เจ้าฟ้าสุทัศน์ เป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระเอกาทศรถที่ประสูติแต่สมเด็จพระอัครมเหสี พระองค์มีพระอนุชาร่วมพระมารดา 1 พระองค์ คือ เจ้าฟ้าศรีเสาวภาคย์ สมเด็จพระเอกาทศรถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาพระองค์ขึ้นเป็นพระมหาอุปราช

เจ้าฟ้าสุทัศน์

เจ้าฟ้าสุทัศน์
พระมหาอุปราชกรุงศรีอยุธยา
รัชสมัยสมเด็จพระเอกาทศรถ
ก่อนหน้าสมเด็จพระเอกาทศรถ
ถัดไปจมื่นศรีสรรักษ์
ราชวงศ์สุโขทัย
พระราชบิดาสมเด็จพระเอกาทศรถ
พระราชมารดาไม่ปรากฏพระนาม

หลังจากนั้น เจ้าฟ้าสุทัศน์กราบบังคมทูลสมเด็จพระเอกาทศรถว่า ขอพิจารณาคนออก สมเด็จพระเอกาทศรสจึงตรัสว่า "จะเป็นขบถหรือ" เป็นเหตุให้เจ้าฟ้าสุทัศน์เกิดความเกรงพระราชอาญาจากสมเด็จพระราชบิดา เมื่อพระองค์ออกจากที่เฝ้าและเสด็จมายังพระราชวังบวรสถานมงคลแล้ว พระองค์ได้เสวยยาพิษและเสด็จสวรรคตลง ความทราบถึงสมเด็จพระเอกาทศรถทำให้พระองค์ทรงพระโทมนัสเป็นอันมากและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดงานพระราชทานเพลิงพระศพตามพระอิสริยยศพระมหาอุปราช ซึ่งพระองค์ทรงตั้งพระทัยบำเพ็ญทานกุศลเป็นอเนกประการ

พงศาวลี

แก้

ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้
  • พระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา. สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงนิพนธ์อธิบายประกอบ. สำนักงานพิมพ์โอเดียนสโตร์. 2510.
  • พงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม). โรงพิมพ์โสพิพรรฒธนาการ. พ.ศ. 2479. {{cite book}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |year= (help)
  • พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับความสมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส เล่ม 2. โรงพิมพ์พระจันท พระนคร. พ.ศ. 2485. {{cite book}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |year= (help)
ก่อนหน้า เจ้าฟ้าสุทัศน์ ถัดไป
สมเด็จพระเอกาทศรถ    
พระมหาอุปราชกรุงศรีอยุธยา
(ราชวงศ์สุโขทัย)

  จมื่นศรีสรรักษ์