ราชวงศ์สุพรรณภูมิ

ราชวงศ์สุพรรณภูมิ เป็นราชวงศ์ลำดับที่ 2 ที่ได้ปกครองอาณาจักรอยุธยา มีอายุรวม 178 ปี

ราชวงศ์สุพรรณภูมิ
พระราชอิสริยยศ
ปกครอง
เชื้อชาติไทย[ต้องการอ้างอิง]
จำนวนพระมหากษัตริย์15 พระองค์
ประมุขพระองค์แรกสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1
ประมุขพระองค์สุดท้าย
ช่วงระยะเวลา
  • อยุธยา
    • ครั้งที่ 1 : พ.ศ. 1913–1931
    • ครั้งที่ 2 : พ.ศ. 1952–2112
  • สุโขทัย : พ.ศ. 1981–1991
  • กัมพูชา : พ.ศ. 1931–1964
  • พิษณุโลก : พ.ศ. 2011–2091
สถาปนาพ.ศ. 1913
ล่มสลายพ.ศ. 2112

รายพระนามพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์สุพรรณภูมิ แก้

ราชวงศ์สุพรรณภูมิประกอบด้วยพระมหากษัตริย์ 13 พระองค์ดังนี้

ลำดับ พระบรมสาทิสลักษณ์
ตราแผ่นดิน
พระนาม พระราชสมภพ เริ่มครองราชย์ สิ้นรัชกาล สวรรคต รวมปีครองราชย์
1 สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1
(ขุนหลวงพ่องั่ว)
พ.ศ. 1854 พ.ศ. 1913 พ.ศ. 1931 18 ปี
2   สมเด็จพระเจ้าทองลัน
(เจ้าทองจันทร์)
พ.ศ. 1917 พ.ศ. 1931 7 วัน
ราชวงศ์อู่ทองปกครองกรุงศรีอยุธยา พ.ศ. 1931-พ.ศ. 1952
3   สมเด็จพระอินทราชา
(เจ้านครอินทร์)
พ.ศ. 1902 พ.ศ. 1952 พ.ศ. 1967 15 ปี
4 สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2
(เจ้าสามพระยา)
พ.ศ. 1929 พ.ศ. 1967 พ.ศ. 1991 24 ปี
5   สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ พ.ศ. 1974 พ.ศ. 1991 พ.ศ. 2031 40 ปี
6 สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3
(พระบรมราชา)
พ.ศ. 2005 พ.ศ. 2031 พ.ศ. 2034 3 ปี
7   สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2
(พระเชษฐา)
พ.ศ. 2015 พ.ศ. 2034 พ.ศ. 2072 38 ปี
8   สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4
(พระอาทิตยวงศ์)
(หน่อพุทธางกูร)
พ.ศ. 2034 พ.ศ. 2072 พ.ศ. 2076 4 ปี
9   สมเด็จพระรัษฎาธิราช พ.ศ. 2072 พ.ศ. 2077 5 เดือน
10   สมเด็จพระไชยราชาธิราช พ.ศ. 2042 พ.ศ. 2077 พ.ศ. 2089 13 ปี
11   สมเด็จพระยอดฟ้า พ.ศ. 2078 พ.ศ. 2089 พ.ศ. 2091 2 ปี
12   สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ
(พระเจ้าช้างเผือก)
พ.ศ. 2048 พ.ศ. 2091 พ.ศ. 2111 20 ปี
13   สมเด็จพระมหินทราธิราช พ.ศ. 2082 พ.ศ. 2111 7 สิงหาคม พ.ศ. 2112 1 ปี
เสียกรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2112

แผนผัง แก้

 
  (1)
สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (3)
สมเด็จพระอินทราชา
  (2)
สมเด็จพระเจ้าทองลัน
 
 
 
 
 
  (4)
สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (5)
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
 
พระอินทราชา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (6)
สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3
   (7)
สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   (8)
สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4
   (10)
สมเด็จพระไชยราชาธิราช
 
  (12)
สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (9)
สมเด็จพระรัษฎาธิราช
  (11)
สมเด็จพระยอดฟ้า
 
  (13)
สมเด็จพระมหินทราธิราช

ดูเพิ่ม แก้

ก่อนหน้า ราชวงศ์สุพรรณภูมิ ถัดไป
ราชวงศ์อู่ทอง   ราชวงศ์ที่ปกครองกรุงศรีอยุธยา
((ครั้งที่ 1)
พ.ศ. 1913 - 1931
(ครั้งที่ 2)
พ.ศ. 1952 - 2112)
  ราชวงศ์อู่ทอง (หลังครั้งที่ 1)
ราชวงศ์สุโขทัย (หลังครั้งที่ 2)