ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) (อังกฤษ: Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre (Public Organisation)) เป็นศูนย์ข้อมูลความรู้ทางด้านมานุษยวิทยา โบราณคดี ประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ศิลปะ วัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นของประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทำหน้าที่เก็บรวบรวมบันทึกความรู้ในรูปแบบต่างๆ สนับสนุนการสร้างความรู้ใหม่ และเผยแพร่ผลงานการค้นคว้าให้แก่ประชาชนทั่วไป

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
(องค์การมหาชน)
270
ที่ทำการ
20 ถนนบรมราชชนนี แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
ภาพรวม
วันก่อตั้ง พ.ศ. 2532
16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 (แปรสภาพเป็นองค์การมหาชน)
งบประมาณ 210.278 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
รัฐมนตรี โชค บูลกุล, ประธานกรรมการ[2]
ผู้บริหารหลัก นายแพทย์ ดร.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, ผู้อำนวยการ
ในกำกับดูแลของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
เอกสารหลัก พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2543
เว็บไซต์
SAC.or.th

ประวัติแก้ไข

มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ริเริ่มจัดตั้งศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ในปี พ.ศ. 2532 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ ๓ รอบ ในปี พ.ศ. 2534 จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ. 2537 มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงได้เสนอให้ปรับโครงสร้างศูนย์ฯ ด้วยการจัดรระบบรูปแบบที่ไม่ต้องขึ้นกับระบบราชการ ระหว่างปี พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2542

ปี พ.ศ. 2541 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรได้ดำเนินการกิจกรรมทางวิชาการอย่างสมบูรณ์ และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรกิจการของศูนย์ฯ ในวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2542

หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาของการจัดรูปแบบนอกระบบราชการในปี พ.ศ. 2543 คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้ศูนย์ฯ เป็นองค์การมหาชน เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย จนกระทั่งปี พ.ศ. 2545 ได้มีการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม จึงโอนมาสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ดังเช่นปัจจุบัน

หน่วยงานภายในแก้ไข

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร แบ่งส่วนงานออกเป็น 3 ส่วน คือ

  • สำนักวิชาการและสารสนเทศ
  • สำนักอำนวยการ
  • งานตรวจสอบภายใน

โครงการสำคัญแก้ไข

  • โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย
  • โครงการฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ท้องถินในประเทศไทย
  • โครงการฐานข้อมูลงานวิจัยทางชาติพันธุ์ในประเทศไทย

ที่อยู่แก้ไข

เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170, โทรศัพท์ 0 2880 9429, แฟกซ์ 0 2880 9332

อ้างอิงแก้ไข

  1. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เล่ม 132 ตอนที่ 91ก วันที่ 25 กันยายน 2558
  2. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/262/4.PDF

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°47′02″N 100°27′30″E / 13.783882°N 100.458235°E / 13.783882; 100.458235