พระอินทราชา

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

พระอินทราชา เป็นพระนามของพระมหากษัตริย์และพระราชโอรสของกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา สามารถหมายถึง