ราชวงศ์วรมัน

ราชวงศ์วรมัน (เขมร:រាជវង្សវរ្ម័ន อักษรโรมัน:Varman Dynasty) เป็นราชวงศ์ในราชอาณาจักรกัมพูชา สถาปนาโดยพระเจ้าเกาฑิณยะวรมันเทวะหรือกัมพู สวายัมภูวะ ซึ่งเป็นพราหมณ์ที่เดินทางมาจากอินเดีย ทรงได้อภิเษกกับราชินีแห่งฟูนันและสถาปนาขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งอาณาจักรพนมหรือฟูนัน ในราวคริสต์ศตวรรษที่ 1 ปัจจุบันราชวงศ์วรมันแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาสืบสายราชตระกูลจากพระเจ้ารุทรวรมัน กษัตริย์จากฟูนันที่ไปปกครองจามปา(ค.ศ. 529) สายนี้สืบราชสันตติวงศ์จนถึงรัชสมัยพระเจ้าชัยอินทรวรมัน และพระเจ้าตระซ็อกประแอมแห่งเมืองพระนครหลวง ยุคราชอาณาจักรกัมพูชาราชวงศ์วรมันแบ่งออกเป็นสองสายราชสกุลที่มีสิทธิ์ตามกฏมลเฑียรบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ในการสืบพระราชสันตติวงศ์ขึ้นดำรงพระราชอิสริยยศพระมหากษัตริย์กัมพูชา คือ ราชสกุลนโรดม และราชสกุลสีสุวัตถิ์

ราชวงศ์วรมัน
พระราชอิสริยยศพระมหากษัตริย์กัมพูชา
พระราชินีกัมพูชา
พระบรมวงศานุวงศ์กัมพูชา
ปกครองอาณาจักรฟูนัน
อาณาจักรจามปา
อาณาจักรเจนละ
จักรวรรดิเขมร
ราชอาณาจักรกัมพูชา
ประมุขพระองค์แรกพระเจ้าเกาฑิณยะวรมันเทวะ
ผู้นำสกุลองค์ปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี
เชื้อชาติเขมร,อินเดีย,ไทย,เวียดนาม