ถนนบรมราชชนนี

ถนนบรมราชชนนี [บอ-รม-มะ-ราด-ชะ-ชน-นะ-นี] (อักษรโรมัน: Thanon Borommaratchachonnani) หรือ ถนนปิ่นเกล้า–นครชัยศรี เป็นเส้นทางคมนาคมในพื้นที่ฝั่งธนบุรี กรุงเทพมหานคร ระหว่างเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร และอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ระยะทางรวม 33.984 กิโลเมตร เฉพาะส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงมีฐานะเป็น ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 338 สายอรุณอมรินทร์–นครชัยศรี และมีระยะทาง 31.265 กิโลเมตร

Thai Highway-338.svg
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 338
ถนนบรมราชชนนี
Map
ถนนบรมมราชชนนีในแขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลของเส้นทาง
ส่วนหนึ่งของ (ช่วงตลิ่งชัน–นครชัยศรี)
ความยาว:33.984 กิโลเมตร (21.117 ไมล์)
มีขึ้นเมื่อ:พ.ศ. 2522, พ.ศ. 2527 – ปัจจุบัน
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศตะวันออก:ถนนจรัญสนิทวงศ์ ใน เขตบางกอกน้อย
 
ปลายทางทิศตะวันตก:Thai Highway-4.svg Thai Motorway-t8.svg ถ.เพชรเกษม / ทางหลวงพิเศษหมายเลข 8 ใน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
ระบบทางหลวง

รายละเอียดของเส้นทางแก้ไข

เส้นทางเริ่มต้นที่แยกบรมราชชนนี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร บรรจบกับถนนสิรินธรที่มาจากสะพานกรุงธนที่ชุมทางต่างระดับสิรินธร ข้ามคลองบางกอกน้อย และมีแนวทางขนานไปกับทางรถไฟสายใต้ ผ่านพื้นที่เขตตลิ่งชัน เขตทวีวัฒนา อำเภอพุทธมณฑล และอำเภอสามพราน ข้ามแม่น้ำท่าจีน ไปบรรจบกับทางหลวงหมายเลข 4 ที่อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม รวมระยะทาง 33.984 กิโลเมตร (หรือประมาณ 36 กิโลเมตร หากเริ่มนับกิโลเมตรที่ 0 ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย) เส้นทางมีทั้งช่วงที่อยู่ในความควบคุมของกรุงเทพมหานคร และสำนักทางหลวง 11 (กรุงเทพฯ) กรมทางหลวง โดยส่วนแรก [สี่แยกบรมราชชนนี-ก่อนถึงชุมทางต่างระดับสิรินธร (รวมอยู่)] อยู่ในเขตควบคุมของกรุงเทพมหานคร ส่วนที่สอง [ชุมทางต่างระดับสิรินธร (ไม่รวม) -ก่อนถึงชุมทางต่างระดับฉิมพลี] อยู่ในเขตควบคุมของหมวดทางหลวงตลิ่งชัน (สังกัดแขวงทางหลวงธนบุรี) และส่วนที่สาม (ก่อนถึงทางต่างระดับพุทธมณฑลสาย 4 -ทางหลวงหมายเลข 4) อยู่ในเขตควบคุมของหมวดทางหลวงนครชัยศรี (สังกัดแขวงทางหลวงสมุทรสาคร)

อนึ่ง ถนนบรมราชชนนีฟากเหนือ ช่วงตั้งแต่สี่แยกบรมราชชนนีถึงสะพานข้ามคลองบางกอกน้อย เป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างเขตบางกอกน้อยกับเขตบางพลัด ถนนบรมราชชนนีมีขนาด 8 ช่องจราจรในช่วงแยกบรมราชชนนีถึงทางแยกต่างระดับสิรินธร จากนั้นจะมีขนาด 12 ช่องจราจรจนถึงจุดสิ้นสุดทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนี และลดเหลือ 10 ช่องจราจรจนถึงทางแยกต่างระดับนครชัยศรี (ยกเว้นสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนที่มีขนาด 6 ช่องจราจร)

ประวัติแก้ไข

ถนนบรมราชชนนีเริ่มก่อสร้างในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2522 เรียกว่าทางหลวงพิเศษหมายเลข 338 สายบางกอกน้อย–นครชัยศรี เพื่อบรรเทาการจราจรที่แออัด และให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางสู่จังหวัดปริมณฑลโดยรอบกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ในภาคใต้และภาคตะวันตกมากขึ้น โดยมีแนวเส้นทางเริ่มต้นจากแยกบรมราชชนนี ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2527

ปี พ.ศ. 2534 กระทรวงมหาดไทยได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานชื่อถนนเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในการนี้พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อทางหลวงหมายเลข 338 ว่า "ถนนบรมราชชนนี"

ถนนสายนี้ได้รับการกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงเอเชียหมายเลข 123[1]

ต่อมาในปี พ.ศ. 2538 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดำริแก้ไขปัญหาการจราจร โดยสร้างทางคู่ขนานยกเชื่อมสะพานข้ามแยกอรุณอมรินทร์และสะพานข้ามแยกบรมราชชนนีเข้าด้วยกัน เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณสี่แยกอรุณอมรินทร์และสี่แยกบรมราชชนนี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์โครงการพระราชดำริทางคู่ขนานลอยฟ้า ถนนบรมราชชนนี เมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2539 และเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด "ทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนี" เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2541 โดยมีระยะทางทั้งหมด 14 กิโลเมตร

อนึ่ง ในปี พ.ศ. 2556 ได้มีประกาศกระทรวงคมนาคมเปลี่ยนประเภทและกำหนดให้ทางหลวงพิเศษหมายเลข 338 เป็นทางหลวงแผ่นดิน โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2556[2]

ปี พ.ศ. 2561 ได้มีการปรับปรุงทางต่างระดับฉิมพลีและพุทธมณฑลสาย 4 เพื่อแก้ไขปัญหารถติดและขยายทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนี โดยจะเสร็จประมาณปี 2563[3]

ทางแยกที่สำคัญแก้ไข

รายชื่อทางแยกบน   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 338 ทิศทาง: อรุณอมรินทร์–นครชัยศรี
จังหวัด กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
      อรุณอมรินทร์–นครชัยศรี
กรุงเทพมหานคร 0+000 แยกบรมราชชนนี เชื่อมต่อจาก:   ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า จากสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
  ถนนจรัญสนิทวงศ์ ไปแยกไฟฉาย, ท่าพระ   ถนนจรัญสนิทวงศ์ ไปบางพลัด
0+111 ต่างระดับสิรินธร ไม่มี   ถนนสิรินธร ไปบางพลัด
~3+100 ต่างระดับบรมราชชนนี   ถนนราชพฤกษ์ ไปสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช   ถนนราชพฤกษ์ ไปถนนนครอินทร์, สะพานพระราม 5
~4+900 แยกพุทธมณฑล สาย 1   ถนนพุทธมณฑล สาย 1 ไปบรรจบถนนเพชรเกษม   ถนนพุทธมณฑล สาย 1 ไปถนนสวนผัก
6+669 ต่างระดับฉิมพลี     ถนนกาญจนาภิเษก (ตะวันตก) ไปบางแค, บางขุนเทียน     ถนนกาญจนาภิเษก (ตะวันตก) ไปบางบัวทอง, สุพรรณบุรี, บางปะอิน
~8+300 แยกพุทธมณฑล สาย 2   ถนนพุทธมณฑล สาย 2 ไปบางแค, บรรจบถนนเพชรเกษม   ถนนพุทธมณฑล สาย 2 ไปบรรจบถนนศาลาธรรมสพน์
~11+740 แยกพุทธมณฑล สาย 3   ถนนพุทธมณฑล สาย 3 ไปถนนอุทยาน, หนองแขม   ถนนพุทธมณฑล สาย 3 ไปบรรจบถนนศาลาธรรมสพน์
นครปฐม 15+555 ต่างระดับพุทธมณฑล (แยกพุทธมณฑล สาย 4)   ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ไปกระทุ่มแบน, เข้าเมืองสมุทรสาคร, บรรจบ   ถนนพระรามที่ 2   ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ไปมหาวิทยาลัยมหิดล, นครชัยศรี, บางเลน
18+236 แยกพุทธมณฑล สาย 5   ถนนพุทธมณฑล สาย 5 ไปอ้อมน้อย, กระทุ่มแบน, บรรจบถนนเศรษฐกิจ 1   ถนนพุทธมณฑล สาย 5 ไปนครชัยศรี
24+178 แยกพุทธมณฑล สาย 6   ถนนพุทธมณฑล สาย 6 ไปตลาดน้ำดอนหวาย, วัดไร่ขิง, สามพราน ไม่มี
24+620 สะพาน ข้ามแม่น้ำท่าจีน
25+890 แยกพุทธมณฑล สาย 7   ถนนพุทธมณฑล สาย 7 ไปสามพราน   ถนนพุทธมณฑล สาย 7 ไปวัดงิ้วราย, นครชัยศรี
~30+000 แยกพุทธมณฑล สาย 8   ถนนพุทธมณฑล สาย 8 ไปบรรจบถนนเพชรเกษม   ถนนพุทธมณฑล สาย 8 ไปนครชัยศรี
31+419 ต่างระดับนครชัยศรี   ถนนเพชรเกษม ไปสามพราน, หนองแขม       ถนนเพชรเกษม ไปเข้าเมืองนครปฐม
ตรงไป:   ทางหลวงพิเศษหมายเลข 8 (โครงการ) ไปชะอำ
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

สถานที่สำคัญแก้ไข

 
มหิดลสิทธาคาร

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°46′58″N 100°24′30″E / 13.782873°N 100.408454°E / 13.782873; 100.408454