ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก Corruption Perceptions Index)
อันดับการคอร์รัปชันในแต่ละประเทศ(ข้อมูลปี2553) สีน้ำเงินแสดงถึงเขตปลอดการคอร์รัปชัน สีส้มแสดงถึงปานกลาง ขณะที่สีแดงและสีดำหมายถึงมีการคอร์รัปชันสูง โดยสีเทาหมายถึงประเทศที่ไม่มีข้อมูล
     9 - 10      6 - 6.9      3 - 3.9
     8 - 8.9      5 - 5.9      2 - 2.9
     7 - 7.9      4 - 4.9      1 - 1.9
     No Information

ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (อังกฤษ: Corruption Perceptions Index: CPI) หรือดัชนีการรับรู้การทุจริตจัดอันดับโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International: TI) ซึ่งเป็นองค์การนานาชาติ ก่อตั้งในประเทศเยอรมนี ได้เริ่มมีการจัดทำดัชนีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 โดยค่าสูงหมายถึงมีการคอร์รัปชันต่ำ และค่าต่ำหมายถึงมีการคอร์รัปชันสูง โดยในปี 2550 ได้มีการจัดอันดับทั้งหมด 180 ประเทศ เพิ่มจากปี 2546 ที่มี 133 ประเทศ

ประวัติแก้ไข

 • ริเริ่มการจัดทำโดยองค์การเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International-TI) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2536 (ค.ศ. 1993) ในประเทศเยอรมนี เป็นองค์การไม่มุ่งหวังผลกำไร ซึ่งเป็นองค์กรภาคประชาสังคมระดับโลกโดยมีเครือข่ายใน 120 ประเทศทั่วโลก (ในไทยมีองค์กรเพื่อความโปร่งในประเทศไทยเป็นเครือข่ายซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2543) TI เป็นผู้นำในการต่อสู้และต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยมีภารกิจที่สำคัญคือสร้างการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ให้โลกปราศจากการคอร์รัปชัน มีสำนักงานเลขานุการอยู่ที่กรุงเบอร์ลิน และหัวหน้าผู้บริหาร (Chief Executive) คนปัจจุบัน คือ David Nussbaum
 • สิ่งที่องค์การ TI ต้องการทำให้สำเร็จที่สำคัญ 3 ประการ คือ ผลักดันการคอร์รัปชันเป็นวาระของโลก แสดงบทบาทสำคัญในการจัดทำอนุสัญญาการต่อต้านคอร์รัปชัน และยกระดับมาตรฐานความแข็งแรงภาครัฐ
 • ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน พัฒนาโดย TI และมหาวิทยาลัย Gottingen ในประเทศเยอรมนี เพื่อจัดอันดับภาพลักษณ์คอร์รัปชันในประเทศต่างๆ ทั่วโลกเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 เป็นต้นมา เป็นการสำรวจระดับความรู้สึก/การรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างต่อปัญหาคอร์รัปชันในประเทศนั้นๆ โดยข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำ CPI เป็นข้อมูลจากการสำรวจของแหล่งข้อมูล อาทิ สำนักโพลล์ต่างๆ หน่วยงานวิจัยที่มีชื่อเสียง และสถาบัน/องค์การระหว่างประเทศอิสระซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วโลกแตกต่างกันไปในแต่ละปี เช่น Economist Intelligence Unit สำนักแกลลัปโพลล์ สถาบันเพื่อการพัฒนาการบริหารการจัดการ IMD ที่ปรึกษาความเสี่ยงทางธุรกิจและทางการเมือง World Bank World Economic Forum หน่วยงานในองค์การสหประชาชาติ เป็นต้น
 • ในปี พ.ศ. 2549 CPI ดำเนินการโดย TI และมหาวิทยาลัย Passau (โดย Prof. Dr. Johann Graf Lambsdorff) ในประเทศเยอรมนี จัดอันดับประเทศต่างๆ จำนวน 163 ประเทศทั่วโลก โดยใช้ผลสำรวจและวิเคราะห์จากแหล่งข้อมูล 12 แห่งที่ได้ดำเนินการสำรวจในปี พ.ศ. 2548 และ 2549
 • นิยามคำว่าคอร์รัปชัน หมายถึง “การกระทำใดๆ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการให้ได้มาซึ่งประโยชน์ส่วนตน” (องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย, 2543) Corruption is the abuse of entrusted power for private gain. It hurts everyone whose life, livelihood or happiness depends on the integrity of people in a position of authority. (TI, 1993)
 • ค่าคะแนนของ CPI เริ่มตั้งแต่ 0 คะแนน ถึง 100 คะแนน โดย 0 คะแนน เป็นคะแนนต่ำสุดหมายถึงเกิดการคอร์รัปชันสูงสุด ส่วน 100 คะแนน เป็นคะแนนสูงสุดหมายถึงมีภาพลักษณ์คอร์รัปชันน้อยที่สุดหรือมีความโปร่งใสในการบริการสูงสุดสูงสุด (ค่า CPI ยิ่งสูง แปลว่าการคอร์รัปชัน ยิ่งต่ำ)

ผลการจัดอันดับของไทยแก้ไข

ปี พ.ศ. นายกรัฐมนตรีในปีนั้น ค่าดัชนี
2538 นายชวน หลีกภัย และ นายบรรหาร ศิลปอาชา 2.79[1]
2539 นายบรรหาร ศิลปอาชา และ พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ 3.33[2]
2540 พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ และ นายชวน หลีกภัย 3.06[3]
2541 นายชวน หลีกภัย 3.0[4]
2542 นายชวน หลีกภัย 3.2[5]
2543 นายชวน หลีกภัย 3.2[6]
2544 นายชวน หลีกภัย และ พันตำรวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร 3.2[7]
2545 ดร.ทักษิณ ชินวัตร 3.2[8]
2546 ดร.ทักษิณ ชินวัตร 3.3[9]
2547 ดร.ทักษิณ ชินวัตร 3.6[10]
2548 ดร.ทักษิณ ชินวัตร 3.8[11]
2549 ดร.ทักษิณ ชินวัตร และ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ 3.6[12]
2550 พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ 3.3[13]
2551 พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์, นายสมัคร สุนทรเวช, นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ และนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 3.5[14]
2552 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 3.4[15]
2553 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 3.5[16]
2554 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ , นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 3.4[17]
2555 นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 37[18]
2556 นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 35[19]
2557 นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร,พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 38[20]
2558 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 38[21]
2559 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 35[22]

ลำดับประเทศ (เรียงลำดับคอร์รัปชัน มากไปน้อย)แก้ไข

ตารางด้านล่าง แสดงรายชื่อประเทศในโลกเรียงตามลำดับการเกิดคอร์รัปชันในประเทศจากมากไปน้อย(คือ อันดับที่ 1 โซมาเลีย เกิดคอร์รัปชันมากที่สุด และอันดับสุดท้าย นิวซีแลนด์ เกิดคอร์รัปชันน้อยที่สุด) (ตรงกันข้ามกับด้านบนในหัวข้อ"ผลการจัดอันดับ" ที่จะใช้อันดับการปลอดคอร์รัปชัน) โดย ประเทศไทยอยู่ในอันดับการเกิดคอร์รัปชันที่ 93 จาก 180 ประเทศจากการจัดอันดับใน ค.ศ. 2008

ตารางด้านล่าง ใช้ค่าดัชนีการปลอดคอร์รัปชัน เปรียบเทียบ โดยค่าดัชนียิ่งมาก การคอร์รัปชันยิ่งน้อย, ยิ่งค่าดัชนีน้อย การคอร์รัปชันยิ่งมาก นอกจากนี้ยังได้แถมข้อมูลดัชนีย้อนหลังของประเทศต่างๆ ไว้ด้วย

ลำดับที่ ประเทศ ค่าดัชนีในค.ศ. 2010 ค่าดัชนีในค.ศ. 2009 ค่าดัชนี ค.ศ. 2008 ค่าดัชนี ค.ศ. 2007 ค่าดัชนี ค.ศ. 2006 ค่าดัชนี ค.ศ. 2005 ค่าดัชนี ค.ศ. 2004 ค่าดัชนี ค.ศ. 2003 ค่าดัชนี ค.ศ. 2002
1   โซมาเลีย 1.1 1.0 1.4 - 2.1 - - - -
2   อัฟกานิสถาน 1.4 1.5 1.8 - 2.5 - - - -
3   พม่า 1.4 1.3 1.4 1.9 1.8 1.7 1.6 - -
4   อิรัก 1.5 1.3 1.5 1.9 2.2 2.1 2.2 - -
5   ซูดาน 1.6 1.6 1.8 2.0 2.1 2.2 2.3 - -
6   อุซเบกิสถาน 1.6 1.8 1.7 2.7 2.2 2.3 2.4 2.9 -
7   เติร์กเมนิสถาน 1.6 1.8 2.0 2.2 1.8 2.0 - - -
8   ชาด 1.7 1.6 1.8 2.0 1.7 1.7 - - -
9   บุรุนดี 1.8 1.9 2.5 2.4 2.3 - - - - -
10   อิเควทอเรียลกินี 1.9 1.7 1.9 2.1 1.9 - - - - -
11   แองโกลา 1.9 2.2 1.9 2.2 2.0 2.0 1.8 1.7 -
12   กินี 2.0 1.6 1.9 1.9 - - - - - -
13   เวเนซุเอลา 2.0 1.9 2.0 2.3 2.3 2.3 2.4 2.5 - -
14   คีร์กีซสถาน 2.0 1.8 2.1 2.2 2.3 2.2 2.1 - -
15   สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก 2.0 1.8 1.9 2.0 2.1 2.0 - - -
16   สาธารณรัฐคองโก 2.1 1.9 2.1 2.2 2.3 2.3 2.2 - -
17   ทาจิกิสถาน 2.1 2.0 2.1 2.2 2.1 2.0 1.8 - -
18   ลาว 2.1 2.0 1.9 2.6 3.3 - - - -
19   สาธารณรัฐแอฟริกากลาง 2.1 2.0 2.0 2.4 - - - - - -
20   กัมพูชา 2.1 1.8 2.0 2.1 2.3 1.5 1.3 1.2 -
21   กินี-บิสเซา 2.1 1.9 2.2 - - - - - -
22   ปาปัวนิวกินี 2.1 2.0 2.0 2.4 2.3 2.6 2.1 - -
23   รัสเซีย 2.1 2.1 2.3 2.5 2.4 2.8 2.7 2.7 -
24   เคนยา 2.1 2.1 2.1 2.2 2.1 2.1 1.9 1.9 -
25   คอโมโรส 2.1 2.5 2.6 - - - - - -
26   อิหร่าน 2.2 2.3 2.5 2.7 2.9 2.9 3.0 - -
27   เฮติ 2.2 1.4 1.6 1.8 1.8 1.5 1.5 2.2 -
28   เยเมน 2.2 2.3 2.5 2.6 2.7 2.4 2.6 2.4 -
29   ปารากวัย 2.2 2.4 2.4 2.6 2.1 1.9 1.6 1.7 -
30   โกตดิวัวร์ 2.2 2.0 2.1 - 1.9 2.0 2.1 2.7 -
31   ยูเครน 2.2 2.5 2.7 2.8 2.6 2.2 2.3 2.4 -
32   เซียร์ราลีโอน 2.2 1.9 2.1 2.2 2.4 2.3 2.2 - -
33   เอกวาดอร์ 2.2 2.0 2.1 2.3 2.5 2.4 2.2 2.2 -
34   แคเมอรูน 2.2 2.3 2.4 2.3 2.2 2.1 1.8 2.2 -
35   เนปาล 2.2 2.7 2.5 2.5 2.5 2.8 - - -
36   ปากีสถาน 2.3 2.5 2.4 2.2 2.1 2.1 2.5 2.6 -
37   มัลดีฟส์ 2.3 2.8 3.3 - - - - - -
38   ซิมบับเว 2.4 1.8 2.1 2.4 2.6 2.3 2.3 2.7 -
39   อาเซอร์ไบจาน 2.4 1.9 2.1 2.4 2.2 1.9 1.8 2.0 -
40   ฟิลิปปินส์ 2.4 2.3 2.5 2.5 2.5 2.6 2.5 2.6 -
41   เบลารุส 2.4 2.0 2.1 2.1 2.6 3.3 4.2 4.8 -
42   บังกลาเทศ 2.4 2.1 2.0 2.0 1.7 1.5 1.3 1.2 -
43   ไนจีเรีย 2.4 2.7 2.2 2.2 1.9 1.6 1.4 1.6 -
44   ฮอนดูรัส 2.4 2.6 2.5 2.5 2.6 2.3 2.3 2.7 -
45   โตโก 2.4 2.8 2.7 2.3 2.4 - - - -
46   ติมอร์-เลสเต 2.5 2.2 2.6 2.6 - - - - -
47   ยูกันดา 2.5 2.6 2.8 2.7 2.5 2.6 2.2 2.1 -
48   นิการากัว 2.5 2.5 2.6 2.6 2.6 2.7 2.6 2.5 -
49   มอริเตเนีย 2.5 2.8 2.6 3.1 - - - - -
50   ลิเบีย 2.5 2.6 2.5 2.7 2.5 2.5 2.1 - -
51   เลบานอน 2.5 3.0 3.0 3.6 3.1 2.7 3.0 - -
52   ซีเรีย 2.5 2.1 2.4 2.9 3.4 3.4 3.4 - -
53   เอริเทรีย 2.6 2.6 2.8 2.9 2.6 2.6 - - -
54   อาร์มีเนีย 2.6 2.9 3.0 2.9 2.9 3.1 3.0 - -
55   ไนเจอร์ 2.6 2.9 2.8 2.6 2.3 2.4 2.2 - -
56   มาดากัสการ์ 2.6 3.0 3.4 3.2 3.1 2.8 3.1 2.6 1.7
57   มาลี 2.7 3.1 2.7 2.8 2.9 3.2 3.0 - -
58   แทนซาเนีย 2.7 3.0 3.2 2.9 2.9 2.8 2.5 2.7 -
59   กายอานา 2.7 2.6 2.6 2.5 2.5 - - - -
60   โมซัมบิก 2.7 2.6 2.8 2.8 2.8 2.8 2.7 - -
61   เวียดนาม 2.7 2.7 2.6 2.6 2.6 2.6 2.4 2.4 -
62   มองโกเลีย 2.7 3.0 3.0 2.8 3.0 3.0 - - -
63   เอธิโอเปีย 2.7 2.6 2.4 2.4 2.2 2.3 2.5 3.5 -
64   โบลิเวีย 2.8 2.7 3.0 2.9 2.7 2.5 2.2 2.3 2.2
65   หมู่เกาะโซโลมอน 2.8 2.8 2.9 2.8 - - - - -
66   เซาตูเมและปรินซีปี - 2.8 2.7 2.7 - - - - -
67   อินโดนีเซีย 2.8 2.8 2.6 2.3 2.4 2.2 2.0 1.9 1.9
68   กาบอง 2.8 2.9 3.1 3.3 3.0 2.9 3.3 - -
69   เบนิน 2.8 2.9 3.1 2.7 2.5 2.9 3.2 - -
70   อาร์เจนตินา 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.8 2.5 2.5 2.8
71   คาซัคสถาน 2.9 2.7 2.2 2.1 2.6 2.6 2.2 2.4 2.3
72   แอลจีเรีย 2.9 2.8 3.2 3.0 3.1 2.8 2.7 2.6 -
73   เซเนกัล 2.9 3.0 3.4 3.6 3.3 3.2 3.0 3.2 3.1
74   มอลโดวา 2.9 3.3 2.9 2.8 3.2 2.9 2.3 2.4 2.1
75   แซมเบีย 3.0 3.0 2.8 2.6 2.6 2.6 2.6 2.5 2.6
76   ตองงา 3.0 3.0 2.4 1.7 - - - - -
77   สาธารณรัฐโดมินิกัน 3.0 3.0 3.0 3.0 2.8 3.0 2.9 3.3 3.5
78   อียิปต์ 3.1 2.8 2.8 2.9 3.3 3.4 3.2 3.3 3.4
79   เม็กซิโก 3.1 3.3 3.6 3.5 3.3 3.5 3.6 3.6 3.6
80   เอสวาตีนี 3.2 3.6 3.6 3.3 2.5 2.7 - - -
81   กัวเตมาลา 3.2 3.4 3.1 2.8 2.6 2.5 2.2 2.4 2.5
82   คิริบาส 3.2 2.8 3.1 3.3 3.7 - - - -
83   จิบูตี 3.2 3.0 2.9 - - - - - -
84   แกมเบีย 3.2 2.9 1.9 2.3 2.5 2.7 2.8 2.5 -
85   บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา 3.2 3.2 3.3 2.9 2.9 3.1 3.3 - -
86   ศรีลังกา 3.2 3.1 3.2 3.2 3.1 3.2 3.5 3.4 3.7
87   อินเดีย 3.3 3.4 3.4 3.5 3.3 2.9 2.8 2.8 2.7
88   จาเมกา 3.3 3.0 3.1 3.3 3.7 3.6 3.3 3.8 4.0
89   ไลบีเรีย 3.3 3.1 2.4 2.1 - 2.2 - - -
90   แอลเบเนีย 3.3 3.2 3.4 2.9 2.6 2.4 2.5 2.5 2.5
91   โมร็อกโก 3.4 3.3 3.5 3.5 3.2 3.2 3.2 3.3 3.7
92   มาลาวี 3.4 3.3 2.8 2.7 2.7 2.8 2.8 2.8 2.9
93   เลโซโท 3.5 3.3 3.2 3.3 3.2 3.4 - - -
94   ไทย 3.5 3.4 3.5 3.3 3.6 3.8 3.6 3.3 3.2
95   เซอร์เบีย 3.5 3.5 3.4 3.4 3.0 2.8 2.7 2.3 -
96   จีน 3.5 3.6 3.6 3.5 3.3 3.2 3.4 3.4 3.5
97   เปรู 3.5 3.7 3.6 3.5 3.3 3.5 3.5 3.7 3.4
98   โคลอมเบีย 3.5 3.7 3.8 3.8 3.9 4.0 3.8 3.7 3.6
99   กรีซ 3.5 3.8 4.7 4.6 4.4 4.3 4.3 4.3 4.2
100   วานูอาตู 3.6 3.2 2.9 3.1 - - - - -
101   ปานามา 3.6 3.4 3.4 3.2 3.1 3.5 3.7 3.4 3.0
102   เอลซัลวาดอร์ 3.6 3.4 3.9 4.0 4.0 4.2 3.7 3.4 3.2
103   ตรินิแดดและโตเบโก 3.6 3.6 3.6 3.4 3.2 3.8 4.2 4.6 4.9
104   บูร์กินาฟาโซ - 3.6 3.5 2.9 3.2 3.4 - - -
105   บัลแกเรีย 3.6 3.8 3.6 4.1 4.0 4.0 4.1 3.9 4.0
106   มอนเตเนโกร 3.7 3.9 3.4 3.3 - - - - -
107   ซูรินาม - 3.7 3.6 3.5 3.0 3.2 4.3 - -
108   บราซิล 3.7 3.7 3.5 3.5 3.3 3.7 3.9 3.9 4.0
109   โรมาเนีย 3.7 3.8 3.8 3.7 3.1 3.0 2.9 2.8 2.6
110   คิวบา 3.7 4.4 4.3 4.2 3.5 3.8 3.7 4.6 -
111   จอร์เจีย 3.8 4.1 3.9 3.4 2.8 2.3 2.0 1.8 2.4
112   อิตาลี 3.9 4.3 4.8 5.2 6.2 6.2 5.2 - -
113   รวันดา 4.0 3.3 3.0 2.8 2.5 3.1 - - -
114   นอร์ทมาซิโดเนีย 4.1 3.8 3.6 3.3 2.7 2.7 2.7 2.3 -
115   กานา 4.1 3.9 3.9 3.7 3.3 3.5 3.6 3.3 3.9
116   โครเอเชีย - 4.1 4.4 4.1 3.4 3.4 3.5 3.7 3.8
117   ซามัว 4.1 4.5 4.4 4.5 - - - - -
118   ตูนิเซีย 4.3 4.2 4.4 4.2 4.6 4.9 5.0 4.9 4.8
119   สโลวาเกีย 4.3 4.5 5.0 4.9 4.7 4.3 4.0 3.7 3.7
120   ลัตเวีย 4.3 4.5 5.0 4.8 4.7 4.2 4.0 3.8 3.7
121   ตุรกี 4.4 4.4 4.6 4.1 3.8 3.5 3.2 3.1 3.2
122   นามิเบีย 4.4 4.5 4.5 4.5 4.1 4.3 4.1 4.7 5.7
123   มาเลเซีย 4.4 4.5 5.1 5.1 5.0 5.1 5.0 5.2 4.9
124   แอฟริกาใต้ 4.5 4.7 4.9 5.1 4.6 4.5 4.6 4.4 4.8
125   คูเวต 4.5 4.1 4.3 4.3 4.8 4.7 4.6 5.3 -
126   เช็กเกีย 4.6 4.9 5.2 5.2 4.8 4.3 4.2 3.9 3.7
127   จอร์แดน 4.7 5.0 5.1 4.7 5.3 5.7 5.3 4.6 4.5
128   ซาอุดีอาระเบีย 4.7 4.3 3.5 3.4 3.3 3.4 3.4 4.5 -
129   ฮังการี 4.7 5.1 5.1 5.3 5.2 5.0 4.8 4.8 4.9
130   เซเชลส์ 4.8 4.8 4.8 4.5 3.6 4.0 4.4 - -
131   บาห์เรน 4.9 5.1 5.4 5.0 5.7 5.8 5.8 6.1 -
132   ลิทัวเนีย 5.0 4.9 4.6 4.8 4.8 4.8 4.6 4.7 4.8
133   มาเก๊า 5.0 5.3 5.4 5.7 6.6 - - - -
134   กาบูเวร์ดี 5.1 5.1 5.1 4.9 - - - - -
135   ดอมินีกา 5.2 5.9 6.0 5.6 4.5 3.0 2.9 3.3 3.2
136   โอมาน 5.3 5.5 5.5 4.7 5.4 6.3 6.1 6.3 -
137   โปแลนด์ 5.3 5.0 4.6 4.2 3.7 3.4 3.5 3.6 4.0
138   คอสตาริกา 5.3 5.3 5.1 5.0 4.1 4.2 4.9 4.3 4.5
139   มอริเชียส 5.4 5.4 5.5 4.7 5.1 4.2 4.1 4.4 4.5
140   เกาหลีใต้ 5.4 5.5 5.6 5.1 5.1 5.0 4.5 4.3 4.5
141   บรูไน 5.5 5.5 - - - - - - -
142   มอลตา 5.6 5.2 5.8 5.8 6.4 6.4 - - -
143   ภูฏาน 5.7 5.0 5.4 5.0 - - - - -
144   ไต้หวัน 5.8 5.6 5.7 5.7 5.9 5.9 5.6 5.7 5.6
145   บอตสวานา 5.8 5.6 5.8 5.4 5.6 5.9 6.0 5.7 6.4
146   เปอร์โตริโก 5.8 5.8 5.8 - - - - - -
147   โปรตุเกส 6.0 5.8 6.1 6.5 6.6 6.5 6.6 6.3 6.3
148   สเปน 6.1 6.1 6.5 6.7 6.8 7.0 6.9 7.1 7.0
149   อิสราเอล 6.1 6.1 6.0 6.1 5.9 6.3 6.4 7.0 7.3
150   สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 6.3 6.5 5.9 5.7 6.2 6.2 6.1 5.2 -
151   ไซปรัส 6.3 6.6 6.4 5.3 5.6 5.7 5.4 6.1 -
152   เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ - 6.4 6.5 6.1 - - - - -
153   สโลวีเนีย 6.4 6.6 6.7 6.6 6.4 6.1 5.9 6.0 5.2
154   เอสโตเนีย 6.5 6.6 6.6 6.5 6.7 6.4 5.5 5.6 5.6
155   ฝรั่งเศส 6.8 6.9 6.9 7.3 7.4 7.5 6.9 6.3 6.7
156   อุรุกวัย 6.9 6.7 6.9 6.7 6.4 5.9 5.5 5.1 5.1
157   เซนต์ลูเชีย - 7.0 7.1 6.8 - - - - -
158   เบลเยียม 7.1 7.1 7.3 7.1 7.3 7.4 7.6 7.1 6.6
159   สหรัฐ 7.1 7.5 7.3 7.2 7.3 7.6 7.5 7.7 7.6
160   ชิลี 7.2 6.7 6.9 7.0 7.3 7.3 7.4 7.5 7.5
161   สหราชอาณาจักร 7.6 7.7 7.7 8.4 8.6 8.6 8.6 8.7 8.3
162   กาตาร์ 7.7 7.0 6.5 6.0 6.0 5.9 5.6 - -
163   บาร์เบโดส 7.8 7.4 7.0 6.9 6.7 6.9 - - -
164   ญี่ปุ่น 7.8 7.7 7.3 7.5 7.6 7.3 7.0 7.1 7.1
165   ออสเตรีย 7.9 7.9 8.1 8.1 8.6 8.7 8.0 7.8 7.8
166   เยอรมนี 7.9 8.0 7.9 7.8 8.0 8.2 7.7 7.3 7.4
167   ไอร์แลนด์ 8.0 8.0 7.7 7.5 7.4 7.4 7.5 6.9 7.5
168   ฮ่องกง 8.4 8.2 8.1 8.3 8.3 8.3 8.0 8.2 7.9
169   ลักเซมเบิร์ก 8.5 8.2 8.3 8.4 8.6 8.5 8.7 9.0 8.7
170   ไอซ์แลนด์ 8.5 8.7 8.9 9.2 9.6 9.7 9.6 9.4 9.2
171   นอร์เวย์ 8.6 8.6 7.9 8.7 8.8 8.9 8.8 8.5 8.6
172   ออสเตรเลีย 8.7 8.7 8.7 8.6 8.7 8.8 8.8 8.6 8.5
173   สวิตเซอร์แลนด์ 8.7 9.0 9.0 9.0 9.1 9.1 8.8 8.5 8.4
174   เนเธอร์แลนด์ 8.8 8.9 8.9 9.0 8.7 8.6 8.9 9.0 8.8
175   แคนาดา 8.9 8.7 8.7 8.7 8.5 8.4 8.7 9.0 8.9
176   สวีเดน 9.2 9.2 9.3 9.3 9.2 9.2 9.3 9.3 9.0
177   ฟินแลนด์ 9.2 8.9 9.0 9.4 9.6 9.6 9.7 9.7 9.9
178   สิงคโปร์ 9.3 9.2 9.2 9.3 9.2 9.3 9.4 9.4 9.4
179   เดนมาร์ก 9.3 9.3 9.3 9.4 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
180   นิวซีแลนด์ 9.3 9.4 9.3 9.4 9.6 9.6 9.5 9.5 9.4

หมายเหตุแก้ไข

 • จากการสำรวจ 180 ประเทศ พบว่า 129 ประเทศ หรือ 72% ของประเทศที่สำรวจ มีค่าดัชนีต่ำกว่า 5
 1. http://archive.transparency.org/content/download/2915/18031/file/cpi1995.pdf
 2. http://archive.transparency.org/content/download/2914/18028/file/cpi1996.pdf
 3. http://archive.transparency.org/content/download/2913/18025/file/cpi1997.pdf
 4. http://archive.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/previous_cpi/1998
 5. http://archive.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/previous_cpi/1999
 6. http://archive.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/previous_cpi/2000
 7. http://archive.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2001
 8. http://archive.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2002
 9. http://archive.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2003
 10. http://archive.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2004
 11. http://archive.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2005
 12. http://archive.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2006
 13. http://archive.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2007
 14. http://archive.transparency.org/news_room/in_focus/2008/cpi2008/cpi_2008_table
 15. http://archive.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2009/cpi_2009_table
 16. http://www.transparency.org/cpi2010/results
 17. http://www.transparency.org/cpi2011/results
 18. http://www.transparency.org/cpi2012/results
 19. http://www.transparency.org/cpi2013/results
 20. http://www.transparency.org/cpi2014/results
 21. http://www.transparency.org/cpi2015/results
 22. http://www.transparency.org/cpi2016

อ้างอิงแก้ไข