จังหวัดเชียงใหม่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2562 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 9 เขตเลือกตั้ง[1] ซึ่งลดลงจากการเลือกตั้งครั้งก่อน 1 เขต แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน

จังหวัดเชียงใหม่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562

← พ.ศ. 2557 (โมฆะ) 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2566 →

9 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
ลงทะเบียน1,303,580
ผู้ใช้สิทธิ83.33%
  First party Second party Third party
 
พรรค เพื่อไทย อนาคตใหม่ พลังประชารัฐ
ที่นั่งก่อนหน้า 10 พรรคใหม่ พรรคใหม่
ที่นั่งที่ชนะ 8 (9) 1 (0) 0
ที่นั่งเปลี่ยน ลดลง2 เพิ่มขึ้น1 Steady0
คะแนนเสียง 381,292 254,097 204,080
% 37.81 25.20 20.24

ผลการเลือกตั้งตามเขตการเลือกตั้ง
  •   พรรคเพื่อไทย
  •   พรรคอนาคตใหม่

ภาพรวม แก้

แบ่งตามพรรค แก้

พรรค จำนวน
ผู้สมัคร
คะแนนเสียง ที่นั่ง
จน. % จน. +/– %
เพื่อไทย 9 381,292 37.81% 8  2 88.89%
อนาคตใหม่ 9 254,097 25.20% 1  1 11.11%
พลังประชารัฐ 9 204,080 20.24% 0   0.00%
อื่น ๆ 282 168,862 16.75% 0   0.00%
ผลรวม 309 1,008,331 100.00% 9  1 100.00%

แบ่งตามเขต แก้

เขตเลือกตั้ง เพื่อไทย อนาคตใหม่ พลังประชารัฐ อื่น ๆ ผลรวม ผลการเลือกตั้ง
คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง %
เขต 1 45,894 32.61% 45,120 32.06% 21,813 15.05% 27,912 20.28% 140,739 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 2 50,127 44.55% 32,617 28.99% 17,022 15.13% 12,761 11.33% 112,527 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 3 64,040 52.62% 28,624 23.52% 12,769 10.49% 16,267 13.37% 121,700 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 4 37,454 31.50% 35,576 29.92% 30,520 25.67% 15,361 12.91% 118,911 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 5 41,169 35.00% 27,940 23.76% 29,170 24.80% 19,338 16.44% 117,617 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 6 23,576 34.96% 17,377 25.77% 12,944 19.19% 13,546 20.08% 67,443 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 7 27,477 31.72% 19,729 22.78% 8,719 10.07% 30,687 35.43% 86,612 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 8 52,165 38.80% 29,556 21.98% 39,221 29.17% 13,521 10.05% 134,463 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เลือกตั้งใหม่ (75,891) (63.43%) (27,861) (23.29%) (15,884) (13.28%) (119,636) (100.00%) อนาคตใหม่ ได้ที่นั่ง
เขต 9 39,390 36.36% 17,558 16.21% 32,532 30.03% 18,839 17.40% 108,319 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
ผลรวม 381,292 37.81% 254,097 25.20% 204,080 20.24% 168,862 16.75% 1,008,331 100.00%


เขตเลือกตั้ง แก้

เขต 1เขต 2เขต 3เขต 4เขต 5เขต 6เขต 7เขต 8เขต 9

สัญลักษณ์และความหมาย
* ส.ส.ระบบเขตเลือกตั้งที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
** ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
ผู้สมัครที่เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
( ) หมายเลขประจำตัวของผู้สมัคร
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขต 1 แก้

เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วยอำเภอเมืองเชียงใหม่

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม่ เขต 1
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย ทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ (6)* 45,894 32.61
อนาคตใหม่ ศุภรี ฉัตรกันยารัตน์ (9) 45,120 32.06
พลังประชารัฐ พจนารถ ศรียารัณย (16) 21,183 15.05
ประชาธิปัตย์ พรชัย จิตรนวเสถียร (11) 10,676 7.59
เศรษฐกิจใหม่ บัณฑิต เดชฤๅษี (20) 5,373 3.82
เสรีรวมไทย มหวรรณ กะวัง (13) 4,148 2.95
ชาติพันธุ์ไทย ธิดารัตน์ ศิริวิทยากร (25) 1,610 1.14
ภูมิใจไทย อานนท์ วีระมาชา (10) 957 0.68
เพื่อชาติ กฤษณพงษ์ พรมบึงรำ (12) 975 0.62
รวมพลังประชาชาติไทย สุรศักดิ์ แซ่โค้ว (1) 807 0.57
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย สุพรรษา กิ่งไทยสง (7) 687 0.49
พลังธรรมใหม่ ไพลิน เซลามัน (4) 432 0.31
ชาติไทยพัฒนา วิริยะ ช่วยบำรุง (15) 390 0.28
ไทยศรีวิไลย์ สมหมาย อินเพลา (5) 341 0.24
กรีน ศิริลักษณ์ เชิดชินโชค (26) 336 0.24
ประชาภิวัฒน์ ธัญญะ ผลธัญญา (2) 219 0.16
พลังท้องถิ่นไท จ่าสิบตรีจอห์นนพดล วศินสุนทร (14) 210 0.15
พลังชาติไทย จำรูญ ขันทะศรีมา (17) 204 0.14
ชาติพัฒนา สุพัตรวี อยู่แพทย์ (23) 203 0.14
พลังไทยรักไทย สุรีรัตน์ ตุ่นคำ (29) 156 0.11
ประชานิยม สมกฤต บุญไชย (8) 143 0.10
พลังปวงชนไทย นิรันดร์ จิ่งตามน (21) 126 0.09
ประชาชนปฏิรูป วรินทร์ทิพย์ วัฒนาอติคุณ (22) 108 0.08
ครูไทยเพื่อประชาชน ธัญญวิทย์ สามารถ (24) 89 0.06
ไทรักธรรม คำน้อย ทิศเป็ง (35) 81 0.06
ประชาธรรมไทย นิคม พันณรงค์ (33) 72 0.05
มหาชน ณัฑพร มโนใจ (31) 59 0.04
รวมใจไทย นาถวิภา ไชยแก้ว (19) 51 0.04
เพื่อแผ่นดิน นุชนาถ เกตุแก้ว (18) 45 0.03
แทนคุณแผ่นดิน เรณู สุวรรณจักร์ (34) 34 0.02
ประชากรไทย ฉวีวรรณ ค้าเจริญ (27) 32 0.02
ภราดรภาพ โสมนัส ค้าเจริญ (30) 31 0.02
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย กิตติศักดิ์ เขื่อนแก้ว (28) 25 0.02
ประชาไทย ศศินฤกาญจน์ ภู่พูนทรัพย์ (32) 22 0.02
ประชาชาติ ชาญชัย เชาวนางกูร (3)
ผลรวม 140,739 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขต 2 แก้

เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วยอำเภอหางดงและอำเภอสารภี

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม่ เขต 2
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย นพคุณ รัฐผไท (6)* 50,127 44.55
อนาคตใหม่ ณัชชา โปธายี่ (2) 32,617 28.99
พลังประชารัฐ ศรีพรรณ์ เขียวทอง (5) 17,022 15.13
ประชาธิปัตย์ วิวัฒน์ กิตติพรพานิช (14) 4,416 3.92
เสรีรวมไทย ธนเชษฐ นามวงค์ (4) 2,887 2.57
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย พันตำรวจเอกอดุลย์ สมนึก (7) 693 0.62
เพื่อชาติ วรินทร วัฒนพงศศิริกุล (18) 670 0.60
ชาติพัฒนา อำนาจ โพธิ์กรุณา (22) 576 0.51
ภูมิใจไทย อุดมศักดิ์ คำปวน (8) 510 0.45
ครูไทยเพื่อประชาชน ธัญญรัตน์ หิรัญวงศ์ธาริน (26) 470 0.57
รวมพลังประชาชาติไทย นฤมล วะไลศรี (1) 406 0.36
ชาติไทยพัฒนา วุฒิพงศ์ โสมนัส (16) 225 0.20
ประชาภิวัฒน์ สมัย ประดิษฐ์ (3) 187 0.17
พลังไทยรักไทย พันตำรวจโท จเร ช้างปลิว (32) 184 0.16
พลังธรรมใหม่ อารุณ วงศ์แก้ว (10) 170 0.15
รวมใจไทย วัชรกรณ์ กันธิ (9) 166 0.15
พลังท้องถิ่นไท รุจีพัชร สว่างวงค์ (13) 145 0.13
ชาติพันธุ์ไทย ว่าที่ร้อยโท บัญชาการ พลชมชื่น (27) 135 0.12
ไทยศรีวิไลย์ จิราภรณ์ แสนธิยะ (19) 113 0.10
แผ่นดินธรรม ธนัท จันทร์ดี (12) 102 0.09
ประชานิยม สมบูรณ์ กิติ (15) 94 0.08
ไทรักธรรม สถิต แก้วนาบอน (36) 91 0.08
เพื่อแผ่นดิน หทัยรัตน์ จันทรส (21) 80 0.07
พลังชาติไทย มารศรี นาคเฉลิม (17) 67 0.06
พลังปวงชนไทย สำราญ อรัญญี (24) 67 0.06
ประชาชนปฏิรูป พรชนิตว์ อินทรวิเชียร (20) 58 0.05
กรีน บุญส่ง เก่งป่า (30) 55 0.05
ประชาธรรมไทย สนธิชัย หน่อคำ (35) 46 0.04
ภราดรภาพ วิภาดา ปลื้มสติ (23) 45 0.04
พลังรัก ณภัทร เชื้อพรรณงาม (29) 44 0.04
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย ประชัน แปงปวน (33) 31 0.03
มหาชน จงรักษ์ คำจา (31) 28 0.02
ประชาชาติ เกียรติศักดิ์ จอกนิธิพงศกร (11)
เศรษฐกิจใหม่ อำพร สายรัตน์ (25)
ไทยรักษาชาติ สาธิต เกษสกุล (28)
พลังไทยรักชาติ วัลภา สิทธิพาณิชย์ (34)
ผลรวม 112,527 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขต 3 แก้

เชตเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วยอำเภอสันกำแพง อำเภอแม่ออนและอำเภอดอยสะเก็ด

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม่ เขต 3
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย จักรพล ตั้งสุทธิธรรม (13) 64,040 52.62
อนาคตใหม่ พันเอกศรัณย์ แสนพรหม (8) 28,624 23.52
พลังประชารัฐ พรชัย อรรถปรียางกูร (16)✔ 12,769 10.49
ประชาธิปัตย์ วีระวุฒิ เทพเรือง (14) 4,308 3.54
เสรีรวมไทย สุจินต์ เขื่อนวงค์วิน (2) 2,568 2.11
เศรษฐกิจใหม่ นิติพัฒน์ สายรัตน์ (18) 2,154 1.77
ชาติพัฒนา อารีย์ นาคสุข (9) 1,251 1.03
เพื่อชาติ สิริมน โฉมจันทร์ (12) 1,028 0.84
ประชานิยม วุฒธิไกร จินาวา (3) 494 0.41
ภูมิใจไทย นิคม เงินถา (15) 487 0.40
พลังไทยรักไทย วชิราภรณ์ ใจเที่ยง (30) 399 0.33
พลังท้องถิ่นไท นริศ พนากำเนิด (1) 339 0.28
ไทยศรีวิไลย์ เกษม อินทะวงค์ (5) 315 0.26
ไทรักธรรม นพดล คำปัน (33) 308 0.25
รวมพลังประชาชาติไทย นเรศ วงค์คม (7) 267 0.22
ประชาชาติ ดำรงค์ พรหมเป็ง (32) 244 0.20
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย ศิวนาถ จุฬารักษ์ (10) 240 0.20
พลังธรรมใหม่ เอกลักษณ์ พุงขาว (27) 201 0.17
ชาติพันธุ์ไทย วัชระพงษ์ ณะธรรม (23) 197 0.16
พลังชาติไทย ปัณณวิชญ์ ขันแก้ว (6) 187 0.15
แผ่นดินธรรม กิตติพงษ์ บัวลอยลม (19) 185 0.15
ประชาภิวัฒน์ วิมลลักษณ์ บุญรัตนพิริยะ (11) 182 0.15
พลังไทยรักชาติ สุรางค์ ปัญญาเรือง (31) 144 0.12
ชาติไทยพัฒนา รณภูมิ มีฉลาด (29) 137 0.11
ภราดรภาพ ณฐปนนท์ ใจคำแปง (20) 114 0.09
เพื่อแผ่นดิน ชมจันทร์ ตาลคำมูล (17) 90 0.07
แทนคุณแผ่นดิน นุชาภรณ์ หอมวงค์ (34) 90 0.07
ประชาชนปฏิรูป สยาม วิเชียรดี (21) 86 0.07
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย ปัญญา ธรรมเจริญ (28) 78 0.06
กรีน ศรีรักษ์ โตเทียน (26) 77 0.06
ครูไทยเพื่อประชาชน ดาบตำรวจ โชคดี สามารถ (25) 62 0.05
มหาชน อัญชญา ปิ่นแก้ว (27) 35 0.03
พลังปวงชนไทย ศิริเกศ เขตสิทธิ์ (22)
ไทยรักษาชาติ ก้อง กันจินะ (24)
ผลรวม 121,700 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขต 4 แก้

เขตเลือกตั้งที่ 4 ประกอบด้วยอำเภอสันทราย อำเภอพร้าวและอำเภอแม่แตง (เฉพาะตำบลแม่หอพระ)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม่ เขต 4
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย วิทยา ทรงคำ (10)* 37,454 31.50
อนาคตใหม่ ชลิต ชนินทร์อารักษ์ (2) 35,576 29.92
พลังประชารัฐ กิ่งกาญจน์ ณ เชียงใหม่ (4)✔ 30,520 25.67
ประชาธิปัตย์ กัลยา แก้วมา (8) 4,918 4.14
เสรีรวมไทย สังคม แสนบุดดี (6) 2,948 2.48
ชาติพัฒนา บุญล้อม ถวาย (13) 1,444 1.21
ภูมิใจไทย รัชพล มหายศ (5) 563 0.47
ชาติพันธุ์ไทย อรรถพล ไชยพล (24) 536 0.45
พลังปวงชนไทย กวินทวิภพ ฤๅคนดี (21) 497 0.42
พลังชาติไทย มาลี ปันทอย (7) 477 0.40
เพื่อชาติ แดงสองแคว รุจนาภินันท์ (17) 417 0.35
ประชาภิวัฒน์ สิงห์คำ ไชยวัง (1) 390 0.33
พลังไทยรักไทย จ่าสิบตำรวจ ทศพล เพชรไทย (30) 356 0.30
พลังท้องถิ่นไท ไตรภพ แซ่ย่าง (9) 333 0.28
พลังธรรมใหม่ อติเทพ วันทา (3) 320 0.27
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย วาริสต์ ม่วงป่า (12) 243 0.20
รวมพลังประชาชาติไทย ดนัยเทพ ดวงบาล (15) 234 0.20
ชาติไทยพัฒนา มหรรณพ รัตนจริงใจ (20) 169 0.14
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย สิทธัญ วงค์ปั๋น (27) 169 0.14
ประชานิยม ศุภฤกษ์ สมมิตร (14) 159 0.13
เพื่อแผ่นดิน น้ำฝน สุตาคำ (32) 142 0.12
แผ่นดินธรรม สมใจ นิลเกตุ (11) 122 0.10
ภราดรภาพ ประเวช นัทธี (22) 111 0.09
แทนคุณแผ่นดิน พัชชนันท์ มีเต็มทรัพย์ (35) 105 0.09
ไทยศรีวิไลย์ สุทธีรา คำชา (19) 98 0.08
พลังประชาธิปไตย แพทรียา ทะนันชัย (31) 87 0.07
ประชาชนปฏิรูป สิทธิ อาษากิจ (18) 86 0.07
ครูไทยเพื่อประชาชน จรูญ พรมสวัสดิ์ (23) 86 0.07
ยางพาราไทย สัมฤทธิ์ บุญเลิศ (25) 80 0.07
ประชากรไทย ตัณธิกรณ์ วรรณธิกุล (28) 77 0.06
ประชาชาติ นฤเทพ พึ่งไทย (16) 67 0.06
มหาชน อนุชา จันต๊ะตึง (26) 44 0.04
ไทรักธรรม วรัณกร ตระกูลทองนุ่น (33) 44 0.04
ประชาธรรมไทย ธานินทร์ มณีลำพรรณ์ (34) 39 0.03
เศรษฐกิจใหม่ ว่าที่ร้อยตรี นัณธพงศ์ อุตมะ (29)
ผลรวม 118,911 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขต 5 แก้

เขตเลือกตั้งที่ 5 ประกอบด้วยอำเภอกัลยาณิวัฒนา อำเภอสะเมิง อำเภอแม่ริมและอำเภอแม่แตง (ยกเว้นตำบลแม่หอพระ)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม่ เขต 5
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ (14)✔ 41,169 35.00
พลังประชารัฐ เดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม่ (17) 29,170 24.80
อนาคตใหม่ ร้อยตำรวจโทวิทยา สิงห์มณี (6) 27,940 23.76
ประชาธิปัตย์ ว่าที่ร้อยโทวิศธร เถาตระกูล (15) 4,816 4.09
เสรีรวมไทย อุดมพร ปรานมนตรี (8) 2,550 2.17
พลังท้องถิ่นไท สรเดช มานะมีเงินทอง (5) 1,761 1.50
เศรษฐกิจใหม่ วรเชษฐ์ บัวสุข (23) 1,347 1.15
เพื่อชาติ ดำรงค์วิทค์ รัตนฟูวงศ์ (1) 1,292 1.10
ภูมิใจไทย เกรียงกมล ศรีมา (16) 931 0.79
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย ปิยะฉัตร มูลหน่อ (11) 505 0.43
ประชาชาติ จิรายุศ กำธรพิทักษ์ (10) 504 0.43
ไทยศรีวิไลย์ ประวิทย์ ศรีคงยศ (4) 499 0.42
ประชาภิวัฒน์ เชาวศักดิ์ สมวงค์ (7) 482 0.41
พลังชาติไทย ไกรวิชญ์ ติภาวัง (2) 438 0.37
ประชาชนปฏิรูป ทัพกฤษฏิ์ สุวรรณวัฒน์ (13) 409 0.34
ชาติไทยพัฒนา ร้อยตำรวจโท บุญนพ กองงาม (9) 318 0.27
แทนคุณแผ่นดิน วิเชียร ดังเด็ง (34) 318 0.27
ชาติพันธุ์ไทย ธีรวัฒน์ ใจนันตา (27) 312 0.27
ภราดรภาพ สิรวิชญ์ ของก้ำ (24) 307 0.26
พลังไทยรักไทย สุรพล คำขาว (18) 299 0.25
พลังธรรมใหม่ ทนงศักดิ์ หัวหน้า (3) 252 0.21
รวมพลังประชาชาติไทย จันทร์ทกานต์ ฤทธิ์งามา (12) 245 0.21
ครูไทยเพื่อประชาชน สหภูมิ เรืองกิตติเศรษฐ (25) 231 0.20
ประชาธรรมไทย อนุรักษ์ แสนคำ (35) 216 0.18
พลังปวงชนไทย คูณธนา สุวรรณ (26) 187 0.16
ประชานิยม กรินท์ บุญตันสา (19) 177 0.15
ยางพาราไทย ประกิต บุญเลิศ (21) 167 0.14
แผ่นดินธรรม สมบูรณ์ ยาวิเลิศ (20) 141 0.12
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย นิคม ติภาวัง (30) 133 0.11
ประชาไทย กรกษิณ หาญดิฐกุล (31) 130 0.11
เพื่อแผ่นดิน โอภาส อินทจักร์ (22) 96 0.08
ประชากรไทย อรรทชัย ประยูรวงศ์ (28) 91 0.08
ไทรักธรรม อัญชลินทร์ รัตนะเศรษฐากุล (33) 77 0.07
มหาชน หน่อแก้ว ปาปวน (29) 58 0.05
พลังรัก ทิพย์ ประสพชัยอุดม (32) 49 0.04
ผลรวม 117,617 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขต 6 แก้

เขตเลือกตั้งที่ 6 ประกอบด้วยอำเภอเชียงดาว อำเภอเวียงแหงและอำเภอไชยปราการ

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม่ เขต 6
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ (1)* 23,576 34.96
อนาคตใหม่ ธีรพันธ์ สุริวรรณ (10) 17,377 25.77
พลังประชารัฐ สันติ ตันสุหัช (5)✔ 12,944 19.19
ประชาธิปัตย์ วิศิษฎ์ วัชรินทร์ (13) 4,532 6.72
พลังปวงชนไทย ชยดล พรหมมะจักร (9) 1,149 1.70
พลังท้องถิ่นไท สมพงษ์ ภานุวัฒน์รังษี (19) 1,062 1.57
เสรีรวมไทย ธรรมนูญ วุฒิลักษณ์ (11) 983 1.46
เศรษฐกิจใหม่ เกรียงไกร งามคาย (21) 866 1.28
เพื่อชาติ บุญมา กิติใจ (2) 569 0.84
ชาติไทยพัฒนา นวพร นุพงศ์ (6) 568 0.84
ครูไทยเพื่อประชาชน ภูวนาถ งามรูป (25) 387 0.57
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย ก้องหล้า ชัยยะ (3) 333 0.49
ประชาภิวัฒน์ ธนะยศกร์ อรรถสุภาพงศ์ (8) 280 0.42
รวมพลังประชาชาติไทย สุรีพงศ์ วงค์วาริยา (12) 274 0.41
พลังธรรมใหม่ คมกฤชญ์ ปฐมนุส์พงศ์ (4) 273 0.40
ประชาชาติ สุกัณทา อินหวัน (15) 251 0.37
ภูมิใจไทย แสวง กาศรีวิชัย (14) 219 0.32
ไทยศรีวิไลย์ สมปอง มาลัย (16) 187 0.28
ประชาธิปไตยใหม่ ชวฤทธิ์ พญาวอณรงค์ (20) 166 0.25
พลังประชาธิปไตย สุวิทย์ อนุรักษา (33) 161 0.24
พลังชาติไทย ชนัดดา เรือนสอน (7) 153 0.23
ชาติพัฒนา เรืองฤทธิ์ กองเมือง (22) 151 0.22
ชาติพันธุ์ไทย นิธิพัฒน์ พันธุ์ขันคำ (26) 122 0.18
มหาชน ศิริพร นันตา (30) 117 0.17
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย สาคร หอมช่วง (32) 113 0.17
พลังไทยรักไทย วิชัย ธิโวนา (36) 109 0.16
ประชากรไทย ดุสิตา ศตศยามล (29) 77 0.11
ภราดรภาพ มนตรี ศรีสมวงษ์ (23) 61 0.09
กรีน สุวรรณ คงยอด (28) 60 0.09
พลังรัก ฮันนาห์ ภูนิโรจน์ (27) 59 0.09
ยางพาราไทย อุดม อมยิ้ม (31) 58 0.09
ประชานิยม ธีรภัทร พิสูจน์ (18) 55 0.08
เพื่อแผ่นดิน เฉลิม บุญวุฒิ (17) 49 0.07
ประชาชนปฏิรูป อำนาจ คล้ายมอญ (24) 40 0.06
ไทรักธรรม ปรีชา ริยาพันธ์ (35) 34 0.05
แทนคุณแผ่นดิน เพชร สุภาษี (34) 28 0.04
ผลรวม 67,443 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขต 7 แก้

เขตเลือกตั้งที่ 7 ประกอบไปด้วยอำเภอฝางและอำเภอแม่อาย

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม่ เขต 7
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย ประสิทธิ์ วุฒินันชัย (12)* 27,477 31.72
อนาคตใหม่ นราสิญจน์ ปัญญาศิลปวิทยา (16) 19,729 22.78
ภูมิใจไทย ไกร ดาบธรรม (7)✔ 18,925 21.85
พลังประชารัฐ บดินทร์ กินาวงศ์ (17) 8,719 10.07
ประชาธิปัตย์ พรเลิศ ก๋าวินจันทร์ (15) 3,440 3.97
เสรีรวมไทย จ่าสิบตรี วัฒนะ ณ เชียงใหม่ (4) 1,032 1.19
ประชาภิวัฒน์ ชาญชัย ศรีวชิรพันธ์ (5) 645 0.74
ชาติพัฒนา สุวิจักขณ์ ทองสนิท (3) 633 0.73
พลังท้องถิ่นไท เฉลิม ลาภิวงค์ (2) 613 0.71
พลังธรรมใหม่ พฤษภา ปฐมนุพงศ์ (6) 576 0.67
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย ปณิธาณ ทิพย์ดารารัตน์ (1) 537 0.62
ประชากรไทย พชรพล ใจลึก (27) 520 0.60
เพื่อชาติ อินสม เตปิน (8) 478 0.55
ชาติไทยพัฒนา ไพโรจน์ สุวรรณ์ (11) 457 0.53
พลังปวงชนไทย สมพงศ์ ค่ายคำ (18) 332 0.38
ไทยศรีวิไลย์ ศักดิ์สิทธ์ มหาโชดก (13) 299 0.35
ครูไทยเพื่อประชาชน เฉลิม หน่อแก้ว (21) 273 0.32
พลังชาติไทย ปิติพงษ์ สืบสาย (14) 269 0.31
แทนคุณแผ่นดิน ศศินา อุทัย (32) 237 0.27
รวมพลังประชาชาติไทย ประสิทธิ์ ขันคำ (9) 202 0.23
ชาติพันธุ์ไทย จำเริญ เชื่อมสกุล (22) 163 0.19
พลังไทยรักไทย ณัฏฐพล บุญคงธิติกุล (29) 144 0.17
พลังรัก นัฑชัย ภูนิโรจน์ (23) 132 0.15
มหาชน ประทุม ภาวะดี (26) 131 0.15
ประชานิยม พรรณิภา ปินตานา (10) 130 0.15
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย นิกร สุรินรังษี (24) 109 0.13
ยางพาราไทย สนั่น เอี่ยมลักษิกา (25) 99 0.11
ประชาชนปฏิรูป จิณณะ นาคสุขุม (20) 98 0.11
ประชาธรรมไทย บุญศิลป์ จะแส (30) 89 0.10
ภราดรภาพ ร้อยตรี ปณิธาน ชุ่มกัณทรบุปผา (19) 72 0.08
ไทรักธรรม รัฐพล คงแคล้ว (31) 52 0.06
เศรษฐกิจใหม่ พีรศุษม์ มณีวรรณ (28)
ผลรวม 86,612 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขต 8 แก้

เขตเลือกตั้งที่ 8 ประกอบด้วยอำเภอสันป่าตอง อำเภอแม่วาง อำเภอดอยหล่อและอำเภอจอมทอง

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม่ เขต 8
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย สุรพล เกียรติไชยากร (8)* 52,165 38.80
พลังประชารัฐ นเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ (4) 39,221 29.17
อนาคตใหม่ ศรีนวล บุญลือ (9) 29,556 21.98
ประชาธิปัตย์ วรณัน อ้นท้วม (2) 2,508 1.87
เสรีรวมไทย พัณณาศีส น้อยนางจม (1) 1,864 1.39
เศรษฐกิจใหม่ ธนพัฒน์ ปฏิกา (29) 1,246 0.93
พลังรัก อินทิรา บุตรดวงติ๊บ (24) 868 0.65
พลังปวงชนไทย กชพรรณ เขียวเหมย (18) 790 0.59
ภูมิใจไทย สุทัศน์ สุทัศนรักษ์ (6) 677 0.50
ประชาชาติ ไตรวิทย์ แซ่ยะ (13) 594 0.44
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย พรชัย ต๊ะวันวงค์ (26) 581 0.43
พลังท้องถิ่นไท พชรพร สุใจคำ (5) 538 0.40
พลังชาติไทย ปานสิริ แสงคง (7) 500 0.37
ประชากรไทย วิไลพร วรรณธิกุล (28) 459 0.34
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย จรูญ กันทา (3) 440 0.33
เพื่อชาติ ทักษิณ กันทา (14) 362 0.27
กรีน จรูญ เจอพิมาน (23) 317 0.24
รวมพลังประชาชาติไทย คณาชุพงษ์ ผดุงกิจ (10) 242 0.18
ครูไทยเพื่อประชาชน จำนงค์ อภิญดา (16) 231 0.17
พลังธรรมใหม่ ธีระยุทธ ไชยวงค์ (11) 175 0.13
พลังไทยรักไทย สินาด กรีทวี (33) 139 0.10
ภราดรภาพ วชิรวิทย์ หลวงมณีวรรณ์ (17) 132 0.10
ชาติไทยพัฒนา ศรีสุดา รัตนจริงใจ (25) 131 0.10
ประชาธรรมไทย สโรชา แดงโชติ (31) 119 0.09
ประชาภิวัฒน์ บุญสม หลุยจำวัล (12) 119 0.09
ชาติพันธุ์ไทย พันตำรวจโทพัชรพงษ์ อัครเมธากุล (21) 106 0.08
ประชานิยม ศรัญย์ ปัญญา (15) 86 0.06
รวมใจไทย อนิวรรต ไชยวิลาศ (22) 73 0.05
ไทรักธรรม ชวลิต ศรีทอง (32) 57 0.04
มหาชน เกรียงไกร อินตาเปี้ย (27) 55 0.04
ประชาชนปฏิรูป ดาบตำรวจ สมพร จันท์ตะพาน (20) 54 0.04
พลังสหกรณ์ ปริญญา ด่านชัย (19) 52 0.04
แทนคุณแผ่นดิน สุทธิพร หลวงยศ (30)
ผลรวม 134,463 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขต 9 แก้

เขตเลือกตั้งที่ 9 ประกอบด้วยอำเภอแม่แจ่ม อำเภอฮอด อำเภอดอยเต่าและอำเภออมก๋อย

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม่ เขต 9
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย ศรีเรศ โกฎคำลือ (9)* 39,390 36.36
พลังประชารัฐ นรพล ตันติมนตรี (10)✔ 32,532 30.03
อนาคตใหม่ สุนทร มาลีการุณกิจ (15) 17,558 16.21
ประชาธิปัตย์ นวพล คีรีรักษ์สกุล (1) 4,692 4.33
ประชาภิวัฒน์ เฉลิมพงษ์ พัฒนาศาสตร์กุล (12) 1,574 1.45
ประชาชาติ ศักดา กูลสวัสดิ์มงคล (8) 1,242 1.15
ภูมิใจไทย วิจิตร กูลเรือน (5) 1,064 0.98
เสรีรวมไทย ธันยนิตย์ ปุณณจิตต์ (14) 1,055 0.97
แผ่นดินธรรม แก้ว คงทรัพย์ (29) 979 0.90
พลังไทยรักไทย ธวัชชัย หน่อคำ (30) 946 0.87
ชาติไทยพัฒนา วินัย สังขวรรณะ (16) 852 0.79
พลังท้องถิ่นไท โยฮัน ศิลป์มิตรภาพ (3) 708 0.65
พลังธรรมใหม่ พัฒนพงษ์ อินต๊ะนนท์ (2) 667 0.62
พลังชาติไทย ศุภชัย สร้อยเพชร (6) 643 0.59
รวมพลังประชาชาติไทย ภูวนัตถ์ วนาไพร (4) 625 0.58
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย พนอม นาสมจิตร (7) 481 0.44
เศรษฐกิจใหม่ เกตุวิโรจน์ สุต๋าคำหิรัณย์ (25) 452 0.42
พลังไทยดี รามัยดา ฐานะนิธิภร (21) 450 0.42
ไทยศรีวิไลย์ สุกัญญา แก้วหน้อย (13) 303 0.28
กรีน ดิเกาะบู สุริยะชัยพันธ์ (24) 231 0.21
ประชาชนปฏิรูป ธนน ธีรสิทธิภัทร (20) 220 0.20
ประชาธิปไตยใหม่ ดุสิต วณีสอน (18) 206 0.19
ภราดรภาพ ถนอม บุญทา (19) 188 0.17
ครูไทยเพื่อประชาชน วัชรินทร์พงษ์ ศิริมา (22) 188 0.17
มหาชน อาริณี ชมภูป้อ (26) 175 0.16
เพื่อแผ่นดิน จำรัส คำลือ (28) 160 0.15
แทนคุณแผ่นดิน บุญธรรม จองนาง (34) 157 0.14
ชาติพันธุ์ไทย อำนวย หารหม่อง (23) 114 0.11
ประชานิยม ถาวร ธิมะโน (17) 111 0.10
พลังรัก บุญส่ง ประสพชัยอุดม (31) 108 0.10
ไทรักธรรม วิลาส สุขะวงศ์นันท์ (33) 95 0.09
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย หล้า ปันศิริ (27) 79 0.07
ประชาธรรมไทย บุญช่วย ใบแสด (32) 74 0.07
เพื่อชาติ ยงยุทธ ขันทะสีมา (11)
ผลรวม 108,319 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

การเลือกตั้งใหม่ แก้

เขตเลือกตั้งที่ 8 แก้

วันที่ 24 เมษายน 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครของ นายสุรพล เกียรติไชยากร ว่าที่ ส.ส.เขต 8 เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทยไว้เป็นการชั่วคราวเป็นเวลา 1 ปี (การแจกใบส้ม) และมติดังกล่าวมีผลให้ กกต. ต้องสั่งเลือกตั้งใหม่ในเขตเลือกตั้งที่ 8 จังหวัดเชียงใหม่ โดยกำหนดวันเลือกตั้งใหม่คือวันที่ 26 พฤษภาคม 2562

ซึ่งในกรณีที่ถูกใบส้มและต้องเลือกตั้งใหม่ ผู้สมัครเดิมในเขตจากทุกพรรคจะเข้าสู่การเลือกตั้งใหม่อีกครั้งยกเว้นนายสุรพล เกียรติไชยากร และพรรคเพื่อไทยไม่สามารถส่งผู้สมัครคนใหม่ลงแทนได้[2]

ทั้งนี้ หลังจากที่ผู้ได้รับเลือกตั้งซ่อม นางสาวศรีนวล บุญลือ ถูกขับออกจากพรรคอนาคตใหม่ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ได้ย้ายเข้าสังกัดพรรคภูมิใจไทยในเวลาต่อมา[3]

ผลการเลือกตั้งใหม่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม่ เขต 8
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อนาคตใหม่ ศรีนวล บุญลือ (9) 75,891 63.43 +41.45
พลังประชารัฐ นเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ (4) 27,861 23.29 -5.88
ภราดรภาพ วชิรวิทย์ หลวงมณีวรรณ์ (17) 2,772 2.32 +2.22
เพื่อชาติ ทักษิณ กันทา (14) 2,291 1.91 +1.64
เสรีรวมไทย พัณณาศีส น้อยนางจม (1) 2,044 1.71 +0.32
ประชาธิปัตย์ วรณัน อ้นท้วม (2) 1,738 1.45 -0.42
พลังท้องถิ่นไท พชรพร สุใจคำ (5) 1,236 1.03 +0.63
เศรษฐกิจใหม่ ธนพัฒน์ ปฏิกา (29) 699 0.58 -0.35
พลังรัก อินทิรา บุตรดวงติ๊บ (24) 609 0.51 -0.14
ประชาภิวัฒน์ บุญสม หลุยจำวัล (12) 458 0.38 +0.29
ภูมิใจไทย สุทัศน์ สุทัศนรักษ์ (6) 404 0.34 -0.16
พลังปวงชนไทย กชพรรณ เขียวเหมย (18) 403 0.34 -0.25
รวมพลังประชาชาติไทย คณาชุพงษ์ ผดุงกิจ (10) 383 0.32 +0.14
ประชาชาติ ไตรวิทย์ แซ่ยะ (13) 347 0.29 -0.15
ครูไทยเพื่อประชาชน จำนงค์ อภิญดา (16) 325 0.27 +0.10
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย จรูญ กันทา (3) 284 0.24 -0.09
ชาติพันธุ์ไทย พันตำรวจโท พัชรพงษ์ อัครเมธากุล (21) 258 0.22 +0.14
ประชาธรรมไทย สโรชา แดงโชติ (31) 250 0.21 +0.12
พลังชาติไทย ปานสิริ แสงคง (7) 232 0.19 -0.18
พลังธรรมใหม่ ธีระยุทธ ไชยวงค์ (11) 175 0.15 +0.02
กรีน จรูญ เจอพิมาน (23) 175 0.15 -0.09
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย พรชัย ต๊ะวันวงค์ (26) 174 0.15 -0.28
พลังไทยรักไทย สินาด กรีทวี (33) 136 0.11 +0.01
ชาติไทยพัฒนา ศรีสุดา รัตนจริงใจ (25) 82 0.07 -0.03
ประชากรไทย วิไลพร วรรณธิกุล (28) 80 0.07 -0.27
รวมใจไทย อนิวรรต ไชยวิลาศ (22) 73 0.06 +0.01
พลังสหกรณ์ ปริญญา ด่านชัย (19) 61 0.05 +0.01
มหาชน เกรียงไกร อินตาเปี้ย (27) 59 0.05 +0.01
ประชานิยม ศรัญย์ ปัญญา (15) 49 0.04 -0.02
ประชาชนปฏิรูป ดาบตำรวจ สมพร จันท์ตะพาน (20) 46 0.04 0.00
ไทรักธรรม ชวลิต ศรีทอง (32) 33 0.03 -0.01
เพื่อไทย สุรพล เกียรติไชยากร (8)  
แทนคุณแผ่นดิน สุทธิพร หลวงยศ (30)
ผลรวม 119,636 100.00
บัตรดี 119,636 93.59
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,280 1.00
บัตรเสีย 6,916 5.41
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 127,832 78.26
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 163,343 100.00
อนาคตใหม่ ได้ที่นั่งจาก เพื่อไทย

อ้างอิง แก้

  1. "กกต.เชียงใหม่ พร้อมรับสมัครเลือกตั้ง". Thai PBS. 3 Feb 2019. สืบค้นเมื่อ 29 Aug 2019.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
  2. "กกต. แจก "ใบส้ม" ว่าที่ส.ส.เพื่อไทย "เลือกตั้งใหม่-ตัดคะแนนปาร์ตี้ลิสต์"". workpointnews.com. ข่าวเวิร์คพอยท์. 24 Apr 2019. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2019-10-28. สืบค้นเมื่อ 29 Aug 2019.
  3. "ด่วน! ที่ประชุมใหญ่อนาคตใหม่ มติขับ 4 ส.ส.งูเห่า ออกจากพรรค". มติชนออนไลน์. 2019-12-16.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)

ดูเพิ่ม แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้