โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์

ดร. นายแพทย์โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ เป็นผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) อดีตผู้อำนวยการสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ สำนักวิชาการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข อดีตแพทย์ประจำโรงพยาบาลชุมชนชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้ร่วมงานกับ นายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ ผู้ริเริ่มแนวคิดหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในระบบงานสาธารณสุขของประเทศไทย ขณะที่ทำงานในกลุ่มสาธารณสุขมูลฐาน โคราช นายแพทย์โกมาตรเป็นที่รู้จักและยอมรับในวงการมานุษยวิทยา โดยเฉพาะผลงานด้านมานุษยวิทยาการแพทย์ ทั้งงานวิจัย, งานเขียน และหนังสือ เช่น ระบบการแพทย์พื้นบ้านในชนบทไทย, ชาติพันธุ์กับการแพทย์, 10 ขั้นง่าย ๆ วิจัยเชิงคุณภาพ (เคล็ดวิชาจากสามัญสู่ขั้นเทพ), วิถีชุมชน เครื่องมือ 7 ชิ้น ที่ทำให้งานชุมชนง่าย ได้ผล และสนุก, สถาปัตยกรรมโรงพยาบาลและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยา เป็นต้น นายแพทย์โกมาตรถือเป็นบุคคลแรก ๆ ที่ริเริ่มวงการมานุษยวิทยาการแพทย์ให้เป็นที่แพร่หลายในประเทศไทย นอกจากนี้ยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าการสาธารณสุขและมานุษยวิทยา เคยได้รับโอกาสให้เป็นวิทยากรและเข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการหลายครั้ง รวมถึงมีงานวิจัยและงานเขียนจำนวนหลายชิ้น

โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
เกิด24 สิงหาคม 2502
สัญชาติไทย
ศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Harvard Faculty of Arts and Sciences
อาชีพแพทย์, นักเขียน, นักมานุษยวิทยา
มีชื่อเสียงจากงานวิจัยและงานเขียนด้านมานุษยวิทยาการแพทย์
ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ สำนักวิชาการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

ประวัติการศึกษา แก้

ประวัติการทำงาน แก้

พ.ศ. 2563-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

พ.ศ. 2547-2562 ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข

พ.ศ. 2547-2548 Visiting Professor, Graduate School of Asian and African Area Study ,Kyoto University. Japan.

พ.ศ. 2546-2547 ผู้จัดการแผนงานวิจัยสังคมและสุขภาพ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

พ.ศ. 2541-2546 หัวหน้ากลุ่มนโยบายสังคมกับสุขภาพ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข

พ.ศ. 2532-2534 ผู้ช่วยเลขาธิการข่ายงานวิจัยพฤติกรรมสุขภาพ (Health Behavior Research Network) ศูนย์ประสานงานทางการแพทย์และสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

พ.ศ. 2530-2546 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (เดิมชื่อ กองแผนงานสาธารณสุข) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พ.ศ. 2528-2530 แพทย์ประจำ โรงพยาบาลชุมชนชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ. 2527-2528 แพทย์ฝึกหัด โรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้

  1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๐ เก็บถาวร 2022-09-27 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข หน้า ๒๖, ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
  2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๔ เก็บถาวร 2022-09-29 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๔ ข หน้า ๖๓, ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔
  3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๕๒ เก็บถาวร 2022-08-05 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข หน้า ๓, ๖ มิถุนายน ๒๕๕๓