พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ (ชวิน รังสิพราหมณกุล)

พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ (ชวิน รังสิพราหมณกุล) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานพระครูพราหมณ์คนปัจจุบันซึ่ง สำเร็จการศึกษาเศรษฐศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง และบวชเป็นพราหมณ์ตั้งแต่ พ.ศ. 2521

พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ
ท.จ., ต.ช., ต.ม., ว.ป.ร.3
Royal ploughing ceremony day 26.jpg
พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พ.ศ. 2562
เกิดชวิน รังสิพราหมณกุล
11 มกราคม พ.ศ. 2496 (70 ปี)
คู่สมรสวไลพร รังสิพราหมณกุล
บิดามารดาพระราชครูวามเทพมุนี (สมจิตต์ รังสิพราหมณกุล)
สิริมา รังสิพราหมณกุล

ปัจจุบัน นอกจากดำรงตำแหน่งหัวหน้าพราหมณ์ สังกัดกองพระราชพิธี สำนักพระราชวังแล้ว เขายังเป็นประธานคณะพราหมณ์ทำหน้าที่ดูแลองค์การศาสนาพราหมณ์-ฮินดู อันได้แก่เทวสถานโบสถ์พราหมณ์ สมาคมฮินดูสมาช และ สมาคมฮินดูธรรมสภา ด้วย

ประวัติแก้ไข

ชวิน รังสิพราหมณกุล เกิดเมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2496 เป็นบุตรของพระราชครูวามเทพมุนี (สมจิตต์ รังสิพราหมณกุล) กับสิริมา รังสิพราหมณกุล (สกุลเดิม กฤษณะสุวรรณ) เมื่อแรกเกิดมีสุขภาพไม่แข็งแรงเพราะคลอดก่อนกำหนด แพทย์แนะนำให้ดื่มน้ำมาก ๆ ปู่และย่าจึงตั้งชื่อแก้เคล็ดว่า "อูฐ" ชวินมีน้องร่วมท้อง 3 คน คือ ทรงศร, ศรีล และสิริจิตต์

ชวินได้ศึกษาเล่าเรียนชั้นอนุบาลที่โรงเรียนอนุบาลสมถวิล ชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนหงส์สุรนันท์ ชั้นมัธยมต้นที่โรงเรียนวัดบวรนิเวศ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ และจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ด้านศาสนา บวชเป็นพราหมณ์เมื่อ พ.ศ. 2521 และได้รับการศึกษาจากบิดาและพราหมณ์อาวุโสท่านอื่น ๆ อาทิ พราหมณ์อนันทบุรตี และสวามีฮารีฮาจิ โดยได้รับการโปรดเกล้า ฯ เลื่อนฐานันดรศักดิ์จากพระครูวามเทพมุนีเป็นพระราชครูวามเทพมุนี เมื่อปี พ.ศ. 2542 เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542[1]

ด้านชีวิตสมรส พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานน้ำพระสังข์สมรสให้พระราชครูวามเทพมุนี (ชวิน รังสิพราหมณกุล) กับวไลพร รังสิพราหมณกุล (สกุลเดิม บุนนาค) บุตรของฐาปนา บุนนาค และริต้า (สกุลเดิม เดอเยซูซ์)[2] เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ 2546 ทั้งคู่ยังไม่มีบุตรสืบสกุล

ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานสัญญาบัตรตั้ง พระราชครูวามเทพมุนี เป็น พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ วิบุลย์เวทย์บรมหงส์ พรหมพงศ์ พฤฒาจาริย์ ตำแหน่งประธานพระครูพราหมณ์ ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554[3]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เลื่อนฐานันดรศักดิ์พระราชครูพราหมณ์ เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ
  2. "สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ 6 สายพันตรี หลวงราชานุรักษ์ (เทิด บุนนาค) บุตรพระยาราชานุพันธ์ (เปีย บุนนาค)". ชมรมสายสกุลบุนนาค. สืบค้นเมื่อ 23 ตุลาคม 2559. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
  3. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งพระครูพราหมณ์
  4. 4.0 4.1 ราชกิจจานุเบกษา,พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า และเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๑๓๖, ตอน ๒๒ ข, ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒, หน้า ๓
  5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ [จำนวน ๑,๐๐๗ ราย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ เป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ ลูกจ้างประจำ พนักงานสำนักพระราชวังพิเศษ พนักงานสำนักงานพระคลังข้างที่ พนักงานฝ่ายวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พนักงานเบี้ยหวัดฝ่ายใน คู่สมรสข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ สังกัดสำนักพระราชวัง และครูโรงเรียนจิตรลดา
  6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย (ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย สำนักพระราชวัง ในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๔๔)