รายพระนามพระมหากษัตริย์ไทย

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

รายพระนามพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่ราชวงศ์ศรีนาวนำถุมแห่งอาณาจักรสุโขทัยถึงปัจจุบันมีดังนี้

อาณาจักรสุโขทัย

ราชวงศ์ศรีนาวนำถุม

ลำดับ พระบรมรูปหรือตราแผ่นดิน พระนาม พระราชสมภพ เริ่มครองราชย์ สิ้นรัชกาล สวรรคต ระยะเวลาครองราชย์
1   พ่อขุนศรีนาวนำถุม พ.ศ. 1645 พ.ศ. 1700 พ.ศ. 1724
(พระชนมายุ 79 พรรษา)
24 ปี
ภายใต้การปกครองของขอมสบาดโขลญลำพง

ราชวงศ์พระร่วง

ลำดับ พระบรมรูปหรือตราแผ่นดิน พระนาม พระราชสมภพ เริ่มครองราชย์ สิ้นรัชกาล สวรรคต ระยะเวลาครองราชย์
1   พ่อขุนศรีอินทราทิตย์
(พ่อขุนบางกลางหาว)
(กมรเตงอัญศรีอินทรบดินทราทิตย์)
พ.ศ. 1731 พ.ศ. 1781 พ.ศ. 1811
(พระชนมายุ 80 พรรษา)
30 ปี
2   พ่อขุนบานเมือง ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ราว พ.ศ. 1822 ไม่ปรากฏ
3   พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
(ขุนรามราช)
(พระบาทกมรเตงอัญศรีรามราช)
พ.ศ. 1790 พ.ศ. 1822 พ.ศ. 1842
(พระชนมายุ 52 พรรษา)
20 ปี
4   พระยาเลอไทย พ.ศ. 1805 พ.ศ. 1842 พ.ศ. 1866
(พระชนมายุ 61 พรรษา)
24 ปี
5   พระยางั่วนำถุม ไม่ปรากฏ พ.ศ. 1866 พ.ศ. 1890 24 ปี
6   พระมหาธรรมราชาที่ 1
(ลิไทย)
(พระบาทกมรเตงอัญศรีสุริยพงศ์รามมหาราชาธิราช)
พ.ศ. 1843 พ.ศ. 1890 1911
(พระชนมายุ 68 พรรษา)
21 ปี
ภายใต้การปกครองของอาณาจักรอยุธยา พ.ศ. 1921 – 1981
7   พระมหาธรรมราชาที่ 2
(ลือไทย)
พ.ศ. 1901 พ.ศ. 1911 พ.ศ. 1942 พ.ศ. 1952
(พระชนมายุ 51 พรรษา)
31 ปี
8   พระมหาธรรมราชาที่ 3
(ไสลือไทย)
พ.ศ. 1923 พ.ศ. 1943 พ.ศ. 1962
(พระชนมายุ 39 พรรษา)
19 ปี
9   พระมหาธรรมราชาที่ 4
(บรมปาล)
พ.ศ. 1944 พ.ศ. 1962 พ.ศ. 1981
(พระชนมายุ 37 พรรษา)
19 ปี
สิ้นสภาพการปกครองตนเองถูกรวมเป็นหนึ่งอาณาจักรอยุธยา

อาณาจักรอยุธยา

ราชวงศ์อู่ทอง (ครั้งที่ 1)

ลำดับ พระบรมรูปหรือตราแผ่นดิน พระนาม พระราชสมภพ เริ่มครองราชย์ สิ้นรัชกาล สวรรคต ระยะเวลาครองราชย์
1   สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1
(พระเจ้าอู่ทอง)
3 เมษายนพ.ศ. 1857 12 มีนาคม

พ.ศ. 1894[1]

พ.ศ. 1912
(พระชนมายุ 55 พรรษา)
20 ปี
2
(1)
  สมเด็จพระราเมศวร พ.ศ. 1882 พ.ศ. 1912 พ.ศ. 1913
(พระชนมายุ 37 พรรษา)
พ.ศ. 1938
(พระชนมายุ 56 พรรษา)
1 ปี

ราชวงศ์สุพรรณภูมิ (ครั้งที่ 1)

ลำดับ พระบรมรูปหรือตราแผ่นดิน พระนาม พระราชสมภพ เริ่มครองราชย์ สิ้นรัชกาล สวรรคต ระยะเวลาครองราชย์
3   สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1
(ขุนหลวงพะงั่ว)
พ.ศ. 1853 พ.ศ. 1913 พ.ศ. 1931
(พระชนมายุ 78 พรรษา)
18 ปี
4   สมเด็จพระเจ้าทองลัน
(เจ้าทองจันทร์)
พ.ศ. 1917 พ.ศ. 1931
(พระชนมายุ 14 พรรษา)
7 วัน

ราชวงศ์อู่ทอง (ครั้งที่ 2)

ลำดับ พระบรมรูปหรือตราแผ่นดิน พระนาม พระราชสมภพ เริ่มครองราชย์ สิ้นรัชกาล สวรรคต ระยะเวลาครองราชย์
2
(2)
  สมเด็จพระราเมศวร พ.ศ. 1882 พ.ศ. 1931 พ.ศ. 1938
(พระชนมายุ 56 พรรษา)
7 ปี
5   สมเด็จพระเจ้ารามราชา พ.ศ. 1899 พ.ศ. 1938 พ.ศ. 1952
(พระชนมายุ 53 พรรษา)
14 ปี

ราชวงศ์สุพรรณภูมิ (ครั้งที่ 2)

ลำดับ พระบรมรูปหรือตราแผ่นดิน พระนาม พระราชสมภพ เริ่มครองราชย์ สิ้นรัชกาล สวรรคต ระยะเวลาครองราชย์
6   สมเด็จพระอินทราชา
(เจ้านครอินทร์)
พ.ศ. 1902 พ.ศ. 1952 พ.ศ. 1967
(พระชนมายุ 65 พรรษา)
15 ปี
7   สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2
(เจ้าสามพระยา)
พ.ศ. 1929 พ.ศ. 1967 พ.ศ. 1991
(พระชนมายุ 62 พรรษา)
24 ปี
ปฏิรูปการปกครอง จตุสดมภ์ พ.ศ. 2006
8   สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ พ.ศ. 1974 พ.ศ. 1991 พ.ศ. 2031
(พระชนมายุ 57 พรรษา)
40 ปี
9   สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3
(พระบรมราชา)
พ.ศ. 2005 พ.ศ. 2031 พ.ศ. 2034
(พระชนมายุ 29 พรรษา)
3 ปี
10   สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2
(พระเชษฐา)
พ.ศ. 2015 พ.ศ. 2034 10 ตุลาคม

พ.ศ. 2072
(พระชนมายุ 57 พรรษา)

38 ปี
11   สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4
(หน่อพุทธางกูร)
พ.ศ. 2031 10

ตุลาคม พ.ศ. 2072

พ.ศ. 2076
(พระชนมายุ 45 พรรษา)
4 ปี
12   สมเด็จพระรัษฎาธิราช พ.ศ. 2072 พ.ศ. 2077
(พระชนมายุ 5 พรรษา)
5 เดือน
13   สมเด็จพระไชยราชาธิราช พ.ศ. 2042 พ.ศ. 2077 พ.ศ. 2089
(พระชนมายุ 47 พรรษา)
13 ปี
14   สมเด็จพระยอดฟ้า
(พระแก้วฟ้า)
พ.ศ. 2078 พ.ศ. 2089 10 มิถุนายน

พ.ศ. 2091
(พระชนมายุ 13 พรรษา)

2 ปี
-   ขุนวรวงศาธิราช พ.ศ. 2046 พ.ศ. 2091
(พระชนมายุ 45 พรรษา)
42 วัน
(ไม่ได้รับการยกย่อง แต่ผ่านพระราชพิธีบรมราชาภิเษก)
15   สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ
(พระเจ้าช้างเผือก)
พ.ศ. 2048 29

กรกฎาคม พ.ศ. 2091

พ.ศ. 2111
(พระชนมายุ 63 พรรษา)
20 ปี
16   สมเด็จพระมหินทราธิราช พ.ศ. 2082 พ.ศ. 2111 7 สิงหาคม พ.ศ. 2112 พ.ศ. 2112
(พระชนมายุ 30 พรรษา)
1 ปี
เสียกรุงครั้งที่ 1

ราชวงศ์สุโขทัย

ลำดับ พระบรมรูปหรือตราแผ่นดิน พระนาม พระราชสมภพ เริ่มครองราชย์ สิ้นรัชกาล สวรรคต ระยะเวลาครองราชย์
17   สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช
(สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 1)
พ.ศ. 2057 7 สิงหาคม พ.ศ. 2112 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2133
(พระชนมายุ 76 พรรษา)
21 ปี
กอบกู้เอกราช หลุดพ้นภายใต้การปกครองอาณาจักรตองอู พ.ศ. 2127
18   สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
(สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 2)
(พระองค์ดำ)
พ.ศ. 2098 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2133 25 เมษายน พ.ศ. 2148
(พระชนมายุ 50 พรรษา)
15 ปี
19   สมเด็จพระเอกาทศรถ
(สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 3)
(พระองค์ขาว)
พ.ศ. 2103 25 เมษายน พ.ศ. 2148 พ.ศ. 2153
(พระชนมายุ 50 พรรษา)
5 ปี
20   สมเด็จพระศรีเสาวภาคย์

(สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 4)

พ.ศ. 2128 พ.ศ. 2153 พ.ศ. 2154
(พระชนมายุ 26 พรรษา)
1 ปี 2 เดือน
21   สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม

(สมเด็จพระบรมราชาที่ 1)

พ.ศ. 2135 พ.ศ. 2154 12 ธันวาคม พ.ศ. 2171
(พระชนมายุ 36 พรรษา)
17 ปี
22   สมเด็จพระเชษฐาธิราช

(สมเด็จพระบรมราชาที่ 2)

พ.ศ. 2155 12 ธันวาคม พ.ศ. 2171 พ.ศ. 2173
(พระชนมายุ 18 พรรษา)
1 ปี 7 เดือน
23   สมเด็จพระอาทิตยวงศ์ พ.ศ. 2161 พ.ศ. 2173 พ.ศ. 2173 พ.ศ. 2178
(พระชนมายุ 17 พรรษา)
36 วัน

ราชวงศ์ปราสาททอง

ลำดับ พระบรมรูปหรือตราแผ่นดิน พระนาม พระราชสมภพ เริ่มครองราชย์ สิ้นรัชกาล สวรรคต ระยะเวลาครองราชย์
24   สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง

(สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 5)

พ.ศ. 2143 พ.ศ. 2173 พ.ศ. 2199
(พระชนมายุ 56 พรรษา)
25 ปี
25   สมเด็จเจ้าฟ้าไชย

(สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 6)

พ.ศ. 2173 พ.ศ. 2199
(พระชนมายุ 26 พรรษา)
9 เดือน
26   สมเด็จพระศรีสุธรรมราชา

(สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 7)

พ.ศ 2143 พ.ศ. 2199 26 ตุลาคม พ.ศ. 2199
(พระชนมายุ 56 พรรษา)
2 เดือน 20 วัน
27   สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

(สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 3)

16

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2175

26 ตุลาคม พ.ศ. 2199 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2231
(พระชนมายุ 56 พรรษา)
32 ปี
การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2231 เปลี่ยนแปลงสังคมของชาตินิยม

ราชวงศ์บ้านพลูหลวง

ลำดับ พระบรมรูปหรือตราแผ่นดิน พระนาม พระราชสมภพ เริ่มครองราชย์ สิ้นรัชกาล สวรรคต ระยะเวลาครองราชย์
28   สมเด็จพระเพทราชา
(สมเด็จพระมหาบุรุษ วิสุทธิเดชอุดม)
พ.ศ. 2175 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2231 6 กุมภาพันธ์

พ.ศ. 2246
(พระชนมายุ 71 พรรษา)

15 ปี
29   สมเด็จพระเจ้าสุริเยนทราธิบดี
(สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8)
(พระเจ้าเสือ)
พ.ศ. 2204 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2246 9 กุมภาพันธ์

พ.ศ. 2251
(พระชนมายุ 47 พรรษา)

5 ปี
30   สมเด็จพระที่นั่งท้ายสระ
(สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 9)
(พระเจ้าท้ายสระ)
พ.ศ. 2221 9 กุมภาพันธ์

พ.ศ. 2251

พ.ศ. 2275
(พระชนมายุ 54 พรรษา)
24 ปี
31   สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
(สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชที่ 2)
พ.ศ. 2223 พ.ศ. 2275 26 เมษายน

พ.ศ. 2301
(พระชนมายุ 78 พรรษา)

26 ปี
32   สมเด็จพระเจ้าอุทุมพร
(สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชที่ 3)
(ขุนหลวงหาวัด)
พ.ศ. 2265 พ.ศ. 2301 พ.ศ. 2339
(พระชนมายุ 74 พรรษา)
2 เดือน
33   สมเด็จพระที่นั่งสุริยาศน์อมรินทร์
(สมเด็จพระบรมราชาที่ 3)
(พระเจ้าเอกทัศ)
พ.ศ. 2252 พ.ศ. 2301 7 เมษายน พ.ศ. 2310 พ.ศ. 2310
(พระชนมายุ 58 พรรษา)
9 ปี
เสียกรุงครั้งที่ 2

อาณาจักรธนบุรี

ราชวงศ์ธนบุรี

ลำดับ พระบรมลักษณ์ พระนาม พระราชสมภพ เริ่มครองราชย์ บรมราชาภิเษก สิ้นรัชกาล สวรรคต ระยะเวลาครองราชย์
1   สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี
(สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช)
(จักรพรรดิแห่งสยาม)
23 มีนาคม พ.ศ. 2277
หรือ
17 เมษายน พ.ศ. 2277
6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2310 28 ธันวาคม พ.ศ. 2311 6 เมษายน พ.ศ. 2325
(พระชนมายุ 47 พรรษา)
14 ปี 99 วัน
รัฐประหารยึดอำนาจเป็นส่วนหนึ่งอาณาจักรรัตนโกสินทร์

อาณาจักรรัตนโกสินทร์ ราชอาณาจักรสยาม และราชอาณาจักรไทย

ราชวงศ์จักรี

ลำดับ พระบรมลักษณ์ พระนาม พระราชสมภพ เริ่มครองราชย์ บรมราชาภิเษก สิ้นรัชกาล สวรรคต ระยะเวลาครองราชย์
1 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
(สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก)
(รัชกาลที่ 1)
20 มีนาคม พ.ศ. 2279 6 เมษายน พ.ศ. 2325 13 มิถุนายน พ.ศ. 2325 7 กันยายน พ.ศ. 2352
(พระชนมายุ 73 พรรษา)
27 ปี
2 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
(รัชกาลที่ 2)
24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2310 7 กันยายน พ.ศ. 2352 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2367
(พระชนมายุ 57 พรรษา)
15 ปี
3 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
(พระมหาเจษฎาราชเจ้า)
(รัชกาลที่ 3)
31 มีนาคม พ.ศ. 2330 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2367 2 เมษายน พ.ศ. 2394
(พระชนมายุ 64 พรรษา)
27 ปี
4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
(พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช)
(รัชกาลที่ 4)
18 ตุลาคม พ.ศ. 2347 2 เมษายน พ.ศ. 2394 6 เมษายน พ.ศ. 2394 1 ตุลาคม พ.ศ. 2411
(พระชนมายุ 63 พรรษา)
17 ปี
ปฏิรูประบอบศักดินาเปลี่ยนแปลงการปกครองสู่ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ พ.ศ. 2435[2]
5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
(พระปิยมหาราช)
(รัชกาลที่ 5)
20 กันยายน พ.ศ. 2396 1 ตุลาคม พ.ศ. 2411 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2411
(ครั้งที่ 1)
16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2416
(ครั้งที่ 2)
23 ตุลาคม พ.ศ. 2453
(พระชนมายุ 57 พรรษา)
42 ปี
6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
(พระมหาธีรราชเจ้า)
(รัชกาลที่ 6)
1 มกราคม พ.ศ. 2423 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2454 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468
(พระชนมายุ 45 พรรษา)
15 ปี
7 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
(รัชกาลที่ 7)
8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2436 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2469 2 มีนาคม พ.ศ. 2478 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2484
(พระชนมายุ 47 พรรษา)
9 ปี
การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 เปลี่ยนแปลงการปกครองสู่ระบอบประชาธิปไตย
ความเคลื่อนไหวระบอบคอมมิวนิสต์ พ.ศ. 2475 - 2543
8   พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
(พระอัฐมรามาธิบดินทร)
(รัชกาลที่ 8)
20 กันยายน พ.ศ. 2468 2 มีนาคม พ.ศ. 2478 - 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489
(พระชนมายุ 20 พรรษา)
12 ปี
9 พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
(พระภัทรมหาราช)
(รัชกาลที่ 9)
5 ธันวาคม พ.ศ. 2470 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559
(พระชนมายุ 88 พรรษา)
70 ปี
10 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
(รัชกาลที่ 10)
28 กรกฎาคม พ.ศ. 2495 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ปัจจุบัน
(พระชนมายุ 70 ปี 235 วัน+)
6 ปี 158 วัน+

ดูเพิ่ม

อ้างอิง

  1. ตรงใจ หุตางกูร.(2561) ปรับแก้เทียบศักราช และ การอธิบายความ พระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวงประเสริฐ. กรุงเทพฯ: ศูนย์มนุษย์วิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
  2. โกวิท วงศ์สุรวัฒน์. การเมืองการปกครองไทย: หลายมิติ. หน้า 38-39.