ปฐพีศาสตร์ (อังกฤษ: soil science) คือ การศึกษาเกี่ยวกับดินซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติอย่างหนึ่งบนพื้นผิวโลก รวมถึงการสร้างดิน การจำแนกดิน และการทางแผนที่ทางกายภาพ เคมี ชีววิทยา และที่ดินที่มีดินอุดมสมบูรณ์ และที่ดินที่เกี่ยวข้องกับการใช้และการบริหารดิน[1]

นักปฐพีศาสตร์สำรวจดิน

บางครั้งคำที่จะกล่าวเหล่านี้อาจถือเป็นสาขาหนึ่งของปฐพีศาสตร์ เช่น ปฐพีวิทยา (pedology) (การสร้างดิน เคมี สัณฐานวิทยา และการจำแนกดิน) และปฐพีวิทยาสัมพันธ์ (edaphology; วิชาที่ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างดินกับสิ่ง มีชีวิต โดยเฉพาะพืช) ที่คำนี้อาจกล่าวได้ว่ามีความหมายเหมือนกับปฐพีศาสตร์

อ้างอิง แก้

  1. Jackson, J. A. (1997). Glossary of Geology (4. ed.). Alexandria, Virginia: American Geological Institute. p 604. ISBN 0-922152-34-9