เจ้าฟ้าสุทัศน์ เป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระเอกาทศรถที่ประสูติแต่สมเด็จพระอัครมเหสี พระองค์มีพระอนุชาร่วมพระมารดา 1 พระองค์ คือ เจ้าฟ้าศรีเสาวภาคย์ สมเด็จพระเอกาทศรถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาพระองค์ขึ้นเป็นพระมหาอุปราช

เจ้าฟ้าสุทัศน์

พระอิสริยยศ พระมหาอุปราชแห่งกรุงศรีอยุธยา
ราชวงศ์ ราชวงศ์สุโขทัย
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชบิดา สมเด็จพระเอกาทศรถ
พระราชมารดา ไม่ปรากฏพระนาม

หลังจากนั้น เจ้าฟ้าสุทัศน์กราบบังคมทูลสมเด็จพระเอกาทศรถว่า ขอพิจารณาคนออก สมเด็จพระเอกาทศรสจึงตรัสว่า "จะเป็นขบถหรือ" เป็นเหตุให้เจ้าฟ้าสุทัศน์เกิดความเกรงพระราชอาญาจากสมเด็จพระราชบิดา เมื่อพระองค์ออกจากที่เฝ้าและเสด็จมายังพระราชวังบวรสถานมงคลแล้ว พระองค์ได้เสวยยาพิษและเสด็จสวรรคตลง ความทราบถึงสมเด็จพระเอกาทศรถทำให้พระองค์ทรงพระโทมนัสเป็นอันมากและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดงานพระราชทานเพลิงพระศพตามพระอิสริยยศพระมหาอุปราช ซึ่งพระองค์ทรงตั้งพระทัยบำเพ็ญทานกุศลเป็นอเนกประการ

ราชตระกูลแก้ไข

ราชตระกูลในสามรุ่นของเจ้าฟ้าสุทัศน์
เจ้าฟ้าสุทัศน์
พระชนก:
สมเด็จพระเอกาทศรถ
พระอัยกาฝ่ายพระชนก:
สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช
พระปัยกาฝ่ายพระชนก:
ไม่ทราบพระนาม
(สืบเชื้อสายจากราชวงศ์พระร่วงแห่งสุโขทัย)
พระปัยยิกาฝ่ายพระชนก:
ไม่ทราบพระนาม
(ราชนิกูลในราชวงศ์สุพรรณภูมิ)
พระอัยยิกาฝ่ายพระชนก:
พระวิสุทธิกษัตรีย์
พระปัยกาฝ่ายพระชนก:
สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ
พระปัยยิกาฝ่ายพระชนก:
พระสุริโยทัย
พระชนนี:
ไม่มีข้อมูล
พระอัยกาฝ่ายพระชนนี:
ไม่มีข้อมูล
พระปัยกาฝ่ายพระชนนี:
ไม่มีข้อมูล
พระปัยยิกาฝ่ายพระชนนี:
ไม่มีข้อมูล
พระอัยยิกาฝ่ายพระชนนี:
ไม่มีข้อมูล
พระปัยกาฝ่ายพระชนนี:
ไม่มีข้อมูล
พระปัยยิกาฝ่ายพระชนนี:
ไม่มีข้อมูล

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข