ราชวงศ์สุโขทัย

ราชวงศ์สุโขทัย เป็นราชวงศ์ที่ 3 ที่ปกครองกรุงศรีอยุธยา แทนที่ราชวงศ์สุพรรณภูมิที่สิ้นอำนาจไปหลังจากการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่หนึ่ง โดยพระเจ้าบุเรงนองกรุงหงสาวดีทรงสถาปนาสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชเจ้าผู้ครองเมืองพิษณุโลก ซึ่งสืบเชื้อสายจากราชวงศ์พระร่วง ให้ครองกรุงศรีอยุธยาในฐานะเมืองประเทศราช

ราชวงศ์พระร่วง
พระราชอิสริยยศพระเจ้ากรุงศรีอยุธยา
ปกครองกรุงศรีอยุธยา
เชื้อชาติไทย
จำนวนพระมหากษัตริย์7 พระองค์
ประมุขพระองค์แรกสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช
ประมุขพระองค์สุดท้ายสมเด็จพระอาทิตยวงศ์
ช่วงระยะเวลาพ.ศ. 2112 - 2172
สถาปนาพ.ศ. 2112
สิ้นสุดพ.ศ. 2172
ราชวงศ์ก่อนหน้าราชวงศ์สุพรรณภูมิ
ราชวงศ์ถัดไปราชวงศ์ปราสาททอง

ราชวงศ์สุโขทัยมีอายุ 60 ปี

รายพระนามพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์สุโขทัยแก้ไข

ราชวงศ์สุโขทัยมีพระมหากษัตริย์ 7 พระองค์ดังนี้

ลำดับ พระบรมรูป
ตราแผ่นดิน
พระนาม พระราชสมภพ เริ่มครองราชย์ สิ้นรัชกาล สวรรคต รวมปีครองราชย์
17   สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช พ.ศ. 2057 พ.ศ. 2112 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2133 21 ปี
18   สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พ.ศ. 2098
เมืองพิษณุโลก อาณาจักรอยุธยา
29 กรกฎาคม พ.ศ. 2133 25 เมษายน พ.ศ. 2148
เมืองหาง อาณาจักรล้านนา
15 ปี
19   สมเด็จพระเอกาทศรถ พ.ศ. 2103
เมืองพิษณุโลก อาณาจักรอยุธยา
25 เมษายน พ.ศ. 2148 พ.ศ. 2153 5 ปี
20   สมเด็จพระศรีเสาวภาคย์ พ.ศ. 2127 พ.ศ. 2153 พ.ศ. 2154 1 ปี
21   สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม พ.ศ. 2135 พ.ศ. 2154 12 ธันวาคม พ.ศ. 2171 17 ปี
22   สมเด็จพระเชษฐาธิราช พ.ศ. 2155 12 ธันวาคม พ.ศ. 2171 พ.ศ. 2173 1 ปี
23   สมเด็จพระอาทิตยวงศ์ พ.ศ. 2163 พ.ศ. 2173 พ.ศ. 2174
วัดโคกพระยา กรุงศรีอยุธยา อาณาจักรอยุธยา
38 วัน

ดูเพิ่มแก้ไข

ก่อนหน้า ราชวงศ์สุโขทัย ถัดไป
ราชวงศ์สุวรรณภูมิ   ราชวงศ์ที่ปกครองกรุงศรีอยุธยา
(พ.ศ. 2112 - 2172)
  ราชวงศ์ปราสาททอง