พรรครวมใจไทย

พรรครวมใจไทย (อังกฤษ:Ruam Jai Thai Party/RJP/ชื่อย่อ:รจท.) กลุ่มการเมืองที่ได้ยื่นจดแจ้งชื่อพรรคต่อ คณะกรรมการการเลือกตั้ง เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561 มี ดร.นพดล อมรเวช เป็นผู้ยื่นจดแจ้ง [1] มีการเปิดตัวพรรคพร้อมกับรับรองข้อบังคับพรรค อุดมการณ์พรรค นโยบายพรรค ชื่อพรรค ชื่อย่อพรรค และตราสัญลักษณ์พรรค พร้อมกับทำการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรครวมถึงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดแรก เมื่อวันศุกร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2561 [2] และได้มีการยื่นจดทะเบียนจัดตั้งพรรคต่อ คณะกรรมการการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

พรรครวมใจไทย
Ruam Jai Thai Party
หัวหน้าดร.นพดล อมรเวช
ผู้ก่อตั้งดร.นพดล อมรเวช
คำขวัญสร้างสัมพันธ์ สร้างสรรค์ สร้างชาติ
ก่อตั้ง2 มีนาคม 2018; 3 ปีก่อน (2018-03-02)
สี     สีชมพู
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

และนายทะเบียนพรรคการเมือง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามมติในการประชุมครั้งที่ 38/2561(2) เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 ได้จดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง ชื่อพรรครวมใจไทย ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 เป็นลำดับที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 และได้มีการประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561 [3]

ต่อมามีกรรมการบริหารพรรคลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคและกรรมการบริหารพรรครวม 9 คนทำให้เหลือกรรมการบริหารพรรคทั้งสิ้น 8 คนซึ่งทั้งหมดต้องรักษาการในตำแหน่งต่อไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ [4]

สัญลักษณ์ของพรรคแก้ไข

มีความหมายว่า การรวมพลังใจ พลังกาย ความรู้ความสามารถ และพลังแห่งความสามัคคีของคนไทยทุกคนและทุกภาคส่วนของสังคมไทย ในการร่วมกันพัฒนาประเทศไทยให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง บนพื้นฐานคุณธรรมนำประชาชนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน และมุ่งมั่นสร้างสรรค์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดต่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย โดยยึดถือหลักความมั่นคงและศรัทธาสูงสุดต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

อุดมการณ์และเจตจำนงพรรคแก้ไข

มุ่งมั่นในการที่จะเป็นพรรคการเมืองของประชาชนและปวงชนชาวไทยที่ยึดมั่นต่อสถาบันชาติ ศาสนา และองค์พระมหากษัตริย์ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ดำรงไว้ซึ่งหลักนิติรัฐ นิติธรรมและหลักการธรรมาภิบาล พรรครวมใจไทยมุ่งมั่นที่จะทำงานการเมืองใหม่ มีเจตจำนงในการเป็นพรรคการเมืองนำประชาชนและสังคมไทยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน บนหลักการ”คุณธรรมนำประชาชน”และทำหน้าที่สร้างสรรค์พลังสามัคคีทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาและเกิดสังคมแห่งความสุข และสันติสุขต่อพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่า ทุกเชื้อชาติ และทุกศาสนา โดยยึดในหลักการแห่งสิทธิมนุษยชนสากล ที่สำคัญพรรครวมใจไทยเรามุ่งมั่งชัดเจนในการเป็นสถาบันการเมืองของประเทศที่เป็นที่พึ่งของประชาชน สร้างความเสมอภาคความเท่าเทียมกัน ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน โดยเฉพาะช่องว่างระหว่างชนชั้นของสังคมไทย ทั้งนี้ พรรครวมใจไทยพร้อมนำพาประชาชน สังคม และประเทศไทย ด้วยศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของความเป็นไทยและคนไทยไปสู่การยอมรับ ความศรัทธาและเชื่อมั่นต่อนานาอารยะประเทศ

นโยบายพรรคแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. https://www.matichon.co.th/politics/news_862462
  2. http://www.siampollnews.com/detail-politics.php?id_news=28
  3. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดทะเบียนจัดตั้งพรรครวมใจไทย
  4. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรครวมใจไทย