วิกิพีเดีย:โครงการวิกิประเทศไต้หวัน

หน้าหลักอภิปรายสมาชิก

ยินดีต้อนรับสู่ โครงการวิกิประเทศไต้หวัน! เป็นโครงการวิกิที่เปิดให้ทุกคนที่มีความสนใจในการแก้ไข เพิ่มเติมข้อมูล และจัดระเบียบบทความวิกิพีเดียที่เกี่ยวข้องกับประเทศไต้หวัน (ชื่อทางการว่า สาธารณรัฐจีน) ขอบเขตโครงการของเราอาจทับซ้อนกับโครงการวิกิประเทศญี่ปุ่น และโครงการวิกิประเทศจีนในบางหัวข้อ แต่ส่วนใหญ่จะมีเนื้อหาแยกกัน โครงการวิกินี้มุ่งนำเสนอมุมมองที่เป็นกลางในหัวข้อที่เกี่ยวกับภูมิรัฐศาสตร์และกลุ่มชาติพันธุ์

เข้าร่วมกับเรา

ขอบเขต แก้ไข

บทความที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อต่อไปนี้

โครงการนี้ครอบคลุมทั้งการสร้างและแก้ไขบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศไต้หวัน เมือง เทศมณฑล ภูมิศาสตร์ การคมนาคมขนส่ง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ฯลฯ และมีจุดมุ่งหมายเพื่อขยายแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับไต้หวันในวิกิพีเดียอย่างถูกต้องแม่นยำ

จุดมุ่งหมาย แก้ไข

  • เพื่อเพิ่มเนื้อหาในบทความที่อธิบายถึงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไต้หวันและชาวไต้หวันได้อย่างถูกต้อง
  • เพื่อเพิ่มจำนวนบทความเกี่ยวกับประเทศไต้หวัน โดยการแปลจากวิกิภาษาอื่น เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น

แนวปฏิบัติ แก้ไข

สถิติ แก้ไข

ณ วันที่ 11 กันยายน 2023 มีบทความภายในขอบเขตของโครงการวิกิประเทศไต้หวันจำนวน 57 บทความ สำหรับภาพรวมโดยละเอียด ดูที่ สถิติบทความประเทศไต้หวัน ในแถบด้านข้าง

แม่แบบ แก้ไข