เปิดเมนูหลัก
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

ราชวงศ์สุพรรณภูมิ หรือ ราชวงศ์สุวรรณภูมิ เป็นราชวงศ์ที่ 2 ที่ได้ครองอาณาจักรอยุธยา ราชวงศ์สุพรรณภูมิมีอายุรวม 178 ปี

ราชวงศ์สุพรรณภูมิ
พระราชอิสริยยศพระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรอยุธยา
ปกครองกรุงศรีอยุธยา
เชื้อชาติไทย
จำนวนพระมหากษัตริย์14 พระองค์
ประมุขพระองค์แรกครั้งที่ 1 สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1
ครั้งที่ 2 สมเด็จพระอินทราชา
ประมุขพระองค์สุดท้ายสมเด็จพระมหินทราธิราช
ช่วงระยะเวลา1913 - 2112
สถาปนาครั้งที่ 1 พ.ศ. 1913
ครั้งที่ 2 พ.ศ. 1952
สิ้นสุดครั้งที่ 1พ.ศ. 1931
ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2112
ราชวงศ์ก่อนหน้าครั้งที่ 1 ราชวงศ์อู่ทอง
ครั้งที่ 2 ราชวงศ์อู่ทอง
ราชวงศ์ถัดไปครั้งที่ 1 ราชวงศ์อู่ทอง
ครั้งที่ 2 ราชวงศ์สุโขทัย

รายพระนามพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์สุพรรณภูมิแก้ไข

ราชวงศ์สุพรรณภูมิประกอบด้วยพระมหากษัตริย์ 13 พระองค์ดังนี้

ลำดับ พระบรมสาทิสลักษณ์
ตราแผ่นดิน
พระนาม พระราชสมภพ เริ่มครองราชย์ สิ้นรัชกาล สวรรคต รวมปีครองราชย์
3   สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1
(ขุนหลวงพะงั่ว)
? พ.ศ. 1913 พ.ศ. 1931 18 ปี
4   สมเด็จพระเจ้าทองลัน
(เจ้าทองจันทร์)
? พ.ศ. 1931 7 วัน
ราชวงศ์อู่ทองปกครองกรุงศรีอยุธยา พ.ศ. 1931-พ.ศ. 1952
6   สมเด็จพระอินทราชา
(เจ้านครอินทร์)
พ.ศ. 1902 พ.ศ. 1952 พ.ศ. 1967 15 ปี
7   สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2
(เจ้าสามพระยา)
? พ.ศ. 1967 พ.ศ. 1991 24 ปี
8   สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
(พระราเมศวร)
พ.ศ. 1974 พ.ศ. 1991 พ.ศ. 2031 40 ปี
9   สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3
(พระบรมราชา)
? พ.ศ. 2031 พ.ศ. 2034 3 ปี
10   สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2
(พระเชษฐา)
พ.ศ. 2015 พ.ศ. 2034 พ.ศ. 2072 38 ปี
11   สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4
(สมเด็จพระหน่อพุทธางกูร)
พ.ศ. 2034 พ.ศ. 2072 พ.ศ. 2076 4 ปี
12   สมเด็จพระรัษฎาธิราช พ.ศ. 2072 พ.ศ. 2077 5 เดือน
13   สมเด็จพระไชยราชาธิราช พ.ศ. 2042 พ.ศ. 2077 พ.ศ. 2089 13 ปี
14   สมเด็จพระยอดฟ้า
(พระแก้วฟ้า)
พ.ศ. 2078 พ.ศ. 2089 พ.ศ. 2091 2 ปี
15   สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ
(พระเจ้าช้างเผือก)
พ.ศ. 2048 พ.ศ. 2091 พ.ศ. 2111 20 ปี
16   สมเด็จพระมหินทราธิราช พ.ศ. 2082 พ.ศ. 2111 7 สิงหาคม พ.ศ. 2112 1 ปี
เสียกรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2112

ดูเพิ่มแก้ไข