รายพระนามพระมหากษัตริย์กัมพูชา

(เปลี่ยนทางจาก พระเจ้ากรุงกัมพูชา)

หน้านี้เป็นรายพระนามพระมหากษัตริย์ในพระราชอาณาจักรกัมพูชา ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

พระมหากษัตริย์ใน
พระราชอาณาจักรกัมพูชา
ราชาธิปไตย
Royal Standard of the King of Cambodia.svg
ธงมหาราช
Norodom Sihamoni (2007) (crop).jpg
อยู่ในราชสมบัติ
พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี
ตั้งแต่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2547

ราชอิสริยยศ พระเจ้ากรุงกัมพูชาธิบดี
รัชทายาท เลือกตั้งโดยสภาราชวงศ์
ปฐมกษัตริย์ พระเจ้าเกาฑินยะวรมันเทวะ
สถาปนา พ.ศ. 1093
ที่ประทับ พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล
PSM V30 D337 Statue of the leprous king founder of angkor wat.jpg
จิตรกรรมภาพลายเส้นจากเทวรูปฉลองพระองค์ของพระเจ้ายโศวรมันที่ 1จากลานพระเจ้าขี้เรื้อน.
Suryavarman II Angkor Wat 0869.jpg
ประติมากรรมนูนต่ำแกะสลักของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2ทรงเสด็จออกว่าราชการในระเบียงนครวัด.
Guimet Jayavarman VII 01.JPG
ส่วนพระเศียรของประติมากรรมเทวรูปฉลองพระองค์ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ณ พิพิธภัณฑ์กีเมต์ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส.
King Ang Chey.PNG
พระรูปฉลองพระองค์สมเด็จพระองค์ชัย(พระเจ้าแตงหวาน)ทรงพระแสงหอกลำแพงชัย อันเป็นเครื่องราชกกุธภัณฑ์ของอาณาจักรกัมพูชา ณ กรุงพนมเปญ.
King Srey Chetha.jpg
Thais return Battambang to King Sisowath.jpg
อนุสาวรีย์ของพระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์ ที่ระลึกถึงการที่กัมพูชาได้รับจังหวัดพระวิหาร พระตะบอง และเสียมราฐคืนจากสยามโดยการกดดันจากประเทศฝรั่งเศส.
จิตรกรรมและพระบรมรูปพระมหากษัตริย์ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในพระราชอาณาจักรกัมพูชา

สมัยอาณาจักรเจนละ (พ.ศ. 1093–1345)แก้ไข

สมัยจักรวรรดิเขมร (พ.ศ. 1345–1896)แก้ไข

พ.ศ. 1720–1724 ถูกรุกรานโดยอาณาจักรจามปาและไม่มีกษัตริย์

พระรูป พระนาม ระยะเวลาเสวยราชสมบัติ
  พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 (ทรงสถาปนานครธมเป็นเมืองหลวง) พ.ศ. 1724–1762
  พระเจ้าอินทรวรมันที่ 2 พ.ศ. 1762–1786
  พระเจ้าชัยวรมันที่ 8 พ.ศ. 1786–1838
  พระเจ้าอินทรวรมันที่ 3 พ.ศ. 1838–1851
  พระเจ้าอินทรชัยวรมัน พ.ศ. 1851–1870
  พระเจ้าสีหนุราชา พ.ศ. 1870–1879
  สมเด็จพระองค์ชัย(ตระซ็อกประแอม)[2] พ.ศ. 1833-1883
  พระบรมนิพพานบท พ.ศ. 1883–1894
  พระสิทธานราชา พ.ศ. 1894–1894/1895
  พระบรมลำพงษ์ราชา พ.ศ. 1894/1895–1896

สมัยอยู่ภายใต้การปกครองของสยามสมัยอาณาจักรอยุธยาแก้ไข

นครธม (พ.ศ. 1896–1931)แก้ไข

พ.ศ. 1896 สยามตีนครธมแตก แต่ยังมีพระมหากษัตริย์ครองราชย์ต่อไป

พระรูป พระนาม ระยะเวลาเสวยราชสมบัติ
  พระบาสาตหรือพระบากระษัตร พ.ศ. 1896–1898/1899
  พระบาอาต หรือพระบาอัฐ หรือเจ้าปาอัศ พ.ศ. 1898–1900
  พระกฎุมบงพิสี พ.ศ. 1900–1900
  พระศรีสุริโยวงษ์ พ.ศ. 1900–1909
  พระบรมรามา พ.ศ. 1909–1913
  พระธรรมาโศกราช พ.ศ. 1913–1916

พ.ศ. 1916 สยามตีนครธมแตก แต่ยังมีพระมหากษัตริย์ครองราชย์ต่อไป

พระรูป พระนาม ระยะเวลาเสวยราชสมบัติ
  พระอินทราชา หรือพญาแพรก พ.ศ. 1916
  พระบรมราชารามาธิบดีที่ 1 หรือพระบรมราชาเจ้าพระยาญาติ พ.ศ. 1916–1976

กรุงจตุรมุข (พ.ศ. 1931–2083)แก้ไข

พระรูป พระนาม ระยะเวลาเสวยราชสมบัติ
  พระบรมราชารามาธิบดีที่ 1(หรือพระบรมราชาเจ้าพระยาญาติ)
(ทรงสถาปนากรุงจตุมุขเป็นรารชธานี)
พ.ศ. 1916–1976
  พระนารายณ์รามาธิบดี หรือพระนารายณ์ราชาที่ 1 พ.ศ. 1976–1980
  พระศรีราชา พ.ศ. 1981–2019
  พระศรีสุริโยไทยราชา (แย่งราชสมบัติกับพระศรีราชา) พ.ศ. 1981–2019
  พระธรรมราชาธิราชรามาธิบดี พ.ศ. 2011–2047
  พระศรีสุคนธบท หรือพญาขัต หรือเจ้าพระยาฎำขัตราชา พ.ศ. 2047–2055
  พระเจ้าไชยเชษฐาฐิราช หรือเจ้ากน หรือขุนหลวงพระเสด็จ พ.ศ. 2055–2068
  พระบรมราชาที่ 2 (พญาจันทน์) พ.ศ. 2059–2109

กรุงละแวก (พ.ศ. 2083–2140)แก้ไข

พ.ศ. 2137 สยามตีเมืองละแวกแตก แต่ยังมีพระมหากษัตริย์ครองราชย์ต่อไป

กรุงศรีสุนทร (พ.ศ. 2140–2162)แก้ไข

กรุงอุดงฦๅไชย (พ.ศ. 2162–2384)แก้ไข

สมัยอาณาจักรธนบุรีแก้ไข

หมายเหตุ: สยามในนามอาณาจักรอยุธยาล่มสลายเมื่อ พ.ศ. 2310 และถูกฟื้นฟูขึ้นใหม่ในนามอาณาจักรธนบุรี

สมัยอาณาจักรรัตนโกสินทร์แก้ไข

หมายเหตุ: สยามในนามอาณาจักรธนบุรีสิ้นสภาพจากการสวรรคตของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี และมีการสถาปนาอาณาจักรรัตนโกสินทร์ขึ้นแทนที่ใน พ.ศ. 2325

ราชอาณาจักรกัมพูชาแก้ไข

ราชอาณาจักรกัมพูชา
พระบรมฉายาลักษณ์ รายพระนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
  สมเด็จพระหริรักษ์รามมหาอิศราธิบดี (นักองค์ด้วง) พ.ศ. 2384 พ.ศ. 2403
  พระบาทสมเด็จพระนโรดม บรมรามเทวาวตาร (นักองค์ราชาวดี) พ.ศ. 2403 พ.ศ. 2447 กัมพูชาพ้นจากความเป็นประเทศราชของสยาม และกลายเป็นรัฐในอารักขาของฝรั่งเศสเมื่อ พ.ศ. 2406
  พระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์ (นักองค์สีสุวัตถิ์) พ.ศ. 2447 พ.ศ. 2470
  พระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์ มุนีวงศ์ (นักองค์สีสุวัตถิ์ มุนีวงศ์) พ.ศ. 2470 พ.ศ. 2484
  พระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ พ.ศ. 2484 พ.ศ. 2498 กัมพูชาได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสโดยสมบูรณ์ พ.ศ. 2496
  พระบาทสมเด็จพระนโรดม สุรามฤต พ.ศ. 2498 พ.ศ. 2503 พระราชบิดาของพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุ
ตำแหน่งถูกยกเลิก พ.ศ. 2503 พ.ศ. 2536
  พระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ พ.ศ. 2536 พ.ศ. 2547 ฟื้นฟูราชอาณาจักรกัมพูชาขึ้นใหม่ พ.ศ. 2536
  พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี พ.ศ. 2547 ปัจจุบัน พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ

อ้างอิงแก้ไข

  1. http://www.sac.or.th/databases/inscriptions/inscribe_detail.php?id=933
  2. ข้อมูลตั้งแต่จุดนี้เป็นต้นไปใช้ตามข้อมูลที่ปรากฏในราชพงศาวดารกัมพูชา ซึ่งสรุปและเรียบเรียงไว้ใน ศานติ ภักดีตำ. เขมรสมัยหลังพระนคร. กทม. มติชน.2556