กองบิน 1 จังหวัดนครราชสีมา เป็นหนึ่งในกองบินสังกัดกองทัพอากาศไทย มีหน่วยขึ้นตรงอยู่คือ ฝูงบิน 102 และ ฝูงบิน 103 เป็นฝูงบินขับไล่หลักของกองทัพอากาศไทย ปัจจุบันมี นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ดำรงตำแหน่งผู้บังคับการกองบิน 1

ขณะเกิดเหตุกราดยิงที่จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2563​ พลเอกประยุทธ์​ จันทร์​โอชา​ ​ได้ทำการเดินทางมาลงที่กองบิน

ประวัติแก้ไข

กองบิน 1 เดิมเรียก กองบินใหญ่ทหารบก ขึ้นกับ กรมอากาศยานทหารบก เป็นกองบินรบ เดิมมีที่ตั้งอยู่ที่สนามบินดอนเมืองฝั่งตะวันตก ในปี 2464 เปลี่ยนชื่อเป็น "กองโรงเรียนการบินที่๑" ในปี พ.ศ. 2479 คำสั่งทหารที่ 9/643 ลงวันที่ 15 เมษายน 2479 ให้เปลี่ยนชื่อเป็น "กองบินน้อยที่1" ต่อมาได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็น "กองบิน1" ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2506 และเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2519 กองบิน 1 ก็ได้ย้ายจากท่าอากาศยานดอนเมืองมาที่ท่าอากาศยานนครราชสีมา ทางได้ทิศใต้ของตัวเมืองประมาณ 5 กิโลเมตรจนถึงปัจจุบัน

การจัดหน่วยแก้ไข

 • กองบังคับการ
  • แผนกยุทธการ
  • แผนกส่งกำลังบำรุง
  • แผนกการข่าว
  • แผนกกำลังพล
  • แผนกกิจการพลเรือน
  • แผนกธุรการ
  • แผนกการเงิน
  • งบประมาณ
  • ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • หมวดจัดหา
  • นายทหารพระธรรมนูญ
  • สำนักงานรักษาความปลอดภัย
  • นิรภัย
 • ส่วนปฏิบัติการ
  • ฝูงบิน ๑๐๒
  • ฝูงบิน ๑๐๓
  • กองพันทหารอากาศโยธิน
  • แผนกสนับสนุนการบิน
  • แผนกควบคุมการยุทธทางอากาศ
  • กทน.บน.๑
  • แผนกช่างอากาศ
  • แผนกสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
  • แผนกสรรพาวุธ
  • หมวดบริการเชื้อเพลิง
 • หน่วยขึ้นตรงกองบิน
  • โรงพยาบาลกองบิน 1
  • แผนกช่างโยธา
  • แผนกสวัสดิการ
  • แผนกขนส่ง
  • แผนกพลาธิการ
  • กองร้อยทหารสารวัตร
 • หน่วยในพื้นที่
  • ศูนย์การสงครามทางอากาศ
  • ศูนย์สนับสนุนทางอากาศโดยตรงที่ ๒
  • หน่วยบินฝนหลวง
 • หน่วยงานอื่นๆ
  • ชมรมแม่บ้าน กองบิน ๑
  • สหกรณ์ออมทรัพย์
  • สนามกอล์ฟ ไทเกอร์กอล์ฟคลับ
  • ศูนย์เคเบิลทีวี
  • ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

อากาศยานแก้ไข

 • บ.ข.19 F-16A/B
 • บ.ข.19 F-16A Century Falcon (ลายสายฟ้าธงชาติไทย)
 • บ.ข.19ก F-16adf

อากาศยานในอดีตแก้ไข

 
บ.ฝ.11 T-33A