พระเจ้าชัยวรมันที่ 9

พระเจ้าชัยวรมันที่ 9 (เขมร: វ្រះបាទជយវម៌្មទី៩),หรือที่รู้จักในพระนาม พระเจ้าชัยวรมันปรเมศวร(เขมร: វ្រះបាទជយវម៌្មបរមេឝ្វរ)พระเจ้าแผ่นดินแห่งเมืองพระนครหลวงทรงครองสิริราชสมบัติจากค.ศ.1327 ถึง 1336 โดยพระองค์พยายามโน้มน้าวใจให้สมเด็จพระบรมราชบิดาหันกลับมานับถือศาสนาฮินดูไศวนิกายโดยพระองค์ได้รับพระนาม สีหนุ (อังกฤษ: SihanoukRachaเขมร: សីហនុរាជ) พระองค์ถูกปลงพระชนม์เมื่อ ค.ศ. 1336 โดยหัวหน้าสวนหลวงชื่อตระซ็อกประแอมซึ่งต่อมาได้ขึ้นสืบราชบัลลังก์เป็นพระเจ้าตระซ็อกประแอม[1]ต่อจากพระเจ้าชัยวรมันที่ 9ในลักษณาการแบบเดียวพระเจ้าญองอู้ ซอยะฮ่านแห่งราชวงศ์พุกาม โดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 9 นับเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายที่มีพระนามจารึกไว้ในศิลาจารึกภาษาสันสกฤตและทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์สุดท้ายแห่งเมืองพระนครหลวงสายราชสกุลมหิธรปุระที่ปกครองมายาวนานกว่า 300 ปี.[2]

พระเจ้าชัยวรมันที่๙
พระเจ้าแผ่นดินแห่งกรุงพระนครหลวง
ครองราชย์1327 – 1336
ก่อนหน้าพระเจ้าอินทรชัยวรมัน
ถัดไปตระซ็อกประแอม
คู่อภิเษกพระนางองค์ราชเทวี(เขมร: អ៊ឹង)
พระราชบุตรพระนางจันทรวรเทวี(เขมร: វ្រះបាទជយវម៌្មទី៩)
(หลังจากพระเจ้าตระซ็อกประแอมปราบดาภิเษกทรงรับเป็นพระอัครมเหสี.)
พระนามเต็ม
พระเจ้าชัยวรมันปรเมศวร(อังกฤษ: Jayavarmadiparamesvaraเขมร: វ្រះបាទជយវម៌្មបរមេឝ្វរ)
ราชวงศ์ราชวงศ์วรมัน
(ราชสกุลมหิธรปุระ)
พระราชบิดาพระเจ้าอินทรชัยวรมัน
พระราชมารดาสมเด็จพระอัครมเหสีในพระเจ้าอินทรชัยวรมัน(ไม่ปรากฏพระนาม)
สวรรคตค.ศ. 1336
ศาสนาศาสนาฮินดูไศวนิกาย

อ้างอิงแก้ไข

  1. ↑ "Renowned for its ability to grow tasty cucumbers," according to A. Dauphin-Meunier, History of Cambodia.
  2. http://www.rfa.org/khmer/news/history/the-king-of-angkor-continued-06252014003352.html
ก่อนหน้า พระเจ้าชัยวรมันที่ 9 ถัดไป
พระเจ้าอินทรชัยวรมัน   สมเด็จพระเจ้าศรียโศธราปุระแห่งพระนครหลวง
(ค.ศ.1327 ถึง 1336)
  ตระซ็อกประแอม