รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมของไทย

รายนามรัฐมนตรีช่วย

รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรม
Seal of the Ministry of Industry of Thailand.svg
ตรากระทรวง
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
ตำแหน่งว่าง

ตั้งแต่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
สมาชิกของคณะรัฐมนตรีไทย
ผู้เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีไทย
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระตามวาระของคณะรัฐมนตรี
ผู้ประเดิมตำแหน่งหม่อมหลวงกรี เดชาติวงศ์
สถาปนา1 กันยายน พ.ศ. 2486
เว็บไซต์Ministry of Transport
ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 สส-เดชาดิวงศ์วราวัฒน์.jpg พันตรี หม่อมหลวง กรี เดชาติวงศ์ 1 กันยายน พ.ศ. 2486 27 มีนาคม พ.ศ. 2487
2 อุดม สนิทวงศ์.jpg หม่อมหลวงอุดม สนิทวงศ์ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2487 19 มีนาคม พ.ศ. 2488
3 สส-ชมจารุรัตน์.jpg หลวงคหกรรมบดี (ชม จารุรัตน์) 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491
4 Seal of the Ministry of Industry of Thailand.svg นาวาเอก หลวงประสิทธิ์จักรการ (พ้วน โหตรภวานนท์) 8 เมษายน พ.ศ. 2491 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2491
5 Seal of the Ministry of Industry of Thailand.svg หลวงอรรถพรพิศาล (อัมพร สูตะบุตร) 16 มกราคม พ.ศ. 2493 11 มกราคม พ.ศ. 2494
6 Seal of the Ministry of Industry of Thailand.svg เสมอ กัณฑาธัญ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2494 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494
7
(1,2)
สส-เลื่อน พ.jpg เลื่อน พงษ์โสภณ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2494 23 มีนาคม พ.ศ. 2495
28 มีนาคม พ.ศ. 2495 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500
8 ประมาณ อดิเรกสาร.jpg พลตำรวจเอก ประมาณ อดิเรกสาร 12 ธันวาคม พ.ศ. 2496 2 สิงหาคม พ.ศ. 2497
9 สส-ชื่น.jpg ชื่น ระวิวรรณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2500 16 กันยายน พ.ศ. 2500
10
(1,2)
Seal of the Ministry of Industry of Thailand.svg สงวน จันทรสาขา 23 กันยายน พ.ศ. 2500 26 ธันวาคม พ.ศ. 2500
1 มกราคม พ.ศ. 2501 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2501
11
(1,2,3)
Seal of the Ministry of Industry of Thailand.svg สอาด หงษ์ยนต์ 9 มีนาคม พ.ศ. 2512 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
19 ธันวาคม พ.ศ. 2515 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516
16 ตุลาคม พ.ศ. 2516 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2517
12 Seal of the Ministry of Industry of Thailand.svg ประกายเพชร อินทุโสภณ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 1 ธันวาคม พ.ศ. 2517
13 Seal of the Ministry of Industry of Thailand.svg แสวง พิบูลย์สราวุธ 8 มกราคม พ.ศ. 2519 12 มกราคม พ.ศ. 2519
14 Seal of the Ministry of Industry of Thailand.svg วัฒนา อัศวเหม 8 มกราคม พ.ศ. 2519 12 มกราคม พ.ศ. 2519
15 แผน ศริเวชชะพันธ์.jpg แผน สิริเวชชะพันธ์ 21 เมษายน พ.ศ. 2519 23 กันยายน พ.ศ. 2519
16
(1,2)
Banharn Silpa-archa (cropped).jpg บรรหาร ศิลปอาชา 21 เมษายน พ.ศ. 2519 23 กันยายน พ.ศ. 2519
5 ตุลาคม พ.ศ. 2519 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
17 Seal of the Ministry of Industry of Thailand.svg บุญยิ่ง นันทาภิวัฒน์ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 21 ธันวาคม พ.ศ. 2521
18 Seal of the Ministry of Industry of Thailand.svg นาวาอากาศเอก วิมล วิริยะวิทย์ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 3 มีนาคม พ.ศ. 2523
19 อาชว์ เตาลานนท์.jpg อาชว์ เตาลานนท์ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523 3 มีนาคม พ.ศ. 2523
20 โกศล ไกรฤกษ์.jpg โกศล ไกรฤกษ์ 21 มีนาคม พ.ศ. 2523 22 มกราคม พ.ศ. 2524
21 ไกรสร ตันติพงศ์.jpg ไกรสร ตันติพงศ์ 21 มีนาคม พ.ศ. 2523 5 มีนาคม พ.ศ. 2524
22 Seal of the Ministry of Industry of Thailand.svg วิสิษฐ์ ตันสัจจา 22 มกราคม พ.ศ. 2524 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2524
23
(1)
Seal of the Ministry of Industry of Thailand.svg รองศาสตราจารย์ จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา 11 มีนาคม พ.ศ. 2524 19 มีนาคม พ.ศ. 2526
24 เฉลิมพันธ์ ศรีวิกรม์.jpg เฉลิมพันธ์ ศรีวิกรม์ 11 มีนาคม พ.ศ. 2524 19 ธันวาคม พ.ศ. 2524
25 บรม ตันเถียร.jpg บรม ตันเถียร 19 ธันวาคม พ.ศ. 2524 19 มีนาคม พ.ศ. 2526
26 วงศ์ พลนิกร.jpg วงศ์ พลนิกร 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529
27 ประโยชน์ เนื่องจำนงค์.JPEG ประโยชน์ เนื่องจำนงค์ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 19 กันยายน พ.ศ. 2528
23
(2)
Seal of the Ministry of Industry of Thailand.svg รองศาสตราจารย์ จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 19 กันยายน พ.ศ. 2528
28 Seal of the Ministry of Industry of Thailand.svg อนันต์ ฉายแสง 19 กันยายน พ.ศ. 2528 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529
29 Seal of the Ministry of Industry of Thailand.svg มีชัย วีระไวทยะ 19 กันยายน พ.ศ. 2528 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529
30 Pramuan Sapawasu.jpg ประมวล สภาวสุ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 3 สิงหาคม พ.ศ. 2531
31 สมบูรณ์ จีระมะกร.jpg สมบูรณ์ จีระมะกร 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 3 สิงหาคม พ.ศ. 2531
32 กร ทัพพะรังสี 1970.jpg กร ทัพพะรังสี 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 3 สิงหาคม พ.ศ. 2531
33 Seal of the Ministry of Industry of Thailand.svg ดุสิต รังคสิริ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 26 สิงหาคม พ.ศ. 2533
34 Seal of the Ministry of Industry of Thailand.svg ไพฑูรย์ แก้วทอง 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 26 สิงหาคม พ.ศ. 2533
35
(1,2)
Seal of the Ministry of Industry of Thailand.svg สมาน ภุมมะกาญจนะ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2533 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533
14 ธันวาคม พ.ศ. 2533 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
36 ประยูร สุรนิวงศ์.jpg ประยูร สุรนิวงศ์ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2533 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
37
(1)
วีระ สุสังกรกาญจน์.jpg วีระ สุสังกรกาญจน์ 6 มีนาคม พ.ศ. 2534 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
38 Seal of the Ministry of Industry of Thailand.svg เรืองวิทย์ ลิกค์ 17 เมษายน พ.ศ. 2535 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535
39 อุดมศักดิ์ ทั่งทอง.jpg อุดมศักดิ์ ทั่งทอง 17 เมษายน พ.ศ. 2535 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535
37
(2)
วีระ สุสังกรกาญจน์.jpg วีระ สุสังกรกาญจน์ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2535 23 กันยายน พ.ศ. 2535
40 Seal of the Ministry of Industry of Thailand.svg พรเทพ เตชะไพบูลย์ 29 กันยายน พ.ศ. 2535 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538
41 เกียรติชัย ชัยเชาวรัตน์.jpg เกียรติชัย ชัยเชาวรัตน์ 29 กันยายน พ.ศ. 2535 11 ธันวาคม พ.ศ. 2537
42 Seal of the Ministry of Industry of Thailand.svg ประเทือง คำประกอบ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2537 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538
43 Sontaya Kunplome.jpg สนธยา คุณปลื้ม 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
44 Seal of the Ministry of Industry of Thailand.svg อนุสรณ์ วงศ์วรรณ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2539
35
(3)
Seal of the Ministry of Industry of Thailand.svg สมาน ภุมมะกาญจนะ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 15 สิงหาคม พ.ศ. 2540
45 Seal of the Ministry of Industry of Thailand.svg สมภพ อมาตยกุล 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 15 สิงหาคม พ.ศ. 2540
46
(1)
Seal of the Ministry of Industry of Thailand.svg ปรีชา เลาหพงศ์ชนะ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2540 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
47 พลกฤษณ์ หงษ์ทอง.jpg พลกฤษณ์ หงษ์ทอง 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 4 ตุลาคม พ.ศ. 2541
48 Seal of the Ministry of Industry of Thailand.svg อนุรักษ์ จุรีมาศ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 5 ตุลาคม พ.ศ. 2541
46
(2)
Seal of the Ministry of Industry of Thailand.svg ปรีชา เลาหพงศ์ชนะ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2541 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2542
49 Suriya Juangroongruangkit.jpg สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2541 29 มิถุนายน พ.ศ. 2542
50 วุฒิชัย สงวนวงศ์ชัย.jpg วุฒิชัย สงวนวงศ์ชัย 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 6 มกราคม พ.ศ. 2544
51 Seal of the Ministry of Industry of Thailand.svg พิเชษฐ์ สถิรชวาล 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545
52 ไฟล์:ปิยะบุตร ชลวิจารณ์.jpg ปิยะบุตร ชลวิจารณ์ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2549 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550
53 Seal of the Ministry of Industry of Thailand.svg ฐานิสร์ เทียนทอง 27 ตุลาคม พ.ศ. 2555 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556
54 Seal of the Ministry of Industry of Thailand.svg ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) สมชาย หาญหิรัญ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข