รายชื่อวันสำคัญของไทย

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

รายชื่อวันสำคัญของไทย

วันหยุดราชการ[1]แก้ไข

วันสำคัญทางพุทธศาสนา /หยุด/แก้ไข

ดูบทความหลักที่: วันสำคัญทางพุทธศาสนา

วันที่ไม่ใช่วันหยุดราชการแก้ไข

วันการศึกษานอกโรงเรียนแก้ไข

วันการศึกษานอกโรงเรียน เริ่มจากมติที่ประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจากนานาชาติว่าด้วยการไม่รู้หนังสือ เมื่อปี พ.ศ. 2508 (ค.ศ. 1965) ดังกล่าวนี้ทำให้ องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) กำหนดวันที่ 8 กันยายน ของทุกปีเป็นวัน International Literacy Day

พ.ศ. 2522 รัฐบาลจัดนิทรรศการ "วันการศึกษานอกโรงเรียน" และยังกำหนด Internationnal Literacy Day ให้เป็น วันการศึกษานอกโรงเรียน ของไทยเช่นกัน

ดูเพิ่มแก้ไข

เชิงอรรถแก้ไข

 1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการประจำปี
 2. แล้วแต่สำนักพระราชวังกำหนดวันอุดมฤกษ์
 3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการประจำปี (วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ของทุกปี)
 4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันสำคัญของชาติไทย (วันที่ ๒๘ กรกฎาคม และ๑๓ ตุลาคม)
 5. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ (ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
 6. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันสำคัญของชาติไทย (วันที่ ๒๘ กรกฎาคม และ๑๓ ตุลาคม)
 7. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ (ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
 8. พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง การกำหนดวันสำคัญของชาติไทย (วันที่ ๕ ธันวาคม)
 9. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันสำคัญของชาติไทย (วันที่ ๕ ธันวาคม)
 10. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
 11. หากเดือนใดเป็นเดือนขาด ถือเอา แรม 14 ค่ำ แทนแรม 15 ค่ำ; วันธรรมสวนะไม่ถือว่าเป็นวันหยุดราชการ
 12. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การกำหนดวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ
 13. 28 ก.ย.ทุกปี “วันพระราชทานธงชาติไทย”