรทัย
พลเอก ดำรง สิกขะมณฑล
ขวัญแก้ว วัชโรทัย
ภาวาส บุนนาค
ท่านผู้หญิงสมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา
12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535 หม่อมราชวงศ์อดุลกิติ์ กิติยากร [52]
ท่านผู้หญิงบุษบา กิติยากร สธนพงศ์
13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2538 เดวิด ร็อกกีเฟลเลอร์ [53]
22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2538 พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธสิริโสภา
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตร
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ธาดา ชาคร

เหรียญรัตนาภรณ์ ภ.ป.ร. 3 แก้

ปี พระนาม/นาม อ้างอิง
12 เมษายน พ.ศ. 2534 จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา [51]

เหรียญรัตนาภรณ์ ภ.ป.ร. 4 แก้

ท่านผู้หญิงฉัตรสุดา วงศ์ทองศรี นามเดิม: หม่อมเจ้าฉัตรสุดา ฉัตรชัย

เหรียญรัตนาภรณ์ ภ.ป.ร. 5 แก้

เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 แก้

  ผู้ได้รับถวายหรือรับพระราชทานที่ยังทรงพระชนม์/ยังมีชีวิตอยู่

เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลปัจจุบัน ชั้นที่ 1 แก้

ปี พระนาม/นาม อ้างอิง
30 เมษายน พ.ศ. 2562 เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี [54]
1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 สมเด็จพระราชินีสุทิดา [55]
พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ [56]
5 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง [57]
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี [58]
สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี [59]
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ [60]
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี [61]
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา [62]
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร [63]
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ [64]
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ [65]
8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี [66]
14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี [67]
ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม

เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลปัจจุบัน ชั้นที่ 2 แก้

ปี พระนาม/นาม อ้างอิง
2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล [68]
7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 คุณพลอยไพลิน เจนเซน [69]
คุณสิริกิติยา เจนเซน
พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ [70]
24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ท่านผู้หญิงเกนหลง สนิทวงศ์ ณ อยุธยา [71]
26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 พลเอกหญิง ท่านผู้หญิงอภิรดี ยิ่งเจริญ [72]

เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลปัจจุบัน ชั้นที่ 3 แก้

ปี พระนาม/นาม อ้างอิง
7 พฤษภาคม พ.ศ.2562 หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล
พลเอกหม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล
พลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล
หม่อมเจ้าฑิฆัมพร ยุคล

เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลปัจจุบัน ชั้นที่ 4 แก้

ปี พระนาม/นาม อ้างอิง
2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ [68]
พันโท สมชาย กาญจนมณี
พลเอก จักรภพ ภูริเดช
พลอากาศเอก อำนาจ จีระมณีมัย
พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต
พลอากาศเอก ชาญชาย เกิดผล
พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ
พันตรี จอม รัตตะพงษ
มนัส เสือเปลี่ยว
เจริญศักดิ์ คารีขันธ์
พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม
วิวัฒน์ สร้อยนาค
คุณหญิงจันทนี ธนรักษ์
3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 กฤษณ์ กาญจนกุญชร [73]
นาวาอากาศตรี อัษฎาวุธ วัฒนางกูร
พลอากาศเอก เกษม อยู่สุข
7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล [70]
พลตรี หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล
หม่อมเจ้าฑิฆัมพร ยุคล
พลโท หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล
9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ท่านผู้หญิง​ระกา นาคะชาต [74]
ท่านผู้หญิง​จำลอง แววพานิช
14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 พลอากาศโท สมคิด สุขบาง [75]
พลอากาศตรี วีระ สุรเศรณีวงศ์
พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ (ชวิน รังสิพราหมณกุล)
17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 หม่อมราชวงศ์สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ [76]
26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 พลตรีหญิง วิมล ทองพายัพ [77]
12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ [78]
ปี พระนาม/นาม อ้างอิง
14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 นาวาเอก ธรรมรงค์ สุวรรณกูฏ [75]
26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 พลตรีหญิง คุณธารินี รอดสน [77]
พันตรีหญิง นฤมล สัมผัส
นางพิทยา สาระมิตร
27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 พันตรี ธนพันธ์ ธุระพันธ์ [79]
นาวาอากาศตรี ธีรพล อุบลเจริญ
พันตรี กลยุทธ ทองถนอม
พันตรี โชติสรรค์ ลิมปนวิสุทธ์
พันตำรวจโท ปัญญา สุดาทิพย์
พันตรี ธีรดุลย์ เดือนหงาย
พันตรี ธีรเจษฎ์ มลายอริศูนย์
นาวาเอก สำรวย บุญแจ้ง
พันเอก สิทธิศักดิ์ ธิวันนา
ร้อยเอก ขุนทรัพย์ เอี่ยมสี
ร้อยโท พีระ มงคลชัยฤกษ์
พันตรี เกรียงไกร ดำดี
พันตรี ณัฐพงศ์ ครุฑจับนาค
พันเอก เพทาย ซังเอียด
พันเอก สุทธินันท์ จูบาง
พันเอก ณฤทธ์ เจริญครองสกุล
นายสาทิตย์ ทองพายัพ
พันตรี กวิน ปราสาทหินพิมาย
28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 พลอากาศเอก สุบิน ชิวปรีชา [80]
พลตำรวจโท สกลเขต จันทรา
พลอากาศตรี วีระพันธ์ ภูวจินดา
พลอากาศตรี ธวัชชัย ศรีแก้ว
พลอากาศตรี ชาตรี พลสยม
พลอากาศตรี เอกอุ เอี่ยมอรุณ
พลตรี จิรศักดิ์ สนิทมัจโร
พลตรี ธราธร บัวทรัพย์
พลตรี ปรีชา น้ำฟ้า
พลตรี กัลย์สรรค์ จันทรเสน
พลตรี มานพ ลอยเมฆ
พันเอก ปฏิเวธ ไม้สนธิ์
พันเอก ธาดา ยุติพันธ์
พันเอก กิ่งเพ็ชร แก้วสำอางค์
นาวาเอก กิตติ โลหารชุน
นาวาเอก ปุณณวัชร สอ้านวงศ์
พันโท พิสิฐ สว่างธรรมขจร
พันโท เอกชัย คู่กระสัง
พันโทหญิง อังสณา ชมมณี
พันโท ไพบูลย์ ผจญแกล้ว
พันตรี วันนิวัติ คาวิลัย
พันตรี ปฏิภาณ เกษมสุวรรณ
นาวาตรี กิติพงศ์ ชลังสุทธิ์
ร้อยเอก อภิชิต มุกข์โตเกียว
นายเสน่ห์ ทะนันชัย
นายสมศักดิ์ อนุราชเสนา
นายอรรถพงศ์ เกิดเกียรติพงศ์
นายวีรชัย ตั้งเมตตาจิตตกุล
นายถนอม กรมวังก้อน
นายพศวัต เพ็ชรก้อน
นายสุนทร วิไล
28 กันยายน พ.ศ. 2562 นาวาอากาศตรี พงษ์ธร เทพกาญจนา [81]
26 มิถุนายน พ.ศ. 2563 พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์ [82]

เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลปัจจุบัน ชั้นที่ 5 แก้

พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 5 จำนวน 112 คน[83]

หน่วยทหารที่ได้รับพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้

 1. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ ฝ่ายน่า และฝ่ายใน, เล่ม ๑๘, ๑๖ กุมภาพันธ์ ร.ศ. ๑๒๐, หน้า ๘๗๔
 2. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ ฝ่ายน่า และฝ่ายใน, เล่ม ๑๘, ๑๖ กุมภาพันธ์ ร.ศ. ๑๒๐, หน้า ๘๗๔
 3. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ ฝ่ายน่า และฝ่ายใน, เล่ม ๑๘, ๑๖ กุมภาพันธ์ ร.ศ. ๑๒๐, หน้า ๘๗๔
 4. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ ฝ่ายน่า และฝ่ายใน, เล่ม ๑๘, ๑๖ กุมภาพันธ์ ร.ศ. ๑๒๐, หน้า ๘๗๔
 5. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ ฝ่ายน่า และฝ่ายใน, เล่ม ๑๘, ๑๖ กุมภาพันธ์ ร.ศ. ๑๒๐, หน้า ๘๗๔
 6. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลปัตยุบัน ฝ่ายใน เก็บถาวร 2015-10-02 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๒๙, ๒๓ เมษายน ร.ศ. ๑๓๐, หน้า ๑๓๐
 7. 7.0 7.1 ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานตราวัลลภาภรณ์ฝ่ายใน, เล่ม ๓๗, ตอน ๐, ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๓, หน้า ๓๓๘๙
 8. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ฝ่ายใน, เล่ม ๓๘, ตอน ๐ ง, ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๔, หน้า ๒๕
 9. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ฝ่ายใน,เล่ม ๓๙, ตอน ๐ ง, ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๕, หน้า ๒๐๙๔
 10. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๒๑, ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๗, หน้า ๒๔๒๒
 11. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิศริยาภรณ์ฝ่ายใน, เล่ม ๔๒, ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๘, หน้า ๓๑๐๔
 12. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลปัตยุบัน ฝ่ายใน เก็บถาวร 2015-10-02 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๒๙, ๒๓ เมษายน ร.ศ. ๑๓๐, หน้า ๑๓๐
 13. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลปัตยุบัน ฝ่ายใน, เล่ม ๒๙, ๑๖ เมษายน ร.ศ. ๑๓๐, หน้า ๘๐
 14. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๒๑, ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๗, หน้า ๒๔๒๑
 15. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๒๑, ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๗, หน้า ๒๔๒๑
 16. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๔๑, ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๗, หน้า ๒๔๒๒
 17. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 6, เล่ม ๒๙, ตอน ๕๙ ฉบับพิเศษ, ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๕, หน้า ๑๑๒๕-๑๑๒๖
 18. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลปัตยุบัน, เล่ม ๒๘, ๑๖ เมษายน ร.ศ. ๑๓๐, หน้า ๘๑
 19. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 6, เล่ม ๒๘, ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๔๕๔, หน้า ๔๙
 20. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลปัตยุบัน ฝ่ายใน, เล่ม ๒๙, ๑๖ เมษายน ร.ศ. ๑๓๐, หน้า ๘๐
 21. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลปัตยุบัน ฝ่ายใน เก็บถาวร 2015-10-02 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๒๙, ๒๓ เมษายน ร.ศ. ๑๓๐, หน้า ๑๓๐
 22. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ฝ่ายใน, เล่ม ๓๘, ตอน ๐ ง, ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๔, หน้า ๒๖
 23. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๒๑, ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๗, หน้า ๒๔๒๑
 24. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๒๙, ตอน ๕๙ ฉบับพิเศษ, ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๕, หน้า ๑๑๒๕-๑๑๒๖
 25. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๖๙, ตอน ๖๙ ง ฉบับพิเศษ, ๑๘ พฤษศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๕, หน้า ๑
 26. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๖๙, ตอน ๗๗ ง, ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๕, หน้า ๔๘๐๔
 27. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๗๐, ตอน ๖ง, ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๖, หน้า ๒๓๔
 28. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๗๐, ตอน ๖ ง, ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๖, หน้า ๒๓๕
 29. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๗๐, ตอน ๑๐ ง, ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๖, หน้า ๕๒๙
 30. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๗๐, ตอน ๑๐ ง, ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๖, หน้า ๕๒๙
 31. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๗๐, ตอน ๑๐ ง, ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๖, หน้า ๕๓๐
 32. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๗๐, ตอน ๑๐ ง, ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๖, หน้า ๕๓๐
 33. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๗๐, ตอน ๑๐ ง, ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๖, หน้า ๕๓๐
 34. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๗๐, ตอน ๑๐ ง, ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๖, หน้า ๕๓๐
 35. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๗๐, ตอน ๑๐ ง, ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๖, หน้า ๕๓๐
 36. 36.0 36.1 ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๗๐, ตอน ๑๗, ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๖, หน้า ๑๐๑๑
 37. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๘๘, ตอน ๑๒๕ ง ฉบับพิเศษ, ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๔, หน้า ๘
 38. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๙๘, ตอน ๔ ง, ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๔, หน้า ๙๔
 39. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๙๙, ตอน ๖๐ ง, ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๕, หน้า ๑๔๑๒
 40. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๑๐๑, ตอน ๑๖๒ ง ฉบับพิเศษ, ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๗, หน้า ๗
 41. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๑๐๓, ตอน ๑๑ ฉบับพิเศษ, ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๙, หน้า ๑๔
 42. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๑๐๔, ตอน ๒๒๓ ง, ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๐, หน้า ๗๕๕๗
 43. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๑๐๕, ตอน ๙๖ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๒, หน้า ๑
 44. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๑๒๒, ตอน ๒ ข, ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘, หน้า ๑
 45. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๑๑๖, ตอน ๑๖ ข, ๘ ตุลาคม ๒๕๔๒, หน้า ๑
 46. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๑๒๔, ตอน ๑๒ ข, ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐, หน้า ๑
 47. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๑๓๓, ตอน ๓๓ ข, ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙, หน้า ๑
 48. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๑๓๓, ตอน ๓๙ ข, ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙, หน้า ๒
 49. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๙๔, ตอน ๑๓๑ ง ฉบับพิเศษ, ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๐, หน้า ๑
 50. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ เล่ม ๑๐๑, ตอนที่ ๑๘๖, ๑๔ ธันวาคม ๒๕๒๗, ฉบับพิเศษ หน้า ๒๑.
 51. 51.0 51.1 ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๑๐๘, ตอน ๑๖๖ ฉบับพิเศษ, ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๔, หน้า ๖
 52. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญรัตนาภรณ์ (หม่อมราชวงศ์อดุลกิติ์ กิติยากร, ท่านผู้หญิงบุษบา กิติยากร สธนพงศ์, คุณกัญดา ธรรมมงคล), เล่ม ๑๑๐, ตอน ๒ ง, ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๖ ๔, หน้า
 53. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๑๑๓, ตอน ๑ข, ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๙, หน้า ๑
 54. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าและเหรียญรัตนาภรณ์ เก็บถาวร 2019-05-09 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๓๖, ตอน ๑๗ ข, ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒, หน้า ๑
 55. "ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์และเหรียญรัตนาภรณ์" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 133 (39ข): 2. 11 พฤษภาคม 2562.
 56. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศ เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๑๓๖, ตอน ๑๗ ข, ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒, หน้า ๒
 57. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศเฉลิมพระนามาภิไธย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง, เล่ม ๑๓๖, ตอน ๑๕ ข, ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒, หน้า ๒
 58. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศเฉลิมพระนามาภิไธย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี, เล่ม ๑๓๖, ตอน ๑๕ ข, ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒, หน้า ๓
 59. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสถาปนา สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนาร, เล่ม ๑๓๖, ตอน ๑๕ ข, ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒, หน้า ๖
 60. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสถาปนา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เก็บถาวร 2019-05-05 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๓๖, ตอน ๑๕ ข, ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒, หน้า ๗
 61. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสถาปนาและเฉลิมพระนาม สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี, เล่ม ๑๓๖, ตอน ๑๕ ข, ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒, หน้า ๘
 62. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสถาปนาและเฉลิมพระนาม เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เก็บถาวร 2019-05-05 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๓๖, ตอน ๑๕ ข, ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒, หน้า ๙
 63. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสถาปนาและเฉลิมพระนาม สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลย์ราชกุมาร เก็บถาวร 2019-05-05 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๓๖, ตอน ๑๕ ข, ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒, หน้า ๑๐
 64. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศเฉลิมพระเกียรติยศ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์, เล่ม ๑๓๖, ตอน ๑๕ ข, ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒, หน้า ๑๑
 65. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศเฉลิมพระเกียรติยศ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ, เล่ม ๑๓๖, ตอน ๑๕ ข, ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒, หน้า ๑๒
 66. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศ เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๑๓๖, ตอน ๑๗ ข, ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒, หน้า ๓
 67. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศ เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๑๓๖, ตอน ๒๒ ข, ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒, หน้า ๒
 68. 68.0 68.1 ราชกิจจานุเบกษา, เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า และเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๑๓๖, ตอน ๒๑ ข, ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒, หน้า ๑
 69. ราชกิจจานุเบกษา, เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน และเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๑๓๖, ตอน ๑๖ ข, ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒, หน้า ๑
 70. 70.0 70.1 ราชกิจจานุเบกษา, เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า กับเหรียญรัตนาภรณ์และพระราชทานยศทหารชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ, เล่ม ๑๓๖, ตอน ๑๖ ข, ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒, หน้า ๒
 71. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๑๓๖, ตอน ๒๔ ข, ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒, หน้า ๕
 72. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๑๓๖, ตอน ๒๘ ข, ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒, หน้า ๑
 73. ราชกิจจานุเบกษา, เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า และเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๑๓๖, ตอน ๒๑ ข, ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒, หน้า ๓
 74. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน และเหรียญรัตนาภรณ์ [จำนวน ๒ ราย ๑. ท่านผู้หญิง​ระกา นาคะชาต ๒. ท่านผู้หญิง​จำลอง แววพานิช เล่ม ๑๓๖, ตอน ๒๒ ข ,หน้าที่ ๑
 75. 75.0 75.1 ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า และเหรียญรัตนาภรณ์ [จำนวน ๔ ราย ๑. พลอากาศโท สมคิด สุขบาง ฯลฯ, เล่ม ๑๓๖, ตอน ๒๒ ข, ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒, หน้า ๓
 76. ราชกิจจานุเบกษา,พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๑๓๖, ตอน ๒๔ ข, ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒, หน้า ๔
 77. 77.0 77.1 ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เหรียญรัตนาภรณ์ และเข็มราชวัลลภ, เล่ม ๑๓๖, ตอน ๒๗ ข, ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒, หน้า ๑
 78. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศ เรื่องพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ หน้า ๓ เล่ม ๑๓๗ ตอนที่ ๓๓ ข, ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓
 79. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๑๓๖, ตอน ๒๙ ข, ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒, หน้า ๓
 80. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๑๓๖, ตอน ๒๙ ข, ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒, หน้า ๑
 81. พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า และเหรียญรัตนาภรณ์
 82. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๑๓๗, ตอน ๑๙ ข, ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓, หน้า ๑
 83. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/B/059/T_0001.PDF
 84. ราชกิจจานุเบกษา. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ประดับธงไชยเฉลิมพล. เล่ม ๕๕, ตอน ๐ ง, ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๑, หน้า ๓๖๑๘.
 85. ราชกิจจานุเบกษา. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ประดับธงชัยเฉลิมพล. เล่ม ๗๐, ตอน ๗๖ ง, ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๖, หน้า ๕๑๙๓.