ยโศธรปุระ

นครรัฐเขมรโบราณ

ยโศธรปุระ เมืองหลวงของจักรวรรดิเขมร ในดินแดนเขมรต่ำ สร้างโดย พระเจ้ายโศวรรมันที่ 1 ต่อมา สมัย พระเจ้าชัยวรรมันที่ 4 ได้เกิดเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่ ในเมืองยโศธรปุระ จึงย้ายราชธานีไปยังเมือง เกาะแกร์

อ้างอิงแก้ไข