พระบรมราชา (เจ้าพระยาญาติ)

พระบรมราชา (เจ้าพระยาญาติ) หรือพระบาทศรีสุริโยพันธุ์ที่ 3 (พระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จเสด็จพระราชโองการพระบรมราชาธิราชรามาธิบดี พระศรีสุริโยพันธุ์ธรรมิกมหาราชาธิราชบรมบพิตร​​) เป็นพระมหากษัตริย์กัมพูชา ทรงเป็นพระราชโอรสของพระรามาธิบดี (คำขัด) หรือสมเด็จพระรามเจ้า ผู้ครองเมืองจตุมุข (ปัจจุบันคือพนมเปญ)[1] หลังจากที่กรุงศรีอยุธยาตีนครธมแตกเมื่อ พ.ศ. 1916 ได้แต่งตั้งให้พระยาแกรกหรือพระยาแพรกเป็นกษัตริย์ครองกรุงกัมพูชา ต่อมาเจ้าพระยาญาติได้ลอบปลงพระชนม์พระยาแกรกเสีย พระองค์ขึ้นครองราชย์ต่อมาและย้ายเมืองหลวงไปที่เมืองบาสาณ หลังจากที่ครองราชย์ได้ 12 ปีจึงทรงประกอบพิธีราชาภิเษก

พระบรมราชา (เจ้าพระยาญาติ)
พระมหากษัตริย์กัมพูชา
ครองราชย์พ.ศ. 1915–1976
รัชกาลก่อนหน้าพระอินทราชา
รัชกาลถัดไปพระนารายณ์รามาธิบดี
ประสูติพ.ศ. 1939
ยโศธรปุระ
สวรรคตพ.ศ. 2009 (70 พรรษา)
พระราชบุตรพระนารายณ์รามาธิบดี
พระศรีราชา
เจ้าพระยาธรรมราชา
พระนามเต็ม
พระบาทสมเด็จพระราชโองการ บรมราชารามาธิบดี พระศรีสุริโยพรรณ ธรรมิกมหาราชา
พระนามเดิม
เจ้าพระยาญาติ
ราชวงศ์ราชวงศ์ตรอซ็อกผแอม
พระราชบิดาพระศรีสุริโยวงษ์

ต่อมาใน พ.ศ. 1931 ได้เสด็จมาประทับที่เมืองบาสาณและต่อมาได้ย้ายเมืองหลวงไปยังพนมเปญ จน พ.ศ. 1976 จึงสละราชสมบัติให้พระนารายณ์รามาธิบดีครองราชย์ต่อมา พระองค์สิ้นพระชนม์ในรัชกาลของพระนารายณ์รามาธิบดี แต่บางแห่งว่าพระองค์เสด็จสวรรคตใน พ.ศ. 1976[2] หลังจากพระองค์เสด็จสวรรคตแล้ว สมเด็จพระนารายณ์ราชาได้สร้างเจดีย์บรรจุพระบรมอัฐิของพระองค์ไว้ที่เขาพนมโฎนปึญ เมื่อ พ.ศ. 2110

อ้างอิง

แก้
  1. ไมเคิล วิกเกอรีสันนิษฐานว่าสมเด็จพระรามเจ้าอาจจะเป็นองค์เดียวกับสมเด็จพระรามราชาธิราชที่ถูกสมเด็จพระอินทราชาเนรเทศออกจากกรุงศรีอยุธยา ดูเพิ่มที่ศานติ ภักดีคำ (2556)
  2. ข้อความปรากฏที่จารึกที่พระเจดีย์บรรจุพระบรมอัฐิ ดู ศานติ ภักดีคำ (2556)
  • ราชพงษาวดารกรุงกัมพูชา แปลโดย พันตรีหลวงเรืองเดชอนันต์ (ทองดี ธนรัชต์). นนทบุรี. สำนักพิมพ์ศรีปัญญา. 2550
  • ศานติ ภักดีคำ. เขมรสมัยหลังพระนคร. กทม. มติชน. 2556.