กองทัพอากาศไทย

กองทัพอากาศไทย (อักษรย่อ: ทอ., อังกฤษ: Royal Thai Air Force : RTAF) เกิดขึ้นภายหลังจากการจัดตั้งกองทัพอากาศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นกองทัพอากาศหน่วยแรกของโลกเพียง 4 ปีเท่านั้น ถือได้ว่าเป็นกองทัพอากาศที่ก่อตั้งเป็นลำดับแรก ๆ ของเอเชีย และมีวีรกรรมครั้งสำคัญเกิดขึ้นมากมายในช่วงกรณีพิพาทไทย-อินโดจีนฝรั่งเศส ปัจจุบันมีกองบัญชาการอยู่ที่เขตสายไหม เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร และภายในปี พ.ศ. 2554 หลังจากได้รับมอบฝูงบิน Gripen กับเครื่องบินเตือนภัยทางอากาศจากบริษัท Saab และการปรับปรุงครึ่งชีวิตให้กับฝูงบิน F-16-A/B ให้มีมาตรฐานเทียบเท่ากับรุ่น C/D กองทัพอากาศไทยจะมีอิทธิพลทางอากาศมากเป็นอันดับที่สองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รองจากสิงคโปร์ในแง่ของขีดความสามารถและความทันสมัยของอากาศยาน

กองทัพอากาศไทย
Royal Thai Air Force Seal.svg

ตราราชการกองทัพอากาศ
ประจำการ 27 มีนาคม พ.ศ. 2457
ประเทศ ไทย
รูปแบบ กองทัพอากาศ
กำลังรบ 45,000 นาย 315 อากาศยาน เป็น เครื่อง บินขับไล่/โจมตี 184
ขึ้นกับ กองบัญชาการกองทัพไทย กระทรวงกลาโหม
หน่วยขึ้นตรง กองบัญชาการกองทัพไทย
กองบัญชาการ ฐานทัพอากาศดอนเมือง
สมญา ทัพฟ้า
สีหน่วย ฟ้า
เพลงหน่วย มาร์ชกองทัพอากาศ
วันสถาปนา 9 เมษายน พ.ศ. 2480
สงคราม
สำคัญ
สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง
สงครามไทย-ฝรั่งเศส
สงครามโลกครั้งที่สอง
สงครามเย็น
สงครามเกาหลี
สงครามเวียดนาม
สงครามกลางเมืองลาว
การก่อการกำเริบคอมมิวนิสต์ในประเทศไทย
เหตุปะทะชายแดนไทย–เวียดนาม
สมรภูมิบ้านร่มเกล้า
การรักษาสันติภาพติมอร์ตะวันออก
ปฏิบัติการโปเชนตง 1
กรณีพิพาทพรมแดนไทย–กัมพูชา
ผู้บังคับบัญชา
ผู้บัญชาการ
ทหารอากาศ
พลอากาศเอก นภาเดช​ ธูปะเต​มีย์
เครื่องหมายหน่วย
ธงประจำ
กองทัพ
Flag of the Royal Thai Air Force.svg
ธงชัยเฉลิมพล Royal Thai Air Force Unit Colour.svg
เครื่องหมายอากาศยาน
Roundel of Thailand.svg

ประวัติแก้ไข

แนวความคิดที่ให้มีเครื่องบินใช้ในราชการ ได้เริ่มขึ้นในรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เมื่อชาวเบลเยี่ยมชื่อ ชาร์ล ว็อง แด็ง บอร์น (Van Den Born) ได้นำเครื่องบินปีก 2 ชั้น แบบอองรี ฟาร์ม็อง 4 (Henry Farman IV) มาแสดงการบินในประเทศไทยเป็นครั้งแรก ณ สนามม้าสระปทุม เพื่อเป็นการแสดงการบินสู่สายตาประชาชนชาวไทยในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2453 (ค.ศ. 1911) จอมพล สมเด็จพระเชษฐาธิราช เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ ขณะนั้นทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการทหารบกทรงเห็นความจำเป็นที่ประเทศไทยจะต้องจัดหาอากาศยานไว้ป้องกันประเทศ จึงทรงดำริจัดตั้งกิจการการบินขึ้นเป็นแผนกหนึ่งของกองทัพบก อยู่ที่สนามราชกรีฑาสโมสร (สนามม้าสระปทุม) อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของนายพลโท พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน และส่งนายทหารไปเรียนวิชาการบินที่ประเทศฝรั่งเศส จำนวน 3 นายประกอบด้วย

นายพันตรี หลวงศักดิ์ศัลยาวุธ (สุนี สุวรรณประทีป) ต่อมาเป็น พลอากาศโท พระยาเฉลิมอากาศ นายร้อยเอก หลวงอาวุธสิขิกร (หลง สินศุข) ต่อมาเป็น นาวาอากาศเอก พระยาเวหาสยานศิลปสิทธิ์ นายร้อยโท ทิพย์ เกตุทัต ต่อมาเป็น นาวาอากาศเอก พระยาทะยานพิฆาต ทั้งสามท่านได้เข้าเรียนที่บริษัทนีเออร์ปอร์ต (Nieuport Company) ในเดือนมกราคมปี พ.ศ. 2454

หลังจากท่านทั้งสามสำเร็จวิชาการบิน ก็ได้ซื้อเครื่องบิน 2 แบบ 8 ลำ คือ Nieuport และ Breguet แบบละ 4 ลำ โดยระยะแรกได้ใช้สนามม้าสระปทุมเป็นสนามบิน แต่ด้วยปัญหาบางประการทำให้สนามม้าสระปทุมไม่สามารถรองรับกิจการการบินที่เติบโตขึ้นได้ จอมพล สมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ ทรงย้ายที่ตั้งแผนกการบิน มาที่ตำบลดอนเมืองตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2457 และทรงยกฐานะแผนกการบิน เป็น"กองบินทหารบก" ในวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2457 ต่อมากระทรวงกลาโหมได้ยึดถือวันนี้เป็น "วันที่ระลึกกองทัพอากาศ"

หลังจากนั้นกิจการการบินได้เติบโตเรื่อยมา โดยกองบินทหารบกได้เข้าร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่ 1 ในปี พ.ศ. 2460 กับฝ่ายสัมพันธมิตร ทำให้ชื่อเสียงและเกียรติภูมิ ของชาติ เป็นที่ยอมรับ และได้รับการยกย่องเป็นอันมาก และในวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2461 กองบินทหารบกจึงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น "กรมอากาศยานทหารบก" หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2464 กระทรวงกลาโหมได้พิจารณาเห็นว่า กำลังทางอากาศไม่ได้เป็นกำลังเฉพาะในด้านยุทธศาสตร์ทางทหารเท่านั้น แต่มีประโยชน์อย่างกว้างขวางต่อกิจการด้านอื่น ๆ อีกด้วย ในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2464 จึงได้แก้ไขการเรียกชื่อจาก "กรมอากาศยานทหารบก" เป็น "กรมอากาศยาน" โดยให้อยู่ในบังคับบัญชาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโดยตรง และในวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2478 จึงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น "กรมทหารอากาศ" และวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2480 จึงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น "กองทัพอากาศ" มียศและเครื่องแต่งกายเป็นของตนเอง โดยนาวาอากาศเอก พระเวชยันต์รังสฤษฎ์ เป็นผู้บัญชาการทหารอากาศคนแรก จึงถือเอาวันนี้เป็น "วันกองทัพอากาศ" และยกย่องถวายพระเกียรติจอมพล สมเด็จพระเชษฐาธิราช เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ ว่าเป็น "พระบิดาแห่งกองทัพอากาศไทย" และยกย่องนายทหาร 3 ท่าน ที่ไปเรียนวิชาการบินรุ่นแรกว่าเป็น "บุพการีทหารอากาศ"

กองทัพอากาศได้สร้างวีรกรรมและยุทธเวหาไว้มากมาย โดยเข้าร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่ 2 และสงครามอินโดจีน สามารถสร้างความพรั่นพรึงให้กับอริราชศัตรูของชาติได้อย่างมาก

ปัจจุบัน กองทัพอากาศมีกำลังทางอากาศทั้งสิ้น 11 กองบิน กับ 1โรงเรียนการบิน โดยมีอากาศยานรวมเกือบ 320 ลำ

นอกจากนี้ กองทัพอากาศดอนเมือง ยังเคยเป็นสถานที่แข่งขันรายการเกมโชว์ทางโทรทัศน์อัจฉริยะข้ามคืน ล้านที่ 3 อีกด้วย

ภารกิจแก้ไข

กองทัพอากาศมีหน้าที่เตรียมกำลังกองทัพอากาศ การป้องกันราชอาณาจักร และดำเนินการเกี่ยวกับการใช้กำลังกองทัพอากาศตามอำนาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหม มีผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ.

ส่วนราชการในสังกัดกองทัพอากาศแก้ไข

กองบัญชาการกองทัพอากาศแก้ไข

 • แผนกสนับสนุนกองบัญชาการกองทัพอากาศ
 • ศูนย์อำนวยการเครื่องบินพระราชพาหนะ
 • ศูนย์อำนวยการเฮลิคอปเตอร์พระราชพาหนะ
 • ศูนย์การสงครามทางอากาศ
 • สำนักงานพัฒนาระบบราชการกองทัพอากาศ

ส่วนบัญชาการแก้ไข

 
Regimental colours guard of Thai air cadet, RTAF, in full dress (royal Guard)
 
RTAF Roundel 1942-1945[1]
 
UH-1H performing CSAR demonstration, 2012, Don Muang RTAFB
 
Bell 412 and Sikorsky S92helicopters royal flight fly by, 2012
 
L-39ZA/ART, Alphajet, F-16A และ AU-23A ในงานวันเด็กแห่งชาติ 2550
 
Saab JAS 39 Gripen of the Royal Thai Air Force
 
Royal Thai Air Force : SAAB Jas 39 Gripen C , During air show at Don Maung Air Force Base in Bangkok, Thailand 2012
 
RTAF Blue Phoenix Air Show at Don Maung, Bangkok , 2012

ส่วนกำลังรบแก้ไข

หมายเหตุ
(*) = ฐานบินปฏิบัติการส่วนหน้า ไม่มีอากาศยานบรรจุถาวร
(**) = ฝูงบินอิสระปฏิบัติราชการสนามและสนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศ
(***) = ฝูงบินอิสระปฏิบัติภารกิจพิเศษและหน่วยบินเฮลิคอปเตอร์พระราชพาหนะ

ส่วนส่งกำลังบำรุงแก้ไข

ส่วนการศึกษาแก้ไข

ส่วนกิจการพิเศษแก้ไข

 • ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ
 • กรมสวัสดิการทหารอากาศ
 • สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง (สห.ทอ.)
 • สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ

อากาศยานในประจำการแก้ไข

ผู้ผลิต
รูปภาพ
ชาติกำเนิด
บทบาท
รุ่น
จำนวน
รายละเอียด
ฝูงบิน
เครื่องบินขับไล่และโจมตี
ซ้าบ     สวีเดน เครื่องบินรบหลากบทบาท JAS 39C/D 7/4 701
ล็อกฮีดมาร์ติน     สหรัฐ เครื่องบินขับไล่ F-16A/B ADF
F-16A/B OCU
F-16A/B MLU
12/1
11/4+3/4
12/6
102
103
403
Northrop     สหรัฐ เครื่องบินขับไล่ F-5T Tigris 30/4 211
แอโร โวโดโชดาย     เชโกสโลวาเกีย โจมตีเบา/ฝึกหัด L-39ZA/ART 33
 • สามารถติดขีปนาวุธ AIM-9 Sidewinder ได้
 • ทยอยปลดประจำการทดแทนด้วย T-50TH และ AT-6TH
401
411
ดอร์เนียร์     เยอรมนี โจมตีเบา/ฝึกหัด Alpha Jet A 19 231
เครื่องบินฝึกหัด
Korea Aerospace Industries     เกาหลีใต้ เครื่องบินฝึกขับไล่ขั้นต้น T-50TH 4 (+8) ได้รับมอบ 4 เครื่องแรกแล้วในปี พ.ศ. 2561 เหลืออีก 8 ลำ มีกำหนดส่งมอบ ปี พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2563 401
Pacific Aerospace   นิวซีแลนด์ ฝึกขั้นพื้นฐาน CT-4A/E 50 206
เซสนา   สหรัฐ ฝึกขั้นพื้นฐาน T-41D 36 604
Pilatus Aircraft   สวิตเซอร์แลนด์ ฝึกขั้นต้น PC-9M 23 ยกระดับโดย อุตสาหกรรมการบินไทย
Diamond Aircraft Industries     ออสเตรีย ฝึกขั้นต้น DA42/DA-42MPP 5 DA-42MPP จัดซื้อมาจำนวน 2 เครื่อง สำหรับทำภารกิจลาดตระเวนถ่ายภาพ 402
กองทัพอากาศไทย     ไทย ฝึกขั้นต้น บ.ชอ.2 1 พัฒนาโดย กรมช่างอากาศ
กองทัพอากาศไทย     ไทย ฝึกขั้นต้น ทอ.6 3 (+25) พัฒนาโดย กรมช่างอากาศ
เครื่องบินตรวจการณ์
ซ้าบ     สวีเดน เตือนภัยทางอากาศและควบคุม S-100B Argus 2
 • ติดตั้งระบบเรดาห์ Erieye
702
พีลาตัส แอร์คราฟ     สวิตเซอร์แลนด์ โจมตีเบา/เอนกประสงค์ AU-23A 14
 • ปรับปรุงจาก PC-6 โดยกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา
501
Aeronautics Defense Systems   อิสราเอล อากาศยานไร้คนขับ Aerostar 22 (+4) เข้าประจำการในปี 2554 โดยเพิ่มคุณลักษณะพิเศษ 402
404
G-Force Composite   ไทย อากาศยานไร้คนขับ Tigershark II 2 อยู่ในขั้นตอนการวิจัย
เครื่องบินลำเลียง
ซ้าบ   สวีเดน ลำเลียงระยะสั้น 340B 2 702
Lockheed Martin     สหรัฐ ลำเลียงทางยุทธวิธี C-130H-30 12 มีแผนปรับปรุง Center Wing Box (CWB) แบบใหม่ 601
Basler Turbo Conversions     สหรัฐ ลำเลียงทางยุทธวิธี Basler BT-67 3 461
ATR   ฝรั่งเศส ลำเลียง ATR-72-500 4 603
Sukhoi   รัสเซีย รับส่งบุคคลสำคัญ Superjet 100LR 2 603
Boeing   สหรัฐ เครื่องบินพระที่นั่งสำรอง
รับส่งบุคคลสำคัญ
B737-4Z6 1 602 รอ.
Boeing   สหรัฐ เครื่องบินพระที่นั่งใน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
B737-8Z6 (B737-800) 2 602 รอ.
Airbus     สหภาพยุโรป เครื่องบินพระที่นั่งสำรอง A-319-115X CJ 1 602 รอ.
Airbus   สหภาพยุโรป เครื่องบินพระที่นั่งสำรอง

รับส่งบุคคลสำคัญ

A340-500 1 602 รอ.
Airbus   สหภาพยุโรป รับส่งบุคคลสำคัญ ACJ320 1 602 รอ.
เฮลิคอปเตอร์
Airbus Helicopters     สหภาพยุโรป เฮลิคอปเตอร์เอนกประสงค์
ค้นหาและช่วยชีวิต
EC-725 (H225M) 8 เตรียมรับมอบเพิ่มอีก 4 ลำ 203
Bell Helicopter     สหรัฐ เฮลิคอปเตอร์เอนกประสงค์
ค้นหากู้ภัย
UH-1H 17 203
Sikorsky Aircraft     สหรัฐ รับส่งบุคคลสำคัญ S-92A 5 201 รอ.
Bell Helicopter     แคนาดา รับส่งบุคคลสำคัญ 412/SP/HP/EP 2/2/1/7 201 รอ.

อาวุธแก้ไข

ชื่อเรียก รูปภาพ ประเทศต้นกำเนิด ประเภท รายละเอียด
ขีปนาวุธอากาศสู่อากาศ
เอไอเอ็ม-120 แอมแรม     สหรัฐ ขีปนาวุธอากาศสู่อากาศพิสัยไกล ใช้งานกับ F-16AM/BM, F-16ADF และ ยาส 39 กริพเพน
Meteor     สหภาพยุโรป ขีปนาวุธอากาศสู่อากาศพิสัยไกล เตรียมนำมาติดตั้งบนเครื่องบิน ยาส 39
Derdy   อิสราเอล ขีปนาวุธอากาศสู่อากาศพิสัยไกล Future user, will be equip with F-5ST
เอไอเอ็ม-9E/J/P ไซด์ไวน์เดอร์     สหรัฐ ขีปนาวุธอากาศสู่อากาศพิสัยใกล้ ใช้งานกับ เอฟ-5, เอฟ-16, ยาส 39, แอลฟาเจ็ต, L-39ZA, T-50TH
ไอริส-ที     เยอรมนี ขีปนาวุธอากาศสู่อากาศพิสัยใกล้ ใช้งานกับ F-16AM/BM และ ยาส 39 กริพเพน
ไพธอน 4/3/5     อิสราเอล ขีปนาวุธอากาศสู่อากาศพิสัยใกล้ ใช้งานกับ F-5E/F/ST
ขีปนาวุธอากาศสู่พื้น
เอจีเอ็ม-65 มาเวอร์ริก     สหรัฐ ขีปนาวุธอากาศสู่พื้น ใช้งานกับ F-16AM/BM และ ยาส 39 กริพเพน
อาร์บีเอส-15     สวีเดน ขีปนาวุธต่อต้านเรือผิวน้ำ ใช้งานกับ ยาส 39 กริพเพน
ระเบิดวัตถุประสงค์ทั่วไป
GBU-12 Paveway II     สหรัฐ ระเบิดนำร่องด้วยเลเซอร์
GBU-16 Paveway II     สหรัฐ ระเบิดนำร่องด้วยเลเซอร์
GBU-24 Paveway III     สหรัฐ ระเบิดนำร่องด้วยเลเซอร์
Joint Direct Attack Munition     สหรัฐ ระเบิดนำร่องด้วยเลเซอร์ GBU-31, GBU-32, GBU-38
Mark 81     สหรัฐ ระเบิดธรรมดาไม่มีระบบนำร่อง
Mark 82     สหรัฐ ระเบิดธรรมดาไม่มีระบบนำร่อง
Mark 83     สหรัฐ ระเบิดธรรมดาไม่มีระบบนำร่อง
Mark 84     สหรัฐ ระเบิดธรรมดาไม่มีระบบนำร่อง

อากาศยานที่ปลดประจำการแก้ไข

 
Royal Thai Air Force Boeing 100E
 
RTAF Tachikawa Ki-36
 
model of RTAF Nakajima Ki-43
 
RTAF Grumman F8F-1 Bearcat
 
F-86L Saberdogs of the RTAF in flight
RTAF
Designator
อากาศยาน
ประเภท
ประเทศ ระยะเวลาใช้งาน จำนวน รายละเอียด
Siamese Flying Corps and Royal Siamese Air Service
n/a Nieuport II & IV   ฝรั่งเศส 1913-? 4 first SFC/RSAS/RSAF aircraft
n/a Breguet III   ฝรั่งเศส 1913-? 5 first SFC/RSAS/RSAF aircraft
เครื่องบินโจมตี
B.J1 Vought V-93S Corsair   สหรัฐ 1934-1950 84+ Locally built. First RTAF combat[comments 1]
B.J2 Mitsubishi Ki-30   ญี่ปุ่น 1940-1951 24
B.J3 Curtiss SB2C-5 Helldiver   สหรัฐ 1951-1955 6 Ex-Royal Thai Navy
B.J4 Fairey Firefly FR.1 & T.2   สหราชอาณาจักร 1951-1955 12 Also used for target towing
B.J5 Rockwell OV-10C Bronco   สหรัฐ 1971-2004 32 Some donated to Philippine Air Force
B.J6 Cessna A-37   สหรัฐ 1972-1994 20
เครื่องบินทิ้งระเบิด
B.Th1 Breguet 14   ฝรั่งเศส 1919-1937 40+ First RSAS/RSAF bomber, built locally
B.Th2 Boripatra   สยาม 1927-1940 4+ First Siamese aircraft design - by RSAF
B.Th3 Martin 139WSM & 166   สหรัฐ 1937-1949 15 Included 6 ex-Dutch 166s
B.Th4 Mitsubishi Ki-21   ญี่ปุ่น 1940-1949 9
เครื่องบินฝึกพลเรือน
B.Ph1 Cessna 150   สหรัฐ 1971-2004 6
เครื่องบินคมนาคม
B.S1 Fairchild 24   สหรัฐ 1938-1950 13 ca.
B.S2 Rearwin 9000   สหรัฐ 1938-1947 2
B.S3 Piper L-4 Cub/Piper PA-11   สหรัฐ 1947-1962 44 PA-11 often confused for Super Cub.
B.S4 Stinson L-5 & L-5B   สหรัฐ 1947-1959 10
B.S5 Beechcraft Bonanza   สหรัฐ 1951-1962 3 Ex-Royal Thai Navy examples
B.S6 Grumman Widgeon   สหรัฐ 1951-1956 5
B.S7 Cessna 170B   สหรัฐ 1954-1959 9
เครื่องบินขับไล่
B.Kh1 Nieuport 17 & Nieuport 21   ฝรั่งเศส 1918-1927 4+
B.Kh2 Nieuport 24bis   ฝรั่งเศส 1918-1932 12+
B.Kh3 SPAD VII & SPAD XIII   ฝรั่งเศส 1919-1931 33
B.Kh4 Nieuport-Delage NiD 29   ฝรั่งเศส 1923-1936 12+ 2 pattern aircraft bought, built locally
B.Kh5 ประชาธิปก   สยาม 1929-? 1 First fighter built in Siam & designed by RSAF.
B.Kh6 Bristol Bulldog   สหราชอาณาจักร 1930-1940 2 For comparison testing
B.Kh7 Boeing 100   สหรัฐ 1931-1949 2 For comparison testing
B.Kh8 Heinkel HD 43   ไรช์เยอรมัน 1930-1940 1 For comparison testing
B.Kh9 Curtiss Hawk II   สหรัฐ 1934-1949 12
B.Kh10 Curtiss Hawk III   สหรัฐ 1935-1949 74 ca. First RTAF fighter in combat[comments 2]
B.Kh11 Curtiss Hawk 75N   สหรัฐ 1939-1949 12
B.Kh12 Nakajima Ki-27b   ญี่ปุ่น 1942-1945 12 Epic fight against USAAF[comments 3][3]
B.Kh13 Nakajima Ki-43   ญี่ปุ่น 1943-1949 24 Downed 1 USAAF B-29
B.Kh14 Supermarine Spitfire FR.14/PR.19   สหราชอาณาจักร 1951-1955 34
B.Kh15 Grumman F8F-1 Bearcat   สหรัฐ 1951-1963 207 Most numerous fighter
B.Kh16 Republic F-84G Thunderjet   สหรัฐ 1956-1963 31 first jet fighter
B.Kh17 North American F-86F/L Sabre   สหรัฐ 1961-1972 74 First RTAF swept-wing fighter. Replaced by F-5
B.Kh18 Northrop F-5A/B/C   สหรัฐ 1966-2008 25 First RTAF supersonic fighter. Its derivatives, F-5E/F/T still in service.
เครื่องร่อน
B.R1 Hoffman H-36 Dimona   ออสเตรีย 1983-1994 10 ca. powered motor glider
B.R2 Grob G 109   เยอรมนี 1989-1994 2 powered motor glider
เฮลิคอปเตอร์
B.H1 Sikorsky H-5/S-51   สหรัฐ 1950-1954 4
B.H2 Hiller 360/UH-12   สหรัฐ 1950-1952 5
B.H3 Sikorsky S-55/H-19   สหรัฐ 1954-1965 11
B.H4 Sikorsky S-58/S-58T/H-34   สหรัฐ 1962-2003 82
B.H5 Kaman HH-43 Huskie   สหรัฐ 1962-1970 4
B.H6 Bell 212/UH-1N   สหรัฐ 1976-1999 2
B.H7 Bell 47/OH-13H   สหรัฐ 1972-1973 9
B.H8 Bell 206B-3 Jet Ranger   สหรัฐ 1995-2006 6
B.H9 Eurocopter AS332L-2 Super Puma   ฝรั่งเศส 1996-2002 3
เครื่องบินทำแผนที่
B.PhTh1 Cessna 411   สหรัฐ 1982-1989 2
B.PhTh2 Beechcraft Queen Air   สหรัฐ 1971-1989 3
B.PhTh4 Aero Commander 690   สหรัฐ 1982-1988 1
เฮลิคอปเตอร์ทำแผนที่
B.HPhT1 Bell 206B   สหรัฐ 1982-1987 1 ex-Thai Army
B.HPhT Kawasaki KH-4   ญี่ปุ่น 1982-1985 1 ex-Thai Army. Development of Bell 47
เครื่องบินลาดตระเวน
B.T1 Percival Prince   สหราชอาณาจักร 1952-1962 1
B.T2 Cessna O-1 Bird Dog   สหรัฐ 1967-1990 54
เครื่องบินฝึก
B.F1 Nieuport 80   ฝรั่งเศส 1918-1935 12 ca. Trainer Nieuport 12, aka Nieuport 23 for wing area
B.F2 Nieuport 83   ฝรั่งเศส 1918-1935 12 ca. Trainer Nieuport 10, aka Nieuport 18 for wing area
B.F3 Consolidated PT-1   สหรัฐ 1928-1939 4
B.F4 Avro 504N   สหราชอาณาจักร 1930-1948 70+ 50+ built locally
B.F5 Vought V-93S Corsair   สหรัฐ 1939-1949 10+ Modified
B.F6 Tachikawa Ki-55   ญี่ปุ่น 1942-1950 24
B.F7 Miles Magister   สหราชอาณาจักร 1947-1952 20
B.F8 North American T-6 Texan   สหรัฐ 1948-1974 220
B.F9 DHC Chipmunk   แคนาดา 1950-1989 66
B.F10 de Havilland DH.82A Tiger Moth   สหราชอาณาจักร 1951-1961 34
B.F11 Lockheed T-33A/RT-33A   สหรัฐ 1955-1996 54 First jet trainer, also first jet aircraft
B.F12 Cessna T-37B/C Tweet   สหรัฐ 1961-1996 22 Jet trainer
B.F13 North American T-28D   สหรัฐ 1962-1988 120
B.F15 Aermacchi SF.260   อิตาลี 1973-1999 18 Royal Thai Air Force get broadcasting technology was RTAF-2
B.F17 RTAF-4 Chantra   ไทย 1974-1989 13 ca. locally built ab-initio trainer
B.F18 RFB Fantrainer 400 & 600   เยอรมนี 1988-1994 26 basic trainer for F-5 lead in
เครื่องบินขนส่ง
B.L1 Beechcraft C-45B/F   สหรัฐ 1947-1971 7 First transport
B.L2 Douglas C-47 & EC-47D   สหรัฐ 1947-1997 55 B.L2k Basler BT-67 still in service
B.L3 Douglas C-54/DC-4   สหรัฐ 1959-1966 2
B.L4 Fairchild C-123B/K   สหรัฐ 1964-1995 46
B.L10 Douglas DC-8-62AF   สหรัฐ 1979-1989 3
B.L14 Aeritalia G.222   อิตาลี 1995-2012 6 3 traded for 1 Saab 340B
เครื่องบินหลากประโยชน์
B.Th1 Helio Courier   สหรัฐ 1963-1986 20

อาวุธแก้ไข

ประจำการแก้ไข

ประเภท ประเทศต้นกำเนิด บทบาท จำนวน แผนการ
จรวดอากาศสู่อากาศ
ไอริส-ที   เยอรมนี SRAAM (ขีปนาวุธอากาศสู่อากาศระยะสั้น) 50 Gripen Deal
Meteor (missile)   เยอรมนี BVRAAM ในอนาคต Gripen Deal (Future)
เอไอเอ็ม-9 ไซด์ไวน์เดอร์   สหรัฐ SRAAM (ขีปนาวุธอากาศสู่อากาศระยะสั้น) 100 PEACE NARESUAN
เอไอเอ็ม-120C5/C7 แอมแรม   สหรัฐ BVRAAM 50 Delivered.
ไพธอน-4   อิสราเอล AAM 46
จรวจอากาศสู่พื้น/จรวด/ระเบิด
GBU-10/-12/-22 Paveway II[ต้องการอ้างอิง]   สหรัฐ Laser-Guided Bomb 300
GBU-31(V)1/B JDAM   สหรัฐ GPS/INS Guided Bomb 100
GBU-38/B JDAM   สหรัฐ GPS/INS Guided Bomb 200
GBU-54/B JDAM   สหรัฐ GPS/INS/Laser-Guided Bomb 200
เอจีเอ็ม-65B/D/G มาเวอร์ริก   สหรัฐ Air-to-Ground Missile 100
Mk 81/Mk82/Mk84   สหรัฐ 500/1000/2000 pound general purpose bombs 3,000
อาร์บีเอส-15F Mk.2   สวีเดน (200 kg) Anti-ship missile 15) Gripen Deal
จรวดพื้นสู่อากาศ (ป้องกัน)
Oerlikon ADATS   สวิตเซอร์แลนด์ laser-guided supersonic missile 94 Fixed emplacement/semi-mobile
Saab Bofors Dynamics RBS 70 Mk.2   สวีเดน Man-portable air-defence system (MANPAD) 53
QW-2 Vanguard II   จีน Man-portable air-defence system (MANPAD) 80
Rheinmetall Mauser Mk.30 mod.F   เยอรมนี 168
Bofors 40mm L/70   สวีเดน 40mm L/70 45
Type 74   จีน Twin 37mm Anti Aircraft Artillery 30
อาวุธภาคพื้นดิน
Cadillac Gage V150 Commando   สหรัฐ 4x4 amphibious armored car 12 With 12.7mm and 7.62mm MG
Rheinmetall Condor   เยอรมนี 4x4 amphibious armored car 19 With 20mm and 7.62mm MG

การพัฒนาในอนาคตแก้ไข

 • RTAF-6 – เครื่องบินฝึก โดย อุตสาหกรรมการบินไทย
 • Tigershark II – อากาศยานไร้คนขับ โดย G-Force Composite
 • วิจัยจรวดอากาศสู่อากาศ โดย สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
 • วิจัยจรวดร่อนโจมตีภาคพื้นและโจมตีเรือ โดย สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

ดูเพิ่มแก้ไข

การทหารในประเทศไทยแก้ไข

ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับกองทัพอากาศไทยแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. http://forums.gunboards.com/showthread.php?158607-Japanese-use-of-Type-45-Siamese-Mauser
 2. http://www.daoc.rtaf.mi.th/ สถานีรายงานหาดใหญ่กับสถานีรายงานเขาวังชิงคือที่เดียวกัน
 3. Wieliczko and Szeremeta 2004, p. 81.


แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข


อ้างอิงผิดพลาด: มีป้ายระบุ <ref> สำหรับกลุ่มชื่อ "comments" แต่ไม่พบป้ายระบุ <references group="comments"/> ที่สอดคล้องกัน หรือไม่มีการปิด </ref>