ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) (อังกฤษ: Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre (Public Organisation)) เป็นศูนย์ข้อมูลความรู้ทางด้านมานุษยวิทยา โบราณคดี ประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ศิลปะ วัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นของประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทำหน้าที่เก็บรวบรวมบันทึกความรู้ในรูปแบบต่างๆ สนับสนุนการสร้างความรู้ใหม่ และเผยแพร่ผลงานการค้นคว้าให้แก่ประชาชนทั่วไป

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
(องค์การมหาชน)
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้งพ.ศ. 2532
16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 (แปรสภาพเป็นองค์การมหาชน)
สำนักงานใหญ่20 ถนนบรมราชชนนี แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
งบประมาณประจำปี210.278 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
รัฐมนตรี
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
ต้นสังกัดหน่วยงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
เอกสารหลัก
เว็บไซต์SAC.or.th

ประวัติ แก้

มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ริเริ่มจัดตั้งศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ในปี พ.ศ. 2532 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ ๓ รอบ ในปี พ.ศ. 2534 จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ. 2537 มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงได้เสนอให้ปรับโครงสร้างศูนย์ฯ ด้วยการจัดรระบบรูปแบบที่ไม่ต้องขึ้นกับระบบราชการ ระหว่างปี พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2542

ปี พ.ศ. 2541 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรได้ดำเนินการกิจกรรมทางวิชาการอย่างสมบูรณ์ และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรกิจการของศูนย์ฯ ในวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2542

หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาของการจัดรูปแบบนอกระบบราชการในปี พ.ศ. 2543 คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้ศูนย์ฯ เป็นองค์การมหาชน เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย จนกระทั่งปี พ.ศ. 2545 ได้มีการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม จึงโอนมาสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ดังเช่นปัจจุบัน

หน่วยงานภายใน แก้

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร แบ่งส่วนงานออกเป็น 3 ส่วน คือ

  • สำนักวิชาการและสารสนเทศ
  • สำนักอำนวยการ
  • งานตรวจสอบภายใน

โครงการสำคัญ แก้

  • โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย
  • โครงการฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ท้องถินในประเทศไทย
  • โครงการฐานข้อมูลงานวิจัยทางชาติพันธุ์ในประเทศไทย

ที่อยู่ แก้

เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170, โทรศัพท์ 0 2880 9429, แฟกซ์ 0 2880 9332

อ้างอิง แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

13°47′02″N 100°27′30″E / 13.783882°N 100.458235°E / 13.783882; 100.458235