พระบรมราชาที่ 7 หรือสมเด็จพระศรีสุริโยพรรณ ในพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาเรียกว่าพระศรีสุพรรณมาธิราช[1] เป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระบรมราชาที่ 3 (พระยาละแวก) และเป็นพระอนุชาของสมเด็จพระบรมราชาที่ 4 (นักพระสัตถา) จารึกที่พระเจดีย์ไตรตรึงษ์ระบุว่าทรงประสูติเมื่อ พ.ศ. 2098 เมื่อกรุงละแวกแตก พระองค์ซึ่งดำรงตำแหน่งพระมหาอุปโยราชถูกกวาดต้อนไปยังกรุงศรีอยุธยาพร้อมด้วยพระราชโอรสคือพระไชยเชษฐา พระองค์ประทับที่กรุงศรีอยุธยามาตลอดจน พ.ศ. 2145 สมเด็จพระเทวีศรีกษัตรีได้แต่งพระราชสาสน์มากราบทูลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ขอตัวพระศรีสุริโยพรรณมาเป็นกษัตริย์เพื่อระงับเหตุจลาจลในกัมพูชา พระองค์ครองราชสมบัติจนถึง พ.ศ. 2162 จึงเสด็จสวรรคต พระไชยเชษฐา พระราชโอรสได้ครองราชย์ต่อเป็นพระไชยเชษฐาที่ 2 และได้สร้างพระเจดีย์ไตรตรึงษ์เพื่อบรรจุพระบรมอัฐิของพระองค์ที่กรุงอุดงค์มีชัย

พระบรมราชาที่ 7
พระมหากษัตริย์กัมพูชา
ครองราชย์พ.ศ. 2143-2162
รัชกาลก่อนหน้าพระบรมราชาที่ 6
รัชกาลถัดไปพระไชยเชษฐาที่ 2
ประสูติพ.ศ. 2098
สวรรคตพ.ศ. 2162 (64 พรรษา)
พระอัครมเหสีสมเด็จพระภัควดีสุชาติชาตามหากษัตรี
พระราชบุตรพระไชยเชษฐา
พระอุไทย
พระนามเต็ม
พระราชโองการ พระบรมราชา รามาธิบดี พระศรีสุริโยพรรณ
พระนามเดิม
พระศรีสุริโยพรรณ
ราชวงศ์ราชวงศ์วรมัน
พระราชบิดาสมเด็จพระบรมราชาที่ 3 (พระยาละแวก)

อ้างอิง

แก้
  1. พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม). นนทบุรี : ศรีปัญญา, 2553, หน้า 161
  • ศานติ ภักดีคำ. เขมรสมัยหลังพระนคร. กทม. มติชน. 2556