เหตุการณ์สำคัญในอาณาจักรอยุธยา

ลำดับเหตุการณ์สำคัญในอาณาจักรอยุธยา

พ.ศ. 1893แก้ไข

พ.ศ. 1912แก้ไข

พ.ศ. 1913แก้ไข

พ.ศ. 1931แก้ไข

พ.ศ. 1981แก้ไข

พ.ศ. 1991แก้ไข

พ.ศ. 2112แก้ไข

พ.ศ. 2127แก้ไข

พ.ศ. 2133แก้ไข

พ.ศ. 2135แก้ไข

พ.ศ. 2148แก้ไข

พ.ศ. 2229แก้ไข

 
ราชทูตสยาม ณ พระราชวังแวร์ซาย ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2229 (ค.ศ. 1686)

พ.ศ. 2231แก้ไข

พ.ศ. 2232แก้ไข

พ.ศ. 2277แก้ไข

พ.ศ. 2279แก้ไข

พ.ศ. 2301แก้ไข

พ.ศ. 2310แก้ไข